"பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

சி
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
சி
| 2 || style="background-color:#c0ffff" | He || [[ஈலியம்]] || 18 || 1 || {{sort|004|4.002602(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 0.0001785 || 0.95{{ref|6|6}} || 4.22 || 5.193 || – || 0.008
|-
| 3 || style="background-color:#ff6666" | Li || [[லித்தியம்இலித்தியம்]] || 1 || 2 || {{sort|007|6.941(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} {{ref|4|4}} {{ref|5|5}} {{ref|9|9}} || 0.534 || 453.85 || 1615 || 3.582 || 0.98 || 20
|-
| 4 || style="background-color:#ffdead" | Be || [[பெரிலியம்]] || 2 || 2 || {{sort|009|9.012182(3)}} || 1.85 || 1560.15 || 2742 || 1.825 || 1.57 || 2.8
| 21 || style="background-color:#ffc0c0" | Sc || [[இசுக்காண்டியம்]] || 3 || 4 || {{sort|045|44.955912(6)}} || 2.989 || 1812.15 || 3109 || 0.568 || 1.36 || 22
|-
| 22 || style="background-color:#ffc0c0" | Ti || [[டைட்டேனியம்தைட்டேனியம்]] || 4 || 4 || {{sort|048|47.867(1)}} || 4.54 || 1933.15 || 3560 || 0.523 || 1.54 || 5650
|-
| 23 || style="background-color:#ffc0c0" | V || [[வனேடியம்]] || 5 || 4 || {{sort|051|50.9415(1)}} || 6.11 || 2175.15 || 3680 || 0.489 || 1.63 || 120
| 26 || style="background-color:#ffc0c0" | Fe || [[இரும்பு]] || 8 || 4 || {{sort|056|55.845(2)}} || 7.874 || 1808.15 || 3134 || 0.449 || 1.83 || 56300
|-
| 27 || style="background-color:#ffc0c0" | Co || [[கோபால்ட்கோபால்ட்டு]] || 9 || 4 || {{sort|059|58.933195(5)}} || 8.86 || 1768.15 || 3200 || 0.421 || 1.88 || 25
|-
| 28 || style="background-color:#ffc0c0" | Ni || [[நிக்கல்]] || 10 || 4 || {{sort|058|58.6934(4)}} || 8.912 || 1726.15 || 3186 || 0.444 || 1.91 || 84
| 31 || style="background-color:#cccccc" | Ga || [[காலியம்]] || 13 || 4 || {{sort|070|69.723(1)}} || 5.907 || 302.91 || 2477 || 0.371 || 1.81 || 19
|-
| 32 || style="background-color:#cccc99" | Ge || [[ஜேர்மானியம்செருமேனியம்]] || 14 || 4 || {{sort|073|72.63(1)}} || 5.323 || 1211.45 || 3106 || 0.32 || 2.01 || 1.5
|-
| 33 || style="background-color:#cccc99" | As || [[ஆர்சனிக்ஆர்சனிக்கு]] || 15 || 4 || {{sort|075|74.92160(2)}} || 5.776 || 1090.15{{ref|7|7}} || 887 || 0.329 || 2.18 || 1.8
|-
| 34 || style="background-color:#a0ffa0" | Se || [[செலீனியம்]] || 16 || 4 || {{sort|079|78.96(3)}}{{ref|4|4}} || 4.809 || 494.15 || 958 || 0.321 || 2.55 || 0.05
| 36 || style="background-color:#c0ffff" | Kr || [[கிருப்டான்]] || 18 || 4 || {{sort|084|83.798(2)}}{{ref|2|2}} {{ref|3|3}} || 0.003733 || 115.93 || 119.93 || 0.248 || 3 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 37 || style="background-color:#ff6666" | Rb || [[ருபீடியம்உருபீடியம்]] || 1 || 5 || {{sort|085|85.4678(3)}}{{ref|2|2}} || 1.532 || 312.79 || 961 || 0.363 || 0.82 || 90
|-
| 38 || style="background-color:#ffdead" | Sr || [[இசுட்ரோன்சியம்]] || 2 || 5 || {{sort|087|87.62(1)}}{{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 2.64 || 1042.15 || 1655 || 0.301 || 0.95 || 370
|-
| 39 || style="background-color:#ffc0c0" | Y || [[யிற்றியம்யிற்றியம்இயிற்றியம்]] || 3 || 5 || {{sort|089|88.90585(2)}} || 4.469 || 1799.15 || 3609 || 0.298 || 1.22 || 33
|-
| 40 || style="background-color:#ffc0c0" | Zr || [[சிர்க்கோனியம்]] || 4 || 5 || {{sort|091|91.224(2)}}{{ref|2|2}} || 6.506 || 2125.15 || 4682 || 0.278 || 1.33 ||165
| 42 || style="background-color:#ffc0c0" | Mo || [[மாலிப்டினம்]] || 6 || 5 || {{sort|096|95.96(2)}}{{ref|2|2}} || 10.22 || 2890.15 || 4912 || 0.251 || 2.16 || 1.2
|-
| 43 || style="background-color:#ffc0c0" | Tc || [[டெக்னீசியம்|தெக்னீசியம்]] || 7 || 5 || {{sort|098|[98]{{ref|1|1}}}} || 11.5 || 2473.15 || 5150 || – || 1.9 || {{sort|.0001|<0.001}}
|-
| 44 || style="background-color:#ffc0c0" | Ru || [[ருத்தேனியம்|உருத்தேனியம்]] || 8 || 5 || 101.07(2){{ref|2|2}} || 12.37 || 2523.15 || 4423 || 0.238 || 2.2 || 0.001
|-
| 45 || style="background-color:#ffc0c0" | Rh || [[ரோடியம்|உரோடியம்]] || 9 || 5 || 102.90550(2) || 12.41 || 2239.15 || 3968 || 0.243 || 2.28 || 0.001
|-
| 46 || style="background-color:#ffc0c0" | Pd || [[பலேடியம்]] || 10 || 5 || 106.42(1){{ref|2|2}} || 12.02 || 1825.15 || 3236 || 0.244 || 2.2 || 0.015
| 51 || style="background-color:#cccc99" | Sb || [[அந்திமனி]] || 15 || 5 || 121.760(1){{ref|2|2}} || 6.685 || 904.05 || 1860 || 0.207 || 2.05 || 0.2
|-
| 52 || style="background-color:#cccc99" | Te || [[டெலூரியம்|தெலூரியம்]] || 16 || 5 || 127.60(3){{ref|2|2}} || 6.232 || 722.8 || 1261 || 0.202 || 2.1 || 0.001
|-
| 53 || style="background-color:#ffff99" | I || [[அயோடின்]] || 17 || 5 || 126.90447(3) || 4.93 || 386.65 || 457.4 || 0.214 || 2.66 || 0.45
| 64 || style="background-color:#ffbfff" | Gd || [[கடோலினியம்]] || || 6 || 157.25(3){{ref|2|2}} || 7.895 || 1585.15 || 3546 || 0.236 || 1.2 || 6.2
|-
| 65 || style="background-color:#ffbfff" | Tb || [[டெர்பியம்தெர்பியம்]] || || 6 || 158.92535(2) || 8.229 || 1630.15 || 3503 || 0.182 || 1.2 || 1.2
|-
| 66 || style="background-color:#ffbfff" | Dy || [[டிசிப்ரோசியம்|திசிப்ரோசியம்]] || || 6 || 162.500(1){{ref|2|2}} || 8.55 || 1680.15 || 2840 || 0.17 || 1.22 || 5.2
|-
| 67 || style="background-color:#ffbfff" | Ho || [[ஓல்மியம்]] || || 6 || 164.93032(2) || 8.795 || 1743.15 || 2993 || 0.165 || 1.23 || 1.3
| 70 || style="background-color:#ffbfff" | Yb || [[இட்டெர்பியம்]] || || 6 || 173.054(5){{ref|2|2}} || 6.965 || 1097.15 || 1469 || 0.155 || 1.1 || 3.2
|-
| 71 || style="background-color:#ffbfff" | Lu || [[லியுதேத்தியம்|இலியுதேத்தியம்]] || 3 || 6 || 174.9668(1){{ref|2|2}} || 9.84 || 1936.15 || 3675 || 0.154 || 1.27 || 0.8
|-
| 72 || style="background-color:#ffc0c0" | Hf || [[ஆஃபினியம்]] || 4 || 6 || 178.49(2) || 13.31 || 2500.15 || 4876 || 0.144 || 1.3 || 3
|-
| 73 || style="background-color:#ffc0c0" | Ta || [[டாண்ட்டலம்|தாண்டலம்]] || 5 || 6 || 180.94788(2) || 16.654 || 3269.15 || 5731 || 0.14 || 1.5 || 2
|-
| 74 || style="background-color:#ffc0c0" | W || [[டங்க்ஸ்டன்|தங்குசிட்டன்]] || 6 || 6 || 183.84(1) || 19.25 || 3680.15 || 5828 || 0.132 || 2.36 || 1.3
|-
| 75 || style="background-color:#ffc0c0" | Re || [[இரேனியம்]] || 7 || 6 || 186.207(1) || 21.02 || 3453.15 || 5869 || 0.137 || 1.9 || {{sort|.0001|<0.001}}
| 82 || style="background-color:#cccccc" | Pb || [[ஈயம்]] || 14 || 6 || 207.2(1){{ref|2|2}} {{ref|4|4}} || 11.342 || 600.75 || 2022 || 0.129 || 2.33 || 14
|-
| 83 || style="background-color:#cccccc" | Bi || [[பிசுமத்/பிசுமத்து]] || 15 || 6 || 208.98040(1){{ref|1|1}} || 9.807 || 544.67 || 1837 || 0.122 || 2.02 || 0.009
|-
| 84 || style="background-color:#cccc99" | Po || [[பொலோனியம்]] || 16 || 6 || {{sort|210|[210]}}{{ref|1|1}} || 9.32 || 527.15 || 1235 || – || 2 || {{sort|.0001|<0.001}}
20,882

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2922469" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது