தம்போவ் மாகாணம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு