நுரைத்துப் பொங்குதல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு