"திருப்பனந்தாள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு