மின்னாற்றல் சிகிச்சை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு