"நரம்பு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

1,921 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  3 ஆண்டுகளுக்கு முன்
*திருத்தம்*
(*திருத்தம்*)
[[Image:Nerves of the left upper extremity.gif|thumb|250px|நரம்புகள் மஞ்சள் நிறத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளன]]
[[நரம்பணு]]க்களின் வெளிநீட்டமாக இருக்கும் [[நரம்பிழை]]கள் (axons), பல ஒன்றாகச் சேர்க்கப்பட்டு, மூடப்பட்ட கட்டுக்களாக [[புற நரம்பு மண்டலம்|புற நரம்பு மண்டலத்தில்]] இருக்கையில் அவை '''நரம்புகள்''' எனப்படும். இந்த நரம்புகளே [[மின்சாரம்|மின்]] [[வேதிப்பொருள்|வேதி]] கணத்தாக்கங்களை [[உடல்|உடலின்]] பல பாகங்களுக்கும் கடத்துகின்றன. மைய நரம்பு மண்டலத்தில் இருக்கும் இந்த நரம்புகளை ஒத்த அமைப்புக்கள் [[:en:Neural tract|tract]] <sup>(''நரம்புப் பாட்டை'')</sup> என அழைக்கப்படுகின்றது<ref name=Purves>{{cite book |author=Purves D, Augustine GJ, Fitzppatrick D ''et al.'' |title=Neuroscience |edition=4th |publisher=Sinauer Associates |pages=11–20 |year=2008 |isbn=978-0-87893-697-7 }}</ref><ref name=Marieb>{{cite book |author=Marieb EN, Hoehn K |title=Human Anatomy & Physiology |edition=7th |publisher=Pearson |pages=388–602 |year=2007 |isbn=0-8053-5909-5 }}</ref>. மேலும், நரம்புச் செல்கள், நரம்பு மண்டல அமைப்பின் செயல் அலகுகள் எனப்படுகின்றன. மனித மூளை சற்றேறக்குறைய 860 கோடி நரம்புச் செல்களை உடையது. தவிர, நியூரோகிளியல் செல்கள் அதிகமுள்ளது.<ref name="Science Book-10">{{cite book | title=அறிவியல் பத்தாம் வகுப்பு | publisher=தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை - 6. | year=2017 | pages=ப. 39-40.}}</ref>
 
நரம்பிழைகளை மூடியிருக்கும் மயலின் உறைகளை உருவாக்கும் சுவான் கலங்களும் (Schwann cells) இந்த நரம்புகளில் காணப்படும்.
# செல் உடலம்
# குறு நரம்பிழைகள்
# நீள் நரம்பிழை<ref name="Science Book-10"/>
# நீள் நரம்பிழை<ref>{{cite book | title=அறிவியல் பத்தாம் வகுப்பு | publisher=தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை - 6. | year=2017 | pages=ப. 39.}}</ref>
 
செல் உடலத்திலிருந்து உருவாக்கி மிக நீண்டுக் காணப்படும் இழை நீள் நரம்பிழை ஆகும். இந்த இழையின் முடிவில் கிளைத்துக் காணப்படும். இதன் வேறுபெயர் ஆக்ஸான் என்பதாகும்.இந்நீள் நரம்பிழை பின்முனைக் கிளைத்த, குமிழ் போன்ற அமைப்பில் முடிகின்றது. இவை நரம்புச் செல் இடைவெளிக் குமிழ்கள் எனப்படும். மேலும், இவை நரம்புக் கடத்தும் பொருள் அல்லது நரம்புச் சைகைகளைக் கடத்தும் பொருள் என்னும் வேதிப்பொருளால் நிரப்பப்பட்டுள்ளன. நீள் நரம்பிழையிலுள்ள அணுக்குழைமம் நரம்பிழைக் குழைமம் (ஆக்சோ பிளாசம்) என்றழைக்கப்படுகிறது. இந்த நரம்பிழையைச் சூழ்ந்துள்ள '''மையலின்''' என்னும் உறை பல அடுக்குகளைக் கொண்ட சுவான் செல்களால் உருவானதாகும். இதன் வெளிப்புற அடுக்கு '''நியூரிலேமா''' எனப்படும். இதன் கிளைத்த முடிவுப் பகுதிகளைத் தவிர, மற்றவற்றை நியூரிலேமா முழுவதும் போர்த்தியுள்ளது.
 
நீள் நரம்பிழையின்மீது மையலின் உறையால் தோற்றுவிக்கப்படும் இடைவெளிகள், '''ரேன்வியரின் கணுக்கள்''' என்றழைக்கப்படுகின்றன. இக்கணுக்களில் நியூரிலேமா தொடர்ச்சியற்றுக் காணப்படுகிறது. மையலின் உறையானது மின்தூண்டல் விரைவாகக் கடத்தப்படுவதற்கு உதவி செய்கிறது.<ref>{{cite book | titlename=அறிவியல் பத்தாம் வகுப்பு | publisher=தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை"Science Book- 6. | year=2017 | pages=ப. 39.}}<10"/ref>
 
==நரம்புச் செல்லின் வகைப்பாடு==
நரம்புச் செல் ஐவகைப்படும். அவை:
 
===மையலின் உறை அல்லது சுரமாக்கப்பட்டவை அல்லது வெண்மை நரம்புச் செல்கள்===
நீள் நரம்பிழைகள் (Axons) வெண்மையான கொழுப்பு மையலினால் மூடப்பட்டுக் காணப்பட்டால், அவை மையலின் உறை அல்லது சுரமாக்கப்பட்டவை அல்லது வெண்மை நரம்புச் செல்கள் (Neurons) என்றழைக்கப்படுகின்றன. இந்நரம்புச் செல்கள் மூளையின் வெண்மைப் பகுதியைத் தோற்றுவிக்கின்றன.<ref>{{cite book | titlename=அறிவியல் பத்தாம் வகுப்பு | publisher=தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை"Science Book- 6. | year=2017 | pages=ப. 39.}}<10"/ref>
 
===மையலின் உறையற்ற அல்லது சுரம் அற்றவை அல்லது சாம்பல் நரம்புச் செல்கள்===
மையலின் உறையினால் மூடப்பெறாத நீள் நரம்பிழைகள் சாம்பல் நிறத்தில் காணப்படும். இந்த நரம்பிழைகள் நியூரிலேமா செல்கள் அல்லது சுவான் செல்கள் ஆகியவற்றால் மூடப்பட்டிருக்கும். இவ்வகை நரம்புச் செல்கள் பெருமூளையின் சாம்பல் நிறப்பகுதிகளில் உள்ளன.<ref>{{cite book | titlename=அறிவியல் பத்தாம் வகுப்பு | publisher=தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை"Science Book- 6. | year=2017 | pages=ப. 39.}}<10"/ref>
 
===ஒருமுனை நரம்புச் செல்கள்===
வளர் கருவின் நரம்புத் திசுக்களில் ஒருமுனை நரம்புச்செல்கள் உள்ளன. இத்தகைய நரம்புச் செல்கள் ஒற்றை நீட்சி அல்லது இழையைக் கொண்டுள்ளன. இந்த நீட்சியே நீள் நரம்பிழையாகவும் குறு நரம்பிழையாகவும் செயல்புரிகின்றது.<ref>{{cite book | titlename=அறிவியல் பத்தாம் வகுப்பு | publisher=தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை"Science Book- 6. | year=2017 | pages=ப. 39.}}<10"/ref>
 
===இருமுனை நரம்புச் செல்கள்===
இருமுனை நரம்புச் செல்கள், உணர்வு உறுப்புகளான விழித்திரையில் காணப்படும் கூம்பு மற்றும் கோல் வடிவச் செல்களாக இருக்கின்றன. ஒவ்வோர் இருமுனை நரம்புச்செல்லும் ஒரு செல் உடலம் மற்றும் இரு நீட்சிகளை முனைகளில் கொண்டதாகக் காணப்படுகிறது. ஒரு நீட்சி நீள் நரம்பிழையாகவும் மற்றொன்று குறு நரம்பிழையாகவும் வினைபுரிகின்றது.<ref>{{cite book | titlename=அறிவியல் பத்தாம் வகுப்பு | publisher=தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை"Science Book- 6. | year=2017 | pages=பக். 39 - 40.}}<10"/ref>
 
===பலமுனை நரம்புச் செல்கள்===
பலமுனை நரம்புச் செல்கள் பெருமூளையின் புறணிப் பகுதியில் காணப்படுகின்றன. ஒவ்வொரு பலமுனை நரம்புச்செல்லிலும் செல் உடலம், பல குறு நரம்பிழைகள், ஒற்றை நீள் நரம்பிழை ஆகியவை உள்ளன.<ref>{{cite book | titlename=அறிவியல் பத்தாம் வகுப்பு | publisher=தமிழ்நாடு பாடநூல் மற்றும் கல்வியியல் பணிகள் கழகம், சென்னை"Science Book- 6. | year=2017 | pages=ப. 40.}}<10"/ref>
 
==நரம்புச் செல் இணைப்பு==
அருகருகே, காணப்படும் நரம்புச் செல்களின் குறு நரம்பிழைகளும், நரம்புச் செல் இடைவெளிக் குமிழ்களும் ஒன்றோடோன்று பிணைப்பை ஏற்படுத்திக் கொள்ளாமல் தோன்றும். ஆன்னல், அதேசமயம், அவையிரண்டும் உடல் தொடர்பு கொண்டுள்ளன. அருகருகே அமைந்த நரம்புச் செல்களுக்கு இடையேயான தொடர்புப் பகுதி நரம்புச் செல் இணைப்பு என்றழைக்கப்படுகிறது.
23,427

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2333012" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது