"வேளாண் பொறியியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

17,809 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  2 ஆண்டுகளுக்கு முன்
 
கீழே வேளாண் பொறியியல் சார்ந்த இளவல் பட்டக் கல்வித் திட்டங்களும் உயிர் அமைப்புப் பொறியியல் சார்ந்த இளவல் பட்டக் கல்வித் திட்டங்களும் (B.S. or B.S.E. or B.E / B.Tech) பட்டியலிடப்பட்டுள்ளன. இவை வேளாண் பொறியியல் அல்லது உயிர் அமைப்புகள் பொறியியல் உயிரியல் பொறியியல் அல்லது இதுபோன்ற பெயர்களால் அழைக்கப்படுகின்றன. ABET கல்லூரி, பல்கலைக்கழகத் திட்டங்களுக்கு பயன்முறை அறிவியல், கணிப்பு, பொறியியல், பொறியியல் தொழில்நுட்பங்களுக்கு ஒப்புதல் தருகிறது.
 
''வட அமெரிக்கா''
{| class="wikitable sortable"
|-
! நிறுவனம் !! துறை !! வலைத்தளம் !! மின்னஞ்சல்
|-
| Auburn University || Biosystems Engineering ||[http://www.eng.auburn.edu//programs/bsen/index.html www.eng.auburn.edu/ ] || taylost at auburn.edu
|-
| Cal Poly San Luis Obispo || BioResource and Agricultural Engineering|| [http://www.brae.calpoly.edu/ www.brae.calpoly.edu/] || ksolomon at calpoly.edu
|-
| Clemson University || Biosystems Engineering|| [http://www.clemson.edu/majors/biosystems-engineering/] || jjacks4 at clemson.edu
|-
| Cornell University || Biological and Environmental Engineering || [http://bee.cornell.edu/ bee.cornell.edu/] || baa7 at cornell.edu
|-
| Dalhousie University || Department of Engineering (Agricultural Campus) || [https://www.dal.ca/academics/programs/undergraduate/engineering-diploma.html www.dal.ca] || Cathy.Wood at Dal.Ca
|-
| Florida A&M University || Biological Systems Engineering || [http://www.famu.edu/cesta/main/index.cfm/academic-programs/undergraduate-programs/biological-and-agricultural-systems-engineering/] ||
|-
| Iowa State University || Agricultural and Biosystems Engineering || [http://www.abe.iastate.edu/ www.abe.iastate.edu/] || estaben at iastate.edu
|-
| Kansas State University || Biological and Agricultural Engineering || [https://web.archive.org/web/20130507123501/http://www.bae.ksu.edu/home www.bae.ksu.edu/home] || contact-l at bae.ksu.edu
|-
| Louisiana State University || Biological and Agricultural Engineering || [http://www.bae.lsu.edu www.bae.lsu.edu] || DConstant at agcenter.lsu.edu
|-
| McGill University || Department of Bioresource Engineering || [https://www.mcgill.ca/bioeng/ www.mcgill.ca/bioeng/] || valerie.orsat at mcgill.ca
|-
| Michigan State University || Biosystems and Agricultural Engineering || [http://www.egr.msu.edu/bae/ www.egr.msu.edu/bae/] || srivasta at egr.msu.edu
|-
| Mississippi State University || Agricultural and Biological Engineering || [http://www.abe.msstate.edu/ www.abe.msstate.edu] || jpote at mafes.msstate.edu
|-
| North Carolina State University || Biological and Agricultural Engineering || [http://www.bae.ncsu.edu/ www.bae.ncsu.edu/] || robert_evans at ncsu.edu
|-
| North Carolina Agricultural & Technical State University || Chemical, Biological and Bioengineering Department || [https://web.archive.org/web/20130714215632/http://www.ncat.edu/academics/schools-colleges1/coe/cbbe/index.html www.ncat.edu/] || sbknisle at ncat.edu
|-
| North Dakota State University || Agricultural and Biosystems Engineering || [http://www.ndsu.edu/aben/ www.ndsu.edu/aben/] || aben at ndsu.edu
|-
| Ohio State University || Food, Agricultural and Biological Engineering || [http://fabe.osu.edu fabe.osu.edu] || shearer.95 at osu.edu
|-
| Oklahoma State University || Biosystems and Agricultural Engineering || [http://biosystems.okstate.edu/ biosystems.okstate.edu] || daniel.thomas at okstate.edu
|-
| Oregon State University || Biological and Ecological Engineering Department || [http://bee.oregonstate.edu/ bee.oregonstate.edu/] || john.bolte at oregonstate.edu
|-
| Penn State University || Agricultural and Biosystems Engineering || [http://abe.psu.edu/ abe.psu.edu/] || hzh at psu.edu
|-
| Purdue University || Agricultural and Biological Engineering || [http://www.purdue.edu/abe www.purdue.edu/abe] || engelb at purdue.edu
|-
| South Dakota State University || Agricultural and Biosystems Engineering || [http://www.sdstate.edu/abe/ www.sdstate.edu/abe/] || Van.Kelley at sdstate.edu
|-
| Texas A&M University || Biological and Agricultural Engineering || [http://baen.tamu.edu/ baen.tamu.edu/] || info at baen.tamu.edu
|-
| University of Arizona || Agricultural and Biosystems Engineering || [http://cals.arizona.edu/abe cals.arizona.edu/abe] || slackd at u.arizona.edu
|-
| University of Arkansas || Biological and Agricultural Engineering || [http://www.baeg.uark.edu/ www.baeg.uark.edu/] || lverma at uark.edu
|-
| University of California, Davis || Biological and Agricultural Engineering || [http://bae.engineering.ucdavis.edu/ bae.engineering.ucdavis.edu/] || rhpiedrahita at ucdavis.edu
|-
| University of Florida || Agricultural and Biological Engineering || [http://www.abe.ufl.edu/ www.abe.ufl.edu/] || dhaman at ufl.edu
|-
| University of Georgia || Biological and Agricultural Engineering || [http://www.engr.uga.edu/ www.engr.uga.edu] || donleo at engr.uga.edu
|-
| University of Illinois || Agricultural and Biological Engineering || [http://abe.illinois.edu/ abe.illinois.edu/] || kcting at Illinois.edu
|-
| University of Kentucky || Biosystems and Agricultural Engineering || [https://web.archive.org/web/20130624030150/http://jokko.bae.uky.edu/BAEHome.asp jokko.bae.uky.edu/BAEHome.asp] || sue.nokes at uky.edu
|-
| University of Nebraska-Lincoln || Biological Systems Engineering || [http://bse.unl.edu bse.unl.edu] || mriley3 at unl.edu
|-
| University of Manitoba || Biosystems Engineering || [http://umanitoba.ca/faculties/engineering/departments/biosystems/index.html http://umanitoba.ca/] || headbio at cc.umanitoba.ca
|-
| University of Minnesota || Bioproducts and Biosystems Engineering || [http://www.bbe.umn.edu/ www.bbe.umn.edu/] || shri at umn.edu
|-
| University of Missouri || Biological Engineering || [http://bioengineering.missouri.edu/ bioengineering.missouri.edu/] || TanJ at missouri.edu
|-
| University of Saskatchewan || Biosystems Engineering and Soil Science || [https://web.archive.org/web/20100813190541/http://www.engr.usask.ca/departments/chebio/index.php www.engr.usask.ca] || Pat.Hunchak at usask.ca
|-
| University of Tennessee || Biosystems Engineering & Soil Science || [http://bioengr.ag.utk.edu bioengr.ag.utk.edu] || edrumm at utk.edu
|-
| University of Wisconsin || Biological Systems Engineering || [http://bse.wisc.edu/ bse.wisc.edu/] || doug.reinemann at wisc.edu
|-
| Utah State University || Biological Engineering || [http://be.usu.edu be.usu.edu] || ron.sims at usu.edu
|-
| Virginia Polytechnic University || Biological Systems Engineering || [http://www.bse.vt.edu www.bse.vt.edu] || mlwolfe at vt.edu
|}
''மெக்சிகோ, நடுவண், தெற்கு அமெரிக்கா''
{| class="wikitable sortable"
|-
! Institution !! Department !! Web site
|-
| Universidad Autónoma Chapingo, Mexico || Irrigation, Soils, Plant Science Department || [http://portal.chapingo.mx/irrigacion/ portal.chapingo.mx/irrigacion/]
|-
| Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Mexico || Agricultural Engineering || [http://www.uaaan.mx/v3/ http://www.uaaan.mx/v3/]
|-
| Universidad de Costa Rica, Costa Rica || Agricultural and Biosystems Engineering || [http://ingagri.ucr.ac.cr/inicio]
|-
| National University of Colombia || Agricultural Engineering || [https://web.archive.org/web/20131110001652/http://www.ing.unal.edu.co/progsfac/civil_agricola/index.php?option=com_content&view=article&id=191&Itemid=80&lang=es www.ing.unal.edu.co/ ]
|-
| Federal University of Grande Dourados, Brazil || Agricultural Engineering || [http://portal.ufgd.edu.br/ http://portal.ufgd.edu.br/]
|-
| University of Campinas, Brazil || Agricultural Engineering || [http://www.unicamp.br/unicamp/content/agricultural-engineering www.unicamp.br/unicamp/]{{dead link|date=June 2017 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
|-
| University of São Paulo, Brazil || Biosystems Engineering || [http://www.leb.esalq.usp.br/]
|-
| Federal University of Viçosa, Brazil || Agricultural Engineering || [http://www.dea.ufv.br]
|-
| Federal University of Lavras, Brazil ||Engineering Department|| [https://web.archive.org/web/20160304235924/http://www.deg.ufla.br/site/index.php?id=107&menu=m14&t=engenharia-agricola]
|-
| Federal University of Pelotas, Brazil ||Engineering Centre|| [http://wp.ufpel.edu.br/cea/]
|-
| Pontifical Catholic University of Chile || Faculty of Agronomy & Forest Engineering || [http://www7.uc.cl/english/prospectus/html/agronomy.html http://agronomia.uc.cl/]
|-
| University of Concepción (Campus Chillán), Chile || Agricultural Engineering || [http://www.fiaudec.cl/]
|-
| Universidad de Buenos Aires, Argentina || Faculty of Agronomy (FAUBA) || [http://www.agro.uba.ar/]
|-
 
|}
===ஐரோப்பா===
{| class="wikitable sortable"
! நிறுவனம் !! துறை !! வலைத்தளம்
|-
|Agricultural Engineering
|Agricultural Engineering and Technology
|http://eng.au.dk/
|-
|Agricultural University of Athens, Greece
|Natural Resources Management and Agricultural Engineering
|http://www.aua.gr/
|-
|Aristotle University of Thessaloniki, Greece
|Hydraulics, Soil science and Agricultural Engineering
|http://www.agro.auth.gr/
|-
| Ankara University, Turkey || Agricultural Engineering || [https://web.archive.org/web/20140809234850/http://arsiv.ankara.edu.tr/english/bolum.php?bodb=14&alt=2&bodb1=15 agri.ankara.edu.tr]
|-
| Akdeniz University, Turkey || Agricultural machinery and Technology Engineering || [https://web.archive.org/web/20140228023647/http://makina.ziraat.akdeniz.edu.tr/tr]
|-
| Atatürk University, Turkey || Agricultural Structures and Irrigation || [http://www.atauni.edu.tr/#birim=tarimsal-yapilar-ve-sulama-bolumu www.atauni.edu.tr]
|-
| Ege University, Turkey || Faculty of Agriculture || [http://agr.ege.edu.tr/]
|-
|ETH Zurich, Switzerland
|Agricultural Science
|[https://www.ethz.ch/en.html https://www.ethz.ch/]
|-
| Harran University, Turkey || Agricultural Machinery || [https://web.archive.org/web/20140810051228/http://ziraat.harran.edu.tr/englishnew/agri_machinery/index.htm ziraat.harran.edu.tr]
|-
| Harran University, Turkey || Agricultural Structures and Irrigation || [https://web.archive.org/web/20140810043425/http://ziraat.harran.edu.tr/englishnew/structure_irrigation/index.htm ziraat.harran.edu.tr]
|-
|Namik Kemal University, Turkey
|Agricultural Engineering
|http://ziraat-en.nku.edu.tr/
|-
|- Uludağ University, Bursa, Turkey || Biyosystem Engineering [http: / biyosistem.uludag.edu.tr ]
|University of Bologna, Italy
|Agricultural engineering and mechanics
|http://www.unibo.it/
|-
|Universitat Politècnica de Catalunya, Spain
|Agricultural Engineering
|http://www.upc.edu/
|-
| Leibniz University Hannover, Germany || Water Resources and Environmental Management || [http://www.bgt-hannover.de/ http://www.bgt-hannover.de/]
|-
| University of Hohenheim, Germany || Institute of Agricultural Engineering || [https://www.uni-hohenheim.de/institution/institut-fuer-agrartechnik-15 www.uni-hohenheim.de/]
|-
|University of Reading, UK
|Agricultural Engineering
|http://www.reading.ac.uk/
|-
|University of Liège, Belgium || Gembloux Agro-Bio Tech, || [http://www.gembloux.ulg.ac.be/]
|-
| Universiteit Gent, Belgium || Faculty of Bioscience Engineering || [http://www.ugent.be/bw/en]
|-
| K.U. Leuven, Belgium || Faculty of Bioscience Engineering || [https://web.archive.org/web/20130719070841/http://www.kuleuven.be/english/ www.kuleuven.be/english]
|-
|Szent Istvan University, Hungary
|Faculty of Mechanical Engineering
|[http://www.gek.szie.hu www.gek.szie.hu]
|-
| U.C. Louvain, Belgium || Faculty of Bioscience Engineering || [http://www.uclouvain.be/en-agro.html/]
|-
| University of Lisbon, Portugal || Instituto Superior de Agronomia || [http://www.isa.utl.pt/ www.isa.utl.pt/]
University of Évora, Portugal
|-
| University of Algarve, Portugal || Faculty of Sciences and Technology || [https://www.ualg.pt/home/en/curso/1459/ www.ualg.pt/home/en/curso/1459]
|-
| University of Trás-os-Montes and Alto Douro, Portugal || Agronomy || [http://ecav.utad.pt/vPT/Area2/Departamentos/agronomia/Paginas/default.aspx http://ecav.utad.pt/vPT/Area2/Departamentos/agronomia]
|-
|University of Natural Resources and Life Sciences, Austria
|Sustainable Agricultural Systems
|http://www.boku.ac.at/
|-
| University College Dublin, Ireland || Biosystems Engineering || [http://www.ucd.ie/eacollege/biosystems/ www.ucd.ie/eacollege/biosystems/]
|-
|University of Debrecen, Hungary
|Agricultural Engineering
|http://edu.unideb.hu/
|}
=== ஆசியா===
{| class="wikitable sortable"
|-
! நிறுவனம் !! துறை !! வலைத்தளம்
!
|-
|Tamil Nadu Agricultural University, India
|Agricultural Engineering
|https://sites.google.com/a/tnau.ac.in/aecrikum/
https://sites.google.com/a/tnau.ac.in/aecri-cbe/
|
|-
|CCS Haryana Agricultural University,Hisar,India ||Agricultural Engineering ||http://hau.ernet.in/coaet/coaet.php
|
|-
|Nims University,Jaipur,India || Agricultural Engineering || http://nimsuniversity.org/schools/nims-engineering-technology-schools/nims-school-of-agricultural-engineering/
|
|-
|IIT KHARAGPUR ||Agricultural Engineering ||http://www.agri.iitkgp.ernet.in/
|
|-
|Institute Of Engineering,ERC(TU),Dharan-8,Nepal ||Agricultural Engineering ||http://www.ioepc.edu.np
|
|-
|North Eastern Regional Institute of Science and Technology, India||Agricultural Engineering ||http://www.nerist.ac.in
|
|-
| Acharya N G Ranga Agricultural University, Bapatla, India|| Agricultural Engineering and Technology || [http://www.caebapatla.co.in www.caebapatla.co.in]
|
|-
|Punjab Agricultural University,Ludhiana,Punjab,India|| Agricultural Engineering || [http://www.pau.edu]
|
|-
| G.B. Pant University of Agriculture & Technology, Pantnagar|| Agricultural Engineering || [http://www.gbpuat.ac.in]
|
|-
| Nagaland University|| Agricultural Engineering and Technology || [http://www.nagauniv.org]
|
|-
| China Agricultural University || Agricultural Engineering || [https://web.archive.org/web/20130809110008/http://english.cau.edu.cn/col/col5470/index.html english.cau.edu.cn/col/col5470/index.html]
|
|-
| Northwest Agriculture and Forestry University, China || Agricultural Soil and Water Engineering || [https://web.archive.org/web/20130530011428/http://en.nwsuaf.edu.cn/academics/disciplines/28544.htm en.nwsuaf.edu.cn/]
|
|-
| Shanghai Jiatong University, China || Biological Engineering; Food Science and Engineering || [http://en.sjtu.edu.cn/academics/undergraduate-programs/ en.sjtu.edu.cn/academics/undergraduate-programs/]
|
|-
| Xi’an Jiaotong University, China || Energy and Power Engineering || [https://web.archive.org/web/20130510072815/http://nd.xjtu.edu.cn/web/English.htm nd.xjtu.edu.cn/web/English.htm]
|
|-
| Yunnan Agricultural University, China || Agricultural Water-Soil Engineering || [http://www.at0086.com/YUNNAU/Courseview.aspx?pid=157129 www.at0086.com/YUNNAU]
|
|-
| Zhejiang University, China || Biosystems Engineering and Food Science || [https://web.archive.org/web/20130716024354/http://www.caefs.zju.edu.cn/en/index.asp www.caefs.zju.edu.cn/en/index.asp]
|
|-
| Odisha University of Agriculture & Technology || Agricultural Engineering|| http://www.ouat.ac.in/{{dead link|date=June 2017 |bot=InternetArchiveBot |fix-attempted=yes }}
|
|-
| Sam Higginbottom University of Agriculture and Technology, Allahabad, India || Agricultural, Water, Resources, Food, and Energy Engineering || http://shuats.edu.in/
|
|- http: / www.shiats.edu.in
| Universiti Putra Malaysia, Malaysia || Biological and Agricultural Engineering || [http://www.eng.upm.edu.my/akademikkbp#akademikkbp]
|
|-
| Bogor Agricultural University, Indonesia || Mechanical and Biosystem Engineering, Food Science and Technology, Agroindustrial Technology, Civil and Environmental Engineering || [http://fateta.ipb.ac.id/]
|
|-
| Universitas Gadjah Mada, Indonesia || Agricultural and Biosystems Engineering || [http://tep.tp.ugm.ac.id/]
|
|-
| University of Southeastern Philippines || Agricultural Engineering || [http://www.usep.edu.ph]
|
|-
| Bangladesh Agricultural University || Agricultural Engineering and Food Engineering || [https://web.archive.org/web/20140222161010/http://www.bau.edu.bd/Agril-Engg-Technology]
|
|-
| Sylhet Agricultural University || Agricultural Engineering and Technology || [https://web.archive.org/web/20140219043502/http://www.sau.ac.bd/faculties/agricultural_engineering/agri-engr-hub.aspx]
|
|-
| Hajee Mohammad Danesh Science & Technology University, Dinajpur, Bangladesh || Agricultural Engineering || [http://www.hstu.ac.bd]
|
|-
| University of Agricultural Sciences, Bengaluru,Karnataka, India || Agricultural Engineering || www.uasbangalore.edu.in
|
|-
| University of agricultural sciences, Raichur, Karnataka, India || Agricultural Engineering
|http://uasraichur.edu.in/index.php/en/
|
|-
| Southern Philippines Agri-Business and Marine and Aquatic School of Technology, Digos City, Davao del Sur || Agricultural Engineering || [https://web.archive.org/web/20140621043717/http://www.spamast.edu.ph/index.php/en/]
|
|-
| Xavier University - Ateneo de Cagayan, Cagayan de Oro City, Philippines || Agricultural Engineering ||http://www.xu.edu.ph/
|
|-
| Khyber Pakhtunkhwa University of Engineering and Technology, Peshawar Pakistan || Agricultural Engineering, Soil and Water Conservation Engineering, Farm Machinery || [http://www.uetpeshawar.edu.pk]
|
|-
| King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang (KMITL), Bangkok, Thailand || Agricultural Engineering || [http://agrieng.kmitl.ac.th]
|
|-
|Central Mindanao University - Maramag, Bukidnon || Agricultural Engineering || http://www.cmu.edu.ph/
|
|-
|A. S. ENGINEERING ENTERPRISE - RAMRAJATALA, || HOWRAH Agricultural Equipment || http://www.asagroups.com/
|
|-
|Central Luzon State University (CLSU) || Agricultural and Biosystems Engineering || [http://www.cenclsu.ph/academic-programs/bs-agri-biosystems-engg.html http://www.cenclsu.ph/]
|
|-
|PJTS Agricultural University, Hyderabad
|Agricultural Engineering
|<nowiki>http://www.pjtsau.ac.in</nowiki>
|
|-
|Bahawal-din-Zakriya University Multan,Pakistan(BZU)
|Agricultural Engineering
|https://www.bzu.edu.pk/
|
|}
 
 
===ஓசியானியா===
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2536354" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது