"வார்ப்புரு:குவாண்டம் இயங்கியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

4,150 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  3 ஆண்டுகளுக்கு முன்
*விரிவாக்கம்*
(*விரிவாக்கம்*)
{{Sidebar with collapsible lists
{{PhysicsNavigation
|Name name = குவாண்டம் இயங்கியல்
| bodyclass = plainlist nowraplinks
|-
| bodystyle = width:{{{width|19.0em}}};
|Label =<math>\Delta x \Delta p \ge \frac{\hbar}{2} </math>
| pretitle = இக்கட்டுரை பின்வரும் கட்டுரைத் தொகுப்பில் ஒன்றாகும்:
|LabelId =நிலையில்லாக் கோட்பாடு <br />
|KeyItems title = [[குவாண்டம் இயங்கியலுக்கான அறிமுகம்|அறிமுகம்...இயங்கியல்]] <br />
| image = <math> i \hbar \frac{\partial}{\partial t} | \psi (t) \rangle = \hat{H} | \psi (t) \rangle </math>
[[குவாண்டம் இயங்கியலின் கணிதவியல் அமைப்பு|கணிதவியல் அமைப்பு...]]
| captionstyle = font-size:90%;padding-top:0.4em;font-style:italic;
|Topic1 = பின்னணி
| caption = [[சுரோடிங்கர் சமன்பாடு]]
|Items1 = [[மரபார்ந்த விசையியல்]] <br/> [[Interference]] · [[Bra-ket notation]] <br/> [[Hamiltonian (quantum mechanics)|Hamiltonian]]
| listtitlestyle = text-align:center;
|Topic2 = அடிப்படைக் கருத்துருக்கள்
| liststyle = border-top:1px solid #aaa;border-bottom:1px solid #aaa;
|Items2 = [[குவாண்டம் நிலை]] · [[அலைச் சார்பு]] <br />[[குவாண்டம் நேரடுக்குமை|நேரடுக்குமை]] · [[குவாண்டம் பின்னல்|பின்னல்]] <br />
| expanded = {{lc:{{{expanded|{{{selected|{{{cTopic|{{{1|}}}}}}}}}}}}}}
[[குவாண்டம் பொறிமுறையில் அளவீடுகள்|அளவீடு]] · [[அறுதியின்மைக் கொள்கை|Uncertainty]] . [[டி புறாக்ளி அலை]] <br />
 
[[பவுலி தவிர்ப்புத் தத்துவம்|தவிர்ப்பு]] · [[அலை-துகள் இருமை|இருமை]] <br />
| aboveclass = hlist nowrap
[[Quantum decoherence|Decoherence]] · [[Ehrenfest theorem]] · [[புரை ஊடுருவு மின்னோட்டம்|புரையூடுருவு]] . [[சக்திச் சொட்டெண்]]
| abovestyle = display:block;margin-bottom:0.4em;
|Topic3 = பரிசோதனைகள்
| above =
|Items3 = [[இருபிளவுப் பரிசோதனை]]]]<br />[[டேவிசன்-செர்மர் சோதனை]]<br />[[ஸ்டேர்ன்-கெர்லாச் சோதனை]]<br />[[பெல்லின் சமமின்மைச் சோதனை]]<br />[[பொப்பரின் பரிசோதனை]]<br />[[சுரோடிங்கரின் பூனை]]
* [குவாண்டம் இயங்கியலின் அறிமுகம்|அறிமுகம்]]
|Topic4=அமைப்புகள்
* [[அடிப்படை குவாண்டம் இயங்கியலின் சொற்களஞ்சியம்|சொற்களஞ்சியம்]]
|Items4=[[Schrödinger picture]]<br />[[Heisenberg picture]]<br />[[Interaction picture]]<br />[[Matrix mechanics]]<br />[[Path integral formulation|Sum over histories]]
* [[குவாண்டம் இயங்கியலின் வரலாறு|வரலாறு]]
|Topic5 = சமன்பாடுகள்
 
|Items5 = [[சுரோடிங்கர் சமன்பாடு]]<br />[[பௌலியின் சமன்பாடு]] <br /> [[கிளைன்-கோர்டன் சமன்பாடு]]<br />[[டிராக் சமன்பாடு]]
| list2name = background
|Topic6 = விளக்கங்கள்
| list2title = பின்னணி
|Items6 = [[கோப்பன்கேகனின் விளக்கம்|கோப்பன்கேகன்]] · [[Ensemble Interpretation|Ensemble]]<br />[[Hidden variable theory]] · [[Transactional interpretation|Transactional]]<br />[[Many-worlds interpretation|Many-worlds]] · [[Consistent histories]]<br />[[குவாண்டம் தர்க்கவியல்]]
| list2 = <!--Chronological:-->
|Topic7 = மேலதிக தலைப்புகள்
* [[மரபார்ந்த விசையியல்]]
|Items7 = [[குவாண்டக் கணினியியல்]] · [[குவாண்டம் புலக்கோட்பாடு|குவாண்டம் புலக்கொள்கை]] · [[குவாண்டம் ஈர்ப்பியல்]] · [[எல்லாவற்றின் கோட்பாடு]]
* [[பழைய குவாண்டம் கோட்பாடு]]
|Topic8 = அறிவியலாளர்கள்
* [[பிரா-கெட் குறிமுறை]]
|Items8 = [[மாக்ஸ் பிளாங்க்|பிளாங்க்]] · [[ஆல்பர்ட் ஐன்ஸ்டீன்|ஐன்ஸ்டீன்]] · [[எர்வின் சுரோடிங்கர்|சுரோடிங்கர்]] · [[வேர்னர் ஐசன்பேர்க்|ஐசன்பேர்க்]]· [[Pascual Jordan|Jordan]] · [[நீல்ஸ் போர்|போர்]] · [[வூல்ஃப்காங் பவுலி|பவுலி]] · [[பால் டிராக்|டிராக்]] · [[மாக்ஸ் போர்ன்|போர்ன்]] · [[லூயி டே பிராலி|டெ புரோலி]] · [[ஜான் வான் நியுமேன்|von Neumann]] · [[ரிச்சர்டு பெயின்மான்|பெயின்மான்]] · [[டேவிட் போம்|போம்]] · [[ஹியூ எவரெட்|எவரெட்]] · [[ஸ்டீபன் ஹோக்கிங்|ஹோக்கிங்]]
{{flatlist}}
|cTopic={{{cTopic}}}
<!--Alphabetical:-->
* [[ஆமில்டோனியன் (குவாண்டம் இயங்கியல்)|ஆமில்டோனியன்]]
* [[குறுக்கீடு (அலை பரவல்)|குறுக்கீடு]]
{{endflatlist}}
 
| list3name = fundamentals
| list3title = அடிப்படைகள்
| list3 = <!--(Alphabetical:)-->
{{flatlist}}
 
* [[காசிமிர் விளைவு]]
* [[ஓரியல்பு]]
* [[குவாண்டம் ஓரியல்பின்மை|ஓரியல்பின்மை]]
* [[நிரப்புமை]]
* [[ஆற்றல் மட்டம்]]
* [[குவாண்டம் பின்னல்|பின்னல்]]
* [[ஆமில்டோனியன் (குவாண்டம் இயங்கியல்)|ஆமில்டோனியன்]]
* [[நிலையில்லாக் கோட்பாடு]]
* [[அடி ஆற்றல் நிலை]]
* [[அலைக் குறுக்கீடு|குறுக்கீடு]]
* [[குவாண்டம் இயங்கியலில் அளவீடு|அளவீடு]]
* [[குவாண்டம் சூழலின்மை|சூழலின்மை]]
* [[நோக்கியறியத்தகு]]
* [[செய்கருவி (இயற்பியல்)|செய்கருவி]]
* [[குவாண்டம்]]
* [[குவாண்டம் ஏற்றஇறக்கம்]]
* [[குவாண்டம் நுரை]]
* [[குவாண்டம் பறத்தல்]]
* [[குவாண்டம் எண்]]
* [[குவாண்டம் இரைச்சல்]]
* [[குவாண்டம் பகுதி]]
* [[குவாண்டம் நிலை]]
* [[குவாண்டம் அமைப்பு]]
* [[குவாண்டம் தொலைப்பெயர்ச்சி]]
* [[குபிட்]]
* [[சுழல் (இயற்பியல்)|சுழல்]]
* [[குவாண்டம் மேற்பொருத்துகை|மேற்பொருத்துகை]]
* [[குவாண்டம் இயங்கியலில் சமச்சீர்த்தன்மை|சமச்சீர்த்தன்மை]]
* [[சமச்சீர்த்தன்மை இழப்பு|(தன்னிச்சையான) சமச்சீர்த்தன்மை இழப்பு]]
* [[குவாண்டம் ஊடுருவல்|ஊடுருவல்]]
* [[வெற்றிட நிலை]]
* [[அலை பரவல்]]
* [[அலைச் சார்பு]]
** [[அலைச் சார்பு உடைதல்]]
** [[அலை-துகள் இருமையியல்பு]]
** [[பொருள் அலை]]
{{endflatlist}}
 
| list4name = experiments
| list4title = Experiments
| list4 = <!--(Alphabetical:)-->
{{flatlist}}
* [[Afshar experiment|Afshar]]
* [[Bell test experiments|Bell's inequality]]
* [[Davisson–Germer experiment|Davisson&ndash;Germer]]
* [[Double-slit experiment|Double-slit]]
* [[Elitzur–Vaidman bomb tester|Elitzur&ndash;Vaidman]]
* [[Franck–Hertz experiment|Franck&ndash;Hertz]]
* [[Leggett–Garg inequality]]
* [[Mach–Zehnder interferometer|Mach&ndash;Zehnder]]
* [[Popper's experiment|Popper]]
{{endflatlist}}
* [[Quantum eraser experiment|Quantum eraser]]&nbsp;([[Delayed choice quantum eraser|delayed-choice]])
{{flatlist}}
* [[Schrödinger's cat]]
* [[Quantum suicide and immortality]]
* [[Stern–Gerlach experiment|Stern&ndash;Gerlach]]
* [[Wheeler's delayed choice experiment|Wheeler's delayed-choice]]
{{endflatlist}}
 
| list5name = formulations
| list5title = Formulations
| list5 =
* [[Mathematical formulation of quantum mechanics|Overview]]
<!--(Alphabetical:)-->
{{flatlist}}
* [[Heisenberg picture|Heisenberg]]
* [[Interaction picture|Interaction]]
* [[Matrix mechanics|Matrix]]
<!--{{endflatlist}}{{flatlist}}-->
* [[Phase space formulation|Phase-space]]
* [[Schrödinger picture|Schrödinger]]
<!--{{endflatlist}}-->
* [[Path integral formulation|Sum-over-histories (path integral)]]
{{endflatlist}}
 
| list6name = equations
| list6title = Equations
| list6 = <!--(Alphabetical:)-->
{{flatlist}}
* [[Dirac equation|Dirac]]
* [[Klein–Gordon equation|Klein–Gordon]]
* [[Pauli equation|Pauli]]
* [[Rydberg formula|Rydberg]]
* [[Schrödinger equation|Schrödinger]]
{{endflatlist}}
 
| list7name = interpretations
| list7title = Interpretations
| list7 =
* [[Interpretations of quantum mechanics|Overview]]
<!--Alphabetical:-->
{{flatlist}}
* [[Consistent histories]]
* [[Copenhagen interpretation|Copenhagen]]
* [[de Broglie–Bohm theory|de Broglie–Bohm]]
* [[Ensemble interpretation|Ensemble]]
* [[Hidden variable theory|Hidden-variable]]
* [[Many-worlds interpretation|Many-worlds]]
* [[Objective collapse theory|Objective collapse]]
* [[Quantum Bayesianism|Bayesian]]
* [[Quantum logic]]
* [[Relational quantum mechanics|Relational]]
* [[Stochastic quantum mechanics|Stochastic]]
* [[Scale relativity|Scale relativity]]
* [[Transactional interpretation|Transactional]]
{{endflatlist}}
 
| list8name = advanced
| list8title = Advanced topics
| list8 = <!--Alphabetical, disregarding "Q/quantum":-->
* [[Quantum annealing]]
* [[Quantum chaos]]
* [[Quantum computing]]
* [[Density matrix]]
* [[Quantum field theory]]
* [[Fractional quantum mechanics]]
* [[Quantum gravity]]
* [[Quantum information science]]
* [[Quantum machine learning]]
* [[Perturbation theory (quantum mechanics)]]
* [[Relativistic quantum mechanics]]
* [[Scattering theory]]
* [[Spontaneous parametric down-conversion]]
* [[Quantum statistical mechanics]]
 
| list9name = Scientists
| list9title = Scientists
| list9 = <!--Alphabetical by surname:-->
{{flatlist}}
* [[Yakir Aharonov|Aharonov]]
* [[John Stewart Bell|Bell]]
* [[Patrick Blackett|Blackett]]
* [[Felix Bloch|Bloch]]
* [[David Bohm|Bohm]]
* [[Niels Bohr|Bohr]]
* [[Max Born|Born]]
* [[Satyendra Nath Bose|Bose]]
* [[Louis de Broglie|de Broglie]]
* [[David John Candlin|Candlin]]
* [[Arthur Compton|Compton]]
* [[Paul Dirac|Dirac]]
* [[Clinton Davisson|Davisson]]
* [[Peter Debye|Debye]]
* [[Paul Ehrenfest|Ehrenfest]]
* [[Albert Einstein|Einstein]]
* [[Hugh Everett III|Everett]]
* [[Vladimir Fock|Fock]]
* [[Enrico Fermi|Fermi]]
* [[Richard Feynman|Feynman]]
* [[Roy Glauber|Glauber]]
* [[Martin Gutzwiller|Gutzwiller]]
* [[Werner Heisenberg|Heisenberg]]
* [[David Hilbert|Hilbert]]
* [[Pascual Jordan|Jordan]]
* [[Hans Kramers|Kramers]]
* [[Wolfgang Pauli|Pauli]]
* [[Willis Lamb|Lamb]]
* [[Lev Landau|Landau]]
* [[Max von Laue|Laue]]
* [[Henry Moseley|Moseley]]
* [[Robert Andrews Millikan|Millikan]]
* [[Heike Kamerlingh Onnes|Onnes]]
* [[Max Planck|Planck]]
* [[Isidor Isaac Rabi|Rabi]]
* [[C. V. Raman|Raman]]
* [[Johannes Rydberg|Rydberg]]
* [[Erwin Schrödinger|Schrödinger]]
* [[Arnold Sommerfeld|Sommerfeld]]
* [[John von Neumann|von Neumann]]
* [[Hermann Weyl|Weyl]]
* [[Wilhelm Wien|Wien]]
* [[Eugene Wigner|Wigner]]
* [[Pieter Zeeman|Zeeman]]
* [[Anton Zeilinger|Zeilinger]]
{{endflatlist}}
 
| navbarstyle = border-top:1px solid #aaa;padding-top:0.1em;
 
}}<noinclude>
{{Documentation}}
</noinclude>
<noinclude>
[[பகுப்பு:இயற்பியல் வார்ப்புருக்கள்]]</noinclude>
9,210

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2521177" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது