பேரன்ட்ஸ் கடல்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு