தலைமை அமைச்சர்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு