முதுமை மூட்டழற்சி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு