நிஷா கிருஷ்ணன்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு