சிக்னசு (விண்மீன் குழாம்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு