இசுக்காட் மொரிசன்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு