சோழர் கால மருத்துவமனைகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு