தன்வினை / பிறவினை வாக்கியங்கள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு