அற்புதத் திருவந்தாதி: திருத்தங்களுக்கு இடையிலான வேறுபாடு

4,317 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  16 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
No edit summary
No edit summary
 
கண்டாயே முக்கண்ணாய் கண்.................................71
 
 
 
கண்டெந்தை என்றிறைஞ்சிக் கைப்பணியான் செய்யனேல்
 
அண்டம் பெறினும் அதுவேண்டேன் - துண்டஞ்சேர்
 
விண்ணாளுந் திங்களாய் மிக்குலக மேழினுக்கும்
 
கண்ணாளா ஈதென் கருத்து....................................72
 
 
 
கருத்தினால் நீகருதிற் றெல்லாம் உடனே
 
திருத்தலாஞ் சிக்கெனநான் சொன்னேன் - பருத்தரங்க
 
வெள்ளநீர் ஏற்றான் அடிக்கமலம் நீவிரும்பி
 
உள்ளமே எப்போதும் ஓது....................................73
 
 
ஓத நெடுங்கடல்கள் எத்தனையும் உய்த்தட்ட
 
ஏதும் நிறைந்தில்லை என்பரால் - பேதையர்கள்
 
எண்ணா திடும்பலியால் என்னோ நிறைந்தவா
 
கண்ணார் கபாலக் கலம்.....................................74
 
 
கலங்கி புனற்கங்கை ஊடால லாலும்
 
இலங்கு மதிஇயங்க லாலும் - நலங்கொள்
 
பரிசுடையான் நீள்முடிமேற் பாம்பியங்கலாலும்
 
விரிசடையாம் காணில் விசும்பு................................75
 
 
விசும்பில் விதியுடைய விண்ணோர் பணிந்து
 
பசும்பொன் மணிமகுடம் தேய்ப்ப - முசிந்தெங்கும்
 
எந்தாய் தழும்பேறி யேபாவம் பொல்லாவாம்
 
அந்தா மரைபோல் அடி......................................76
 
 
அடிபேரிற் பாதாளம் பேரும் அடிகள்
 
முடிபேரில் மாமுகடு பேரும் - கடகம்
 
மறிந்தாடு கைபேரில் வான்திசைகள் பேரும்
 
அறிந்தாடும் ஆற்றா தரங்கு...................................77
 
 
அரங்கமாப் பேய்க்காட்டில் ஆடுவான் வாளா
 
இரங்குமோ எவ்வுயிர்க்கும் ஏழாய் - இரங்குமேல்
 
என்னாக வையான்தான் எவ்வுலகம் ஈந்தளியான்
 
பன்னாள் இரந்தாற் பணிந்து..................................78
 
 
பணிந்தும் படர்சடையான் பாதங்கள் போதால்
 
அணிந்தும் அணிந்தவரை ஏத்தத் - துணிந்தென்றும்
 
எந்தையார்க் காட்செய்யப் பெற்ற இதுகொலோ
 
சிந்தையார்க் குள்ள செருக்கு................................79
 
 
செருக்கினால் வெற்பெடுத்த எத்தனையோ திண்டோள்
 
அரக்கனையும் முன்னின் றடர்த்த - திருத்தக்க
 
மாலயனுங் காணா தரற்றி மகிழ்ந்தேத்தக்
 
காலனையும் வென்றுதைத்தக் கால்............................80
 
 
காலனையும் வென்றோம் கடுநரகங் கைகழன்றோம்
 
மேலை யிருவினையும் வேரறுத்தோம் - கோல
 
அரணார் அவிந்தழிய வெந்தீயம் பெய்தான்
 
சரணார விந்தங்கள் சார்ந்து.................................81
 
 
 
19

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/28710" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது