கணக்கீட்டுச் சமன்பாடு: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு