கிழக்கு சாவகம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு