யால்ட்டா மாநாடு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு