காரக்கனிம மாழைகள்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு