"டென்மார்க் நாட்டுப்பண்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

6,454 பைட்டுகள் நீக்கப்பட்டது ,  2 ஆண்டுகளுக்கு முன்
("Der er et yndigt land" பக்கத்தை மொழிபெயர்த்ததன் மூலம் உருவாக்கப்பட்டது)
 
டென்மார்க் இரண்டு தேசிய கீதங்களைக் கொண்ட நாடு ஆகும். அதில் ஒன்று ராயல் கீதமாக அரசவைக்கு மட்டுமே பயன்பாட்டில் உள்ளது. மக்களுக்கான கீதம் 1819 இல் இயற்றப்பட்ட கீதமாகும்.<ref>{{cite web|title=Not one but two national anthems|url=http://denmark.dk/en/quick-facts/national-anthems/|publisher=Ministry of Foreign Affairs of Denmark|accessdate=19 May 2014}}</ref> <ref name="natsang">{{Cite web|title=Instruks for Udenrigstjenesten|author=Udenrigsministeriet|publisher=Retsinformation|date=6 August 2001|url=https://www.retsinformation.dk/forms/R0710.aspx?id=22926|accessdate=30 June 2013}}</ref>
 
== வரிகள் ==
{| class="toccolours" style="background: none;" margin-bottom: 10px;class="toccolours"
! bgcolor="#B22222" |Danish
! bgcolor="#B22222" |IPA transcription
! bgcolor="#B22222" |Free metrical translation
! bgcolor="#B22222" |Literal translation
|-
! bgcolor="#B22222"| <span style="color:#FFFFFF">Danish
|{{lang|da|<poem>Der er et yndigt land,
! bgcolor="#B22222"| <span style="color:#FFFFFF">IPA transcription
! bgcolor="#B22222"| <span style="color:#FFFFFF">Free metrical translation
! bgcolor="#B22222"| <span style="color:#FFFFFF">Literal translation
|-
|{{lang|da|italics=no|<poem>Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
nær salten østerstrand :{{!}}
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
sin top i bølgen blå :{{!}}</poem>|italics=no}}
|<poem>Der{{IPA-da|dæɐ̯ erˈæɐ̯ eted yndigtˈøndid land,ˈlanˀ]
det står med brede bøge
 nær salten østerstrand :|
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
 og det er Frejas sal :|
 
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
 udhvilede fra strid :|
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
 bag højens bautasten :|
 
Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
 og løvet står så grønt :|
Og ædle kvinder, skønne møer
og mænd og raske svende
 bebo de danskes øer :|
 
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
 som virker, hvad han kan! :|
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
 sin top i bølgen blå :|[dæɐ̯ ˈæɐ̯ ed ˈøndid ˈlanˀ]
[de sdɒːˀ mɛð ˈbʁɛðə ˈbøːə]
[næɐ̯ˀ salˀdn̩ ˈøsdɐˌsdʁɑnˀ]
[de ˈbudɐˀ sɑj i ˈbɑgə dɑl]
[de ˈheðɐˀ ˈɡɑmˌlə ˈdanmɑɡ]
[ˈʌ de ˈɐ ˈfʁɛjɑs sɑl]
 
[dæɐ̯ ˈsɑðˀ i ˈfoˌðums tið]
[də ˈhɑːnisgˌlɛːdə ˈkɛːmpɐ]
[ˈuviːleðə fʁɑ sdʁið]
[sɔː ˈdʁoˀ de ˈfʁm̩ til ˈfjɛnˌdɛs ˈmɛnˀ]
[nu ˈviːlə ˈdɐəs ˈbɛnə]
[bæː ˈhøjn̩s ˈbɑutɑstn̩]
 
[de ˈlan ˈenu ˈɐ ˈsɡœnˀ]
[ti ˈblʌ si ˈsønˀ ˈbɛːˀldɐ]
[ˈʌ ˈlœvəˀ ˈsdɒːˀ sʌ ˈɡʁɶnˀd]
[ˈʌ ˈælˀə ˈkvinɐ ˈsgœnə ˈmɶɐ̯ˀ]
[ˈʌ ˈmæːnˀ ˈʌ ˈʁasgə ˈsvɛnˀðə]
[ˈbɛbu də ˈdanˀsɡɛs øɐ̯ˀ]
 
[ˈhiːlˀ ˈdʁodˀ ˈʌ ˈfɛðʁɐˌlanˀ]
[ˈhiːlˀ væˀɐ en ˈdanəˌbɒːˀ]
[ˈsom ˈviːgɐ ˈvað ˈhan ˈkan]
[ˈvɔrˀ ˈɡɑmˌlə ˈdanmɑɡ ˈskɑl ˈbɛstɔː]
[sɔː ˈlɛːŋə ˈbøjn̩ ˈsbɑjlɐ]
[ˈsin ˈtob i ˈbøːjn̩ ˈblɔː][3]There is a lovely land
with spreading, shady beech-trees,
Near salty eastern shore :|
Its hills and valleys gently fall,
its name is ancient Denmark,
And it is Freya's hall. :|
 
There in the ancient days
sat armoured giants rested
Between their bloody frays :|
Then they went forth the foe to face,
now found in stone-set barrows,
Their final resting place. :|
 
This land is still as fair,
the sea is blue around it,
And peace is cherished there :|
Strong men and noble women still
uphold their country's honour
With faithfulness and skill. :|
 
Hail king and fatherland!
Hail every Danish citizen,
who is doing the best he can :|
Our old Denmark shall endure,
as long as the beech trees reflect
its top in the blue wave!  :|There is a lovely country
it stands with broad beech-trees,
near the salty eastern shore
It bends itself in hill, valley,
its name is old Denmark
and it is the hall of Freya.
 
There sat in former times,
the armour-suited warriors,
rested from conflict
Then they went forward to the enemies' injury,
now their bones are resting
behind the mound's menhir.
 
That country is still lovely,
because the sea waves so blue frolic,
and the foliage stands so green
And noble women, beautiful maidens,
and men and brisk swains
inhabit the Danes' islands.
 
Hail king and fatherland!
Hail every a Dane-citizen,
who works, what he can
Our old Denmark shall endure,
as long as the beech-tree mirrors
its top in the blue wave!</poem>
|<poem>Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
 nær salten østerstrand :|
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
 og det er Frejas sal :|
 
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
 udhvilede fra strid :|
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
 bag højens bautasten :|
 
Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
 og løvet står så grønt :|
Og ædle kvinder, skønne møer
og mænd og raske svende
 bebo de danskes øer :|
 
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
 som virker, hvad han kan! :|
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
 sin top i bølgen blå :|[dæɐ̯ ˈæɐ̯ ed ˈøndid ˈlanˀ]
[de sdɒːˀ mɛð ˈbʁɛðə ˈbøːə]
[næɐ̯ˀ salˀdn̩ ˈøsdɐˌsdʁɑnˀ]
[de ˈbudɐˀ sɑj i ˈbɑgə dɑl]
[de ˈheðɐˀ ˈɡɑmˌlə ˈdanmɑɡ]
[ˈʌ de ˈɐ ˈfʁɛjɑs sɑl]
 
[dæɐ̯ ˈsɑðˀ i ˈfoˌðums tið]
[də ˈhɑːnisgˌlɛːdə ˈkɛːmpɐ]
[ˈuviːleðə fʁɑ sdʁið]
[sɔː ˈdʁoˀ de ˈfʁm̩ til ˈfjɛnˌdɛs ˈmɛnˀ]
[nu ˈviːlə ˈdɐəs ˈbɛnə]
[bæː ˈhøjn̩s ˈbɑutɑstn̩]
 
[de ˈlan ˈenu ˈɐ ˈsɡœnˀ]
[ti ˈblʌ si ˈsønˀ ˈbɛːˀldɐ]
[ˈʌ ˈlœvəˀ ˈsdɒːˀ sʌ ˈɡʁɶnˀd]
[ˈʌ ˈælˀə ˈkvinɐ ˈsgœnə ˈmɶɐ̯ˀ]
[ˈʌ ˈmæːnˀ ˈʌ ˈʁasgə ˈsvɛnˀðə]
[ˈbɛbu də ˈdanˀsɡɛs øɐ̯ˀ]
 
[ˈhiːlˀ ˈdʁodˀ ˈʌ ˈfɛðʁɐˌlanˀ]
[ˈhiːlˀ væˀɐ en ˈdanəˌbɒːˀ]
[ˈsom ˈviːgɐ ˈvað ˈhan ˈkan]
[ˈvɔrˀ ˈɡɑmˌlə ˈdanmɑɡ ˈskɑl ˈbɛstɔː]
[sɔː ˈlɛːŋə ˈbøjn̩ ˈsbɑjlɐ]
[ˈsin ˈtob i ˈbøːjn̩ ˈblɔː][3]There is a lovely land
with spreading, shady beech-trees,
Near salty eastern shore :|
Its hills and valleys gently fall,
its name is ancient Denmark,
And it is Freya's hall. :|
 
There in the ancient days
sat armoured giants rested
Between their bloody frays :|
Then they went forth the foe to face,
now found in stone-set barrows,
Their final resting place. :|
 
This land is still as fair,
the sea is blue around it,
And peace is cherished there :|
Strong men and noble women still
uphold their country's honour
With faithfulness and skill. :|
 
Hail king and fatherland!
Hail every Danish citizen,
who is doing the best he can :|
Our old Denmark shall endure,
as long as the beech trees reflect
its top in the blue wave!  :|There is a lovely country
it stands with broad beech-trees,
near the salty eastern shore
It bends itself in hill, valley,
its name is old Denmark
and it is the hall of Freya.
 
There sat in former times,
the armour-suited warriors,
rested from conflict
Then they went forward to the enemies' injury,
now their bones are resting
behind the mound's menhir.
 
That country is still lovely,
because the sea waves so blue frolic,
and the foliage stands so green
And noble women, beautiful maidens,
and men and brisk swains
inhabit the Danes' islands.
 
Hail king and fatherland!
Hail every a Dane-citizen,
who works, what he can
Our old Denmark shall endure,
as long as the beech-tree mirrors
its top in the blue wave!</poem>
|<poem>Der er et yndigt land,
det står med brede bøge
 nær salten østerstrand :|
Det bugter sig i bakke, dal,
det hedder gamle Danmark
 og det er Frejas sal :|
 
Der sad i fordums tid
de harniskklædte kæmper,
 udhvilede fra strid :|
Så drog de frem til fjenders mén,
nu hvile deres bene
 bag højens bautasten :|
 
Det land endnu er skønt,
thi blå sig søen bælter,
 og løvet står så grønt :|
Og ædle kvinder, skønne møer
og mænd og raske svende
 bebo de danskes øer :|
 
Hil drot og fædreland!
Hil hver en danneborger,
 som virker, hvad han kan! :|
Vort gamle Danmark skal bestå,
så længe bøgen spejler
 sin top i bølgen blå :|[dæɐ̯ ˈæɐ̯ ed ˈøndid ˈlanˀ]
[de sdɒːˀ mɛð ˈbʁɛðə ˈbøːə]
[næɐ̯ˀ salˀdn̩ ˈøsdɐˌsdʁɑnˀ]
[ˈvɔrˀ ˈɡɑmˌlə ˈdanmɑɡ ˈskɑl ˈbɛstɔː]
[sɔː ˈlɛːŋə ˈbøjn̩ ˈsbɑjlɐ]
[ˈsin ˈtob i ˈbøːjn̩ ˈblɔː|}}<ref>{{citeweb|url=http://tom.brondsted.dk/text2phoneme/transcribeit.php|title=Automatic Phonemic Transcriber|publisher=Tom Brøndsted|website=tom.brondsted.dk|accessdate=7 July 2018}}</ref></poem>
[ˈsin ˈtob i ˈbøːjn̩ ˈblɔː][3]There is a lovely land
|<poem>There is [[Denmark|a lovely land]]
with spreading, shady beech-trees,
Near salty eastern shore  :|{{!}}
Its hills and valleys gently fall,
its name is ancient Denmark,
And it is [[Freyja|Freya]]'s hall.  :|{{!}}
 
There in the ancient days
sat armoured giants rested
Between their bloody frays  :|{{!}}
Then they went forth the foe to face,
now found in stone-set barrows,
Their final resting place.  :|{{!}}
 
This land is still as fair,
the sea is blue around it,
And peace is cherished there  :|{{!}}
Strong men and noble women still
uphold their country's honour
With faithfulness and skill.  :|{{!}}
 
Hail king and fatherland!
Hail every [[Danes|Danish citizen]],
who is doing the best he can  :|{{!}}
Our old Denmark shall endure,
as long as the beech trees reflect
its top in the blue wave!   :|There is a lovely country{{!}}</poem>
|<poem>There is a lovely country
it stands with broad beech-trees,
near the salty eastern shore
Then they went forward to the enemies' injury,
now their bones are resting
behind the [[tumulus|mound's]] [[menhir]].
 
That country is still lovely,
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2591704" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது