"வரியோட்டவழிக் கணித்த குறுக்குவெட்டு வரைவி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு