கூட்டன்பர்கு திட்டம்: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு