ஜார்ஜ் எவரஸ்ட்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு