வார்ப்புரு:Familytree: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

9,526 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  5 ஆண்டுகளுக்கு முன்
update
சி (தானியங்கி: 2 விக்கியிடை இணைப்புகள் நகர்த்தப்படுகின்றன, தற்போது விக்கிதரவில் இங்கு d:q6871313)
(update)
 
<includeonly>{{family tree/step2
<tr align="center">{{{{{{tst_1_ab}}}|{{{row1 {{{key_1}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_1|}}}">{{{text_1}}}</td>}}}}}}<!--
|boxstyle={{{boxstyle|}}}
-->{{{{{{tst_2_ab}}}|{{{row1 {{{key_2}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_2|}}}">{{{text_2}}}</td>}}}}}}<!--
|border={{{border|2}}}
-->{{{{{{tst_3_ab}}}|{{{row1 {{{key_3}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_3|}}}">{{{text_3}}}</td>}}}}}}<!--
|row1 ""=<td rowspan="2" colspan="2"></td>
-->{{{{{{tst_4_ab}}}|{{{row1 {{{key_4}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_4|}}}">{{{text_4}}}</td>}}}}}}<!--
|row2 ""=
-->{{{{{{tst_5_ab}}}|{{{row1 {{{key_5}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_5|}}}">{{{text_5}}}</td>}}}}}}<!--
|row1 " "=<td rowspan="2" colspan="2"><div style="width:2em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>
-->{{{{{{tst_6_ab}}}|{{{row1 {{{key_6}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_6|}}}">{{{text_6}}}</td>}}}}}}<!--
|row2 " "=
-->{{{{{{tst_7_ab}}}|{{{row1 {{{key_7}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_7|}}}">{{{text_7}}}</td>}}}}}}<!--
|row1 "0"=<td rowspan="2" colspan="2"><div style="width:2em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>
-->{{{{{{tst_8_ab}}}|{{{row1 {{{key_8}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_8|}}}">{{{text_8}}}</td>}}}}}}<!--
|row2 "0"=
-->{{{{{{tst_9_ab}}}|{{{row1 {{{key_9}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_9|}}}">{{{text_9}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_10_ab}}} |{{{row1 {{{key_10}}}|"-"=<td colspan="6" rowspan="2" style="border-bottom: {{{border|2}}}px1px solid black;"><div paddingstyle="width: 0.2em;height:1em"><span {{{boxstyle|}}};style="font:1px/1px {{{boxstyle_10|}}}serif">{{{text_10}}}&nbsp;</tdspan>}}}}}}<!--/div></td>
|row2 "-"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>
-->{{{{{{tst_11_ab}}}|{{{row1 {{{key_11}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_11|}}}">{{{text_11}}}</td>}}}}}}<!--
|row1 "!"=<td rowspan="2" style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>
-->{{{{{{tst_12_ab}}}|{{{row1 {{{key_12}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_12|}}}">{{{text_12}}}</td>}}}}}}<!--
|row2 "!"=
-->{{{{{{tst_13_ab}}}|{{{row1 {{{key_13}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_13|}}}">{{{text_13}}}</td>}}}}}}<!--
|row1 ","=<td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>
-->{{{{{{tst_14_ab}}}|{{{row1 {{{key_14}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_14|}}}">{{{text_14}}}</td>}}}}}}<!--
|row2 ","=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>
-->{{{{{{tst_15_ab}}}|{{{row1 {{{key_15}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_15|}}}">{{{text_15}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_16_ab}}} |{{{row1 {{{key_16}}}|"v"=<td colspan="6" rowspan="2" style="border-bottom: {{{border|2}}}px1px solid black;"><div paddingstyle="width: 0.2em;height:1em"><span {{{boxstyle|}}};style="font:1px/1px {{{boxstyle_16|}}}serif">{{{text_16}}}&nbsp;</tdspan>}}}}}}<!--/div></td>|
row2 "v"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
-->{{{{{{tst_17_ab}}}|{{{row1 {{{key_17}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_17|}}}">{{{text_17}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_18_ab}}}|{{{row1 {{{key_18}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_18|}}}">{{{text_18}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_19_ab}}}|{{{row1 {{{key_19}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_19|}}}">{{{text_19}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_20_ab}}}|{{{row1 {{{key_20}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_20|}}}">{{{text_20}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_21_ab}}}|{{{row1 {{{key_21}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_21|}}}">{{{text_21}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_22_ab}}}|{{{row1 {{{key_22}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_22|}}}">{{{text_22}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_23_ab}}}|{{{row1 {{{key_23}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_23|}}}">{{{text_23}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_24_ab}}}|{{{row1 {{{key_24}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_24|}}}">{{{text_24}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_25_ab}}}|{{{row1 {{{key_25}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_25|}}}">{{{text_25}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_26_ab}}}|{{{row1 {{{key_26}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_26|}}}">{{{text_26}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_27_ab}}}|{{{row1 {{{key_27}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_27|}}}">{{{text_27}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_28_ab}}}|{{{row1 {{{key_28}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_28|}}}">{{{text_28}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_29_ab}}}|{{{row1 {{{key_29}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_29|}}}">{{{text_29}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_30_ab}}}|{{{row1 {{{key_30}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_30|}}}">{{{text_30}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_31_ab}}}|{{{row1 {{{key_31}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_31|}}}">{{{text_31}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_32_ab}}}|{{{row1 {{{key_32}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_32|}}}">{{{text_32}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_33_ab}}}|{{{row1 {{{key_33}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_33|}}}">{{{text_33}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_34_ab}}}|{{{row1 {{{key_34}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_34|}}}">{{{text_34}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_35_ab}}}|{{{row1 {{{key_35}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_35|}}}">{{{text_35}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_36_ab}}}|{{{row1 {{{key_36}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_36|}}}">{{{text_36}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_37_ab}}}|{{{row1 {{{key_37}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_37|}}}">{{{text_37}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_38_ab}}}|{{{row1 {{{key_38}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_38|}}}">{{{text_38}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_39_ab}}}|{{{row1 {{{key_39}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_39|}}}">{{{text_39}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_40_ab}}}|{{{row1 {{{key_40}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_40|}}}">{{{text_40}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_41_ab}}}|{{{row1 {{{key_41}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_41|}}}">{{{text_41}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_42_ab}}}|{{{row1 {{{key_42}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_2|}}}">{{{text_42}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_43_ab}}}|{{{row1 {{{key_43}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_3|}}}">{{{text_43}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_44_ab}}}|{{{row1 {{{key_44}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_4|}}}">{{{text_44}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_45_ab}}}|{{{row1 {{{key_45}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_5|}}}">{{{text_45}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_46_ab}}}|{{{row1 {{{key_46}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_6|}}}">{{{text_46}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_47_ab}}}|{{{row1 {{{key_47}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_7|}}}">{{{text_47}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_48_ab}}}|{{{row1 {{{key_48}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_8|}}}">{{{text_48}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_49_ab}}}|{{{row1 {{{key_49}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_9|}}}">{{{text_49}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_50_ab}}}|{{{row1 {{{key_50}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_50|}}}">{{{text_50}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_51_ab}}}|{{{row1 {{{key_51}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_51|}}}">{{{text_51}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_52_ab}}}|{{{row1 {{{key_52}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_52|}}}">{{{text_52}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_53_ab}}}|{{{row1 {{{key_53}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_53|}}}">{{{text_53}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_54_ab}}}|{{{row1 {{{key_54}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_54|}}}">{{{text_54}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_55_ab}}}|{{{row1 {{{key_55}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_55|}}}">{{{text_55}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_56_ab}}}|{{{row1 {{{key_56}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_56|}}}">{{{text_56}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_57_ab}}}|{{{row1 {{{key_57}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_57|}}}">{{{text_57}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_58_ab}}}|{{{row1 {{{key_58}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_58|}}}">{{{text_58}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_59_ab}}}|{{{row1 {{{key_59}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_59|}}}">{{{text_59}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_60_ab}}}|{{{row1 {{{key_60}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_60|}}}">{{{text_60}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_61_ab}}}|{{{row1 {{{key_61}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_61|}}}">{{{text_61}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_62_ab}}}|{{{row1 {{{key_62}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_62|}}}">{{{text_62}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_63_ab}}}|{{{row1 {{{key_63}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_63|}}}">{{{text_63}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_64_ab}}}|{{{row1 {{{key_64}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_64|}}}">{{{text_64}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_65_ab}}}|{{{row1 {{{key_65}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_65|}}}">{{{text_65}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_66_ab}}}|{{{row1 {{{key_66}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_66|}}}">{{{text_66}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_67_ab}}}|{{{row1 {{{key_67}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_67|}}}">{{{text_67}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_68_ab}}}|{{{row1 {{{key_68}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_68|}}}">{{{text_68}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_69_ab}}}|{{{row1 {{{key_69}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_69|}}}">{{{text_69}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_70_ab}}}|{{{row1 {{{key_70}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_70|}}}">{{{text_70}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_71_ab}}}|{{{row1 {{{key_71}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_71|}}}">{{{text_71}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_72_ab}}}|{{{row1 {{{key_72}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_72|}}}">{{{text_72}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_73_ab}}}|{{{row1 {{{key_73}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_73|}}}">{{{text_73}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_74_ab}}}|{{{row1 {{{key_74}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_74|}}}">{{{text_74}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_75_ab}}}|{{{row1 {{{key_75}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_75|}}}">{{{text_75}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_76_ab}}}|{{{row1 {{{key_76}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_76|}}}">{{{text_76}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_77_ab}}}|{{{row1 {{{key_77}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_77|}}}">{{{text_77}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_78_ab}}}|{{{row1 {{{key_78}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_78|}}}">{{{text_78}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_79_ab}}}|{{{row1 {{{key_79}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_79|}}}">{{{text_79}}}</td>}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_80_ab}}}|{{{row1 {{{key_80}}}|<td colspan="6" rowspan="2" style="border: {{{border|2}}}px solid black; padding: 0.2em; {{{boxstyle|}}}; {{{boxstyle_80|}}}">{{{text_80}}}</td>}}}}}}<!--
--></tr><tr align="center"><!--
-->{{{{{{tst_1_ab}}}|{{{row2 {{{key_1}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_2_ab}}}|{{{row2 {{{key_2}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_3_ab}}}|{{{row2 {{{key_3}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_4_ab}}}|{{{row2 {{{key_4}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_5_ab}}}|{{{row2 {{{key_5}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_6_ab}}}|{{{row2 {{{key_6}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_7_ab}}}|{{{row2 {{{key_7}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_8_ab}}}|{{{row2 {{{key_8}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_9_ab}}}|{{{row2 {{{key_9}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_10_ab}}}|{{{row2 {{{key_10}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_11_ab}}}|{{{row2 {{{key_11}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_12_ab}}}|{{{row2 {{{key_12}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_13_ab}}}|{{{row2 {{{key_13}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_14_ab}}}|{{{row2 {{{key_14}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_15_ab}}}|{{{row2 {{{key_15}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_16_ab}}}|{{{row2 {{{key_16}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_17_ab}}}|{{{row2 {{{key_17}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_18_ab}}}|{{{row2 {{{key_18}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_19_ab}}}|{{{row2 {{{key_19}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_20_ab}}}|{{{row2 {{{key_20}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_21_ab}}}|{{{row2 {{{key_21}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_22_ab}}}|{{{row2 {{{key_22}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_23_ab}}}|{{{row2 {{{key_23}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_24_ab}}}|{{{row2 {{{key_24}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_25_ab}}}|{{{row2 {{{key_25}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_26_ab}}}|{{{row2 {{{key_26}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_27_ab}}}|{{{row2 {{{key_27}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_28_ab}}}|{{{row2 {{{key_28}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_29_ab}}}|{{{row2 {{{key_29}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_30_ab}}}|{{{row2 {{{key_30}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_31_ab}}}|{{{row2 {{{key_31}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_32_ab}}}|{{{row2 {{{key_32}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_33_ab}}}|{{{row2 {{{key_33}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_34_ab}}}|{{{row2 {{{key_34}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_35_ab}}}|{{{row2 {{{key_35}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_36_ab}}}|{{{row2 {{{key_36}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_37_ab}}}|{{{row2 {{{key_37}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_38_ab}}}|{{{row2 {{{key_38}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_39_ab}}}|{{{row2 {{{key_39}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_40_ab}}}|{{{row2 {{{key_40}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_41_ab}}}|{{{row2 {{{key_41}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_42_ab}}}|{{{row2 {{{key_42}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_43_ab}}}|{{{row2 {{{key_43}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_44_ab}}}|{{{row2 {{{key_44}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_45_ab}}}|{{{row2 {{{key_45}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_46_ab}}}|{{{row2 {{{key_46}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_47_ab}}}|{{{row2 {{{key_47}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_48_ab}}}|{{{row2 {{{key_48}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_49_ab}}}|{{{row2 {{{key_49}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_50_ab}}}|{{{row2 {{{key_50}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_51_ab}}}|{{{row2 {{{key_51}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_52_ab}}}|{{{row2 {{{key_52}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_53_ab}}}|{{{row2 {{{key_53}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_54_ab}}}|{{{row2 {{{key_54}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_55_ab}}}|{{{row2 {{{key_55}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_56_ab}}}|{{{row2 {{{key_56}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_57_ab}}}|{{{row2 {{{key_57}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_58_ab}}}|{{{row2 {{{key_58}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_59_ab}}}|{{{row2 {{{key_59}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_60_ab}}}|{{{row2 {{{key_60}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_61_ab}}}|{{{row2 {{{key_61}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_62_ab}}}|{{{row2 {{{key_62}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_63_ab}}}|{{{row2 {{{key_63}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_64_ab}}}|{{{row2 {{{key_64}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_65_ab}}}|{{{row2 {{{key_65}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_66_ab}}}|{{{row2 {{{key_66}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_67_ab}}}|{{{row2 {{{key_67}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_68_ab}}}|{{{row2 {{{key_68}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_69_ab}}}|{{{row2 {{{key_69}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_70_ab}}}|{{{row2 {{{key_70}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_71_ab}}}|{{{row2 {{{key_71}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_72_ab}}}|{{{row2 {{{key_72}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_73_ab}}}|{{{row2 {{{key_73}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_74_ab}}}|{{{row2 {{{key_74}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_75_ab}}}|{{{row2 {{{key_75}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_76_ab}}}|{{{row2 {{{key_76}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_77_ab}}}|{{{row2 {{{key_77}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_78_ab}}}|{{{row2 {{{key_78}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_79_ab}}}|{{{row2 {{{key_79}}}|}}}}}}<!--
-->{{{{{{tst_80_ab}}}|{{{row2 {{{key_80}}}|}}}}}}<!--
--></tr><noinclude>
 
row1 "."=<td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
[[Category:Genealogy formatting templates|{{PAGENAME}}]]
row2 "."=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 ")"=<td rowspan="2" style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 ")"=<td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "+"=<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "+"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "("=<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "("=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "`"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "`"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "^"=<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "^"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "'"=<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "'"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
 
 
row1 "~"=<td colspan="2" style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "~"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 ":"=<td rowspan="2" style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 ":"=|
 
 
 
row1 "F"=<td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "F"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "V"=<td colspan="2" style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "V"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "7"=<td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "7"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "D"=<td rowspan="2" style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "D"=<td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "%"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "%"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "C"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "C"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "L"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "L"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "A"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "A"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "J"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "J"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
 
 
row1 "r"=<td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "r"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "y"=<td colspan="2" style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "y"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "n"=<td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "n"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "]"=<td rowspan="2" style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "]"=<td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "#"=<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "#"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "["=<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "["=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "c"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "c"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "h"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "h"=<td colspan="2" style="border-top:1px dashed black"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "j"=<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "j"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
 
 
row1 "p"=<td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "p"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "u"=<td colspan="2" style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "u"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "q"=<td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "q"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "}"=<td rowspan="2" style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "}"=<td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "E"=<td rowspan="2" style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "E"=<td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "*"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "*"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "{"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "{"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "3"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "3"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "b"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "b"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "t"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "t"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "d"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "d"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "T"=<td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "T"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "U"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "U"=<td colspan="2"><div style="width:2em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "G"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "G"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "X"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td style="border-bottom:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "X"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "K"=<td style="border-right:1px dashed black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "K"=<td style="border-right:1px solid black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
row1 "k"=<td style="border-right:1px solid black;border-bottom:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td><td rowspan="2"><div style="width:1em;height:2em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
row2 "k"=<td style="border-right:1px dashed black"><div style="width:1em;height:1em"><span style="font:1px/1px serif">&nbsp;</span></div></td>|
 
key_1="{{{1|}}}"|tst_1_{{{1|a}}}{{{1|b}}}=undef|text_1={{{{{{1}}}}}}|boxstyle_1={{{boxstyle_{{{1}}}|}}}|
key_2="{{{2|}}}"|tst_2_{{{2|a}}}{{{2|b}}}=undef|text_2={{{{{{2}}}}}}|boxstyle_2={{{boxstyle_{{{2}}}|}}}|
key_3="{{{3|}}}"|tst_3_{{{3|a}}}{{{3|b}}}=undef|text_3={{{{{{3}}}}}}|boxstyle_3={{{boxstyle_{{{3}}}|}}}|
key_4="{{{4|}}}"|tst_4_{{{4|a}}}{{{4|b}}}=undef|text_4={{{{{{4}}}}}}|boxstyle_4={{{boxstyle_{{{4}}}|}}}|
key_5="{{{5|}}}"|tst_5_{{{5|a}}}{{{5|b}}}=undef|text_5={{{{{{5}}}}}}|boxstyle_5={{{boxstyle_{{{5}}}|}}}|
key_6="{{{6|}}}"|tst_6_{{{6|a}}}{{{6|b}}}=undef|text_6={{{{{{6}}}}}}|boxstyle_6={{{boxstyle_{{{6}}}|}}}|
key_7="{{{7|}}}"|tst_7_{{{7|a}}}{{{7|b}}}=undef|text_7={{{{{{7}}}}}}|boxstyle_7={{{boxstyle_{{{7}}}|}}}|
key_8="{{{8|}}}"|tst_8_{{{8|a}}}{{{8|b}}}=undef|text_8={{{{{{8}}}}}}|boxstyle_8={{{boxstyle_{{{8}}}|}}}|
key_9="{{{9|}}}"|tst_9_{{{9|a}}}{{{9|b}}}=undef|text_9={{{{{{9}}}}}}|boxstyle_9={{{boxstyle_{{{9}}}|}}}|
key_10="{{{10|}}}"|tst_10_{{{10|a}}}{{{10|b}}}=undef|text_10={{{{{{10}}}}}}|boxstyle_10={{{boxstyle_{{{10}}}|}}}|
key_11="{{{11|}}}"|tst_11_{{{11|a}}}{{{11|b}}}=undef|text_11={{{{{{11}}}}}}|boxstyle_11={{{boxstyle_{{{11}}}|}}}|
key_12="{{{12|}}}"|tst_12_{{{12|a}}}{{{12|b}}}=undef|text_12={{{{{{12}}}}}}|boxstyle_12={{{boxstyle_{{{12}}}|}}}|
key_13="{{{13|}}}"|tst_13_{{{13|a}}}{{{13|b}}}=undef|text_13={{{{{{13}}}}}}|boxstyle_13={{{boxstyle_{{{13}}}|}}}|
key_14="{{{14|}}}"|tst_14_{{{14|a}}}{{{14|b}}}=undef|text_14={{{{{{14}}}}}}|boxstyle_14={{{boxstyle_{{{14}}}|}}}|
key_15="{{{15|}}}"|tst_15_{{{15|a}}}{{{15|b}}}=undef|text_15={{{{{{15}}}}}}|boxstyle_15={{{boxstyle_{{{15}}}|}}}|
key_16="{{{16|}}}"|tst_16_{{{16|a}}}{{{16|b}}}=undef|text_16={{{{{{16}}}}}}|boxstyle_16={{{boxstyle_{{{16}}}|}}}|
key_17="{{{17|}}}"|tst_17_{{{17|a}}}{{{17|b}}}=undef|text_17={{{{{{17}}}}}}|boxstyle_17={{{boxstyle_{{{17}}}|}}}|
key_18="{{{18|}}}"|tst_18_{{{18|a}}}{{{18|b}}}=undef|text_18={{{{{{18}}}}}}|boxstyle_18={{{boxstyle_{{{18}}}|}}}|
key_19="{{{19|}}}"|tst_19_{{{19|a}}}{{{19|b}}}=undef|text_19={{{{{{19}}}}}}|boxstyle_19={{{boxstyle_{{{19}}}|}}}|
key_20="{{{20|}}}"|tst_20_{{{20|a}}}{{{20|b}}}=undef|text_20={{{{{{20}}}}}}|boxstyle_20={{{boxstyle_{{{20}}}|}}}|
key_21="{{{21|}}}"|tst_21_{{{21|a}}}{{{21|b}}}=undef|text_21={{{{{{21}}}}}}|boxstyle_21={{{boxstyle_{{{21}}}|}}}|
key_22="{{{22|}}}"|tst_22_{{{22|a}}}{{{22|b}}}=undef|text_22={{{{{{22}}}}}}|boxstyle_22={{{boxstyle_{{{22}}}|}}}|
key_23="{{{23|}}}"|tst_23_{{{23|a}}}{{{23|b}}}=undef|text_23={{{{{{23}}}}}}|boxstyle_23={{{boxstyle_{{{23}}}|}}}|
key_24="{{{24|}}}"|tst_24_{{{24|a}}}{{{24|b}}}=undef|text_24={{{{{{24}}}}}}|boxstyle_24={{{boxstyle_{{{24}}}|}}}|
key_25="{{{25|}}}"|tst_25_{{{25|a}}}{{{25|b}}}=undef|text_25={{{{{{25}}}}}}|boxstyle_25={{{boxstyle_{{{25}}}|}}}|
key_26="{{{26|}}}"|tst_26_{{{26|a}}}{{{26|b}}}=undef|text_26={{{{{{26}}}}}}|boxstyle_26={{{boxstyle_{{{26}}}|}}}|
key_27="{{{27|}}}"|tst_27_{{{27|a}}}{{{27|b}}}=undef|text_27={{{{{{27}}}}}}|boxstyle_27={{{boxstyle_{{{27}}}|}}}|
key_28="{{{28|}}}"|tst_28_{{{28|a}}}{{{28|b}}}=undef|text_28={{{{{{28}}}}}}|boxstyle_28={{{boxstyle_{{{28}}}|}}}|
key_29="{{{29|}}}"|tst_29_{{{29|a}}}{{{29|b}}}=undef|text_29={{{{{{29}}}}}}|boxstyle_29={{{boxstyle_{{{29}}}|}}}|
key_30="{{{30|}}}"|tst_30_{{{30|a}}}{{{30|b}}}=undef|text_30={{{{{{30}}}}}}|boxstyle_30={{{boxstyle_{{{30}}}|}}}|
key_31="{{{31|}}}"|tst_31_{{{31|a}}}{{{31|b}}}=undef|text_31={{{{{{31}}}}}}|boxstyle_31={{{boxstyle_{{{31}}}|}}}|
key_32="{{{32|}}}"|tst_32_{{{32|a}}}{{{32|b}}}=undef|text_32={{{{{{32}}}}}}|boxstyle_32={{{boxstyle_{{{32}}}|}}}|
key_33="{{{33|}}}"|tst_33_{{{33|a}}}{{{33|b}}}=undef|text_33={{{{{{33}}}}}}|boxstyle_33={{{boxstyle_{{{33}}}|}}}|
key_34="{{{34|}}}"|tst_34_{{{34|a}}}{{{34|b}}}=undef|text_34={{{{{{34}}}}}}|boxstyle_34={{{boxstyle_{{{34}}}|}}}|
key_35="{{{35|}}}"|tst_35_{{{35|a}}}{{{35|b}}}=undef|text_35={{{{{{35}}}}}}|boxstyle_35={{{boxstyle_{{{35}}}|}}}|
key_36="{{{36|}}}"|tst_36_{{{36|a}}}{{{36|b}}}=undef|text_36={{{{{{36}}}}}}|boxstyle_36={{{boxstyle_{{{36}}}|}}}|
key_37="{{{37|}}}"|tst_37_{{{37|a}}}{{{37|b}}}=undef|text_37={{{{{{37}}}}}}|boxstyle_37={{{boxstyle_{{{37}}}|}}}|
key_38="{{{38|}}}"|tst_38_{{{38|a}}}{{{38|b}}}=undef|text_38={{{{{{38}}}}}}|boxstyle_38={{{boxstyle_{{{38}}}|}}}|
key_39="{{{39|}}}"|tst_39_{{{39|a}}}{{{39|b}}}=undef|text_39={{{{{{39}}}}}}|boxstyle_39={{{boxstyle_{{{39}}}|}}}|
key_40="{{{40|}}}"|tst_40_{{{40|a}}}{{{40|b}}}=undef|text_40={{{{{{40}}}}}}|boxstyle_40={{{boxstyle_{{{40}}}|}}}|
key_41="{{{41|}}}"|tst_41_{{{41|a}}}{{{41|b}}}=undef|text_41={{{{{{41}}}}}}|boxstyle_41={{{boxstyle_{{{41}}}|}}}|
key_42="{{{42|}}}"|tst_42_{{{42|a}}}{{{42|b}}}=undef|text_42={{{{{{42}}}}}}|boxstyle_42={{{boxstyle_{{{42}}}|}}}|
key_43="{{{43|}}}"|tst_43_{{{43|a}}}{{{43|b}}}=undef|text_43={{{{{{43}}}}}}|boxstyle_43={{{boxstyle_{{{43}}}|}}}|
key_44="{{{44|}}}"|tst_44_{{{44|a}}}{{{44|b}}}=undef|text_44={{{{{{44}}}}}}|boxstyle_44={{{boxstyle_{{{44}}}|}}}|
key_45="{{{45|}}}"|tst_45_{{{45|a}}}{{{45|b}}}=undef|text_45={{{{{{45}}}}}}|boxstyle_45={{{boxstyle_{{{45}}}|}}}|
key_46="{{{46|}}}"|tst_46_{{{46|a}}}{{{46|b}}}=undef|text_46={{{{{{46}}}}}}|boxstyle_46={{{boxstyle_{{{46}}}|}}}|
key_47="{{{47|}}}"|tst_47_{{{47|a}}}{{{47|b}}}=undef|text_47={{{{{{47}}}}}}|boxstyle_47={{{boxstyle_{{{47}}}|}}}|
key_48="{{{48|}}}"|tst_48_{{{48|a}}}{{{48|b}}}=undef|text_48={{{{{{48}}}}}}|boxstyle_48={{{boxstyle_{{{48}}}|}}}|
key_49="{{{49|}}}"|tst_49_{{{49|a}}}{{{49|b}}}=undef|text_49={{{{{{49}}}}}}|boxstyle_49={{{boxstyle_{{{49}}}|}}}|
key_50="{{{50|}}}"|tst_50_{{{50|a}}}{{{50|b}}}=undef|text_50={{{{{{50}}}}}}|boxstyle_50={{{boxstyle_{{{50}}}|}}}|
key_51="{{{51|}}}"|tst_51_{{{51|a}}}{{{51|b}}}=undef|text_51={{{{{{51}}}}}}|boxstyle_51={{{boxstyle_{{{51}}}|}}}|
key_52="{{{52|}}}"|tst_52_{{{52|a}}}{{{52|b}}}=undef|text_52={{{{{{52}}}}}}|boxstyle_52={{{boxstyle_{{{52}}}|}}}|
key_53="{{{53|}}}"|tst_53_{{{53|a}}}{{{53|b}}}=undef|text_53={{{{{{53}}}}}}|boxstyle_53={{{boxstyle_{{{53}}}|}}}|
key_54="{{{54|}}}"|tst_54_{{{54|a}}}{{{54|b}}}=undef|text_54={{{{{{54}}}}}}|boxstyle_54={{{boxstyle_{{{54}}}|}}}|
key_55="{{{55|}}}"|tst_55_{{{55|a}}}{{{55|b}}}=undef|text_55={{{{{{55}}}}}}|boxstyle_55={{{boxstyle_{{{55}}}|}}}|
key_56="{{{56|}}}"|tst_56_{{{56|a}}}{{{56|b}}}=undef|text_56={{{{{{56}}}}}}|boxstyle_56={{{boxstyle_{{{56}}}|}}}|
key_57="{{{57|}}}"|tst_57_{{{57|a}}}{{{57|b}}}=undef|text_57={{{{{{57}}}}}}|boxstyle_57={{{boxstyle_{{{57}}}|}}}|
key_58="{{{58|}}}"|tst_58_{{{58|a}}}{{{58|b}}}=undef|text_58={{{{{{58}}}}}}|boxstyle_58={{{boxstyle_{{{58}}}|}}}|
key_59="{{{59|}}}"|tst_59_{{{59|a}}}{{{59|b}}}=undef|text_59={{{{{{59}}}}}}|boxstyle_59={{{boxstyle_{{{59}}}|}}}|
key_60="{{{60|}}}"|tst_60_{{{60|a}}}{{{60|b}}}=undef|text_60={{{{{{60}}}}}}|boxstyle_60={{{boxstyle_{{{60}}}|}}}|
key_61="{{{61|}}}"|tst_61_{{{61|a}}}{{{61|b}}}=undef|text_61={{{{{{61}}}}}}|boxstyle_61={{{boxstyle_{{{61}}}|}}}|
key_62="{{{62|}}}"|tst_62_{{{62|a}}}{{{62|b}}}=undef|text_62={{{{{{62}}}}}}|boxstyle_62={{{boxstyle_{{{62}}}|}}}|
key_63="{{{63|}}}"|tst_63_{{{63|a}}}{{{63|b}}}=undef|text_63={{{{{{63}}}}}}|boxstyle_63={{{boxstyle_{{{63}}}|}}}|
key_64="{{{64|}}}"|tst_64_{{{64|a}}}{{{64|b}}}=undef|text_64={{{{{{64}}}}}}|boxstyle_64={{{boxstyle_{{{64}}}|}}}|
key_65="{{{65|}}}"|tst_65_{{{65|a}}}{{{65|b}}}=undef|text_65={{{{{{65}}}}}}|boxstyle_65={{{boxstyle_{{{65}}}|}}}|
key_66="{{{66|}}}"|tst_66_{{{66|a}}}{{{66|b}}}=undef|text_66={{{{{{66}}}}}}|boxstyle_66={{{boxstyle_{{{66}}}|}}}|
key_67="{{{67|}}}"|tst_67_{{{67|a}}}{{{67|b}}}=undef|text_67={{{{{{67}}}}}}|boxstyle_67={{{boxstyle_{{{67}}}|}}}|
key_68="{{{68|}}}"|tst_68_{{{68|a}}}{{{68|b}}}=undef|text_68={{{{{{68}}}}}}|boxstyle_68={{{boxstyle_{{{68}}}|}}}|
key_69="{{{69|}}}"|tst_69_{{{69|a}}}{{{69|b}}}=undef|text_69={{{{{{69}}}}}}|boxstyle_69={{{boxstyle_{{{69}}}|}}}|
key_70="{{{70|}}}"|tst_70_{{{70|a}}}{{{70|b}}}=undef|text_70={{{{{{70}}}}}}|boxstyle_70={{{boxstyle_{{{70}}}|}}}|
key_71="{{{71|}}}"|tst_71_{{{71|a}}}{{{71|b}}}=undef|text_71={{{{{{71}}}}}}|boxstyle_71={{{boxstyle_{{{71}}}|}}}|
key_72="{{{72|}}}"|tst_72_{{{72|a}}}{{{72|b}}}=undef|text_72={{{{{{72}}}}}}|boxstyle_72={{{boxstyle_{{{72}}}|}}}|
key_73="{{{73|}}}"|tst_73_{{{73|a}}}{{{73|b}}}=undef|text_73={{{{{{73}}}}}}|boxstyle_73={{{boxstyle_{{{73}}}|}}}|
key_74="{{{74|}}}"|tst_74_{{{74|a}}}{{{74|b}}}=undef|text_74={{{{{{74}}}}}}|boxstyle_74={{{boxstyle_{{{74}}}|}}}|
key_75="{{{75|}}}"|tst_75_{{{75|a}}}{{{75|b}}}=undef|text_75={{{{{{75}}}}}}|boxstyle_75={{{boxstyle_{{{75}}}|}}}|
key_76="{{{76|}}}"|tst_76_{{{76|a}}}{{{76|b}}}=undef|text_76={{{{{{76}}}}}}|boxstyle_76={{{boxstyle_{{{76}}}|}}}|
key_77="{{{77|}}}"|tst_77_{{{77|a}}}{{{77|b}}}=undef|text_77={{{{{{77}}}}}}|boxstyle_77={{{boxstyle_{{{77}}}|}}}|
key_78="{{{78|}}}"|tst_78_{{{78|a}}}{{{78|b}}}=undef|text_78={{{{{{78}}}}}}|boxstyle_78={{{boxstyle_{{{78}}}|}}}|
key_79="{{{79|}}}"|tst_79_{{{79|a}}}{{{79|b}}}=undef|text_79={{{{{{79}}}}}}|boxstyle_79={{{boxstyle_{{{79}}}|}}}|
key_80="{{{80|}}}"|tst_80_{{{80|a}}}{{{80|b}}}=undef|text_80={{{{{{80}}}}}}|boxstyle_80={{{boxstyle_{{{80}}}|}}}|
 
undef=}}</includeonly><noinclude>
{{Documentation}}
<!-- Add categories and interwikis to the /doc subpage, not here! -->
</noinclude>
58,422

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2146654" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது