அல்காலா டி எனேரசு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு