"பெயர்வாரியாக தனிமங்களின் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

185 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  14 ஆண்டுகளுக்கு முன்
தொகுப்பு சுருக்கம் இல்லை
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[அக்டினியம்]] || Ac || 89 || [227]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[அந்திமனி]] (Stibium) || Sb || 51 || 121.760(1){{fn|2}} || 15 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[அமெரிகியம்]] || Am || 95 || [243]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[அயடீன்]] || I || 53 || 126.904 47(3) || 17 || 5
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[அலுமீனியம்]] || Al || 13 || 26.9815386(8) || 13 || 3
|- style bgcolor="#ff99ccffff99"
|[[அமெரிகியம்அஸ்டாடைன்]] || AmAt || 9585 || [243210]{{fn|1}} ||  17 || 76
|- style bgcolor="#cccc99a0ffa0"
|[[அந்திமனிஆக்ஸிஜன்]] (Stibium) || SbO || 518 || 12115.7609994(13){{fn|2}} {{fn|4}} || 1516 || 52
|-
| ஆர்ஜெண்டம்—''பார்க்கவும்: வெள்ளி'' || Ag
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ஆர்கன்]] || Ar || 18 || 39.948(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 18 || 3
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[ஆர்சனிக்]] || As || 33 || 74.92160(2) || 15 || 4
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[அஸ்டாடைன்]] || At || 85 || [210]{{fn|1}} || 17 || 6
|-
| ஔரம்ஆர்ஜெண்டம்—''பார்க்கவும்: தங்கம்வெள்ளி'' || AuAg
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[பேரியம்]] || Ba || 56 || 137.327(7) || 2 || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[பேர்க்கலியம்]] || Bk || 97 || [247]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[பெரிலியம்]] || Be || 4 || 9.012182(3) || 2 || 2
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[பிஸ்மத்இந்தியம்]] || BiIn || 8349 || 208114.98040818(13) || 1513 || 65
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[போரியம்இரிடியம்]] || BhIr || 10777 || [264]{{fn|1}}192.217(3) || 79 || 76
|- style bgcolor="#cccc99ffc0c0"
|[[போரொன்இரும்பு]] (Ferrum) || BFe || 526 || 1055.811845(72){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 138 || 24
|- style bgcolor="#ffff99cccccc"
|[[புரோமின்ஈயம்]] (Plumbum) || BrPb || 3582 || 79207.9042(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 1714 || 46
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்குவாடியம்]] || Uuq || 114 || [289]{{fn|1}} || 14 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ட்ரியம்]] || Uut || 113 || [284]{{fn|1}} || 13 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[உனுன்பியம்]] || Uub || 112 || [285]{{fn|1}} || 12 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்பெண்டியம்]] || Uup || 115 || [288]{{fn|1}} || 15 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ஹெக்சியம்]] || Uuh || 116 || [292]{{fn|1}} || 16 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[எர்பியம்]] || Er || 68 || 167.259(3){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஐதரசன்]] || H || 1 || 1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 1 || 1
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[ஐன்ஸ்டீனியம்]] || Es || 99 || [252]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஒஸ்மியம்]] || Os || 76 || 190.23(3){{fn|2}} || 8 || 6
|-
| ஔரம்—''பார்க்கவும்: தங்கம்'' || Au
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[கட்மியம்]] || Cd || 48 || 112.411(8){{fn|2}} || 12 || 5
|- style bgcolor="#ff6666ffbfff"
|[[சீசியம்கடோலினம்]] (Cesium) || CsGd || 5564 || 132157.905451925(3){{fn|2)}} || 1  || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[கந்தகம்]] || S || 16 || 32.065(5){{fn|2}} {{fn|4}} || 16 || 3
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[கல்சியம்]] || Ca || 20 || 40.078(4){{fn|2}} || 2 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[கல்லியம்]] || Ga || 31 || 69.723(1) || 13 || 4
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[கலிபோர்னியம்]] || Cf || 98 || [251]{{fn|1}} ||   || 7
|-
| கலியம்—''(பொட்டாசியம்)'' || K
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[காபன்]] || C || 6 || 12.0107(8){{fn|2}} {{fn|4}} || 14 || 2
|- style bgcolor="#ffbfffff99cc"
|[[செரியம்கியூரியம்]] || CeCm || 5896 || 140.116(1)[247]{{fn|21}} ||   || 67
|- style bgcolor="#c0ffff"
|-
|[[கிரிப்டோன்]] || Kr || 36 || 83.798(2){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 4
| Cesium—''see Caesium'' || Cs
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[குளோரின்]] || Cl || 17 || 35.453(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 17 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[கோபால்ட்]] || Co || 27 || 58.933195(5) || 9 || 4
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[சமாரியம்]] || Sm || 62 || 150.36(2){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[சிலிக்கன்]] || Si || 14 || 28.0855(3){{fn|4}} || 14 || 3
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[சீசியம்]] (Cesium) || Cs || 55 || 132.9054519(2) || 1 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[சீபோர்ஜியம்]] || Sg || 106 || [266]{{fn|1}} || 6 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[செப்பு]] (Cuprum) || Cu || 29 || 63.546(3){{fn|4}} || 11 || 4
|- style bgcolor="#ff99ccffbfff"
|[[கியூரியம்செரியம்]] || CmCe || 9658 || [247]140.116(1){{fn|12}} ||   || 76
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[செலெனியம்]] || Se || 34 || 78.96(3){{fn|4}} || 16 || 4
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[செனன்]] || Xe || 54 || 131.293(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 5
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[சோடியம்]] (Natrium) || Na || 11 || 22.98976928(2) || 1 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தர்ம்ஸ்டட்டியம்டுப்னியம்]] || DsDb || 110105 || [271262]{{fn|1}} || 105 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டுப்னியம்டெக்னீட்டியம்]] || DbTc || 10543 || [26298]{{fn|1}} || 57 || 75
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[திஸ்புரோசியம்]] || Dy || 66 || 162.500(1){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[ஐன்ஸ்டீனியம்]] || Es || 99 || [252]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[எர்பியம்]] || Er || 68 || 167.259(3){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[யூரோப்பியம்]] || Eu || 63 || 151.964(1){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[பேர்மினம்]] || Fm || 100 || [257]{{fn|1}} ||   || 7
|-
| Ferrum—''see Iron'' || Fe
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[புளோரின்]] || F || 9 || 18.9984032(5) || 17 || 2
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[பிரான்சியம்]] || Fr || 87 || [223]{{fn|1}} || 1 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[கடோலினம்]] || Gd || 64 || 157.25(3){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[கல்லியம்]] || Ga || 31 || 69.723(1) || 13 || 4
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[ஜெர்மானியம்டெல்லூரியம்]] || GeTe || 3252 || 72127.6460(13){{fn|2}} || 1416 || 45
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டைட்டானியம்]] || Ti || 22 || 47.867(1) || 4 || 4
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தகரம்]] (Stannum) || Sn || 50 || 118.710(7){{fn|2}} || 14 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தங்கம்]] (Aurum) || Au || 79 || 196.966569(4) || 11 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஹவ்னியம்தங்ஸ்தன்]] (Wolfram) || HfW || 7274 || 178183.4984(21) || 46 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தந்தாலம்]] || Ta || 73 || 180.94788(2) || 5 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஹஸ்ஸியம்தர்ம்ஸ்டட்டியம்]] || HsDs || 108110 || [277271]{{fn|1}} || 810 || 7
|- style bgcolor="#c0ffffcccccc"
|[[ஹீலியம்தல்லியம்]] || HeTl || 281 || 4204.0026023833(2){{fn|2}} {{fn|4}} || 1813 || 16
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[ஹோல்மியம்திஸ்புரோசியம்]] || HoDy || 6766 || 164162.930 32500(21){{fn|2}} ||   || 6
|-
| Hydrargyrum—''see Mercury'' || Hg
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஐதரசன்]] || H || 1 || 1.00794(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 1 || 1
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[இந்தியம்]] || In || 49 || 114.818(3) || 13 || 5
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[அயடீன்]] || I || 53 || 126.904 47(3) || 17 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[இரிடியம்துத்தநாகம்]] || IrZn || 7730 || 19265.217409(34) || 912 || 64
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[இரும்பு]] (Ferrum) || Fe || 26 || 55.845(2) || 8 || 4
|-
| Kalium—''see Potassium'' || K
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[கிரிப்டோன்]] || Kr || 36 || 83.798(2){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 4
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லந்தனம்துலியம்]] || LaTm || 5769 || 138168.9054793421(72){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[லாரென்சியம்]] || Lr || 103 || [262]{{fn|1}} || 3 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[ஈயம்]] (Plumbum) || Pb || 82 || 207.2(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 14 || 6
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[லித்தியம்]] || Li || 3 || 6.941(2){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}} || 1 || 2
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லூட்டெட்டியம்தெர்பியம்]] || LuTb || 7165 || 174158.96792535(12){{fn|2}} || 3  || 6
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[மக்னீசியம்]] || Mg || 12 || 24.3050(6) || 2 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[மங்கனீஸ்]] || Mn || 25 || 54.938045(5) || 7 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[மெயிட்னீரியம்]] || Mt || 109 || [268]{{fn|1}} || 9 || 7
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[மெண்டல்வியம்தோரியம்]] || MdTh || 10190 || [258]232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[பாதரசம்நிக்கல்]] || HgNi || 8028 || 20058.596934(2) || 1210 || 64
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[மொலிப்டெனம்]] || Mo || 42 || 95.94(2){{fn|2}} || 6 || 5
|-
| Natrium—''see Sodium'' || Na
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[நியோடைமினம்]] || Nd || 60 || 144.242(3){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[நியான்]] || Ne || 10 || 20.1797(6){{fn|2}} {{fn|3}} || 18 || 2
|- style bgcolor="#ff99ccffbfff"
|[[நெப்டியூனியம்நியோடைமினம்]] || NpNd || 9360 || [237]144.242(3){{fn|12}} ||   || 76
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நிக்கல்]] || Ni || 28 || 58.6934(2) || 10 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[நியோபியம்]] || Nb || 41 || 92.906 38(2) || 5 || 5
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[நெப்டியூனியம்]] || Np || 93 || [237]{{fn|1}} ||   || 7
|-
| நேட்ரியம்—''(சோடியம்)'' || Na
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[நைதரசன்]] || N || 7 || 14.0067(2){{fn|2}} {{fn|4}} || 15 || 2
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[நோபெலியம்]] || No || 102 || [259]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஒஸ்மியம்]] || Os || 76 || 190.23(3){{fn|2}} || 8 || 6
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[ஆக்ஸிஜன்]] || O || 8 || 15.9994(3){{fn|2}} {{fn|4}} || 16 || 2
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[பல்லேடியம்]] || Pd || 46 || 106.42(1){{fn|2}} || 10 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[பாதரசம்]] || Hg || 80 || 200.59(2) || 12 || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[பிரசியோடைமியம்]] || Pr || 59 || 140.90765(2) ||   || 6
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[பிரான்சியம்]] || Fr || 87 || [223]{{fn|1}} || 1 || 7
|-
| Plumbumபிளம்பம்—''see Lead(ஈயம்)'' || Pb
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[பொஸ்பரசு]] || P || 15 || 30.973762(2) || 15 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[பிளாட்டினம்]] || Pt || 78 || 195.084(9) || 10 || 6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[பிஸ்மத்]] || Bi || 83 || 208.98040(1) || 15 || 6
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[புரொமேதியம்]] || Pm || 61 || [145]{{fn|1}} ||   || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[புரோட்டாக்டினியம்]] || Pa || 91 || 231.03588(2){{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[புரோமின்]] || Br || 35 || 79.904(1) || 17 || 4
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[புளூட்டோனியம்]] || Pu || 94 || [244]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffff99"
|[[புளோரின்]] || F || 9 || 18.9984032(5) || 17 || 2
|-
| பெர்ரம்—''(இரும்பு)'' || Fe
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[பேர்க்கலியம்]] || Bk || 97 || [247]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[பேர்மினம்]] || Fm || 100 || [257]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[பேரியம்]] || Ba || 56 || 137.327(7) || 2 || 6
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[பெரிலியம்]] || Be || 4 || 9.012182(3) || 2 || 2
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[பொட்டாசியம்]] (Kalium) || K || 19 || 39.0983(1) || 1 || 4
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[பொஸ்பரசு]] || P || 15 || 30.973762(2) || 15 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[போரியம்]] || Bh || 107 || [264]{{fn|1}} || 7 || 7
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[போரொன்]] || B || 5 || 10.811(7){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} || 13 || 2
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[போலோனியம்]] || Po || 84 || [210]{{fn|1}} || 16 || 6
|- style bgcolor="#ff6666ffdead"
|[[பொட்டாசியம்மக்னீசியம்]] (Kalium) || KMg || 1912 || 3924.09833050(16) || 12 || 43
|- style bgcolor="#ffbfffffc0c0"
|[[பிரசியோடைமியம்மங்கனீஸ்]] || PrMn || 5925 || 14054.90765938045(25) ||  7 || 64
|- style bgcolor="#ffbfffffc0c0"
|[[புரொமேதியம்மெயிட்னீரியம்]] || PmMt || 61109 || [145268]{{fn|1}} ||  9 || 67
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[புரோட்டாக்டினியம்மென்டல்வியம்]] || PaMd || 91101 || 231.03588(2)[258]{{fn|1}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffdeadffc0c0"
|[[ரேடியம்மொலிப்டெனம்]] || RaMo || 8842 || [226]95.94(2){{fn|12}} || 26 || 75
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[யுரேனியம்]] || U || 92 || 238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[யூரோப்பியம்]] || Eu || 63 || 151.964(1){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[ருபிடியம்]] || Rb || 37 || 85.4678(3){{fn|2}} || 1 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதபோர்டியம்]] || Rf || 104 || 261{{fn|1}} || 4 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதெனியம்]] || Ru || 44 || 101.07(2){{fn|2}} || 8 || 5
|- style bgcolor="#c0ffff"
|[[ரேடான்]] || Rn || 86 || [220]{{fn|1}} || 18 || 6
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[ரேடியம்]] || Ra || 88 || [226]{{fn|1}} || 2 || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரெனியம்]] || Re || 75 || 186.207(1) || 7 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ரோயெண்ட்ஜீனியம்]] || Rg || 111 || [272]{{fn|1}} || 11 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[லந்தனம்]] || La || 57 || 138.90547(7){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[லாரென்சியம்]] || Lr || 103 || [262]{{fn|1}} || 3 || 7
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[ருபிடியம்லித்தியம்]] || RbLi || 373 || 856.4678941(32){{fn|2}} {{fn|3}} {{fn|4}} {{fn|5}} || 1 || 52
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதெனியம்]] || Ru || 44 || 101.07(2){{fn|2}} || 8 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ருதபோர்டியம்]] || Rf || 104 || 261{{fn|1}} || 4 || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[சமாரியம்லூட்டெட்டியம்]] || SmLu || 6271 || 150174.36967(21){{fn|2}} ||  3 || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஸ்கண்டியம்வனேடியம்]] || ScV || 2123 || 4450.9559129415(61) || 35 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[சீபோர்ஜியம்]] || Sg || 106 || [266]{{fn|1}} || 6 || 7
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[செலெனியம்]] || Se || 34 || 78.96(3){{fn|4}} || 16 || 4
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[சிலிக்கன்]] || Si || 14 || 28.0855(3){{fn|4}} || 14 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வெள்ளி]] (Argentum) || Ag || 47 || 107.8682(2){{fn|2}} || 11 || 5
|- style bgcolor="#ff6666"
|[[சோடியம்]] (Natrium) || Na || 11 || 22.98976928(2) || 1 || 3
|-
| Stannumவூல்ப்ராம்—''see Tin(தங்ஸ்தன்)'' || SnW
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஸ்கண்டியம்]] || Sc || 21 || 44.955912(6) || 3 || 4
|-
| ஸ்ட்டனம்—''(தகரம்)'' || Sn
|- style bgcolor="#ffdead"
|[[ஸ்ட்ரோண்டியம்]] || Sr || 38 || 87.62(1){{fn|2}} {{fn|4}} || 2 || 5
|- style bgcolor="#a0ffa0"
|[[கந்தகம்]] || S || 16 || 32.065(5){{fn|2}} {{fn|4}} || 16 || 3
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[தந்தாலம்ஸிர்கோனியம்]] || TaZr || 7340 || 18091.94788224(2){{fn|2}} || 54 || 65
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டெக்னீட்டியம்ஹவ்னியம்]] || TcHf || 4372 || [98]{{fn|1}}178.49(2) || 74 || 56
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[டெல்லூரியம்]] || Te || 52 || 127.60(3){{fn|2}} || 16 || 5
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[தெர்பியம்]] || Tb || 65 || 158.92535(2) ||   || 6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தல்லியம்]] || Tl || 81 || 204.3833(2) || 13 || 6
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[தோரியம்]] || Th || 90 || 232.03806(2){{fn|1}} {{fn|2}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[துலியம்]] || Tm || 69 || 168.93421(2) ||   || 6
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[தகரம்]] (Stannum) || Sn || 50 || 118.710(7){{fn|2}} || 14 || 5
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[டைட்டானியம்ஹஸ்ஸியம்]] || TiHs || 22108 || 47.867([277]{{fn|1)}} || 48 || 47
|- style bgcolor="#ffc0c0c0ffff"
|[[தங்ஸ்தன்ஹீலியம்]] (Wolfram) || WHe || 742 || 1834.84002602(12){{fn|2}} {{fn|4}} || 618 || 61
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[உனுன்பியம்]] || Uub || 112 || [285]{{fn|1}} || 12 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்ஹெக்சியம்]] || Uuh || 116 || [292]{{fn|1}} || 16 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்பெண்டியம்]] || Uup || 115 || [288]{{fn|1}} || 15 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுன்குவாடியம்]] || Uuq || 114 || [289]{{fn|1}} || 14 || 7
|- style bgcolor="#cccccc"
|[[உனுண்ட்ரியம்]] || Uut || 113 || [284]{{fn|1}} || 13 || 7
|- style bgcolor="#ff99cc"
|[[யுரேனியம்]] || U || 92 || 238.02891(3){{fn|1}} {{fn|2}} {{fn|3}} ||   || 7
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[வனேடியம்]] || V || 23 || 50.9415(1) || 5 || 4
|-
| Wolframஹைட்ரார்கைரம்—''see Tungsten(பாதரசம்)'' || WHg
|- style bgcolor="#c0ffffffbfff"
|[[செனன்ஹோல்மியம்]] || XeHo || 5467 || 131164.293930 32(62){{fn|2}} {{fn|3}} || 18  || 56
|- style bgcolor="#cccc99"
|[[ஜெர்மானியம்]] || Ge || 32 || 72.64(1) || 14 || 4
|- style bgcolor="#ffbfff"
|[[Ytterbium]] || Yb || 70 || 173.04(3){{fn|2}} ||   || 6
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[Yttrium]] || Y || 39 || 88.90585(2) || 3 || 5
 
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[துத்தநாகம்]] || Zn || 30 || 65.409(4) || 12 || 4
|- style bgcolor="#ffc0c0"
|[[ஸிர்கோனியம்]] || Zr || 40 || 91.224(2){{fn|2}} || 4 || 5
|}
 
"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/29331" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது