பேரினம் (உயிரியல்): திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு