"காந்தாரி மக்கள்" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு