"கங்காரிதாய் இராச்சியம்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு