பயனர்:Shrikarsan/List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Sorted/Biology and health sciences: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
No edit summary
<noinclude>'''Return to [[List of articles every Wikipedia should have/Expanded]]'''</noinclude>
==Biology and health sciences, 1100 ==
::''Transcluded from [[List of articles every Wikipedia should have/Expanded/Biology and health sciences]]''.
 
=== Basic, 30 ===
{{Div col|cols=4}}
# '''[[Biological classification]]'''
{{Div col end}}
 
=== Anatomy and Morphology, 100 ===
{{Div col|cols=4}}
{{Div col end}}
 
==== Animal anatomy and morphology, 68 ====
{{Div col|cols=4}}
 
;Circulatory system, 7
 
;Gastrointestinal tract, 9
# [[Human tooth]]
 
;Integumentary system, 8
# [[Fur]]
# [[Scale (anatomy)]]
 
;Muscular system, 3
# [[Muscular system]]
# [[Myocyte]]
 
;Nervous system, 18
# [[Olfactory system]]
# [[Somatosensory system]]
# [[Visual perception]]
 
;Reproductive system, 7
# [[Sex organ]]
 
;Respiratory system, 3
 
;Skeletal system, 7
 
;Tissues, 4
# [[Nervous tissue]]
 
;Urinary system, 2
# [[Urinary bladder]]
{{Div col end}}
 
==== Plant morphology and anatomy, 23 ====
{{Div col|cols=4}}
# [[Plant cell]]
# [[Stoma]]
 
;Life forms, 4
# [[Herbaceous plant]]
# [[Liana]]
# [[Shrub]]
 
;Plant stem, 3
# [[Trunk (botany)]]
 
;Plant tissues, 5
# [[Vascular cambium]]
{{Div col end}}
 
==== Fungal morphology and anatomy, 2 ====
{{Div col|cols=4}}
# [[Hypha]]
{{Div col end}}
 
=== Biochemistry, 28 ===
{{Div col|cols=4}}
# [[Biological pigment]]
{{Div col end}}
 
=== Biological processes and Physiology, 42 ===
{{Div col|cols=4}}
{{Div col end}}
 
==== Biological reproduction and Ontogeny, 34 ====
{{Div col|cols=4}}
 
;Basics, 13
# [[Human development (biology)]]
# [[Developmental biology]]
# [[Menstrual cycle]]
 
;Ontogeny, 16
# [[Ontogeny]]
# [[Cuticle]]
# [[Spore]]
 
===== Plant reproduction, 5 =====
# [[Plant reproduction]]
# [[Gametophyte]]
{{Div col end}}
 
==== Animal physiology, 1 ====
 
==== Plant physiology, 2 ====
{{Div col|cols=4}}
{{Div col end}}
 
=== Ecology, 9 ===
{{Div col|cols=4}}
# [[Biome]]
{{Div col end}}
 
=== Organisms, 653 ===
{{Div col|cols=4}}
{{Div col end}}
 
==== Animals, 456 ====
 
===== Basic, 10 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Chelicerata]]
{{Div col end}}
 
===== Arachnids, 8 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Acari]]
{{Div col end}}
 
===== Crustaceans, 8 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Amphipoda]]
{{Div col end}}
 
===== Insects, 63 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Caddisfly]]
# [[Thrips]]
 
;Beetles (Coleoptera), 9
# [[Curculionidae]]
# [[Ground beetle]]
# [[Scarabaeidae]]
 
;Cockroaches (Blattodea), 2
# [[Cockroach]]
 
;Flies (Diptera), 6
# [[Drosophila melanogaster]] (common fruit fly)
# [[Horse-fly]]
# [[Tsetse fly]]
 
;Hemiptera (true bugs), 6
# [[Hemiptera]]
# [[Heteroptera]] (typical bugs)
## [[Gerridae]] (water skaters)
 
;Hymenoptera, 6
# [[Hymenoptera]]
## [[Bumblebee]]
## [[Western honey bee]]
 
;Lepidoptera, 12
# [[Lepidoptera]]
### [[Pieris brassicae]]
## [[Sphingidae]]
 
;Odonata, 3
# [[Odonata]]
 
;Orthoptera, 5
# [[Orthoptera]]
# [[Cricket (insect)]]
{{Div col end}}
 
===== Cnidarians, 3=====
{{Div col|cols=4}}
{{Div col end}}
 
===== Molluscas, 6=====
{{Div col|cols=4}}
# [[Slug]]
{{Div col end}}
 
===== Invertebrata, others, 5 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Springtail]]
{{Div col end}}
 
===== Amphibians, 5 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Caecilian]]
{{Div col end}}
 
===== Birds, 104 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Archaeopteryx]]
# [[Tropicbird]]
 
;Accipitriformes and Falconiformes, 6
# [[Accipiter]]
# [[New World vulture]]
 
;Anseriformes, 4
# [[Anatidae]]
# [[Goose]]
 
;Apodiformes, 1
 
;Caprimulgiformes, 2
# [[Caprimulgiformes]]
 
;Charadriiformes, 7
# [[Charadriiformes]]
# [[Auk]]
# [[Skua]]
 
;Ciconiiformes, 5
# [[Heron]]
# [[Shoebill]]
# [[Stork]]
 
;Columbiformes, 3
## [[Passenger Pigeon]]
 
;Coraciiformes, 3
# [[Bee-eater]]
 
;Cuculiformes, 3
# [[Hoatzin]]
# [[Turaco]]
 
;Galliformes, 7
# [[Galliformes]]
# [[Grouse]]
# [[Common Pheasant]]
 
;Gruiformes, 4
# [[Gruiformes]]
# [[Bustard]]
 
;Passerines, 23
# [[Passerine]]
# [[Songbird]]
 
;;Corvoidea, 5
# [[Corvidae]]
## [[Crow]]
## [[Eurasian Magpie]]
 
;;Passerida, 16
# [[Bulbul]]
# [[Emberizidae]]
# [[Wren]]
 
;Pelecaniformes, 4
# [[Cormorant]]
 
;Piciformes, 4
# [[Piciformes]]
# [[Honeyguide]]
 
;Procellariiformes, 3
# [[Procellariidae]]
# [[Storm petrel]]
 
;Psittaciformes, 3
# [[Cockatoo]]
 
;Ratites, 6
# [[Cassowary]]
# [[Rhea (bird)]]
 
;Strigiformes, 5
# [[True owl]]
## [[Eurasian Eagle-Owl]]
# [[Tytonidae]]
 
;Trogoniformes, 1
# [[Trogon]]
{{Div col end}}
 
===== Fishes, 56 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Chondrichthyes]] (cartilaginous fishes)
# [[Arapaima]]
 
;Batoidea, 3
 
;Characiformes, 2
# [[Characiformes]]
 
;Chondrosteans, 1
# [[Sturgeon]]
 
;Clupeiformes, 3
# [[Clupeiformes]]
# [[Clupeidae]]
 
;Cypriniformes, 8
# [[Cypriniformes]]
# [[Cyprinidae]]
## [[Tench]]
 
;Cyprinodontiformes, 1
 
;Elopomorpha, 1
 
;Gadiformes, 3
# [[Gadiformes]]
# [[Burbot]]
# [[Haddock]]
 
;Perciformes, 8
# [[Cichlid]]
# [[Goby]]
## [[Thunnus]]
 
;Pleuronectiformes, 2
# [[Flatfish]]
# [[Turbot]]
 
;Salmoniformes, 2
# [[Salmonidae]]
# [[Trout]]
 
;Scorpaeniformes, 1
# [[Scorpaeniformes]]
 
;Sharks, 5
# [[Tiger shark]]
 
;Siluriformes, 2
# [[Wels catfish]]
 
;Syngnathiformes, 1
 
;Tetraodontiformes, 1
 
{{Div col end}}
 
===== Dinosaurs, 10 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Allosaurus]]
{{Div col end}}
 
===== Mammals, 156 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Aardvark]]
# [[Treeshrew]]
 
;Bats, 4
# [[Megabat]]
# [[Microbat]]
 
;Carnivora, 35
# [[Carnivora]]
## [[Brown bear]]
# [[Viverridae]]
 
;Cetaceans, 8
# [[Humpback whale]]
# [[Sperm whale]]
 
;Erinaceids, 2
# [[Erinaceidae]]
 
;Even-toed ungulates, 36
# [[Ruminantia]]
# [[Bovid]]
# [[Pronghorn]]
 
;Lagomorphs, 4
# [[Lagomorpha]]
# [[Hare]]
# [[Pika]]
 
;Marsupials, 6
# [[Marsupial]]
# [[Diprotodontia]]
## [[Tasmanian devil]]
 
;Monotremes, 3
# [[Monotreme]]
# [[Echidna]]
 
;Odd-toed ungulates, 7
# [[Tapir]]
 
;Pilosa, 1
 
;Pinnipeds, 4
# [[Eared seal]]
# [[Earless seal]]
 
;Primates, 16
## [[Chimpanzee]]
# [[Old World monkey]]
# [[Tarsier]]
 
;Proboscidea, 4
# [[Proboscidea]]
# [[Mastodon]]
 
;Rodents, 15
# [[Capybara]]
# [[Coypu]]
# [[Spermophilus]]
 
;Soricomorpha, 2
# [[Talpidae]]
{{Div col end}}
 
===== Reptiles, 19 =====
{{Div col|cols=4}}
## [[Alligator]]
{{Div col end}}
 
===== Vertebrata, others, 3 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Dimetrodon]]
{{Div col end}}
 
==== Plants, 173 ====
 
===== Seedless Plant, 4 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Moss]]
{{Div col end}}
 
===== Flowering plant, 79 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Geranium]]
# [[Convolvulaceae]] (Morning glory)
 
;Asparagales, 9
# [[Asparagales]]
# [[Agave]]
# [[Yucca]]
 
;Alismatales, 3
# [[Alismatales]]
# [[Araceae]]
 
;Ericales, 6
# [[Ericales]]
# [[Ericaceae]]
# [[Primulaceae]] (Primrose)
 
;Asterales, 9
# [[Asterales]]
## [[Dahlia]]
# [[Campanulaceae]] (Bellflowers)
 
;Gentianales, 2
# [[Gentianales]]
# [[Apocynaceae]] (dogbane family)
 
;Brassicales, 1
# [[Brassicales]]
 
;Cucurbitales, 1
# [[Cucurbitaceae]]
 
;Poales, 3
# [[Poales]]
# [[Poaceae]] or Gramineae (grass family)
 
;Rosales, 6
# [[Rosales]]
# [[Rosaceae]]
## [[Elm]]
 
;Lamiales, 5
# [[Lamiales]]
# [[Lamiaceae]] or Labiatae (mint family)
# [[Salvia]]
 
;Malpighiales, 4
# [[Malpighiales]]
# [[Viola (plant)]]
 
;Malvales, 2
 
;Myrtales, 3
# [[Myrtales]]
# [[Myrtaceae]] (myrtle family)
 
;Fagales, 11
# [[Fagales]]
# [[Betulaceae]]
# [[Juglandaceae]] (Wallnut)
 
;Sapindales, 2
# [[Sapindales]]
 
;Arecales, 2
 
;Proteales, 2
# [[Nelumbo]]
# [[Platanus]]
 
;Cornales, 1
# [[Cornus (genus)]] (Dogwood tree)
 
;Fabales, 2
# [[Fabales]]
 
;Urticales, 1
# [[Moraceae]]
 
{{Div col end}}
 
===== Pinophyta, 6 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Cypress]]
{{Div col end}}
 
===== Fruits, 34 =====
{{Div col|cols=4}}
# [[Blackberry]]
{{Div col end}}
 
===== Vegetables and Grain, 49 =====
{{Div col|cols=4}}
 
;Amaranthaceae, 2
# [[Chard]]
 
;Allium, 2
 
;Apiaceae, 3
# [[Carrot]]
 
;Asteraceae, 5
# [[Artichoke]]
# [[Jerusalem artichoke]]
# [[Endive]]
 
;Brassicaceae, 8
# [[Eruca sativa]]
# [[Kohlrabi]]
# [[Rutabaga]]
 
;Solanaceae, 3
 
;Fabaceae, 7
# [[Bean]]
## [[Vicia faba]]
## [[Common bean]]
 
;Other, 6
# [[Sorrel]]
 
;Grain, 12
# [[Buckwheat]]
# [[Amaranth]]
{{Div col end}}
 
==== Fungus, 13 ====
{{Div col|cols=4}}
# [[Ascomycota]]
# [[Zygomycota]]
 
;Edible fungi, 6
# [[Boletus edulis]]
# [[Chanterelle]]
# [[Shiitake]]
 
;Poisonous fungi, 2
# [[Amanita muscaria]]
# [[Amanita phalloides]] (Death cap)
{{Div col end}}
 
==== Others, 10====
{{Div col|cols=4}}
{{Div col end}}
 
=== Animal breeding, 29 ===
{{Div col|cols=4}}
;Horses, 13
# [[Arabian horse]]
# [[Andalusian horse]]
# [[Thoroughbred]]
# [[Pony]]
;Cats, 2
# [[Siamese (cat)]]
# [[Manx]]
;Cattle, 4
# [[Hereford]]
# [[Highland cattle]]
# [[Holstein]]
;Dogs, 10
# [[Beagle]]
# [[Chihuahua (dog)]]
{{Div col end}}
 
=== Health and fitness, 25 ===
{{Div col|cols=4}}
## [[Diet (nutrition)]]
{{Div col end}}
 
=== Medicine, 104 ===
{{Div col|cols=4}}
See also "Biology" for e.g. anatomy
 
====General concepts, 66 ====
## [[General practitioner]]
## [[Nursing]]
# [[Syndrome]]
 
====Fields of medicine, 38====
# [[Alternative medicine]]
# [[Angiology]]
{{Div col end}}
 
=== Disease, 80 ===
{{Div col|cols=4}}
; Disease, 17
## [[Gastroenteritis Viral]]
; Cancer, 11
## [[Lymphoma]]
## [[Tumor]]
; Foodborne illness, 5
## [[Mushroom poisoning]]
## [[Salmonellosis]]
; Infectious disease, 38
## [[Diphtheria]]
## [[Hand, foot and mouth disease]]
## [[Pertussis]] (Whooping Cough)
## [[Tetanus]]
; Mental illness, 9
## [[Neurosis]]
## [[Posttraumatic stress disorder]]
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2288274" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது