"வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் தீவுகள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

24,351 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  3 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
<includeonly>{{Infobox
| child = {{{embed|}}}
| bodyclass = vcard
| titleclass = fn org
| title = {{{name|<includeonly>{{PAGENAMEPAGENAMEBASE}}</includeonly>}}}
| above = {{br separated entries<!--
-->|{{#if:{{{local name|}}}<!--
-->|<small class="nickname">{{{local name}}}</small><!--
-->|{{#if:{{{native_name|{{{native name|}}}}}}<!--
-->|<small>{{#if:{{{native name link|}}}<!--
-->|[[{{{native name link}}}|Native name]]<!--
-->|Nativeஉள்ளூர் nameபெயர்<!--
-->}}: <span class="nickname" {{#if:{{{native_name_lang|{{{native name lang|}}}}}}|lang="{{{native_name_lang|{{{native name lang}}}}}}}}">{{{native_name|{{{native name}}}}}}</span></small><!--
-->}}<!--
-->}}<!--
-->|{{#if:{{{nickname|{{{sobriquet|}}}}}}<!--
-->|<small>பொதுப் பெயர்Nickname: {{{nickname|{{{sobriquet|}}}}}}</small><!--
-->}}<!--
-->}}
 
| image = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image|{{{image name|}}}}}}|size={{{image size|}}}|sizedefault=frameless|upright=1.16|alt={{{image alt|}}}}}
| caption = {{{image caption|}}}
 
| image2 = {{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{image map|{{{map image|}}}}}}|size={{{map size|}}}|sizedefault=frameless|upright=1.16|alt={{{map alt|}}}}}
| image2 = {{#if:{{{map|}}}|
| caption2 = {{{map caption|}}}
{{Infobox map
| map = {{{map|}}}
| map_alt = {{{map_alt|}}}
| map_width = {{{map_width|}}}
| map_caption = {{{map_caption|}}}
| relief = {{{map_relief|}}}
| label = {{ifempty|{{{label|}}}|{{{name|}}}}}
| label_position = {{{label_position|}}}
| lat_deg = {{{lat_d|}}}
| lat_min = {{{lat_m|}}}
| lat_sec = {{{lat_s|}}}
| lat_dir = {{{lat_NS|}}}
| lon_deg = {{{long_d|}}}
| lon_min = {{{long_m|}}}
| lon_sec = {{{long_s|}}}
| lon_dir = {{{long_EW|}}}
| x = {{{x|}}} | y = {{{y|}}}
| x% = {{{x%|}}} | y% = {{{y%|}}}
}}
|{{#invoke:InfoboxImage|InfoboxImage|image={{{locator map|}}}|size={{{locator map size|}}}|sizedefault=frameless|alt={{{locator map alt|}}}}}
}}{{#if:{{{locator map|}}}{{{locator map size|}}}{{{locator map alt|}}}{{{map caption|}}}|[[Category:Pages using deprecated map format]]}}
| caption2 = {{#if:{{{map|}}}||{{{map caption|}}}}}
 
| image3 = {{#if:{{{pushpin_map|{{{map|}}}}}}|
| headerstyle = background-color: #cef2e0
{{Location map|{{{pushpin_map|{{{map|}}}}}}
| float = center | border = infobox
| alt = {{{pushpin_map_alt|{{{map_alt|}}}}}}
| width = {{{pushpin_map_width|{{{map_width|}}}}}}
| default_width = 260
| caption = {{{pushpin_map_caption|{{{map_caption|}}}}}}
| mark = {{{pushpin_mark|{{{pushpin_map_mark|{{{map_mark|}}}}}}}}}
| marksize = {{{pushpin_mark_width| {{{{pushpin_map_mark_width| {{{map_mark_width|}}} }}} }}}
| relief = {{{pushpin_relief|{{{pushpin_map_relief|{{{map_relief|}}}}}}}}}
| label = {{ifempty|{{{pushpin_label|{{{pushpin_map_label|{{{label|}}}}}}}}}|{{{name|}}}}}
| position = {{{pushpin_label_position|{{{pushpin_map_label_position|{{{label_position|}}}}}}}}}
| coordinates = {{{coordinates|}}}
}}}}
 
| headerstyle = background-color: #efefef
 
| label1 = Etymology
| data1 = {{{etymology|}}}
 
| header2 = <includeonly>புவியியல்</includeonly>Geography
 
| label3 = இடம்அமைவிடம்
| data3 = {{{location|}}}
 
| label4 = ஆள்கூறுகள்
| data4 = {{#if:{{{lat_dcoordinates|}}}|{{#invoke:Coordinates|coordinsert|{long_d{{coordinates}}}|type:isle}}}}
| {{Infobox coord
| lat_d = {{{lat_d|}}}
| lat_m = {{{lat_m|}}}
| lat_s = {{{lat_s|}}}
| lat_NS = {{{lat_NS|}}}
| long_d = {{{long_d|}}}
| long_m = {{{long_m|}}}
| long_s = {{{long_s|}}}
| long_EW = {{{long_EW|}}}
| type = {{ifempty|{{{type|}}}|isle}}
| pop = {{{pop|}}}
| region = {{{region|}}}
| dim = {{{dim|}}}
| scale = {{{scale|}}}
| source = {{{source|}}}
| display = {{{display|}}}
| format = {{{format|}}}
}}
| {{{coordinates|}}}
}}{{#if:{{{coordinates|}}}|[[Category:Pages using deprecated coordinates format]]}}
 
| label5 = OS grid = தீவுக்கூட்டம்reference
| data5 = {{#if:{{{GridReference|}}}| {{gbmappingsmall|{{{GridReference}}}|25|{{{GridReference}}}}} }}
| class5 = note
| data5 = {{{archipelago|}}}
 
| label6 = Adjacent bodies of waterதீவுக்கூட்டம்
| data6 class6 = {{{waterbody|}}}note
| data6 = {{{archipelago|}}}
 
| label7 = தீவுகளின்Adjacent எண்ணிக்கைbodies of water
| data7 = {{{total islandswaterbody|}}}
 
| label8 = முக்கியமொத்தத் தீவுகள்
| data8 = {{{majortotal islands|}}}
 
| label9 = பரப்பளவுமுக்கிய தீவுகள்
| data9 = {{{major islands|}}}
| data9 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} | sqmi = {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} | m2 = {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} | sqft = {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} | ha = {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} | acre = {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }}{{{area|}}}{{{area footnotes|}}}
 
| label10 = பரப்பளவின் படி, நிலைபரப்பளவு
| data10 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} | sqmi = {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} | m2 = {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} | sqft = {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} | ha = {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} | acre = {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }}{{{area footnotes|}}}
| data10 = {{{rank|}}}
 
| label11 = Lengthபரப்பளவின் படி, நிலை
| data11 = {{{rank|}}}
| data11 = {{Infobox islands/length | km = {{{length km|{{{length_km|}}}}}} | mi = {{{length mi|{{{length_mi|}}}}}} | m = {{{length m|{{{length_m|}}}}}} | ft = {{{length ft|{{{length_ft|}}}}}} }}{{{length|}}}{{{length footnotes|}}}
 
| label12 = Widthநீளம்
| data12 = {{Infobox islands/length | km = {{{length km|{{{length_km|}}}}}} | mi = {{{length mi|{{{length_mi|}}}}}} | m = {{{length m|{{{length_m|}}}}}} | ft = {{{length ft|{{{length_ft|}}}}}} }}{{{length footnotes|}}}
| data12 = {{#if:{{both|{{{width min km|}}}|{{{width max km|}}}}}<!--
 
| label13 = அகலம்
| data13 = {{#if:{{both|{{{width min km|}}}|{{{width max km|}}}}}<!--
-->{{both|{{{width min mi|}}}|{{{width max mi|}}}}}<!--
-->{{both|{{{width min m|}}}|{{{width max m|}}}}}<!--
-->|abbr=on}}<!--
-->|{{Infobox islands/length | km = {{{width km|{{{width_km|}}}}}} | mi = {{{width mi|{{{width_mi|}}}}}} | m = {{{width m|{{{width_m|}}}}}} | ft = {{{width ft|{{{width_ft|}}}}}} }}<!--
-->}}{{{width|}}}{{{width footnotes|}}}
 
| label13label14 = Coastlineகரையோரம்
| data13data14 = {{Infobox islands/length | km = {{{coastline km|{{{coastline_km|}}}}}} | mi = {{{coastline mi|{{{coastline_mi|}}}}}} | m = {{{coastline m|{{{coastline_m|}}}}}} | ft = {{{coastline ft|{{{coastline_ft|}}}}}} }}{{{coastline|}}}{{{coastline footnotes|}}}
 
| label14label15 = உயர்ந்த&nbsp;ஏற்றம்
| data14data15 = {{Infobox islands/length | m = {{{elevation m|{{{elevation_m|}}}}}} | ft = {{{elevation ft|{{{elevation_ft|}}}}}} }}{{{elevation|}}}{{{elevation footnotes|}}}
 
| label15label16 = உயர்ந்த&nbsp;புள்ளி
| data15data16 = {{{highest mount|}}}
 
<!-- end geography -->
| header21header22 = {{#if: {{{Countrytreaty headingsystem|}}} | {{{Country headingcountry|}}} | <includeonly>நாடு</includeonly> Administration}}
 
| data22data23 = {{#ifswitch:{{{country|}}}|<div>'''{{{country}}}'''</div>}}=
|None|none={{#if:{{{treaty system|}}}||<div>'''{{{country}}}'''</div>}}
|#default=<div>'''{{{country}}}'''</div>
}}
| data24 = {{#if:{{{treaty system|}}}|Administered under the {{{treaty system}}}}}
 
| label23label25 = {{{country admin divisions title|}}}
| data23data25 = {{{country admin divisions|}}}
 
| label24label26 = {{{country admin divisions title 1|}}}
| data24data26 = {{{country admin divisions 1|}}}
 
| label25label27 = {{{country admin divisions title 2|}}}
| data25data27 = {{{country admin divisions 2|}}}
 
| label26label28 = {{{country admin divisions title 3|}}}
| data26data28 = {{{country admin divisions 3|}}}
 
| label27label29 = {{{country admin divisions title 4|}}}
| data27data29 = {{{country admin divisions 4|}}}
 
| label28label30 = தலைநகரம்{{#ifeq: {{{country capital type|city}}}|city|&#32;city}}
| data28data30 = {{#if: {{{country capital and largest city|}}}||{{{country capital|}}}}}
 
| label31 = Largest {{{country largest city type|settlement}}}
| label29 = பெரிய நகரம்
| data29data31 = {{#if: {{{country capital and largest city|}}}||{{#if: {{{country largest city|}}}|{{{country largest city}}}{{#if: {{{country largest city population|}}}|&nbsp#32;(pop. &#160;{{{country largest city population}}})}}}}}}
 
| label30label32 = Capital and largest {{{country largest city type|{{{country leadercapital titletype|city}}}}}}
| data32 = {{#if: {{{country capital and largest city|}}}|{{{country capital and largest city}}}{{#if: {{{country largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country largest city population}}})}}}}
| data30 = {{{country leader name|}}}
 
| label33 = {{{country leader title|}}}
| data31 = {{#if:{{{country 1|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 1}}}'''</div>}}
| data33 = {{{country leader name|}}}
 
| label34 = Area covered
| label32 = {{{country 1 admin divisions title|}}}
| data34 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{country area km2|}}} | sqmi = {{{country area sqmi|}}} | m2 = {{{country area m2|}}} | sqft = {{{country area sqft|}}} | ha = {{{country area ha|}}} | acre = {{{country area acre|}}} | pct = {{#ifexpr: {{both|{{{country area km2|}}} | {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country area km2}}} | {{{area km2|{{{area_km2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country area sqmi|}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} }} | {{pct | {{{country area sqmi}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country area m2|}}} | {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country area m2}}} | {{{area m2|{{{area_m2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country area sqft|}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} }} | {{pct | {{{country area sqft}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country area ha|}}} | {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} }} | {{pct | {{{country area ha}}} | {{{area ha|{{{area_ha}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country area acre|}}} | {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }} | {{pct | {{{country area acre}}} | {{{area acre|{{{area_acre}}}}}} | 1 |%=}} | }} }} }} }} }} }} }}{{{country area|}}}
| data32 = {{{country 1 admin divisions|}}}
 
| data35 = {{#if:{{{country 1|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 1}}}'''</div>}}
| label33 = தலைநகரம்
| data33 = {{{country 1 capital|}}}
 
| label36 = {{{country 1 admin divisions title|}}}
| label34 = பெரிய நகரம்
| data36 = {{{country 1 admin divisions|}}}
| data34 = {{{country 1 largest city|}}}{{#if: {{{country 1 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 1 largest city population}}})}}
 
| label35label37 = {{{country 1 leaderadmin divisions title 1|}}}
| data35data37 = {{{country 1 leaderadmin namedivisions 1|}}}
 
| data36 label38 = Capital{{#ififeq: {{{country 21 capital type|city}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 2}}}'''</div>city|&#32;city}}
| data38 = {{#if: {{{country 1 capital and largest city|}}}||{{{country 1 capital|}}}}}
 
| label37label39 = Largest {{{country 21 adminlargest divisionscity titletype|settlement}}}
| data39 = {{#if: {{{country 1 capital and largest city|}}}||{{#if: {{{country 1 largest city|}}}|{{{country 1 largest city}}}{{#if: {{{country 1 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 1 largest city population}}})}}}}}}
| data37 = {{{country 2 admin divisions|}}}
 
| label40 = Capital and largest {{{country 1 largest city type|{{{country 1 capital type|city}}}}}}
| label38 = தலைநகரம்
| data40 = {{#if: {{{country 1 capital and largest city|}}}|{{{country 1 capital and largest city}}}{{#if: {{{country 1 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 1 largest city population}}})}}}}
| data38 = {{{country 2 capital|}}}
 
| label41 = {{{country 1 leader title|}}}
| label39 = பெரிய நகரம்
| data41 = {{{country 1 leader name|}}}
| data39 = {{{country 2 largest city|}}}{{#if: {{{country 2 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 2 largest city population}}})}}
 
| label40label42 = {{{countryArea 2 leader title|}}}covered
| data42 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{country 1 area km2|}}} | sqmi = {{{country 1 area sqmi|}}} | m2 = {{{country 1 area m2|}}} | sqft = {{{country 1 area sqft|}}} | ha = {{{country 1 area ha|}}} | acre = {{{country 1 area acre|}}} | pct = {{#ifexpr: {{both|{{{country 1 area km2|}}} | {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 1 area km2}}} | {{{area km2|{{{area_km2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 1 area sqmi|}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 1 area sqmi}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 1 area m2|}}} | {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 1 area m2}}} | {{{area m2|{{{area_m2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 1 area sqft|}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 1 area sqft}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 1 area ha|}}} | {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 1 area ha}}} | {{{area ha|{{{area_ha}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 1 area acre|}}} | {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 1 area acre}}} | {{{area acre|{{{area_acre}}}}}} | 1 |%=}} | }} }} }} }} }} }} }}{{{country 1 area|}}}
| data40 = {{{country 2 leader name|}}}
 
| data41data43 = {{#if:{{{country 32|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 32}}}'''</div>}}
 
| label42label44 = {{{country 32 admin divisions title|}}}
| data42data44 = {{{country 32 admin divisions|}}}
 
| label45 = {{{country 2 admin divisions title 1|}}}
| label43 = தலைநகரம்
| data43data45 = {{{country 32 capitaladmin divisions 1|}}}
 
| label46 = Capital{{#ifeq: {{{country 2 capital type|city}}}|city|&#32;city}}
| label44 = பெரிய நகரம்
| data44data46 = {{{country 3 largest city|}}}{{#if: {{{country 32 capital and largest city population|}}}|&nbsp;(|{{{country 32 largest city populationcapital|}}})}}
 
| label45label47 = Largest {{{country 32 largest leadercity titletype|settlement}}}
| data47 = {{#if: {{{country 2 capital and largest city|}}}||{{#if: {{{country 2 largest city|}}}|{{{country 2 largest city}}}{{#if: {{{country 2 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 2 largest city population}}})}}}}}}
| data45 = {{{country 3 leader name|}}}
 
| data46 label48 = {{#if:Capital and largest {{{country 4|}}}|<div2 style="border-top:largest 1pxcity solid black">'''type|{{{country 42 capital type|city}}}}'''</div>}}
| data48 = {{#if: {{{country 2 capital and largest city|}}}|{{{country 2 capital and largest city}}}{{#if: {{{country 2 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 2 largest city population}}})}}}}
 
| label47label49 = {{{country 42 admin divisionsleader title|}}}
| data47data49 = {{{country 42 adminleader divisionsname|}}}
 
| label48label50 = தலைநகரம்Area covered
| data50 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{country 2 area km2|}}} | sqmi = {{{country 2 area sqmi|}}} | m2 = {{{country 2 area m2|}}} | sqft = {{{country 2 area sqft|}}} | ha = {{{country 2 area ha|}}} | acre = {{{country 2 area acre|}}} | pct = {{#ifexpr: {{both|{{{country 2 area km2|}}} | {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 2 area km2}}} | {{{area km2|{{{area_km2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 2 area sqmi|}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 2 area sqmi}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 2 area m2|}}} | {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 2 area m2}}} | {{{area m2|{{{area_m2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 2 area sqft|}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 2 area sqft}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 2 area ha|}}} | {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 2 area ha}}} | {{{area ha|{{{area_ha}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 2 area acre|}}} | {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 2 area acre}}} | {{{area acre|{{{area_acre}}}}}} | 1 |%=}} | }} }} }} }} }} }} }}{{{country 2 area|}}}
| data48 = {{{country 4 capital|}}}
 
| data51 = {{#if:{{{country 3|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 3}}}'''</div>}}
| label49 = பெரிய நகரம்
| data49 = {{{country 4 largest city|}}}{{#if: {{{country 4 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 4 largest city population}}})}}
 
| label50label52 = {{{country 43 leaderadmin divisions title|}}}
| data50data52 = {{{country 43 leaderadmin namedivisions|}}}
 
| data51label53 = {{#if:{{{country 5|}}}|<div3 style="border-top:admin 1pxdivisions solidtitle black">'''{{{country 5}}1|}'''</div>}}
| data53 = {{{country 3 admin divisions 1|}}}
 
| label52label54 = Capital{{#ifeq: {{{country 53 admincapital divisions titletype|city}}}|city|&#32;city}}
| data52data54 = {{#if: {{{country 53 capital and largest city|}}}||{{{country admin3 divisionscapital|}}}}}
 
| label55 = Largest {{{country 3 largest city type|settlement}}}
| label53 = தலைநகரம்
| data55 = {{#if: {{{country 3 capital and largest city|}}}||{{#if: {{{country 3 largest city|}}}|{{{country 3 largest city}}}{{#if: {{{country 3 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 3 largest city population}}})}}}}}}
| data53 = {{{country 5 capital|}}}
 
| label56 = Capital and largest {{{country 3 largest city type|{{{country 3 capital type|city}}}}}}
| label54 = பெரிய நகரம்
| data54data56 = {{#if: {{{country 53 capital and largest city|}}}|{{{country 3 capital and largest city}}}{{#if: {{{country 53 largest city population|}}}|&nbsp#32;(pop.&#160;{{{country 53 largest city population}}})}}}}
 
| label55label57 = {{{country 53 leader title|}}}
| data55data57 = {{{country 53 leader name|}}}
 
| label58 = Area covered
| data56 = {{#if:{{{country 6|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 6}}}'''</div>}}
| data58 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{country 3 area km2|}}} | sqmi = {{{country 3 area sqmi|}}} | m2 = {{{country 3 area m2|}}} | sqft = {{{country 3 area sqft|}}} | ha = {{{country 3 area ha|}}} | acre = {{{country 3 area acre|}}} | pct = {{#ifexpr: {{both|{{{country 3 area km2|}}} | {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 3 area km2}}} | {{{area km2|{{{area_km2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 3 area sqmi|}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 3 area sqmi}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 3 area m2|}}} | {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 3 area m2}}} | {{{area m2|{{{area_m2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 3 area sqft|}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 3 area sqft}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 3 area ha|}}} | {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 3 area ha}}} | {{{area ha|{{{area_ha}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 3 area acre|}}} | {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 3 area acre}}} | {{{area acre|{{{area_acre}}}}}} | 1 |%=}} | }} }} }} }} }} }} }}{{{country 3 area|}}}
 
| label57data59 = {{#if:{{{country 64|}}}|<div adminstyle="border-top: divisions1px title|solid black">'''{{{country 4}}}'''</div>}}
| data57 = {{{country 6 admin divisions|}}}
 
| label60 = {{{country 4 admin divisions title|}}}
| label58 = தலைநகரம்
| data58data60 = {{{country 64 capitaladmin divisions|}}}
 
| label61 = {{{country 4 admin divisions title 1|}}}
| label59 = பெரிய நகரம்
| data61 = {{{country 4 admin divisions 1|}}}
| data59 = {{{country 6 largest city|}}}{{#if: {{{country 6 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 6 largest city population}}})}}
 
| label60label62 = Capital{{#ifeq: {{{country 64 leadercapital titletype|city}}}|city|&#32;city}}
| data60data62 = {{#if: {{{country 64 capital and largest city|}}}||{{{country leader4 namecapital|}}}}}
 
| data61 label63 = {{#if:Largest {{{country 7|}}}|<div4 style="border-top:largest 1pxcity solid black">'''{{{country 7}}type|settlement}'''</div>}}
| data63 = {{#if: {{{country 4 capital and largest city|}}}||{{#if: {{{country 4 largest city|}}}|{{{country 4 largest city}}}{{#if: {{{country 4 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 4 largest city population}}})}}}}}}
 
| label62label64 = Capital and largest {{{country 74 largest city type|{{{country admin4 divisionscapital titletype|city}}}}}}
| data64 = {{#if: {{{country 4 capital and largest city|}}}|{{{country 4 capital and largest city}}}{{#if: {{{country 4 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 4 largest city population}}})}}}}
| data62 = {{{country 7 admin divisions|}}}
 
| label65 = {{{country 4 leader title|}}}
| label63 = தலைநகரம்
| data63data65 = {{{country 74 capitalleader name|}}}
 
| label66 = Area covered
| label64 = பெரிய நகரம்
| data66 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{country 4 area km2|}}} | sqmi = {{{country 4 area sqmi|}}} | m2 = {{{country 4 area m2|}}} | sqft = {{{country 4 area sqft|}}} | ha = {{{country 4 area ha|}}} | acre = {{{country 4 area acre|}}} | pct = {{#ifexpr: {{both|{{{country 4 area km2|}}} | {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 4 area km2}}} | {{{area km2|{{{area_km2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 4 area sqmi|}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 4 area sqmi}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 4 area m2|}}} | {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 4 area m2}}} | {{{area m2|{{{area_m2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 4 area sqft|}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 4 area sqft}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 4 area ha|}}} | {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 4 area ha}}} | {{{area ha|{{{area_ha}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 4 area acre|}}} | {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 4 area acre}}} | {{{area acre|{{{area_acre}}}}}} | 1 |%=}} | }} }} }} }} }} }} }}{{{country 4 area|}}}
| data64 = {{{country 7 largest city|}}}{{#if: {{{country 7 largest city population|}}}|&nbsp;({{{country 7 largest city population}}})}}
 
| label65data67 = {{#if:{{{country 75|}}}|<div leaderstyle="border-top: title|1px solid black">'''{{{country 5}}}'''</div>}}
| data65 = {{{country 7 leader name|}}}
 
| data66 label68 = {{#if:{{{country 8|}}}|<div5 style="border-top:admin 1pxdivisions solid black">'''{{{country 8}}title|}'''</div>}}
| data68 = {{{country 5 admin divisions|}}}
 
| label67label69 = {{{country 85 admin divisions title 1|}}}
| data67data69 = {{{country 85 admin divisions 1|}}}
 
| label70 = Capital{{#ifeq: {{{country 5 capital type|city}}}|city|&#32;city}}
| label68 = தலைநகரம்
| data68data70 = {{#if: {{{country 5 capital and largest city|}}}||{{{country 85 capital|}}}}}
 
| label71 = Largest {{{country 5 largest city type|settlement}}}
| label69 = பெரிய நகரம்
| data69data71 = {{#if: {{{country 85 capital and largest city|}}}||{{#if: {{{country 85 largest city|}}}|{{{country 5 largest city}}}{{#if: {{{country 5 largest city population|}}}|&nbsp#32;(pop.&#160;{{{country 85 largest city population}}})}}}}}}
 
| label70label72 = Capital and largest {{{country 5 largest city type|{{{country 85 leadercapital titletype|city}}}}}}
| data72 = {{#if: {{{country 5 capital and largest city|}}}|{{{country 5 capital and largest city}}}{{#if: {{{country 5 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 5 largest city population}}})}}}}
| data70 = {{{country 8 leader name|}}}
 
| label73 = {{{country 5 leader title|}}}
| data73 = {{{country 5 leader name|}}}
 
| label74 = Area covered
| data74 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{country 5 area km2|}}} | sqmi = {{{country 5 area sqmi|}}} | m2 = {{{country 5 area m2|}}} | sqft = {{{country 5 area sqft|}}} | ha = {{{country 5 area ha|}}} | acre = {{{country 5 area acre|}}} | pct = {{#ifexpr: {{both|{{{country 5 area km2|}}} | {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 5 area km2}}} | {{{area km2|{{{area_km2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 5 area sqmi|}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 5 area sqmi}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 5 area m2|}}} | {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 5 area m2}}} | {{{area m2|{{{area_m2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 5 area sqft|}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 5 area sqft}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 5 area ha|}}} | {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 5 area ha}}} | {{{area ha|{{{area_ha}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 5 area acre|}}} | {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 5 area acre}}} | {{{area acre|{{{area_acre}}}}}} | 1 |%=}} | }} }} }} }} }} }} }}{{{country 5 area|}}}
 
| data75 = {{#if:{{{country 6|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 6}}}'''</div>}}
 
| label76 = {{{country 6 admin divisions title|}}}
| data76 = {{{country 6 admin divisions|}}}
 
| label77 = {{{country 6 admin divisions title 1|}}}
| data77 = {{{country 6 admin divisions 1|}}}
 
| label78 = Capital{{#ifeq: {{{country 6 capital type|city}}}|city|&#32;city}}
| data78 = {{#if: {{{country 6 capital and largest city|}}}||{{{country 6 capital|}}}}}
 
| label79 = Largest {{{country 6 largest city type|settlement}}}
| data79 = {{#if: {{{country 6 capital and largest city|}}}||{{#if: {{{country 6 largest city|}}}|{{{country 6 largest city}}}{{#if: {{{country 6 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 6 largest city population}}})}}}}}}
 
| label80 = Capital and largest {{{country 6 largest city type|{{{country 6 capital type|city}}}}}}
| data80 = {{#if: {{{country 6 capital and largest city|}}}|{{{country 6 capital and largest city}}}{{#if: {{{country 6 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 6 largest city population}}})}}}}
 
| label81 = {{{country 6 leader title|}}}
| data81 = {{{country 6 leader name|}}}
 
| label82 = Area covered
| data82 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{country 6 area km2|}}} | sqmi = {{{country 6 area sqmi|}}} | m2 = {{{country 6 area m2|}}} | sqft = {{{country 6 area sqft|}}} | ha = {{{country 6 area ha|}}} | acre = {{{country 6 area acre|}}} | pct = {{#ifexpr: {{both|{{{country 6 area km2|}}} | {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 6 area km2}}} | {{{area km2|{{{area_km2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 6 area sqmi|}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 6 area sqmi}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 6 area m2|}}} | {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 6 area m2}}} | {{{area m2|{{{area_m2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 6 area sqft|}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 6 area sqft}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 6 area ha|}}} | {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 6 area ha}}} | {{{area ha|{{{area_ha}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 6 area acre|}}} | {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 6 area acre}}} | {{{area acre|{{{area_acre}}}}}} | 1 |%=}} | }} }} }} }} }} }} }}{{{country 6 area|}}}
 
| data83 = {{#if:{{{country 7|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 7}}}'''</div>}}
 
| label84 = {{{country 7 admin divisions title|}}}
| data84 = {{{country 7 admin divisions|}}}
 
| label85 = {{{country 7 admin divisions title 1|}}}
| data85 = {{{country 7 admin divisions 1|}}}
 
| label86 = Capital{{#ifeq: {{{country 7 capital type|city}}}|city|&#32;city}}
| data86 = {{#if: {{{country 7 capital and largest city|}}}||{{{country 7 capital|}}}}}
 
| label87 = Largest {{{country 7 largest city type|settlement}}}
| data87 = {{#if: {{{country 7 capital and largest city|}}}||{{#if: {{{country 7 largest city|}}}|{{{country 7 largest city}}}{{#if: {{{country 7 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 7 largest city population}}})}}}}}}
 
| label88 = Capital and largest {{{country 7 largest city type|{{{country 7 capital type|city}}}}}}
| data88 = {{#if: {{{country 7 capital and largest city|}}}|{{{country 7 capital and largest city}}}{{#if: {{{country 7 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 7 largest city population}}})}}}}
 
| label89 = {{{country 7 leader title|}}}
| data89 = {{{country 7 leader name|}}}
 
| label90 = Area covered
| data90 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{country 7 area km2|}}} | sqmi = {{{country 7 area sqmi|}}} | m2 = {{{country 7 area m2|}}} | sqft = {{{country 7 area sqft|}}} | ha = {{{country 7 area ha|}}} | acre = {{{country 7 area acre|}}} | pct = {{#ifexpr: {{both|{{{country 7 area km2|}}} | {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 7 area km2}}} | {{{area km2|{{{area_km2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 7 area sqmi|}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 7 area sqmi}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 7 area m2|}}} | {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 7 area m2}}} | {{{area m2|{{{area_m2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 7 area sqft|}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 7 area sqft}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 7 area ha|}}} | {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 7 area ha}}} | {{{area ha|{{{area_ha}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 7 area acre|}}} | {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 7 area acre}}} | {{{area acre|{{{area_acre}}}}}} | 1 |%=}} | }} }} }} }} }} }} }}{{{country 7 area|}}}
 
| data91 = {{#if:{{{country 8|}}}|<div style="border-top: 1px solid black">'''{{{country 8}}}'''</div>}}
 
| label92 = {{{country 8 admin divisions title|}}}
| data92 = {{{country 8 admin divisions|}}}
 
| label93 = {{{country 8 admin divisions title 1|}}}
| data93 = {{{country 8 admin divisions 1|}}}
 
| label94 = Capital{{#ifeq: {{{country 8 capital type|city}}}|city|&#32;city}}
| data94 = {{#if: {{{country 8 capital and largest city|}}}||{{{country 8 capital|}}}}}
 
| label95 = Largest {{{country 8 largest city type|settlement}}}
| data95 = {{#if: {{{country 8 capital and largest city|}}}||{{#if: {{{country 8 largest city|}}}|{{{country 8 largest city}}}{{#if: {{{country 8 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 8 largest city population}}})}}}}}}
 
| label96 = Capital and largest {{{country 8 largest city type|{{{country 8 capital type|city}}}}}}
| data96 = {{#if: {{{country 8 capital and largest city|}}}|{{{country 8 capital and largest city}}}{{#if: {{{country 8 largest city population|}}}|&#32;(pop.&#160;{{{country 8 largest city population}}})}}}}
 
| label97 = {{{country 8 leader title|}}}
| data97 = {{{country 8 leader name|}}}
 
| label98 = Area covered
| data98 = {{Infobox islands/area| km2 = {{{country 8 area km2|}}} | sqmi = {{{country 8 area sqmi|}}} | m2 = {{{country 8 area m2|}}} | sqft = {{{country 8 area sqft|}}} | ha = {{{country 8 area ha|}}} | acre = {{{country 8 area acre|}}} | pct = {{#ifexpr: {{both|{{{country 8 area km2|}}} | {{{area km2|{{{area_km2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 8 area km2}}} | {{{area km2|{{{area_km2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 8 area sqmi|}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 8 area sqmi}}} | {{{area sqmi|{{{area_sqmi}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 8 area m2|}}} | {{{area m2|{{{area_m2|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 8 area m2}}} | {{{area m2|{{{area_m2}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 8 area sqft|}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 8 area sqft}}} | {{{area sqft|{{{area_sqft}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 8 area ha|}}} | {{{area ha|{{{area_ha|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 8 area ha}}} | {{{area ha|{{{area_ha}}}}}} | 1 |%=}} | {{#ifexpr: {{both|{{{country 8 area acre|}}} | {{{area acre|{{{area_acre|}}}}}} }} | {{pct | {{{country 8 area acre}}} | {{{area acre|{{{area_acre}}}}}} | 1 |%=}} | }} }} }} }} }} }} }}{{{country 8 area|}}}
 
<!-- end administration -->
 
| header71header99 = {{#if:{{{demonym|}}}{{{population|}}}{{{density|}}}{{{density km2|{{{density_km2|}}}}}}{{{density sqmi|{{{density_sqmi|}}}}}}{{{languages|}}}{{{ethnic groups|}}}|மக்கட் தொகையியல்Demographics}}
 
| label72label100 = Demonym
| data72data100 = {{{demonym|}}}
 
| label101 = Population
| label73 = மக்கள் தொகை
| data73 data101 = {{{population|}}} {{#if:{{{population as of|}}}|<small>(as of {{{population as of}}})</small>}}{{{population footnotes|}}}
 
| label102 = [[List of islands by population|Population rank]]
| label74 = மக்கள் தொகையின் படி, நிலை
| data74 data102 = {{#if:{{{population rank|{{{population_rank|}}}}}}|{{{population_rank|{{{population rank}}}}}} {{#if:{{{population rank max|{{{population_rank_max|}}}}}}|out of {{{population rank max|{{{population_rank_max}}}}}} }} }}
 
| label103 = Pop. density
| label75 = அடர்த்தி
| data75 data103 = {{Infobox islands/density| km2 = {{{density km2|{{{density_km2|}}}}}}| sqmi = {{{density sqmi|{{{density_sqmi|}}}}}} }}{{{density|}}}{{{density footnotes|}}}
 
| label104 = [[List of islands by population density|Pop. density rank]]
| label76 = அடர்த்தியின் படி, நிலை
| data76 data104 = {{{density rank|{{{density_rank|}}}}}}
 
| label105 = Languages
| label77 = இனக்குழுக்கள்
| data77 data105 = {{{ethnic groupslanguages|}}}
 
| label106 = Ethnic groups
| data106 = {{{ethnic groups|}}}
 
<!-- end demographics -->
 
| header78header107 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}{{{website|}}}{{{additional info|}}}|மேலதிகAdditional தகவல்கள்information}}{{#if:{{{misc|{{{module|}}}}}}|<nowiki />}}
 
<!-- ***Time Zones*** -->
| label79label108 = {{#if:{{both|{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|{{{timezone2|}}}}}|[[Timeநேர zoneவலயம்]]s|[[Timeநேர zoneவலயம்]]}}
| data79data108 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|
{{unbulleted list
| 1= {{{timezone1|{{{timezone}}}}}} {{#if:{{{utc_offset1|{{{utc_offset|}}} }}}|([[UTC{{{utc_offset1|{{{utc_offset}}}}}}]])}}
| 2= {{#if:{{{timezone2|}}}|{{{timezone2}}} {{#if:{{{utc_offset2|{{{utc_offset2|}}} }}}|([[UTC{{{utc_offset2|{{{utc_offset2}}}}}}]])}} }} }}}}
 
| label80label109 = <span style="white-space:nowrap">&nbsp;•&nbsp;Summer ([[Daylightபகலொளி savingசேமிப்பு timeநேரம்|DST]])</span>
| data80data109 = {{#if:{{{timezone1|{{{timezone|}}}}}}|
{{unbulleted list
| 1= {{#if:{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}}|{{{timezone1_DST|{{{timezone_DST|}}}}}} ([[UTC{{{utc_offset1_DST|{{{utc_offset_DST|}}}}}}]])}}
}}}}
 
<!-- ***Area codes*** -->
| label81 = Official website
| data81 label110 = {{if empty|{website{{postal_code_type|}}}|Postal code}}
| data110 = {{{postal_code|}}}
| label111 = {{if empty|{{{area_code_type|}}}|[[தொலைபேசி இலக்கத் திட்டம்|Area code(s)]]}}
| data111 = {{{area_code|}}}
| label112 = [[Vehicle registration plate|Vehicle registration]]
| data112 = {{{registration_plate|}}}
| label113 = {{if empty|{{{iso_code_type|}}}|[[ஐ. எசு. ஓ.3166-2|ISO code]]}}
| data113 = {{{iso_code|}}}
 
| label114 = Official website
| data114 = {{{website|}}}
 
| data115 = {{{additional info|}}}
 
| data116 = {{{misc|{{{module|}}}}}}
 
| belowstyle = text-align:left; border-top:#aaa 1px solid;
| below = {{{footnotes|}}}
 
}}{{Main other|{{#ifeq:{{ucfirst:{{{country admin divisions title}}}}}|Country|[[Category:Pages using infobox islands with unknown parameters|χ{{PAGENAME}}]]
| data82 = {{{additional info|}}}
}}{{#if:{{{additional info|}}}|[[Category:Articles using infobox islands with additional info|{{#ifexpr:{{str find|{{{additional info}}}|Source}} >= 0 |σ}}{{#ifexpr:{{str find|{{{additional info}}}|anguage}} >= 0 |ψ}}{{#ifexpr:{{str find|{{{additional info}}}|National Geospatial}} >= 0 |ν}}{{#ifexpr:{{str find|{{{additional info}}}|Administered}} >= 0 |α}}{{#ifexpr:{{str find|{{{additional info}}}|ISO}} >= 0 |ι}}{{#ifexpr:{{str find|{{{additional info}}}|Literacy}} >= 0 |λ}}{{#ifexpr:{{str find|{{{additional info}}}|temperature}} >= 0 |τ}}{{PAGENAME}}]]
}}{{Main other|{{#ifeq:{{{area|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|a {{PAGENAME}}]]
}} }}{{#invoke:Check for unknown parameters|check|unknown={{main other|[[Category:Pages using infobox islands with unknown parameters|_VALUE_{{PAGENAME}}]]}}|preview=Page using [[வார்ப்புரு:தகவற்சட்டம் தீவுகள்]] with unknown parameter "_VALUE_"|ignoreblank=y| additional info | archipelago | area acre | area footnotes | area ha | area km2 | area m2 | area sqft | area sqmi | area_acre | area_code | area_code_type | area_ha | area_km2 | area_m2 | area_sqft | area_sqmi | coastline footnotes | coastline ft | coastline km | coastline m | coastline mi | coastline_ft | coastline_km | coastline_m | coastline_mi | coordinates | country | country 1 | country 1 admin divisions | country 1 admin divisions 1 | country 1 admin divisions title | country 1 admin divisions title 1 | country 1 area | country 1 area acre | country 1 area ha | country 1 area km2 | country 1 area m2 | country 1 area sqft | country 1 area sqmi | country 1 capital | country 1 capital and largest city | country 1 capital type | country 1 largest city | country 1 largest city population | country 1 largest city type | country 1 leader name | country 1 leader title | country 2 | country 2 admin divisions | country 2 admin divisions 1 | country 2 admin divisions title | country 2 admin divisions title 1 | country 2 area | country 2 area acre | country 2 area ha | country 2 area km2 | country 2 area m2 | country 2 area sqft | country 2 area sqmi | country 2 capital | country 2 capital and largest city | country 2 capital type | country 2 largest city | country 2 largest city population | country 2 largest city type | country 2 leader name | country 2 leader title | country 3 | country 3 admin divisions | country 3 admin divisions 1 | country 3 admin divisions title | country 3 admin divisions title 1 | country 3 area | country 3 area acre | country 3 area ha | country 3 area km2 | country 3 area m2 | country 3 area sqft | country 3 area sqmi | country 3 capital | country 3 capital and largest city | country 3 capital type | country 3 largest city | country 3 largest city population | country 3 largest city type | country 3 leader name | country 3 leader title | country 4 | country 4 admin divisions | country 4 admin divisions 1 | country 4 admin divisions title | country 4 admin divisions title 1 | country 4 area | country 4 area acre | country 4 area ha | country 4 area km2 | country 4 area m2 | country 4 area sqft | country 4 area sqmi | country 4 capital | country 4 capital and largest city | country 4 capital type | country 4 largest city | country 4 largest city population | country 4 largest city type | country 4 leader name | country 4 leader title | country 5 | country 5 admin divisions | country 5 admin divisions 1 | country 5 admin divisions title | country 5 admin divisions title 1 | country 5 area | country 5 area acre | country 5 area ha | country 5 area km2 | country 5 area m2 | country 5 area sqft | country 5 area sqmi | country 5 capital | country 5 capital and largest city | country 5 capital type | country 5 largest city | country 5 largest city population | country 5 largest city type | country 5 leader name | country 5 leader title | country 6 | country 6 admin divisions | country 6 admin divisions 1 | country 6 admin divisions title | country 6 admin divisions title 1 | country 6 area | country 6 area acre | country 6 area ha | country 6 area km2 | country 6 area m2 | country 6 area sqft | country 6 area sqmi | country 6 capital | country 6 capital and largest city | country 6 capital type | country 6 largest city | country 6 largest city population | country 6 largest city type | country 6 leader name | country 6 leader title | country 7 | country 7 admin divisions | country 7 admin divisions 1 | country 7 admin divisions title | country 7 admin divisions title 1 | country 7 area | country 7 area acre | country 7 area ha | country 7 area km2 | country 7 area m2 | country 7 area sqft | country 7 area sqmi | country 7 capital | country 7 capital and largest city | country 7 capital type | country 7 largest city | country 7 largest city population | country 7 largest city type | country 7 leader name | country 7 leader title | country 8 | country 8 admin divisions | country 8 admin divisions 1 | country 8 admin divisions title | country 8 admin divisions title 1 | country 8 area | country 8 area acre | country 8 area ha | country 8 area km2 | country 8 area m2 | country 8 area sqft | country 8 area sqmi | country 8 capital | country 8 capital and largest city | country 8 capital type | country 8 largest city | country 8 largest city population | country 8 largest city type | country 8 leader name | country 8 leader title | country admin divisions | country admin divisions 1 | country admin divisions 2 | country admin divisions 3 | country admin divisions 4 | country admin divisions title | country admin divisions title 1 | country admin divisions title 2 | country admin divisions title 3 | country admin divisions title 4 | country area | country area acre | country area ha | country area km2 | country area m2 | country area sqft | country area sqmi | country capital | country capital and largest city | country capital type | country largest city | country largest city population | country largest city type | country leader name | country leader title | demonym | density footnotes | density km2 | density rank | density sqmi | density_km2 | density_rank | density_sqmi | elevation footnotes | elevation ft | elevation m | elevation_ft | elevation_m | embed | ethnic groups | etymology | footnotes | GridReference | highest mount | image | image alt | image caption | image map | image name | image size | iso_code | iso_code_type | label | label_position | languages | length footnotes | length ft | length km | length m | length mi | length_ft | length_km | length_m | length_mi | local name | location | major islands | map | map alt | map caption | map image | map size | map_alt | map_caption | map_mark | map_mark_width | map_relief | map_width | misc | module | name | native name | native name lang | native name link | native_name | native_name_lang | nickname | population | population as of | population footnotes | population rank | population rank max | population_rank | population_rank_max | postal_code | postal_code_type | pushpin_label | pushpin_label_position | pushpin_map | pushpin_map_alt | pushpin_map_caption | pushpin_map_label | pushpin_map_label_position | pushpin_map_mark | pushpin_mark_width | pushpin_map_mark_width | pushpin_map_relief | pushpin_map_width | pushpin_mark | pushpin_relief | rank | registration_plate | sobriquet | timezone | timezone_DST | timezone1 | timezone1_DST | timezone2 | timezone2_DST | total islands | treaty system | utc_offset | utc_offset_DST | utc_offset1 | utc_offset1_DST | utc_offset2 | utc_offset2_DST | waterbody | website | width footnotes | width ft | width km | width m | width max ft | width max km | width max m | width max mi | width mi | width min ft | width min km | width min m | width min mi | width_ft | width_km | width_m | width_mi | island_type
}}{{#ifeq:{{{length|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|l {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeqif:{{both|{width{{local name|μ}}}|μ{{{native_name|{{{native name|}}}}}}}}| [[Category:InfoboxPages using infobox islands usingwith deprecatedunknown parameters|w {{PAGENAME}}β]]
}}</includeonly><noinclude>
}}{{#ifeq:{{{coastline|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|c {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeq:{{{elevation|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|e {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeq:{{{density|μ}}}|μ||[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|d {{PAGENAME}}]]
}}{{#ifeq:{{ucfirst:{{{country admin divisions title}}}}}|Country|[[Category:Infobox islands using deprecated parameters|C {{PAGENAME}}]]
}}}}<noinclude>
{{Documentation}}
<!-- categories links go in /doc, not here -->
[[Category:தீவுகள் தொடர்பான வார்ப்புருக்கள்]]
<!-- categories and interwiki links go in /doc, not here -->
</noinclude>
1,13,587

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2403961" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது