"இந்துக் கல்லூரி, மட்டக்களப்பு" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு