தந்துவிட்டேன் என்னை: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு