பி. டி. பர்னம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு