பெர்கன் கவுண்ட்டி, நியூ செர்சி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு