லட்சுமி (இந்துக் கடவுள்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு