"கட்டுப்பாட்டு கோடு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு