"சீரியம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

4,046 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  2 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
{{Elementbox_header | number=58 | symbol=Ce | name=சீரியம் | left=[[இலந்தனம்]] | right=[[பிரசியொடைமியம்]] | above=- | below=[[தோரியம்|Th]] | color1=#ffbfff | color2=black }}
{{Elementbox_series | [[லாந்த்தனைடு]]கள் }}
{{Elementbox_periodblock | period=6 | block=f }}
{{Elementbox_appearance_img | Ce,58| வெள்ளிபோன்ற வெண்மை }}
{{Elementbox_atomicmass_gpm | [[1 E-25 kg|140.116]][[தனிமங்களின் பெயர்ப் பட்டியல்|(1)]] }}
{{Elementbox_econfig | &#91;[[செனான்|Xe]]&#93; 4f<sup>1</sup> 5d<sup>1</sup> 6s<sup>2</sup> }}
{{Elementbox_epershell | 2, 8, 18, 19, 9, 2 }}
{{Elementbox_section_physicalprop | color1=#ffbfff | color2=black }}
{{Elementbox_phase | [[திண்மம்]] }}
{{Elementbox_density_gpcm3nrt | 6.770 }}
{{Elementbox_densityliq_gpcm3mp | 6.55 }}
{{Elementbox_meltingpoint | k=1068 | c=795 | f=1463 }}
{{Elementbox_boilingpoint | k=3716 | c=3443 | f=6229 }}
{{Elementbox_heatfusion_kjpmol | 5.46 }}
{{Elementbox_heatvaporiz_kjpmol | 398 }}
{{Elementbox_heatcapacity_jpmolkat25 | 26.94 }}
{{Elementbox_vaporpressure_katpa | 1992 | 2194 | 2442 | 2754 | 3159 | 3705 | comment= }}
{{Elementbox_section_atomicprop | color1=#ffbfff | color2=black }}
{{Elementbox_crystalstruct | cubic face centered }}
{{Elementbox_oxistates | '''3''', 4<br />(மென்[[காரம்|கார]] ஆக்ஸைடு) }}
{{Elementbox_electroneg_pauling | 1.12 }}
{{Elementbox_ionizationenergies4 | 534.4 | 1050 | 1949 }}
{{Elementbox_atomicradius_pm | [[1 E-10 மீ|185]] }}
{{Elementbox_section_miscellaneous | color1=#ffbfff | color2=black }}
{{Elementbox_magnetic | no data }}
{{Elementbox_eresist_ohmm | ([[அறை வெப்பநிலை|அறை வெ. நி.]]) (β, poly) 828 n}}
{{Elementbox_thermalcond_wpmkat300k | 11.3 }}
{{Elementbox_thermalexpansion_umpmk | ([[அறை வெப்பநிலை|அறை வெ. நி.]]) (γ, பல்படிகம்)<br />6.3 }}
{{Elementbox_speedofsound_rodmpsat20 | 2100 }}
{{Elementbox_youngsmodulus_gpa | (γ வடிவம்) 33.6 }}
{{Elementbox_shearmodulus_gpa | (γ வடிவம்) 13.5 }}
{{Elementbox_bulkmodulus_gpa | (γ வடிவம்) 21.5 }}
{{Elementbox_poissonratio | (γ வடிவம்) 0.24 }}
{{Elementbox_mohshardness | 2.5 }}
{{Elementbox_vickershardness_mpa | 270 }}
{{Elementbox_brinellhardness_mpa | 412 }}
{{Elementbox_cas_number | 7440-45-1 }}
{{Elementbox_isotopes_begin | color1=#ffbfff | color2=black }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=134 | sym=Ce
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=[[1 E s|3.16 days]]
| dm=ε | de=0.500 | pn=134 | ps=[[லாந்த்தனம்|La]] }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=136 | sym=Ce | na=0.185% | n=78 }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=138 | sym=Ce | na=0.251% | n=80 }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=139 | sym=Ce
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=[[1 E s|137.640 days]]
| dm=ε | de=0.278 | pn=139 | ps=[[லாந்த்தனம்|La]] }}
{{Elementbox_isotopes_stable | mn=140 | sym=Ce | na=88.450% | n=82 }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=141 | sym=Ce
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=[[1 E s|32.501 days]]
| dm=[[பீட்டா சிதைவு|β<sup>-</sup>]] | de=0.581 | pn=141 | ps=[[பிரசியோடைமியம்|Pr]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=142 | sym=Ce
| na=11.114% | hl=[[1 E s|> 5×10<sup>16</sup> ஆண்டுகள்]]
| dm=[[double beta decay|β<sup>-</sup>β<sup>-</sup>]] | de=unknown | pn=142 | ps=[[நியோடைமியம்|Nd]] }}
{{Elementbox_isotopes_decay | mn=144 | sym=Ce
| na=[[synthetic radioisotope|syn]] | hl=[[1 E s|284.893 நாட்கள்]]
| dm=[[பீட்டா சிதைவு|β<sup>-</sup>]] | de=0.319 | pn=144 | ps=[[பிரசியோடைமியம்|Pr]] }}
{{Elementbox_isotopes_end}}
{{Elementbox_footer | color1=#ffbfff | color2=black }}
 
{{Elementbox_header | number=58 | symbol=Ce | name=சீரியம் | left=[[இலந்தனம்]] | right=[[பிரசியோடைமியம்]] | above=- | below=[[தோரியம்|Th]] | color1=#ffbfff | color2=black }}
{{Elementbox_series | [[லாந்த்தனைடு]]கள் }}
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2507968" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது