"கென்னத் பிரனா" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு