"அளவீடு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

546 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  2 ஆண்டுகளுக்கு முன்
அளவுப்பொறியமைப்பு
அடையாளம்: 2017 source edit
(அளவுப்பொறியமைப்பு)
அடையாளம்: 2017 source edit
 
== பாரம்பரிய வரையறை ==
 
பாரம்பரிய வரையறை:
 
* இயற்பியல் அறிவியலில் பயன்பாட்டில் உள்ள, மதிப்பீடு, எண் கணிப்பு, அளவுகளுக்கு இடையே உள்ள விகிதங்களை அறுதியிட்டு தீர்மானித்தல் ஆகிய அனைத்தும், உறுதி செய்யப்பட்ட தரம் உடையவை.<ref name="Michell, J. 1999">Michell, J. (1999). Measurement in psychology: a critical history of a methodological concept. New York: Cambridge University Press.</ref>
* அளவுகளும் அளவீட்டுமுறைகளும் வரையறுக்கப்பட்டுள்ளன.
 
== பிரதிநிதித்துவ கோட்பாடு ==
 
பிரதிநிதித்துவக் கோட்பாட்டு வரையறை:
 
மீட்டர் அலகுக்கான வரையறை:
 
கிரிப்டான் மின்னிறக்க விளக்கில், அணுநிறை 86 உள்ள கிரிப்டான் தனிமத்தின் தனித்தனி அணுக்களால் உமிழப்பட்ட ஆரஞ்சு - சிவப்பு ஒளியின் 1,650,763.73 அலை நீளம் ஒரு படித்தர மீட்டருக்குச் சமம்.<ref>en.wikipedia.org-wiki-Metre<ref>
 
=== நிறை ===
பொருளொன்று பெற்றுள்ள பருப்பொருளின் அளவு நிறை ஆகும். இது வெப்பநிலையையும் அழுத்தத்தையும் பொருத்ததல்ல. நிறையானது இடத்திற்கு இடம் மாறுபடாது. நிறையின் அலகு கிலோகிராம் ஆகும். ''பிரான்சில், பாரீசுக்கு அருகில் சவரெசு என்ற இடத்தில், எடைகள் மற்றும்
இது வெப்பநிலையையும் அழுத்தத்தையும் பொருத்ததல்ல.
அளவீடுகளின் பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பிளாட்டினம் - இரிடியம் உலோகக் கலவையிலான உருளையின் நகலின் நிறை ஒரு கிலோகிராமிற்குச் சமம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.''
நிறையானது இடத்திற்கு இடம் மாறுபடாது.
நிறையின் அலகு கிலோகிராம் ஆகும்.
 
கிலோகிராம் அலகுக்கான வரையறை:
 
பிரான்சில், பாரீசுக்கு அருகில் சவரெசு (Sèvres) என்ற இடத்தில், எடைகள் மற்றும்
அளவீடுகளின் பன்னாட்டு நிறுவனத்தில் வைக்கப்பட்டுள்ள பிளாட்டினம் - இரிடியம் உலோகக் கலவையிலான உருளையின்உருளையான கை வண்ணப் பொருளின் நகலின் நிறை ஒரு கிலோகிராமிற்குச் சமம் என வரையறுக்கப்படுகிறது.''
 
=== அணுசார் படித்தர நிறை ===
 
அணுவின் அடிப்படையிலான படித்தர நிறை, இதுவரை ஏற்றுக்கொள்ளப்படவில்லை. ஏனெனில், பெரிய அளவுகோல் போன்று, துல்லியமாக அணுவின் அளவுகோலில் நிறைகளை அளந்தறிய முடியவில்லை.
 
=== காலம் ===
1960-ஆண்டு வரை படித்தர காலம் என்பது, சராசரி சூரிய நாளைக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டது. அதாவது, தீர்க்கரேகை வழியாக, மிக உயரமான புள்ளியில் சூரியன் கடக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த இரு நிகழ்வுகளுக்கான கால இடைவெளியைக் கொண்டு, ஒரு ஆண்டின் சராசரியாக காலம் கணக்கிடப்பட்டது. காலத்தின் SI அலகான நொடி, 1967-ஆம் ஆண்டு அணுவின் படித்தரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
 
1960-ஆண்டு வரை படித்தர காலம் என்பது, சராசரி சூரிய நாளைக் கொண்டு கணக்கிடப்பட்டது. அதாவது, தீர்க்கரேகை வழியாக, மிக உயரமான புள்ளியில் சூரியன் கடக்கக்கூடிய அடுத்தடுத்த இரு நிகழ்வுகளுக்கான கால இடைவெளியைக் கொண்டு, ஒரு ஆண்டின் சராசரியாக காலம் கணக்கிடப்பட்டது. காலத்தின் SIஎஸ்.ஐ., அலகான நொடி, 1967-ஆம் ஆண்டு அணுவின் படித்தரத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது.
''ஒரு படித்தர நொடி என்பது, சீசியம் -133 அணுவின் இரு அடிஆற்றல் நிலைகளின், மீநுண்ணிய மட்டங்களுக்கிடையே சீரான பரிமாற்றம் நிகழ்வதால் ஏற்படும் கதிர்வீச்சிற்குரிய 9,192,631,770 அலைவுக் காலங்களாகும்.''
 
நொடி எனும் அலகுக்கான வரையறை:
 
''ஒரு படித்தர நொடி என்பது, சீசியம்அணுநிறை -133 கொண்டுள்ள சீசியம் அணுவின் இரு அடிஆற்றல் நிலைகளின், மீநுண்ணிய மட்டங்களுக்கிடையே சீரான பரிமாற்றம் நிகழ்வதால்ஏற்படுகிறது. இந்நிகழ்வால் ஏற்படும் மீநுண்ணிய சீரான பரிமாற்ற கதிர்வீச்சிற்குரிய 9,192,631,770 அலைவுக் காலங்களாகும்காலம் ஒரு நொடி ஆகும்.''
 
=== ஆம்பியர் ===
 
வெற்றிடத்தில், ஒரு மீட்டர் இடைவெளியில் வைக்கப்பட்ட, புறக்கணிக்கத்தக்க குறுக்குப் பரப்பு உடைய, இரு முடிவில்லா நீளங்கள் உடைய இணைக் கடத்திகள் வழியே ஒரு மீட்டர் நீளத்தில் பாயும் சீரான மின்னோட்டம், அவ்விரு கடத்திகளுக்கிடையே 2×10<sup>–7</sup> நியூட்டன் விசையை ஏற்படுத்தினால், அம்மின்னோட்டம் ஒரு ஆம்பியர் என வரையறுக்கப்படுகிறது.
 
=== கெல்வின் ===
 
கெல்வின் என்பது நீரின் முப்புள்ளியில் (triple point) வெப்ப இயக்கவியலின் வெப்பநிலையில் 1/273.16 பின்னப்பகுதி எனஒரு கெல்வின் என்று வரையறுக்கப்படுகிறது.
 
=== கேண்டிலா ===
 
ஒளிமூலம் ஒன்று உமிழும் 540×10<sup>12</sup> எர்ட்சு அதிர்வெண் உடைய ஒற்றை நிறக் கதிர்வீச்சின் செறிவு, ஒரு குறிப்பிட்ட திசையில் ஒரு ஸ்டேரிடியனுக்கு 1/683 வாட் எனில், அத்திசையில் ஒளிச்செறிவு ஒரு கேண்டிலா என வரையறுக்கப்படுகிறது.
 
== மோல் ==
 
0.012 கிலோகிராம் கார்பனில் உள்ள கார்பன்-12 அணுக்கள் போன்ற பல அடிப்படைத் துகள்களை உள்ளடக்கிய பொருளின் அளவு மோல் எனப்படும்.
 
== சர்வதேச அலகுகள் ==
 
அலகுகள் சர்வதேச அமைப்பு (பிரஞ்சு மொழியில், சர்வதேச அலகுகள் ஒழுங்கமைப்பு (ஸிஸ்டெமெ இன்டர்நேஷனல் டி யுனிடெஸ் - ''Système International d'Unités'') சுருக்கமாக SI என குறிகப்படுகிறது. இது பதின்ம அடுக்கு அளவு முறையின் நவீன மாற்றமைவு ஆகும். இது அன்றாட வியாபாரத்திலும், அறிவியலிலும் உலகில் மிகப் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் அலகு முறை ஆகும். முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட சென்டிமீட்டர்-கிராம்-வினாடி என்ற சி.ஜி.எஸ்(CGS) அமைப்பில் பல மாறுபாடுகளும் மாற்றுக்களும் இருந்தன. அவற்றைக் களைய, மீட்டர்-கிலோகிராம்-வினாடி என்ற அமைப்பிலிருந்து எம்.கே.எஸ் (MKS) முறை உருவாக்கப்பட்டது. இதிலிருந்து 1960ஆம் ஆண்டு எஸ்.ஐ (SI) அலகுகள் தோன்றின. எஸ்.ஐ., அலகுமுறையின் வளர்ச்சியின் போது, பதின்ம அடுக்கு அளவு முறையில் பயன்படுத்தப்படாத பல புதிய அலகுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. அடிப்படையான ஏழு வகை, பொருள் அல்லது இருப்பு சார்ந்த அளவுகளுக்கான அசல் எஸ்.ஐ., அலகுகளின் பட்டியல்:<ref>International Bureau of Weights and Measures (2006), [http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf ''The International System of Units (SI)''] (8th ed.), p. 147, [[சர்வதேசத் தர புத்தக எண்|ISBN]] [[சிறப்பு:BookSources/92-822-2213-6|92-822-2213-6]]</ref>
அலகுகள் சர்வதேச அமைப்பு (பிரஞ்சு மொழியில், சர்வதேச அலகுகள் ஒழுங்கமைப்பு (ஸிஸ்டெமெ இன்டர்நேஷனல் டி யுனிடெஸ் - ''Système International d'Unités'') சுருக்கமாக எஸ்.ஐ., (SI) என குறிக்கப்படுகிறது.
* இது பதின்ம அடுக்கு அளவு முறையின் நவீன மாற்றமைவு ஆகும்.
* இது அன்றாட வியாபாரத்திலும், அறிவியலிலும் உலகில் மிகப் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் அலகு முறை ஆகும்.
 
அலகுகள் சர்வதேச அமைப்பு (பிரஞ்சு மொழியில், சர்வதேச அலகுகள் ஒழுங்கமைப்பு (ஸிஸ்டெமெ இன்டர்நேஷனல் டி யுனிடெஸ் - ''Système International d'Unités'') சுருக்கமாக SI என குறிகப்படுகிறது. இது பதின்ம அடுக்கு அளவு முறையின் நவீன மாற்றமைவு ஆகும். இது அன்றாட வியாபாரத்திலும், அறிவியலிலும் உலகில் மிகப் பரவலாக பயன்படுத்தப்படும் அலகு முறை ஆகும். முதலில் பயன்படுத்தப்பட்ட சென்டிமீட்டர்-கிராம்-வினாடி என்ற சி.ஜி.எஸ்(CGS) அமைப்பில் பல மாறுபாடுகளும் மாற்றுக்களும் இருந்தன. அவற்றைக் களைய, மீட்டர்-கிலோகிராம்-வினாடி என்ற அமைப்பிலிருந்து எம்.கே.எஸ் (MKS) முறை உருவாக்கப்பட்டது. இதிலிருந்து 1960ஆம் ஆண்டு எஸ்.ஐ (SI) அலகுகள் தோன்றின. எஸ்.ஐ., அலகுமுறையின் வளர்ச்சியின் போது, பதின்ம அடுக்கு அளவு முறையில் பயன்படுத்தப்படாத பல புதிய அலகுகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டன. அடிப்படையான ஏழு வகை, பொருள் அல்லது இருப்பு சார்ந்த அளவுகளுக்கான அசல் எஸ்.ஐ., அலகுகளின் பட்டியல்:<ref>International Bureau of Weights and Measures (2006), [http://www.bipm.org/utils/common/pdf/si_brochure_8_en.pdf ''The International System of Units (SI)''] (8th ed.), p. 147, [[சர்வதேசத் தர புத்தக எண்|ISBN]] [[சிறப்பு:BookSources/92-822-2213-6|92-822-2213-6]]</ref>
 
{| class="wikitable"
! அடிப்படை அலகு
! குறியீடு
! தற்போதைய SIஎஸ்.ஐ., மாறிலிகள்
! முன்மொழியப்பட்ட புதிய SI மாறிலிகள்<ref>https://en.wikipedia.org/wiki/International_Bureau_of_Weights_and_Measures{{harvnb|Crease|2011|p=261}}</ref>
|-
| [[நேரம்]]
| [[நொடி]]
| எஸ் (s)
| s
| சீசியம்-133 அணுவில் மீ நுண் பிளத்தல்
| தற்போது எஸ்ஐ (SI)எஸ்.ஐ., அலகில் உள்ளது போல்
|-
| நீளம்
| மீட்டர்
| எம் (m)
| m
| வெற்றிடத்தில் ஒளியின் வேகம், ''சி (c'')
| தற்போது எஸ்ஐ (SI)எஸ்.ஐ., அலகில் உள்ளது போல்
|-
| பொருண்மை
| கிலோகிராம்
| கி.கி. (kg)
| kg
| சர்வதேச மூல முன்மாதிரி நிறை கிலோகிராம் ஐபிகேஐ.பி.கே. (IPK)
| பிளான்கின் (Planck) மாறிலி, ''ஹெச் (h'')
|-
| மின்சாரம் - மின்னோட்டம்
| கே (K)
| தண்ணீரின் மும்மைப் புள்ளி, வெப்பநிலைக் கீழ்வரம்பு
| போல்ட்ஸ்மான் (Boltzmann) மாறிலி, ''கே (k)''
|-
| பொருள் அளவு
| மோல் (mol)
| [[கார்பன்]] - 12 மோலிர நிறை
| அவகாதரோவின் (Avogadro) மாறிலி ''என் (N)''<sub>A</sub>
|-
| தன்னொளிர்வுச் செறிவு
== எஸ்.ஐ., அடிப்படை அலகு ==
[[படிமம்:SI_base_unit.svg|வலது|thumb|எஸ்.ஐ., அமைப்பில் ஏழு அடிப்படை அலகுகள். அலகுகளில் இருந்து புறப்படும் அம்புகள், அவற்றுடன் தொடர்புடைய பிற பண்பு அலகுகளைக் குறிக்கின்றன.]]
ஒருஃபையட் சார்பில் சுயாதீனமான ஒரு த்தில் இணைக்க சார்லஸ் சாண்டர்ஸ் பியர்ஸ் (Charles Sanders Peirce)(1839-1914) எஸ்.ஐ., அடிப்படை அலகு சார்ந்த முதல் முன்மொழிவை வழங்கினார். இதுபின்னர், எவ்விதமான உரிமையளிப்பையும் சாராத, தற்சார்புடைய சோதனைத் திட்ட அலகுகளை எஸ்.ஐ., அடிப்படை அலகுகளுடன் இணைத்தார்.<ref>{{harvnb|Crease|2011|pp=182–4}}</ref> இவர், நிறமாலை வரிசையின் அலைநீளத்தின் அடிப்படையில், நீளத்தின் அலகான <u>மீட்டர்</u> என்ற திட்ட அலகை வரையறுக்க முன்மொழிந்தார்.<ref>C.S. Peirce (July 1879) "Note on the Progress of Experiments for Comparing a Wave-length with a Metre" ''American Journal of Science'', as referenced by {{harvnb|Crease|2011|p=203}}</ref> இது மைக்கேல்சன்-மோர்லி (Michelson–Morley) பரிசோதனையை நேரடியாகத் தன்  கட்டுப்பாட்டுக்குள் கொண்டு வந்தது. மைக்கேல்சன்-மோர்லி ஆகியோர் பியர்ஸை மேற்கோள் காட்டி, தஙகளது முறையை மேம்படுத்திக் கொண்டனர்.<ref>{{harvnb|Crease|2011|p=203}}</ref>
 
== சில சிறப்பு பெயர்கள் ==
 
சில அலகுகளின் மடங்குகளைக் குறிப்பதற்காக சில முறையற்ற பெயர்கள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.
* 100 கிலோகிராம்கள்
= 1 குவிண்டால்;
 
* 1000 கிலோகிராம்கள்
= 1 மெட்ரிக் டன்;
 
* 10 ஆண்டுகள்
= 1 தசாப்தம் / பதிகம்
 
* 100 ஆண்டுகள்
= 1 நூற்றாண்டு / சதம்
 
* 1000 ஆண்டுகள்
= 1 பத்தாயிரம் ஆண்டு
 
 
== கட்டிட வர்த்தகங்கள் ==
1966 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய கட்டிட வர்த்தகங்கள், மெட்ரிக் முறைமையை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டன. நீளththai அளவிடுவதற்கு மீட்டர் (மீ), செண்டிமெட்டர் (செ.மீ.), மில்லிமீட்டர் (மிமீ) எனும் அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை, கட்டிட திட்டங்களைத் தயாரிக்கும்போதும், படிக்கும்போதும் மிகுந்த குழப்பங்களை விளைவிப்பதால் தவிர்க்கப்படுகின்றன.
 
1966 ஆம் ஆண்டில் ஆஸ்திரேலிய கட்டிட வர்த்தகங்கள், மெட்ரிக் முறைமையை முழுமையாக ஏற்றுக்கொண்டன. நீளththaiநீளத்தை அளவிடுவதற்கு மீட்டர் (மீ), செண்டிமெட்டர் (செ.மீ.), மில்லிமீட்டர் (மிமீ) எனும் அலகுகள் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை, கட்டிட திட்டங்களைத் தயாரிக்கும்போதும், படிக்கும்போதும் மிகுந்த குழப்பங்களை விளைவிப்பதால் தவிர்க்கப்படுகின்றன.
உதாரணமாக,
 
உதாரணமாக,
 
இரண்டு மீட்டர்களும், ஒரு அரை மீட்டரும் இணைந்த நீளம் வழக்கமாக 2500 மிமீ அல்லது 2.5 மீ என பதிவு செய்யப்படுகிறது. 250 செ.மீ என பதிவு செய்வது தரமற்றதாக கருதப்படுகிறது.<ref>{{cite web|title=What is metrication|url=http://www.metricationmatters.com/docs/WhatIsMetrication.pdf|first1=Pat|last1=Naughtin|year=2007|publisher=Pat Naugthin|accessdate=13 June 2013|pages=4, 5}}</ref>
 
== மதிப்பீட்டுக் கணக்கெடுப்பு ஆய்வு ==
 
கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சி துறையில், தனிப்பட்ட மனஅணுகுமுறை, மனோநிலை, சான்றாண்மை, தோரணை, நடத்தை, ஒழுக்கம் போன்றவை, ஆளுமை வினவல் பட்டியல், அமைப்பற்ற வினாப்பட்டியல், ஆய்வு வினாப்பட்டியல், அமைப்புடைய வினாப்பட்டியல் எனும் பலவகையான வினவுதாள் ஆதாரங்களை ஆய்வு அளவீட்டுக் கருவிகளாகப் பயன்படுத்தி அளவிடப்படுகின்றன. அளவீடுகளீன் அடிப்படையில் நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றன. மற்ற அளவீடுகளைப் போல, கணக்கெடுப்பு ஆராய்ச்சி அளவீடுகளும் அளவீட்டு பிழைகளால் பாதிக்கப்படக்கூடியதுபாதிக்கப்படக்கூடியவை ஆகும்.
 
அதாவது, அளவீட்டு கருவியின் மூலம் பெறப்படும் மதிப்பானது அதன் உண்மையான மதிப்பிலிருந்து மாறுபடுகின்றது.<ref>{{cite book|last=Groves|first=Robert|title=Survey Methodology|publisher=Wiley|location=New Jersey|year=2004|isbn=}} "By measurement error we mean a departure from the value of the measurement as applied to a sample unit and the value provided. " p 51-52 .</ref>.
 
== நுட்பியல் சொற்கள் ==
 
:* [[அளவு]] - (Scale, Measure)
:* [[எண்ணுதிகள்]] - Quantities
 
:* [[அளக்கும் முறைகள்]] - Measurement Techniques
:* [[எண்ணுதிகள்]] - (Quantities)
:* [[அளவீடு கோட்பாடு]] - Measurement Theory
 
:* [[அளவுப்படி அமைத்தல்]] - Standardization
:* [[அளக்கும் முறைகள்]] - (Measurement Techniques)
:* [[அளவுப்பொறியமைப்பு]] - Instrumentation
 
:* [[அளவீடு கோட்பாடு]] - (Measurement Theory)
 
:* [[அளவுப்படி அமைத்தல்]] - (Standardization)
 
:* [[அளவுப்பொறியமைப்பு]] - (Instrumentation)
 
{{கணிதத்தின் முக்கிய துறைகள்}}
1,438

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2407512" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது