"விக்கிப்பீடியா:தரவுத்தள அறிக்கைகள்/முக்கிய கட்டுரைகளின் நிலவரம்/முழுப் பட்டியல்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

தானியங்கி:முக்கிய கட்டுரைகளின் அறிக்கை புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***
(தானியங்கி:முக்கிய கட்டுரைகளின் அறிக்கை புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***)
(தானியங்கி:முக்கிய கட்டுரைகளின் அறிக்கை புதுப்பித்தல் *** existing text overwritten ***)
|211||16,795||style="text-align:left"|[[d:Q49|வட அமெரிக்கா]]||0||0||1||0||[[ta:வட அமெரிக்கா|ta:16,795]]
|-
|212||16,730770||style="text-align:left"|[[d:Q9121Q656|அணுசென் பீட்டர்ஸ்பேர்க்]]||0||0||1||0||[[ta:அணுசென் பீட்டர்ஸ்பேர்க்|ta:16,730770]]
|-
|213||16,691730||style="text-align:left"|[[d:Q1339Q9121|யோகான் செபாஸ்தியன் பாக்அணு]]||0||0||1||0||[[ta:யோகான் செபாஸ்தியன் பாக்அணு|ta:16,691730]]
|-
|214||16,688691||style="text-align:left"|[[d:Q333Q1339|வானியல்யோகான் செபாஸ்தியன் பாக்]]||0||0||1||0||[[ta:வானியல்யோகான் செபாஸ்தியன் பாக்|ta:16,688691]]
|-
|215||16,657688||style="text-align:left"|[[d:Q318Q333|விண்மீன் பேரடைவானியல்]]||0||0||1||0||[[ta:விண்மீன் பேரடைவானியல்|ta:16,657688]]
|-
|216||16,616657||style="text-align:left"|[[d:Q212Q318|உக்ரைன்விண்மீன் பேரடை]]||0||0||1||0||[[ta:உக்ரைன்விண்மீன் பேரடை|ta:16,616657]]
|-
|217||16,602616||style="text-align:left"|[[d:Q308Q212|புதன்உக்ரைன்]]||0||0||1||0||[[ta:புதன் (கோள்)உக்ரைன்|ta:16,602616]]
|-
|218||16,601602||style="text-align:left"|[[d:Q8673Q308|லாகோஸ்புதன்]]||0||0||1||0||[[ta:லாகோஸ்புதன் (கோள்)|ta:16,601602]]
|-
|219||16,578601||style="text-align:left"|[[d:Q8877Q8673|ஸ்டீவன் ஸ்பில்பேர்க்லாகோஸ்]]||0||0||1||0||[[ta:ஸ்டீவன் ஸ்பில்பேர்க்லாகோஸ்|ta:16,578601]]
|-
|220||16,560578||style="text-align:left"|[[d:Q12099Q8877|ராய்ஸ்டீவன் ஸ்பில்பேர்க்]]||0||0||1||0||[[ta:புல்லரிசிஸ்டீவன் ஸ்பில்பேர்க்|ta:16,560578]]
|-
|221||16,549560||style="text-align:left"|[[d:Q6691Q12099|ஓமர்ராய்]]||0||0||1||0||[[ta:ஓமர்புல்லரிசி|ta:16,549560]]
|-
|222||16,540549||style="text-align:left"|[[d:Q8743Q6691|தொமஸ் அல்வா எடிசன்ஓமர்]]||0||0||1||0||[[ta:தொமஸ் அல்வா எடிசன்ஓமர்|ta:16,540549]]
|-
|223||16,477540||style="text-align:left"|[[d:Q8068Q8743|வெள்ளம்தொமஸ் அல்வா எடிசன்]]||0||0||1||0||[[ta:வெள்ளம்தொமஸ் அல்வா எடிசன்|ta:16,477540]]
|-
|224||16,380477||style="text-align:left"|[[d:Q10908Q8068|நீர்நில வாழ்வனவெள்ளம்]]||0||0||1||0||[[ta:நீர்நில வாழ்வனவெள்ளம்|ta:16,380477]]
|-
|225||16,298380||style="text-align:left"|[[d:Q9595Q10908|மும்மூர்த்திகள்நீர்நில வாழ்வன]]||0||0||1||0||[[ta:மும்மூர்த்திகள்நீர்நில வாழ்வன|ta:16,298380]]
|-
|226||16,288298||style="text-align:left"|[[d:Q7380Q9595|முதனிமும்மூர்த்திகள்]]||0||0||1||0||[[ta:முதனிமும்மூர்த்திகள்|ta:16,288298]]
|-
|227||16,284288||style="text-align:left"|[[d:Q395Q7380|கணிதம்முதனி]]||0||0||1||0||[[ta:கணிதம்முதனி|ta:16,284288]]
|-
|228||16,254284||style="text-align:left"|[[d:Q1074Q395|தோல்கணிதம்]]||0||0||1||0||[[ta:தோல்கணிதம்|ta:16,254284]]
|-
|229||16,228254||style="text-align:left"|[[d:Q174Q1074|சாவோ பாவுலோதோல்]]||0||0||1||0||[[ta:சாவோ பாவுலோதோல்|ta:16,228254]]
|-
|230||16,217228||style="text-align:left"|[[d:Q11574Q174|நொடிசாவோ பாவுலோ]]||0||0||1||0||[[ta:நொடி (காலசாவோ அளவு)பாவுலோ|ta:16,217228]]
|-
|231||16,210217||style="text-align:left"|[[d:Q8462Q11574|தைமூர்நொடி]]||0||0||1||0||[[ta:தைமூர்நொடி (கால அளவு)|ta:16,210217]]
|-
|232||16,110210||style="text-align:left"|[[d:Q7802Q8462|வெதுப்பிதைமூர்]]||0||0||1||0||[[ta:வெதுப்பிதைமூர்|ta:16,110210]]
|-
|233||16,101110||style="text-align:left"|[[d:Q2807Q7802|மத்ரித்வெதுப்பி]]||0||0||1||0||[[ta:மத்ரித்வெதுப்பி|ta:16,101110]]
|-
|234||16,096101||style="text-align:left"|[[d:Q12861Q2807|வெடிமருந்துமத்ரித்]]||0||0||1||0||[[ta:வெடிமருந்துமத்ரித்|ta:16,096101]]
|-
|235||16,029096||style="text-align:left"|[[d:Q7375Q12861|ஒட்டகம்வெடிமருந்து]]||0||0||1||0||[[ta:ஒட்டகம்வெடிமருந்து|ta:16,029096]]
|-
|236||1516,993029||style="text-align:left"|[[d:Q188Q7375|இடாய்ச்சு மொழிஒட்டகம்]]||0||0||1||0||[[ta:இடாய்ச்சு மொழிஒட்டகம்|ta:1516,993029]]
|-
|237||15,977993||style="text-align:left"|[[d:Q1489Q188|மெக்சிகோஇடாய்ச்சு நகரம்மொழி]]||0||0||1||0||[[ta:மெக்சிக்கோஇடாய்ச்சு நகரம்மொழி|ta:15,977993]]
|-
|238||15,946977||style="text-align:left"|[[d:Q220Q1489|உரோமைமெக்சிகோ நகரம்]]||0||0||1||0||[[ta:உரோம்மெக்சிக்கோ நகரம்|ta:15,946977]]
|-
|239||15,935946||style="text-align:left"|[[d:Q420Q220|உயிரியல்உரோமை நகரம்]]||0||0||1||0||[[ta:உயிரியல்உரோம்|ta:15,935946]]
|-
|240||15,929935||style="text-align:left"|[[d:Q7813Q420|உலக மனித உரிமைகள் சாற்றுரைஉயிரியல்]]||0||0||1||0||[[ta:உலக மனித உரிமைகள் சாற்றுரைஉயிரியல்|ta:15,929935]]
|-
|241||15,928929||style="text-align:left"|[[d:Q12557Q7813|மங்கோலியப்உலக பேரரசுமனித உரிமைகள் சாற்றுரை]]||0||0||1||0||[[ta:மங்கோலியப்உலக மனித உரிமைகள் பேரரசுசாற்றுரை|ta:15,928929]]
|-
|242||15,924928||style="text-align:left"|[[d:Q3863Q12557|சிறுகோள்மங்கோலியப் பேரரசு]]||0||0||1||0||[[ta:சிறுகோள்மங்கோலியப் பேரரசு|ta:15,924928]]
|-
|243||15,924||style="text-align:left"|[[d:Q1741Q3863|வியன்னாசிறுகோள்]]||0||0||1||0||[[ta:வியன்னாசிறுகோள்|ta:15,924]]
|-
|244||15,914924||style="text-align:left"|[[d:Q1096Q1741|வெள்ளீயம்வியன்னா]]||0||0||1||0||[[ta:வெள்ளீயம்வியன்னா|ta:15,914924]]
|-
|245||15,894914||style="text-align:left"|[[d:Q241Q1096|கூபாவெள்ளீயம்]]||0||0||1||0||[[ta:கியூபாவெள்ளீயம்|ta:15,894914]]
|-
|246||15,838894||style="text-align:left"|[[d:Q9430Q241|பெருங்கடல்கூபா]]||0||0||1||0||[[ta:பெருங்கடல்கியூபா|ta:15,838894]]
|-
|247||15,834838||style="text-align:left"|[[d:Q7066Q9430|இறைமறுப்புபெருங்கடல்]]||0||0||1||0||[[ta:இறைமறுப்புபெருங்கடல்|ta:15,834838]]
|-
|248||15,797834||style="text-align:left"|[[d:Q10251Q7066|பிளாசுமாஇறைமறுப்பு]]||0||0||1||0||[[ta:பிளாசுமா (இயற்பியல்)இறைமறுப்பு|ta:15,797834]]
|-
|249||15,795797||style="text-align:left"|[[d:Q8463Q10251|அடிமை முறைபிளாசுமா]]||0||0||1||0||[[ta:அடிமைபிளாசுமா முறை(இயற்பியல்)|ta:15,795797]]
|-
|250||15,783795||style="text-align:left"|[[d:Q11570Q8463|கிலோகிராம்அடிமை முறை]]||0||0||1||0||[[ta:கிலோகிராம்அடிமை முறை|ta:15,783795]]
|-
|251||15,776783||style="text-align:left"|[[d:Q7367Q11570|கொசுகிலோகிராம்]]||0||0||1||0||[[ta:கொசுகிலோகிராம்|ta:15,776783]]
|-
|252||15,774776||style="text-align:left"|[[d:Q7164Q7367|உலக வங்கிகொசு]]||0||0||1||0||[[ta:உலக வங்கிகொசு|ta:15,774776]]
|-
|253||15,766774||style="text-align:left"|[[d:Q8070Q7164|ஆழிப்பேரலைஉலக வங்கி]]||0||0||1||0||[[ta:ஆழிப்பேரலைஉலக வங்கி|ta:15,766774]]
|-
|254||15,718766||style="text-align:left"|[[d:Q10876Q8070|பாக்டீரியாஆழிப்பேரலை]]||0||0||1||0||[[ta:பாக்டீரியாஆழிப்பேரலை|ta:15,718766]]
|-
|255||15,678718||style="text-align:left"|[[d:Q12539Q10876|அறிவொளிக் காலம்பாக்டீரியா]]||0||0||1||0||[[ta:அறிவொளிக் காலம்பாக்டீரியா|ta:15,678718]]
|-
|256||15,670678||style="text-align:left"|[[d:Q529Q12539|லூயிஅறிவொளிக் பாஸ்ச்சர்காலம்]]||0||0||1||0||[[ta:லூயிஅறிவொளிக் பாஸ்ச்சர்காலம்|ta:15,670678]]
|-
|257||15,620670||style="text-align:left"|[[d:Q12138Q529|கிரெகொரியின்லூயி நாட்காட்டிபாஸ்ச்சர்]]||0||0||1||0||[[ta:கிரெகொரியின்லூயி நாட்காட்டிபாஸ்ச்சர்|ta:15,620670]]
|-
|258||15,618620||style="text-align:left"|[[d:Q623Q12138|கரிமம்கிரெகொரியின் நாட்காட்டி]]||0||0||1||0||[[ta:கரிமம்கிரெகொரியின் நாட்காட்டி|ta:15,618620]]
|-
|259||15,595618||style="text-align:left"|[[d:Q111Q623|செவ்வாய்கரிமம்]]||0||0||1||0||[[ta:செவ்வாய் (கோள்)கரிமம்|ta:15,595618]]
|-
|260||15,534595||style="text-align:left"|[[d:Q82571Q111|நேரியல் இயற்கணிதம்செவ்வாய்]]||0||0||1||0||[[ta:நேரியல்செவ்வாய் இயற்கணிதம்(கோள்)|ta:15,534595]]
|-
|261||15,493534||style="text-align:left"|[[d:Q29Q82571|எசுப்பானியாநேரியல் இயற்கணிதம்]]||0||0||1||0||[[ta:எசுப்பானியாநேரியல் இயற்கணிதம்|ta:15,493534]]
|-
|262||15,428493||style="text-align:left"|[[d:Q3130Q29|சிட்னிஎசுப்பானியா]]||0||0||1||0||[[ta:சிட்னிஎசுப்பானியா|ta:15,428493]]
|-
|263||15,363428||style="text-align:left"|[[d:Q36Q3130|போலந்துசிட்னி]]||0||0||1||0||[[ta:போலந்துசிட்னி|ta:15,363428]]
|-
|264||15,355363||style="text-align:left"|[[d:Q8146Q36|யென்போலந்து]]||0||0||1||0||[[ta:யென்போலந்து|ta:15,355363]]
|-
|265||15,355||style="text-align:left"|[[d:Q5300Q8146|மையச் செயற்பகுதியென்]]||0||0||1||0||[[ta:மையச் செயற்பகுதியென்|ta:15,355]]
|-
|266||15,317355||style="text-align:left"|[[d:Q9585Q5300|சியாமையச் இசுலாம்செயற்பகுதி]]||0||0||1||0||[[ta:சியாமையச் இசுலாம்செயற்பகுதி|ta:15,317355]]
|-
|267||15,314317||style="text-align:left"|[[d:Q882Q9585|சார்லிசியா சாப்ளின்இசுலாம்]]||0||0||1||0||[[ta:சார்லிசியா சாப்ளின்இசுலாம்|ta:15,314317]]
|-
|268||15,290314||style="text-align:left"|[[d:Q7264Q882|மார்க்சியம்சார்லி சாப்ளின்]]||0||0||1||0||[[ta:மார்க்சியம்சார்லி சாப்ளின்|ta:15,290314]]
|-
|269||15,286290||style="text-align:left"|[[d:Q7362Q7264|செவிமார்க்சியம்]]||0||0||1||0||[[ta:செவிமார்க்சியம்|ta:15,286290]]
|-
|270||15,284286||style="text-align:left"|[[d:Q9159Q7362|ஒரு கடவுட் கொள்கைசெவி]]||0||0||1||0||[[ta:ஒரு கடவுட் கொள்கைசெவி|ta:15,284286]]
|-
|271||15,283284||style="text-align:left"|[[d:Q5292Q9159|கலைக்களஞ்சியம்ஒரு கடவுட் கொள்கை]]||0||0||1||0||[[ta:கலைக்களஞ்சியம்ஒரு கடவுட் கொள்கை|ta:15,283284]]
|-
|272||15,226283||style="text-align:left"|[[d:Q12104Q5292|புல்லரிசிகலைக்களஞ்சியம்]]||0||0||1||0||[[ta:காடைக்கண்ணிகலைக்களஞ்சியம்|ta:15,226283]]
|-
|273||15,217226||style="text-align:left"|[[d:Q11661Q12104|தகவல் தொழில்நுட்பம்புல்லரிசி]]||0||0||1||0||[[ta:தகவல் தொழில்நுட்பம்காடைக்கண்ணி|ta:15,217226]]
|-
|274||15,202217||style="text-align:left"|[[d:Q11563Q11661|எண்தகவல் தொழில்நுட்பம்]]||0||0||1||0||[[ta:எண்தகவல் தொழில்நுட்பம்|ta:15,202217]]
|-
|275||15,181202||style="text-align:left"|[[d:Q205Q11563|முடிவிலிஎண்]]||0||0||1||0||[[ta:முடிவிலிஎண்|ta:15,181202]]
|-
|276||15,180181||style="text-align:left"|[[d:Q1048Q205|யூலியசு சீசர்முடிவிலி]]||0||0||1||0||[[ta:யூலியசு சீசர்முடிவிலி|ta:15,180181]]
|-
|277||15,145180||style="text-align:left"|[[d:Q9061Q1048|காரல்யூலியசு மார்க்சுசீசர்]]||0||0||1||0||[[ta:காரல்யூலியசு மார்க்சுசீசர்|ta:15,145180]]
|-
|278||15,135145||style="text-align:left"|[[d:Q40Q9061|ஆஸ்திரியாகாரல் மார்க்சு]]||0||0||1||0||[[ta:ஆஸ்திரியாகாரல் மார்க்சு|ta:15,135145]]
|-
|279||15,118135||style="text-align:left"|[[d:Q9492Q40|நிகழ்தகவுஆஸ்திரியா]]||0||0||1||0||[[ta:நிகழ்தகவுஆஸ்திரியா|ta:15,118135]]
|-
|280||15,089118||style="text-align:left"|[[d:Q5325Q9492|மின்தூண்டிநிகழ்தகவு]]||0||0||1||0||[[ta:மின்தூண்டிநிகழ்தகவு|ta:15,089118]]
|-
|281||15,075089||style="text-align:left"|[[d:Q166Q5325|கருங்கடல்மின்தூண்டி]]||0||0||1||0||[[ta:கருங்கடல்மின்தூண்டி|ta:15,075089]]
|-
|282||15,061075||style="text-align:left"|[[d:Q12174Q166|உடற் பருமன்கருங்கடல்]]||0||0||1||0||[[ta:உடற் பருமன்கருங்கடல்|ta:15,061075]]
|-
|283||15,053061||style="text-align:left"|[[d:Q7378Q12174|யானைஉடற் பருமன்]]||0||0||1||0||[[ta:யானைஉடற் பருமன்|ta:15,053061]]
|-
|284||15,030053||style="text-align:left"|[[d:Q7318Q7378|நாட்சி ஜெர்மனியானை]]||0||0||1||0||[[ta:நாட்சி ஜெர்மனியானை|ta:15,030053]]
|-
|285||15,017030||style="text-align:left"|[[d:Q9168Q7318|பாரசீகநாட்சி மொழிஜெர்மனி]]||0||0||1||0||[[ta:பாரசீகநாட்சி மொழிஜெர்மனி|ta:15,017030]]
|-
|286||15,011017||style="text-align:left"|[[d:Q11982Q9168|ஒளித்தொகுப்புபாரசீக மொழி]]||0||0||1||0||[[ta:ஒளித்தொகுப்புபாரசீக மொழி|ta:15,011017]]
|-
|287||15,005011||style="text-align:left"|[[d:Q143Q11982|எஸ்பெராண்டோஒளித்தொகுப்பு]]||0||0||1||0||[[ta:எஸ்பெராண்டோஒளித்தொகுப்பு|ta:15,005011]]
|-
|288||1415,988005||style="text-align:left"|[[d:Q634Q143|கோள்எஸ்பெராண்டோ]]||0||0||1||0||[[ta:கோள்எஸ்பெராண்டோ|ta:1415,988005]]
|-
|289||14,981988||style="text-align:left"|[[d:Q3392Q634|நைல்கோள்]]||0||0||1||0||[[ta:நைல்கோள்|ta:14,981988]]
|-
|290||14,968981||style="text-align:left"|[[d:Q9163Q3392|பல கடவுட் கொள்கைநைல்]]||0||0||1||0||[[ta:பல கடவுட் கொள்கைநைல்|ta:14,968981]]
|-
|291||14,968||style="text-align:left"|[[d:Q7343Q9163|பெரும்பல தடுப்புப்கடவுட் பவளத்திட்டுகொள்கை]]||0||0||1||0||[[ta:பெருந்பல தடுப்புப்கடவுட் பவளத்திட்டுகொள்கை|ta:14,968]]
|-
|292||14,964968||style="text-align:left"|[[d:Q7354Q7343|தென்முனைப்பெரும் பெருங்கடல்தடுப்புப் பவளத்திட்டு]]||0||0||1||0||[[ta:தென்முனைப்பெருந் தடுப்புப் பெருங்கடல்பவளத்திட்டு|ta:14,964968]]
|-
|293||14,949964||style="text-align:left"|[[d:Q198Q7354|போர்தென்முனைப் பெருங்கடல்]]||0||0||1||0||[[ta:போர்தென்முனைப் பெருங்கடல்|ta:14,949964]]
|-
|294||14,931949||style="text-align:left"|[[d:Q8873Q198|சத்யஜித் ராய்போர்]]||0||0||1||0||[[ta:சத்யஜித் ராய்போர்|ta:14,931949]]
|-
|295||14,895931||style="text-align:left"|[[d:Q11455Q8873|சிறப்புச்சத்யஜித் சார்புக் கோட்பாடுராய்]]||0||0||1||0||[[ta:சிறப்புச் சார்புக்சத்யஜித் கோட்பாடுராய்|ta:14,895931]]
|-
|296||14,892895||style="text-align:left"|[[d:Q974Q11455|காங்கோசிறப்புச் மக்களாட்சிக்சார்புக் குடியரசுகோட்பாடு]]||0||0||1||0||[[ta:காங்கோசிறப்புச் மக்களாட்சிக்சார்புக் குடியரசுகோட்பாடு|ta:14,892895]]
|-
|297||14,880892||style="text-align:left"|[[d:Q7925Q974|மழைகாங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு]]||0||0||1||0||[[ta:மழைகாங்கோ மக்களாட்சிக் குடியரசு|ta:14,880892]]
|-
|298||14,862880||style="text-align:left"|[[d:Q830Q7925|பசுமழை]]||0||0||1||0||[[ta:மாடுமழை|ta:14,862880]]
|-
|299||14,850862||style="text-align:left"|[[d:Q12198Q830|பால்வினை நோய்கள்பசு]]||0||0||1||0||[[ta:பால்வினை நோய்கள்மாடு|ta:14,850862]]
|-
|300||14,823850||style="text-align:left"|[[d:Q397Q12198|இலத்தீன்பால்வினை நோய்கள்]]||0||0||1||0||[[ta:இலத்தீன்பால்வினை நோய்கள்|ta:14,823850]]
|-
|301||14,823||style="text-align:left"|[[d:Q5389Q397|ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள்இலத்தீன்]]||0||0||1||0||[[ta:ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள்இலத்தீன்|ta:14,823]]
|-
|302||14,812823||style="text-align:left"|[[d:Q612Q5389|துபைஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள்]]||0||0||1||0||[[ta:துபாய்ஒலிம்பிக் விளையாட்டுக்கள்|ta:14,812823]]
|-
|303||14,778812||style="text-align:left"|[[d:Q649Q612|மாஸ்கோதுபை]]||0||0||1||0||[[ta:மாஸ்கோதுபாய்|ta:14,778812]]
|-
|304||14,776778||style="text-align:left"|[[d:Q254Q649|வொல்ஃப்கேங்க் அமதியுஸ் மோட்ஸார்ட்மாஸ்கோ]]||0||0||1||0||[[ta:வொல்ஃப்கேங்க் அமதியுஸ் மோட்சார்ட்மாஸ்கோ|ta:14,776778]]
|-
|305||14,774776||style="text-align:left"|[[d:Q9420Q254|சிந்தித்தல்வொல்ஃப்கேங்க் அமதியுஸ் மோட்ஸார்ட்]]||0||0||1||0||[[ta:சிந்தித்தல்வொல்ஃப்கேங்க் அமதியுஸ் மோட்சார்ட்|ta:14,774776]]
|-
|306||14,730774||style="text-align:left"|[[d:Q5806Q9420|மக்காசிந்தித்தல்]]||0||0||1||0||[[ta:மக்காசிந்தித்தல்|ta:14,730774]]
|-
|307||14,729730||style="text-align:left"|[[d:Q11453Q5806|நீர்ப்பாசனம்மக்கா]]||0||0||1||0||[[ta:நீர்ப்பாசனம்மக்கா|ta:14,729730]]
|-
|308||14,727729||style="text-align:left"|[[d:Q12206Q11453|நீரிழிவு நோய்நீர்ப்பாசனம்]]||0||0||1||0||[[ta:நீரிழிவு நோய்நீர்ப்பாசனம்|ta:14,727729]]
|-
|309||14,716727||style="text-align:left"|[[d:Q656Q12206|சென்நீரிழிவு பீட்டர்ஸ்பேர்க்நோய்]]||0||0||1||0||[[ta:சென்நீரிழிவு பீட்டர்ஸ்பேர்க்நோய்|ta:14,716727]]
|-
|310||14,697||style="text-align:left"|[[d:Q11197|மடக்கை]]||0||0||1||0||[[ta:மடக்கை|ta:14,697]]
1,07,563

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/2978517" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது