"சப்பானிய மொழி" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

136 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  3 ஆண்டுகளுக்கு முன்
Added content
சி (தானியங்கி: AFTv5Test இல் இருந்து நீக்குகின்றது)
(Added content)
அடையாளங்கள்: கைப்பேசியில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு கைப்பேசி வலைத்தளத்தில் செய்யப்பட்ட தொகுப்பு
இம்மொழி மூன்று வகையான வரி வடிவங்களை கொண்டது. சீன வரிவடிவான காஞ்சி (漢字), மற்றும் சீன எழுத்துகளில் இருந்து உருவாகிய ஹிரகனா (平仮名) மற்றும் கதகான (片仮名). ஆங்கில மற்றும் வெளிநாட்டினரின் வார்த்தைகளை உச்சரிக்கவும், நிறுவன பெயர் அமைக்க, விளம்பரப்படுத்த மற்றும் கணினியில் எழுத்துக்களை உள்ளிடவும் ரோமாஜி(ローマ字) பயன் படுத்தப்படுகிறது. ,சீன, ஜப்பானிய எண்களைப் பயன்படுத்தினாலும் மேற்கத்திய அரேபிய எண்களும் பரவலாக பயன்படுகின்றன.
 
இம்மொழியில் அயல் மொழிகளிலிருந்து பெறப்பட்ட கடன் சொற்களின் தாக்கம் அதிகம் காணப்படுகிறது. முக்கியமாகக் கடந்த 1500 வருடங்களில் சீன மொழியில் இருந்து அதிகம் பெறப்பட்டுள்ளது அல்லது சீன மொழியை அடிப்படையாக கொண்டு சொற்கள் உருவாக்கப்பட்டுள்ளன. 19ம் நுற்றாண்டுப் பிற்பகுதியில் இந்தோ - ஐரோப்பிய மொழிகளில் இருந்து, முக்கியமாக ஆங்கிலத்திலிருந்து, கணிசமான வார்த்தைகள் பெறப்பட்டுள்ளன. 16 & 17 ம் நுற்றாண்டு போர்த்துகீசிய மற்றும் டச்சு நாட்டினருடனான வியாபாரத் தொடர்புகளால் இவ்விரண்டு மொழிகளின்ன் தாக்கமும் அதிகமாகவே உணரப்படுகிறதுஉள்ளது.
 
பொருளடக்கம்
[hide]
 
* 1 பரவல்
o 1.1 ஆட்சி மொழி
o 1.2 வட்டார வழக்கு
* 2 ஒலி
* 3 இலக்கணம்
o 3.1 வாக்கிய அமைப்பு
o 3.2 ஒருமை பன்மை மற்றும் எண்கள்
o 3.3 பண்பான மொழி
* 4 சொற்கள்
* 5 எழுத்து முறை
* 6 அயல் நாட்டில் ஜப்பான் மொழி
* 7 பிற
* 8 மேற்கோள்கள்
* 9 ஆதார நுற்பட்டியல்
* 10 இதர இணைப்பு
o 10.1 அகராதி
o 10.2 கற்க
o 10.3 பிற
 
{{clade
! [[Hiragana]] !! [[Katakana]] !! [[Hepburn romanization|Hepburn]] !! [[Nippon-shiki]] !! [[Kunrei-shiki]]
|-
| あ || ア || colspan="3" | a
|-
| い || イ || colspan="3" | i
|-
| う || ウ || colspan="3" | u
|-
| え || エ || colspan="3" | e
|-
| お || オ || colspan="3" | o
|-
| や || ャ || colspan="3" | ya
|-
| ゆ || ュ || colspan="3" | yuயு
|-
| よ || ョ || colspan="3" | yoயொ
|-
| か || カ || colspan="3" | ka
|-
| き || キ || colspan="3" | kiகி
|-
| く || ク || colspan="3" | kuகு
|-
| け || ケ || colspan="3" | keகெ
|-
| こ || コ || colspan="3" | koகொ
|-
| きゃ || キャ || colspan="3" | kyaக்யா
|-
| きゅ || キュ || colspan="3" | kyuக்யு
|-
| きょ || キョ || colspan="3" | kyoக்யோ
|-
| さ || サ || colspan="3" | sa
|-
| し || シ || shi || colspan="2" | siசி
|-
| す || ス || colspan="3" | suசு
|-
| せ || セ || colspan="3" | seசெ
|-
| そ || ソ || colspan="3" | soசொ
|-
| しゃ || シャ || sha || colspan="2" | syaஸ்யா
|-
| しゅ || シュ || shu || colspan="2" | syuஸ்யு
|-
| しょ || ショ || sho || colspan="2" | syoஸ்யொ
|-
| た || タ || colspan="3" | ta
|-
| ち || チ || chi || colspan="2" | tiடி
|-
| つ || ツ || tsu || colspan="2" | tuடு
|-
| て || テ || colspan="3" | teடெ
|-
| と || ト || colspan="3" | toடொ
|-
| ちゃ || チャ || cha || colspan="2" | tyaட்யா
|-
| ちゅ || チュ || chu || colspan="2" | tyuட்யு
|-
| ちょ || チョ || cho || colspan="2" | tyoட்யெ
|-
| な || ナ || colspan="3" | na
|-
| に || ニ || colspan="3" | niநி
|-
| ぬ || ヌ || colspan="3" | nuநு
|-
| ね || ネ || colspan="3" | neநெ
|-
| の || ノ || colspan="3" | noநொ
|-
| にゃ || ニャ || colspan="3" | nyaன்யா
|-
| にゅ || ニュ || colspan="3" | nyuன்யு
|-
| にょ || ニョ || colspan="3" | nyoன்யொ
|-
| は || ハ || colspan="3" | ha
|-
| ひ || ヒ || colspan="3" | hiஹி
|-
| ふ || フ || fu || colspan="2" | huஹு
|-
| へ || ヘ || colspan="3" | heஹெ
|-
| ほ || ホ || colspan="3" | hoஹொ
|-
| ひゃ || ヒャ || colspan="3" | hyaஹ்யா
|-
| ひゅ || ヒュ || colspan="3" | hyuஹ்யு
|-
| ひょ || ヒョ || colspan="3" | hyoஹ்யொ
|-
| ま || マ || colspan="3" | ma
|-
| み || ミ || colspan="3" | miமி
|-
| む || ム || colspan="3" | muமு
|-
| め || メ || colspan="3" | meமெ
|-
| も || モ || colspan="3" | moமொ
|-
| みゃ || ミャ || colspan="3" | myaம்யா
|-
| みゅ || ミュ || colspan="3" | myuம்யு
|-
| みょ || ミョ || colspan="3" | myoம்யொ
|-
| や || ヤ || colspan="3" | yaய்ய
|-
| ゆ || ユ || colspan="3" | yuய்யு
|-
| よ || ヨ || colspan="3" | yoய்யொ
|-
| ら || ラ || colspan="3" | ra
|-
| り || リ || colspan="3" | riரி
|-
| る || ル || colspan="3" | ruரு
|-
| れ || レ || colspan="3" | reரெ
|-
| ろ || ロ || colspan="3" | roரொ
|-
| りゃ || リャ || colspan="3" | ryaர்யா
|-
| りゅ || リュ || colspan="3" | ryuர்யு
|-
| りょ || リョ || colspan="3" | ryoர்யொ
|-
| わ || ワ || colspan="3" | wa
|-
| ゐ || ヰ || i || wi || iவி
|-
| ゑ || ヱ || e || we || eவெ
|-
| を || ヲ || o || wo || oவொ
|-
| ん || ン || n-n'(-m) || colspan="2" | n-n'ம்
|-
| が || ガ || colspan="3" | gaஃக
|-
| ぎ || ギ || colspan="3" | giஃகி
|-
| ぐ || グ || colspan="3" | guஃகு
|-
| げ || ゲ || colspan="3" | geஃகெ
|-
| ご || ゴ || colspan="3" | goஃகொ
|-
| ぎゃ || ギャ || colspan="3" | gyaஃக்யா
|-
| ぎゅ || ギュ || colspan="3" | gyuஃக்யு
|-
| ぎょ || ギョ || colspan="3" | gyoஃக்யொ
|-
| ざ || ザ || colspan="3" | zaஃஜ
|-
| じ || ジ || ji || colspan="2" | ziஃஜி
|-
| ず || ズ || colspan="3" | zuஃஜு
|-
| ぜ || ゼ || colspan="3" | zeஃஜெ
|-
| ぞ || ゾ || colspan="3" | zoஃஜொ
|-
| じゃ || ジャ || ja || colspan="2" | zyaஃஜ்யா
|-
| じゅ || ジュ || ju || colspan="2" | zyuஃஜ்யு
|-
| じょ || ジョ || jo || colspan="2" | zyoஃஜ்யொ
|-
| だ || ダ || colspan="3" | daஃட
|-
| ぢ || ヂ || ji || di || ziஃடி
|-
| づ || ヅ || zu || du || zuஃடு
|-
| で || デ || colspan="3" | deஃடெ
|-
| ど || ド || colspan="3" | doஃடொ
|-
| ぢゃ || ヂャ || ja || dya || zyaஜியா
|-
| ぢゅ || ヂュ || ju || dyu || zyuஜியு
|-
| ぢょ || ヂョ || jo || dyo || zyoஜியொ
|-
| ば || バ || colspan="3" | ba
|-
| び || ビ || colspan="3" | biபி
|-
| ぶ || ブ || colspan="3" | buபு
|-
| べ || ベ || colspan="3" | beபெ
|-
| ぼ || ボ || colspan="3" | boபொ
|-
| びゃ || ビャ || colspan="3" | byaப்யா
|-
| びゅ || ビュ || colspan="3" | byuப்யு
|-
| びょ || ビョ || colspan="3" | byoப்யொ
|-
| ぱ || パ || colspan="3" | paப்ப
|-
| ぴ || ピ || colspan="3" | piப்பி
|-
| ぷ || プ || colspan="3" | puப்பு
|-
| ぺ || ペ || colspan="3" | peப்பெ
|-
| ぽ || ポ || colspan="3" | poப்பொ
|-
| ぴゃ || ピャ || colspan="3" | pyaப்ப்யா
|-
| ぴゅ || ピュ || colspan="3" | pyuப்ப்யு
|-
| ぴょ || ピョ || colspan="3" | pyoப்ப்யொ
|}
 
4

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2404304" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது