வரியோட்டவழிக் கணித்த குறுக்குவெட்டு வரைவி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு