சாபுர்சி சக்லத்வாலா: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு