"மீடியாவிக்கி:Gadget-twinklearv.js" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

4,165 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  2 மாதங்களுக்கு முன்
update from enwiki
("//<nowiki> (function($){ /* *********************************..."-இப்பெயரில் புதிய பக்கம் உருவாக்கப்பட்டுள்ளது)
 
(update from enwiki)
 
// <nowiki>
 
 
(function($) {
 
 
****************************************
* Mode of invocation: Tab ("ARV")
* Active on: ExistingAny andpage non-existingwith user pages,relevant user talkname pages(userspace, contributionscontribs, pagesetc.)
* Config directives in: TwinkleConfig
*/
 
Twinkle.arv = function twinklearv() {
var username = mw.config.get('wgRelevantUserName');
if ( !username || username === mw.config.get('wgUserName')) {
return;
}
 
var titleisIP = Morebitsmw.util.isIPAddress( username ) ? 'Report IP to administrators' : 'Report user to administrators';
var title = isIP ? 'Report IP to administrators' : 'Report user to administrators';
 
Twinkle.addPortletLink( function() { Twinkle.arv.callback(username); }, "ARV", "tw-arv", title );
Twinkle.arv.callback(username, isIP);
}, 'ARV', 'tw-arv', title);
};
 
Twinkle.arv.callback = function ( uid, isIP) {
var Window = new Morebits.simpleWindow(600, 500);
if ( uid === mw.config.get('wgUserName') ) {
Window.setTitle('Advance Reporting and Vetting'); // Backronym
alert( 'You don\'t want to report yourself, do you?' );
Window.setScriptName('Twinkle');
return;
Window.addFooterLink('AIV guide', 'WP:GAIV');
}
Window.addFooterLink('UAA guide', 'WP:UAAI');
Window.addFooterLink('SPI guide', 'Wikipedia:Sockpuppet investigations/SPI/Guide to filing cases');
Window.addFooterLink('ARV prefs', 'WP:TW/PREF#arv');
Window.addFooterLink('Twinkle help', 'WP:TW/DOC#arv');
Window.addFooterLink('Give feedback', 'WT:TW');
 
var Windowform = new Morebits.simpleWindowquickForm( 600, 500 Twinkle.arv.callback.evaluate);
var categories = form.append({
Window.setTitle( "Advance Reporting and Vetting" ); //Backronym
type: 'select',
Window.setScriptName( "Twinkle" );
name: 'category',
Window.addFooterLink( "Guide to AIV", "WP:GAIV" );
label: 'Select report type: ',
Window.addFooterLink( "UAA instructions", "WP:UAAI" );
event: Twinkle.arv.callback.changeCategory
Window.addFooterLink( "About SPI", "WP:SPI" );
});
Window.addFooterLink( "Twinkle help", "WP:TW/DOC#arv" );
categories.append({
type: 'option',
label: 'Vandalism (WP:AIV)',
value: 'aiv'
});
categories.append({
type: 'option',
label: 'Username (WP:UAA)',
value: 'username',
disabled: mw.util.isIPAddress(uid)
});
categories.append({
type: 'option',
label: 'Sockpuppeteer (WP:SPI)',
value: 'sock'
});
categories.append({
type: 'option',
label: 'Sockpuppet (WP:SPI)',
value: 'puppet'
});
categories.append({
type: 'option',
label: 'Edit warring (WP:AN3)',
value: 'an3'
});
form.append({
type: 'div',
label: '',
style: 'color: red',
id: 'twinkle-arv-blockwarning'
});
 
form.append({
var form = new Morebits.quickForm( Twinkle.arv.callback.evaluate );
type: 'field',
var categories = form.append( {
typelabel: 'selectWork area',
name: 'categorywork_area',
});
label: 'Select report type: ',
form.append({ type: 'submit' });
event: Twinkle.arv.callback.changeCategory
form.append({
} );
type: 'hidden',
categories.append( {
typename: 'optionuid',
value: uid
label: 'Vandalism (WP:AIV)',
});
value: 'aiv'
} );
categories.append( {
type: 'option',
label: 'Username (WP:UAA)',
value: 'username'
} );
categories.append( {
type: 'option',
label: 'Sockpuppeteer (WP:SPI)',
value: 'sock'
} );
categories.append( {
type: 'option',
label: 'Sockpuppet (WP:SPI)',
value: 'puppet'
} );
categories.append( {
type: 'option',
label: 'Edit warring (WP:AN3)',
value: 'an3'
} );
form.append( {
type: 'field',
label: 'Work area',
name: 'work_area'
} );
form.append( { type: 'submit' } );
form.append( {
type: 'hidden',
name: 'uid',
value: uid
} );
 
var result = form.render();
Window.setContent( result );
Window.display();
 
// Check if the user is blocked, update notice
var query = {
action: 'query',
list: 'blocks',
bkprop: 'range|flags',
format: 'json'
};
if (isIP) {
query.bkip = uid;
} else {
query.bkusers = uid;
}
new Morebits.wiki.api("Checking the user's block status", query, function(apiobj) {
var blocklist = apiobj.getResponse().query.blocks;
if (blocklist.length) {
var block = blocklist[0];
var message = (isIP ? 'This IP address' : 'This account') + ' is ' + (block.partial ? 'partially' : 'already') + ' blocked';
// Start and end differ, range blocked
message += block.rangestart !== block.rangeend ? ' as part of a rangeblock.' : '.';
if (block.partial) {
$('#twinkle-arv-blockwarning').css('color', 'black'); // Less severe
}
$('#twinkle-arv-blockwarning').text(message);
}
}).post();
 
 
// We must init the
var evt = document.createEvent( "'Event" ');
evt.initEvent( 'change', true, true );
result.category.dispatchEvent( evt );
};
 
var value = e.target.value;
var root = e.target.form;
var old_area = Morebits.quickForm.getElements(root, "'work_area"')[0];
var work_area = null;
 
switch ( value ) {
case 'aiv':
/* falls through */
default:
work_area = new Morebits.quickForm.element( {
type: 'field',
label: 'Report user for vandalism',
name: 'work_area'
} );
work_area.append( {
type: 'input',
name: 'page',
label: 'Primary linked page: ',
tooltip: 'Leave blank to not link to the page in the report',
value: Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'vanarticle' ) ? Morebits.queryString.get( 'vanarticle' ) :|| '',
event: function(e) {
var value = e.target.value;
var root = e.target.form;
if ( value === '' ) {
root.badid.disabled = root.goodid.disabled = true;
} else {
}
}
} );
work_area.append( {
type: 'input',
name: 'badid',
label: 'Revision ID for target page when vandalised: ',
tooltip: 'Leave blank for no diff link',
value: Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'vanarticlerevid' ) ? Morebits.queryString.get( 'vanarticlerevid' ) :|| '',
disabled: !Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'vanarticle' ),
event: function(e) {
var value = e.target.value;
root.goodid.disabled = value === '';
}
} );
work_area.append( {
type: 'input',
name: 'goodid',
label: 'Last good revision ID before vandalism of target page: ',
tooltip: 'Leave blank for diff link to previous revision',
value: Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'vanarticlegoodrevid' ) ? Morebits.queryString.get( 'vanarticlegoodrevid' ) :|| '',
disabled: !Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'vanarticle' ) || Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'vanarticlerevid' )
} );
work_area.append( {
type: 'checkbox',
name: 'arvtype',
label: 'Evidently a vandalism-only account',
value: 'vandalonly',
disabled: Morebitsmw.util.isIPAddress( root.uid.value )
},
{
label: 'Account is evidently a spambot or a compromisedpromotion-only account',
value: 'spambotpromoonly',
disabled: mw.util.isIPAddress(root.uid.value)
},
{
label: 'Account is evidently a spambot or a promotion-onlycompromised account',
value: 'promoonlyspambot'
}
]
} );
work_area.append( {
type: 'textarea',
name: 'reason',
label: 'Comment: '
} );
work_area = work_area.render();
old_area.parentNode.replaceChild( work_area, old_area );
break;
case 'username':
work_area = new Morebits.quickForm.element( {
type: 'field',
label: 'Report username violation',
name: 'work_area'
} );
work_area.append ( {
type: 'header',
label: 'Type(s) of inappropriate username',
tooltip: 'Wikipedia does not allow usernames that are misleading, promotional, offensive or disruptive. Domain names and email addresses are likewise prohibited. These criteria apply to both usernames and signatures. Usernames that are inappropriate in another language, or that represent an inappropriate name with misspellings and substitutions, or do so indirectly or by implication, are still considered inappropriate.'
} );
work_area.append( {
type: 'checkbox',
name: 'arvtype',
}
]
} );
work_area.append( {
type: 'textarea',
name: 'reason',
label: 'Comment:'
} );
work_area = work_area.render();
old_area.parentNode.replaceChild( work_area, old_area );
break;
 
case 'puppet':
work_area = new Morebits.quickForm.element( {
type: 'field',
label: 'Report suspected sockpuppet',
name: 'work_area'
} );
work_area.append(
{
type: 'input',
name: 'sockmaster',
label: 'Sockpuppeteer',
tooltip: 'The username of the sockpuppeteer (sockmaster) without the User:-prefix'
}
);
work_area.append( {
type: 'textarea',
label: 'Evidence:',
name: 'evidence',
tooltip: 'Enter yourYour evidence. It should make it clear that each of these users is likely to be abusing multiple accounts. Usually this means diffs, page histories or other information that justifies why the users are a) the same and b) disruptive. This should purely be just evidence and information needed to judge the matter. Avoid all other discussion that is not evidence of sockpuppetry or other multiple account abuse.'
} );
work_area.append( {
type: 'checkbox',
list: [
{
label: 'Request CheckUser evidence',
name: 'checkuser',
tooltip: 'CheckUser is a tool used to obtain technical evidence related to a sock-puppetrysockpuppetry allegation. It will not be used without good cause, which you must clearly demonstrate. Make sure your evidence explains why CheckUserusing the tool is appropriate. It will not be used to publicly connect user accounts and IP addresses.'
},
{
label: 'Notify reported users',
name: 'notify',
tooltip: 'Notification is not mandatory. In many cases, especially of chronic sockpuppeteers, notification may be counterproductive. However, especially in less egregious cases involving users who hashave not been reported before, notification may make the cases fairer and also appear to be fairer in the eyes of the accused. Use your judgment.'
}
]
} );
work_area = work_area.render();
old_area.parentNode.replaceChild( work_area, old_area );
break;
case 'sock':
work_area = new Morebits.quickForm.element( {
type: 'field',
label: 'Report suspected sockpuppeteer',
name: 'work_area'
} );
work_area.append(
{
type: 'dyninput',
name: 'sockpuppet',
label: 'Sockpuppets',
sublabel: 'Sock: ',
tooltip: 'The username of the sockpuppet without the User:-prefix',
min: 2
} );
work_area.append( {
type: 'textarea',
label: 'Evidence:',
name: 'evidence',
tooltip: 'Enter yourYour evidence. It should make it clear that each of these users is likely to be abusing multiple accounts. Usually this means diffs, page histories or other information that justifies why the users are a) the same and b) disruptive. This should purely be just evidence and information needed to judge the matter. Avoid all other discussion that is not evidence of sockpuppetry or other multiple account abuse.'
} );
work_area.append( {
type: 'checkbox',
list: [ {
label: 'Request CheckUser evidence',
name: 'checkuser',
tooltip: 'CheckUser is a tool used to obtain technical evidence related to a sock-puppetrysockpuppetry allegation. It will not be used without good cause, which you must clearly demonstrate. Make sure your evidence explains why CheckUserusing the tool is appropriate. It will not be used to publicly connect user accounts and IP addresses.'
}, {
label: 'Notify reported users',
name: 'notify',
tooltip: 'Notification is not mandatory. In many cases, especially of chronic sockpuppeteers, notification may be counterproductive. However, especially in less egregious cases involving users who hashave not been reported before, notification may make the cases fairer and also appear to be fairer in the eyes of the accused. Use your judgment.'
} ]
} );
work_area = work_area.render();
old_area.parentNode.replaceChild( work_area, old_area );
break;
case 'an3':
work_area = new Morebits.quickForm.element( {
type: 'field',
label: 'Report edit warring',
name: 'work_area'
} );
work_area.append({
type: 'input',
name: 'page',
label: 'Page',
tooltip: 'The page being reported'
});
work_area.append({
type: 'button',
name: 'load',
label: 'Load',
event: function(e) {
var root = e.target.form;
 
var date = new Morebits.date().subtract(48, 'hours'); // all since 48 hours
work_area.append( {
type: 'input',
name: 'page',
label: 'Page',
tooltip: 'The page being reported'
} );
work_area.append( {
type: 'button',
name: 'load',
label: 'Load',
event: function(e) {
var root = e.target.form;
var value = root.page.value;
var uid = root.uid.value;
var $diffs = $(root).find('[name=diffs]');
$diffs.find('.entry').remove();
 
var // dateRun =for neweach Date();AN3 field
var getAN3Entries = function(field, rvuser, titles) {
date.setHours(-36); // all since 36 hours
var $field = $(root).find('[name=' + field + ']');
$field.find('.entry').remove();
 
var api = new mw.Api();.get({
action: 'query',
api.get({
action prop: 'queryrevisions',
prop format: 'revisionsjson',
rvprop: 'sha1|ids|timestamp|parsedcomment|comment',
format: 'json',
rvlimit: 500, // intentionally limited
rvprop: 'sha1|ids|timestamp|parsedcomment|comment',
rvlimit rvend: 500date.toISOString(),
rvend rvuser: date.toISOString()rvuser,
rvuser indexpageids: uidtrue,
indexpageids titles: true,titles
}).done(function(data) {
redirects: true,
var pageid = data.query.pageids[0];
titles: value
var page = data.query.pages[pageid];
}).done(function(data){
if (!page.revisions) {
var pageid = data.query.pageids[0];
$('<span class="entry">None found</span>').appendTo($field);
var page = data.query.pages[pageid];
if(!page.revisions) } else {
for (var i = 0; i < page.revisions.length; ++i) {
return;
var rev = page.revisions[i];
}
for( var i$entry = 0; i $('< page.revisions.length; ++i)div/>', {
class: 'entry'
var rev = page.revisions[i];
});
var $entry = $('<div/>', {
'class': var $input = $('entry<input/>', {
}); type: 'checkbox',
var name: $input's_' =+ $('<input/>'field, {
'type' value: 'checkbox',rev.revid
'name': 's_diffs', });
$input.data('valuerevinfo':, rev.revid);
} $input.appendTo($entry);
$input.data( var comment = 'revinfo<span>',rev);
// revdel/os
$input.appendTo($entry);
if (typeof rev.commenthidden === 'string') {
$entry.append('<span>"'+rev.parsedcomment+'" at <a href="'+mw.config.get('wgScript')+'?diff='+rev.revid+'">'+moment(rev.timestamp).calendar()+'</a></span>').appendTo($diffs);
comment += '(comment hidden)';
}
} else {
}).fail(function(data){
comment += '"' + rev.parsedcomment + '"';
console.log( 'API failed :(', data );
});
comment += ' at <a href="' + mw.config.get('wgScript') + '?diff=' + rev.revid + '">' + new Morebits.date(rev.timestamp).calendar() + '</a></span>';
var $warnings = $(root).find('[name=warnings]');
$warningsentry.findappend('.entry'comment).removeappendTo($field);
}
}
 
// add free form input for resolves
api.get({
action: if (field === 'queryresolves',) {
prop: var $free_entry = $('revisions<div/>', {
format class: 'jsonentry',
});
rvprop: 'sha1|ids|timestamp|parsedcomment|comment',
var $free_input = $('<input/>', {
rvlimit: 500,
rvend type: date.toISOString()'text',
name: 's_resolves_free'
rvuser: mw.config.get('wgUserName'),
indexpageids: true, });
 
redirects: true,
var $free_label = $('<label/>', {
titles: 'User talk:' + uid
for: 's_resolves_free',
}).done(function(data){
html: 'URL link of diff with additional discussions: '
var pageid = data.query.pageids[0];
});
var page = data.query.pages[pageid];
$free_entry.append($free_label).append($free_input).appendTo($field);
if(!page.revisions) {
return; }
}).fail(function() {
$('<span class="entry">API failure, reload page and try again</span>').appendTo($field);
for(var i = 0; i < page.revisions.length; ++i) {
var rev = page.revisions[i];
var $entry = $('<div/>', {
'class': 'entry'
});
};
var $input = $('<input/>', {
'type': 'checkbox',
'name': 's_warnings',
'value': rev.revid
});
$input.data('revinfo',rev);
$input.appendTo($entry);
$entry.append('<span>"'+rev.parsedcomment+'" at <a href="'+mw.config.get('wgScript')+'?diff='+rev.revid+'">'+moment(rev.timestamp).calendar()+'</a></span>').appendTo($warnings);
}
}).fail(function(data){
console.log( 'API failed :(', data );
});
 
// warnings
var $resolves = $(root).find('[name=resolves]');
var uid = root.uid.value;
$resolves.find('.entry').remove();
getAN3Entries('warnings', mw.config.get('wgUserName'), 'User talk:' + uid);
 
// diffs and resolves require a valid page
var t = new mw.Title(value);
var nspage = troot.getNamespaceId()page.value;
if (page) {
var talk_page = (new mw.Title(t.getMain(), ns%2? ns : ns+1)).getPrefixedText();
// diffs
getAN3Entries('diffs', uid, page);
 
// resolutions
api.get({
var t = new mw.Title(page);
action: 'query',
var talk_page = t.getTalkPage().getPrefixedText();
prop: 'revisions',
getAN3Entries('resolves', mw.config.get('wgUserName'), talk_page);
format: 'json',
} else {
rvprop: 'sha1|ids|timestamp|parsedcomment|comment',
$(root).find('[name=diffs]').find('.entry').remove();
rvlimit: 500,
$(root).find('[name=resolves]').find('.entry').remove();
rvend: date.toISOString(),
rvuser: mw.config.get('wgUserName'),
indexpageids: true,
redirects: true,
titles: talk_page
}).done(function(data){
var pageid = data.query.pageids[0];
var page = data.query.pages[pageid];
if(!page.revisions) {
return;
}
for(var i = 0; i < page.revisions.length; ++i) {
var rev = page.revisions[i];
var $entry = $('<div/>', {
'class': 'entry'
});
var $input = $('<input/>', {
'type': 'checkbox',
'name': 's_resolves',
'value': rev.revid
});
$input.data('revinfo',rev);
$input.appendTo($entry);
$entry.append('<span>"'+rev.parsedcomment+'" at <a href="'+mw.config.get('wgScript')+'?diff='+rev.revid+'">'+moment(rev.timestamp).calendar()+'</a></span>').appendTo($resolves);
}
}
});
work_area.append({
type: 'field',
name: 'diffs',
label: 'User\'s reverts',
tooltip: 'Select the edits you believe are reverts'
});
work_area.append({
type: 'field',
name: 'warnings',
label: 'Warnings given to subject',
tooltip: 'You must have warned the subject before reporting'
});
work_area.append({
type: 'field',
name: 'resolves',
label: 'Resolution initiatives',
tooltip: 'You should have tried to resolve the issue on the talk page first'
});
 
work_area.append({
// add free form input
vartype: $free_entry = $('<div/>textarea', {
'class'label: 'entryComment:',
});name: 'comment'
});
var $free_input = $('<input/>', {
'type': 'text',
'name': 's_resolves_free'
});
 
work_area = work_area.render();
var $free_label = $('<label/>', {
old_area.parentNode.replaceChild(work_area, old_area);
'for': 's_resolves_free',
break;
'html': 'Diff to additional discussions: '
});
$free_entry.append($free_label).append($free_input).appendTo($resolves);
 
}).fail(function(data){
console.log( 'API failed :(', data );
});
}
} );
work_area.append( {
type: 'field',
name: 'diffs',
label: 'User\'s reverts',
tooltip: 'Select the edits you believe are reverts'
} );
work_area.append( {
type: 'field',
name: 'warnings',
label: 'Warnings given to subject',
tooltip: 'You must have warned the subject before reporting'
} );
work_area.append( {
type: 'field',
name: 'resolves',
label: 'Resolution initiatives',
tooltip: 'You should have tried to resolve the issue on the talk page first'
} );
 
work_area.append( {
type: 'textarea',
label: 'Comment:',
name: 'comment'
} );
 
work_area = work_area.render();
old_area.parentNode.replaceChild( work_area, old_area );
break;
}
};
Twinkle.arv.callback.evaluate = function(e) {
var form = e.target;
var reason = ""'';
var comment = ""'';
if ( form.reason ) {
comment = form.reason.value;
}
 
var types;
switch ( form.category.value ) {
 
// Report user for vandalism
/* falls through */
default:
types = form.getChecked( 'arvtype' );
if( (!types.length && comment === '' ) {
alert( 'You must specify some reason' );
return;
}
 
types = types.map( function(v) {
switch (v) {
case 'final':
return 'vandalism after final warning';
case 'postblock':
return 'vandalism after recent release of block';
case 'spambotvandalonly':
return 'account isactions evidently a spambot orindicate a compromisedvandalism-only account';
case 'vandalonlypromoonly':
return 'actionsaccount evidentlyis indicatebeing aused vandalism-only accountfor promotional purposes';
case 'promoonlyspambot':
return 'account is beingevidently useda onlyspambot foror promotionala purposescompromised account';
default:
return 'unknown reason';
}
} ).join( '; ' );
 
 
if ( form.page.value !== '' ) {
// Allow links to redirects, files, and categories
reason = 'On {{No redirect|:' + form.page.value + '}}';
 
if (form.badid.value !== '') {
// add a leading : on linked page namespace to prevent transclusion
reason = 'On [[' + form.page.value.replace( /^(Image|Category|File):/i, ':$1:' ) + ']]';
 
if ( form.badid.value !== '' ) {
reason += ' ({{diff|' + form.page.value + '|' + form.badid.value + '|' + form.goodid.value + '|diff}})';
}
}
 
if ( types ) {
reason += "' "' + types;
}
if (comment !== "" '') {
reason += (reason === ""'' ? ""'' : "'. "') + comment;
}
reason = reason.trim();
if (reason.search(!/[.?!;]$/.test(reason) === -1) {
reason += "'."';
}
reason += "' ~~~~"';
reason = reason.replace(/\r?\n/g, "'\n*:"'); // indent newlines
 
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
Morebits.status.init( form );
 
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = "'Wikipedia:Administrator intervention against vandalism"';
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "'Reporting complete"';
 
var aivPage = new Morebits.wiki.page( 'Wikipedia:Administrator intervention against vandalism', 'Processing AIV request' );
aivPage.setPageSection( 1 );
aivPage.setFollowRedirect( true );
 
aivPage.load( function() {
var text = aivPage.getPageText();
var $aivLink = '<a target="_blank" href="/wiki/WP:AIV">WP:AIV</a>';
 
// check if user has already been reported
if (new RegExp( "'\\{\\{\\s*(?:(?:[Ii][Pp])?[Vv]andal|[Uu]serlinks)\\s*\\|\\s*(?:1=)?\\s*"' + RegExpMorebits.escapestring.escapeRegExp( uid, true ) + "'\\s*\\}\\}" ').test(text)) {
aivPage.getStatusElement().error( 'Report already present, will not add a new one' );
Morebits.status.printUserText( reason, 'The comments you typed are provided below, in case you wish to manually post them under the existing report for this user at AIV:' + $aivLink + ':');
return;
}
 
aivPage.getStatusElement().status( 'Adding new report...' );
// then check for any bot reports
aivPage.setEditSummary( 'Reporting [[Special:Contributions/' + uid + '|' + uid + ']].' + Twinkle.getPref('summaryAd') );
var tb2Page = new Morebits.wiki.page('Wikipedia:Administrator intervention against vandalism/TB2', 'Checking bot reports');
aivPage.setAppendText( '\n*{{' + ( Morebits.isIPAddress( uid ) ? 'IPvandal' : 'vandal' ) + '|' + (/\=/.test( uid ) ? '1=' : '' ) + uid + '}} &ndash; ' + reason );
aivPagetb2Page.appendload(function(); {
var tb2Text = tb2Page.getPageText();
} );
var tb2statelem = tb2Page.getStatusElement();
 
if (new RegExp('\\{\\{\\s*(?:(?:[Ii][Pp])?[Vv]andal|[Uu]serlinks)\\s*\\|\\s*(?:1=)?\\s*' + Morebits.string.escapeRegExp(uid) + '\\s*\\}\\}').test(tb2Text)) {
if (confirm('The user ' + uid + ' has already been reported by a bot. Do you wish to make the report anyway?')) {
tb2statelem.info('Proceeded despite bot report');
} else {
tb2statelem.error('Report from a bot is already present, stopping');
Morebits.status.printUserText(reason, 'The comments you typed are provided below, in case you wish to manually post them at ' + $aivLink + ':');
return;
}
} else {
tb2statelem.info('No conflicting bot reports');
}
 
aivPage.getStatusElement().status('Adding new report...');
aivPage.setEditSummary('Reporting [[Special:Contributions/' + uid + '|' + uid + ']].');
aivPage.setChangeTags(Twinkle.changeTags);
aivPage.setAppendText('\n*{{' + (mw.util.isIPAddress(uid) ? 'IPvandal' : 'vandal') + '|' + (/=/.test(uid) ? '1=' : '') + uid + '}} &ndash; ' + reason);
aivPage.append();
});
});
break;
 
// Report inappropriate username
case 'username':
types = form.getChecked( 'arvtype' ).map( Morebits.string.toLowerCaseFirstChar );
 
var hasShared = types.indexOf( 'shared' ) > -1;
if ( hasShared ) {
types.splice( types.indexOf( 'shared' ), 1 );
}
 
if ( types.length <= 2 ) {
types = types.join( ' and ' );
} else {
types = [ types.slice( 0, -1 ).join( ', ' ), types.slice( -1 ) ].join( ' and ' );
}
var article = 'a';
if ( /[aeiouwyh]/.test( types[0] || '' ) ) { // non 100% correct, but whatever, including 'h' for Cockney
article = 'an';
}
reason = "'*{{user-uaa|1="' + uid + "'}} &ndash; "';
if ( types.length || hasShared ) {
reason += "'Violation of the username policy as "' + article + "' "' + types + "' username"' +
( hasShared ? "' that implies shared use. "' : "'. " ');
}
if ( comment !== '' ) {
reason += Morebits.string.toUpperCaseFirstChar(comment) + "'. "';
}
reason += "'~~~~"';
reason = reason.replace(/\r?\n/g, "'\n*:"'); // indent newlines
 
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
Morebits.status.init( form );
 
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = "'Wikipedia:Usernames for administrator attention"';
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "'Reporting complete"';
 
var uaaPage = new Morebits.wiki.page( 'Wikipedia:Usernames for administrator attention', 'Processing UAA request' );
uaaPage.setFollowRedirect( true );
 
uaaPage.load( function() {
var text = uaaPage.getPageText();
 
// check if user has already been reported
if (new RegExp( "'\\{\\{\\s*user-uaa\\s*\\|\\s*(1\\s*=\\s*)?"' + RegExpMorebits.escapestring.escapeRegExp(uid, true) + "'\\s*(\\||\\})" ').test(text)) {
uaaPage.getStatusElement().error( 'User is already listed.' );
var $uaaLink = '<a target="_blank" href="/wiki/WP:UAA">WP:UAA</a>';
Morebits.status.printUserText( reason, 'The comments you typed are provided below, in case you wish to manually post them under the existing report for this user at UAA:' );
Morebits.status.printUserText(reason, 'The comments you typed are provided below, in case you wish to manually post them under the existing report for this user at ' + $uaaLink + ':');
return;
}
uaaPage.getStatusElement().status( 'Adding new report...' );
uaaPage.setEditSummary( 'Reporting [[Special:Contributions/' + uid + '|' + uid + ']].'+ Twinkle.getPref('summaryAd') );
uaaPage.setPageTextsetChangeTags( text + "\n\n" + reason Twinkle.changeTags);
 
// Blank newline per [[Special:Permalink/996949310#Spacing]]; see also [[WP:LISTGAP]] and [[WP:INDENTGAP]]
uaaPage.setPageText(text + '\n' + reason + '\n*');
uaaPage.save();
} );
break;
 
// WP:SPI
case "'sock"':
/* falls through */
case "'puppet"':
var sockParameters = {
evidence: form.evidence.value.trim(),
};
 
var puppetReport = form.category.value === "'puppet"';
if (puppetReport && !(form.sockmaster.value.trim())) {
if (!confirmalert("'You have not entered a sockmaster account for this puppet. DoConsider you want to reportreporting this account as a sockpuppeteer instead?".')) {;
return;
} else if (!puppetReport && !form.sockpuppet[0].value.trim()) {
}
alert('You have not entered any sockpuppet account(s) for this sockmaster. Consider reporting this account as a sockpuppet instead.');
puppetReport = false;
return;
}
 
sockParameters.uid = puppetReport ? form.sockmaster.value.trim() : uid;
sockParameters.sockpuppets = puppetReport ? [uid] : $.map( $('input:text[name=sockpuppet]', form), function(o) { return $(o).val() || null; });
return $(o).val() || null;
});
 
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
Morebits.status.init( form );
Twinkle.arv.processSock( sockParameters );
break;
 
case 'an3':
var diffs = $.map( $('input:checkbox[name=s_diffs]:checked', form), function(o) { return $(o).data('revinfo'); });
return $(o).data('revinfo');
});
 
if (diffs.length < 3 && !confirm("'You have selected fewer than three offending edits. Do you wish to make the report anyway?"')) {
return;
}
 
var warnings = $.map( $('input:checkbox[name=s_warnings]:checked', form), function(o) { return $(o).data('revinfo'); });
return $(o).data('revinfo');
});
 
if (!warnings.length && !confirm("'You have not selected any edits where you warned the offender. Do you wish to make the report anyway?"')) {
return;
}
 
var resolves = $.map( $('input:checkbox[name=s_resolves]:checked', form), function(o) { return $(o).data('revinfo'); });
return $(o).data('revinfo');
});
var free_resolves = $('input[name=s_resolves_free]').val();
 
var an3_next = function(free_resolves) {
if (!resolves.length && !free_resolves && !confirm("'You have not selected any edits where you tried to resolve the issue. Do you wish to make the report anyway?"')) {
return;
}
 
var an3Parameters = {
'uid': uid,
'page': form.page.value.trim(),
'comment': form.comment.value.trim(),
'diffs': diffs,
'warnings': warnings,
'resolves': resolves,
'free_resolves': free_resolves
};
 
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
Morebits.status.init( form );
Twinkle.arv.processAN3( an3Parameters );
};
 
if (free_resolves) {
var query;
var oldid=mw.util.getParamValue('oldid',free_resolves);
var apidiff, = new mw.Api()oldid;
var specialDiff = /Special:Diff\/(\d+)(?:\/(\S+))?/i.exec(free_resolves);
api.get({
if (specialDiff) {
action: 'query',
prop:if 'revisions',(specialDiff[2]) {
oldid = specialDiff[1];
format: 'json',
diff = specialDiff[2];
rvprop: 'ids|timestamp|comment',
indexpageids:} true,else {
diff = specialDiff[1];
revids: oldid
}
}).done(function(data){
} else {
var pageid = data.query.pageids[0];
diff = mw.util.getParamValue('diff', free_resolves);
var page = data.query.pages[pageid];
oldid = mw.util.getParamValue('oldid', free_resolves);
}
var title = mw.util.getParamValue('title', free_resolves);
var diffNum = /^\d+$/.test(diff); // used repeatedly
 
// rvdiffto in prop=revisions is deprecated, but action=compare doesn't return
// timestamps ([[phab:T247686]]) so we can't rely on it unless necessary.
// Likewise, we can't rely on a meaningful comment for diff=cur.
// Additionally, links like Special:Diff/123/next, Special:Diff/123/456, or ?diff=next&oldid=123
// would each require making use of rvdir=newer in the revisions API.
// That requires a title parameter, so we have to use compare instead of revisions.
if (oldid && (diff === 'cur' || (!title && (diff === 'next' || diffNum)))) {
query = {
action: 'compare',
fromrev: oldid,
prop: 'ids|title',
format: 'json'
};
if (diffNum) {
query.torev = diff;
} else {
query.torelative = diff;
}
} else {
query = {
action: 'query',
prop: 'revisions',
rvprop: 'ids|timestamp|comment',
format: 'json',
indexpageids: true
};
 
if (diff && oldid) {
if (diff === 'prev') {
query.revids = oldid;
} else {
query.titles = title;
query.rvdir = 'newer';
query.rvstartid = oldid;
 
if (diff === 'next' && title) {
query.rvlimit = 2;
} else if (diffNum) {
// Diffs may or may not be consecutive, no limit
query.rvendid = diff;
}
}
} else {
// diff=next|prev|cur with no oldid
// Implies title= exists otherwise it's not a valid diff link (well, it is, but to the Main Page)
if (diff && /^\D+$/.test(diff)) {
query.titles = title;
} else {
query.revids = diff || oldid;
}
}
}
 
new mw.Api().get(query).done(function(data) {
var page;
if (data.compare && data.compare.fromtitle === data.compare.totitle) {
page = data;
} else if (data.query) {
var pageid = data.query.pageids[0];
page = data.query.pages[pageid];
} else {
return;
}
an3_next(page);
}).fail(function(data) {
console.log( 'API failed :(', data ); // eslint-disable-line no-console
});
} else {
};
 
Twinkle.arv.processSock = function( params ) {
Morebits.wiki.addCheckpoint(); // prevent notification events from causing an erronous "action completed"
 
// notify all user accounts if requested
if (params.notify && params.sockpuppets.length > 0) {
 
var notifyEditSummary = "'Notifying about suspicion of sockpuppeteering." + Twinkle.getPref('summaryAd');
var notifyText = "'\n\n{{subst:socksuspectnotice|1="' + params.uid + "'}} ~~~~"';
 
// notify user's master account
var masterTalkPage = new Morebits.wiki.page( 'User talk:' + params.uid, 'Notifying suspected sockpuppeteer' );
masterTalkPage.setFollowRedirect( true );
masterTalkPage.setEditSummary( notifyEditSummary );
masterTalkPage.setAppendTextsetChangeTags( notifyText Twinkle.changeTags);
masterTalkPage.setAppendText(notifyText);
masterTalkPage.append();
 
var statusIndicator = new Morebits.status( 'Notifying suspected sockpuppets', '0%' );
var total = params.sockpuppets.length;
var current = 0;
 
// display status of notifications as they progress
var onSuccess = function( sockTalkPage ) {
var now = parseInt( 100 * ++(current) / total, 10 ) + '%';
statusIndicator.update( now );
sockTalkPage.getStatusElement().unlink();
if ( current >= total ) {
statusIndicator.info( now + ' (completed)' );
}
};
 
// notify each puppet account
for( (var i = 0; i < socks.length; ++i ) {
var sockTalkPage = new Morebits.wiki.page( 'User talk:' + socks[i], "'Notification for "' + socks[i] );
sockTalkPage.setFollowRedirect( true );
sockTalkPage.setEditSummary( notifyEditSummary );
sockTalkPage.setAppendTextsetChangeTags( notifyText Twinkle.changeTags);
sockTalkPage.appendsetAppendText( onSuccess notifyText);
sockTalkPage.append(onSuccess);
}
}
 
// prepare the SPI report
var text = "'\n\n{{subst:SPI report|socksraw="' +
params.sockpuppets.map( function(v) {
return "'* {{"' + ( Morebitsmw.util.isIPAddress( v ) ? "'checkip"' : "'checkuser" ') + "'|1="' + v + "'}}"';
} ).join( "'\n" ') + "'\n|evidence="' + params.evidence + "' \n"';
 
if ( params.checkuser ) {
text += "'|checkuser=yes"';
}
text += "'}}"';
 
var reportpage = 'Wikipedia:Sockpuppet investigations/' + params.uid;
 
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = reportpage;
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "'Reporting complete"';
 
var spiPage = new Morebits.wiki.page( reportpage, 'Retrieving discussion page' );
spiPage.setFollowRedirect( true );
spiPage.setEditSummary( 'Adding new report for [[Special:Contributions/' + params.uid + '|' + params.uid + ']].'+ Twinkle.getPref('summaryAd') );
spiPage.setAppendTextsetChangeTags( text Twinkle.changeTags);
spiPage.setAppendText(text);
switch( Twinkle.getPref( 'spiWatchReport' ) ) {
spiPage.setWatchlist(Twinkle.getPref('spiWatchReport'));
case 'yes':
spiPage.setWatchlist( true );
break;
case 'no':
spiPage.setWatchlistFromPreferences( false );
break;
default:
spiPage.setWatchlistFromPreferences( true );
break;
}
spiPage.append();
 
};
 
Twinkle.arv.processAN3 = function( params ) {
// prepare the AN3 report
var minid;
for (var i = 0; i < params.diffs.length; ++i) {
if( (params.diffs[i].parentid && (!minid || params.diffs[i].parentid < minid)) {
minid = params.diffs[i].parentid;
}
}
 
var api = new mw.Api();.get({
api.get({
action: 'query',
prop: 'revisions',
format: 'json',
rvprop: 'sha1|ids|timestamp|comment',
rvlimit: 100, // intentionally limited
rvstartid: minid,
rvexcludeuser: params.uid,
indexpageids: true,
redirects: true,
titles: params.page
}).done(function(data) {
Morebits.wiki.addCheckpoint(); // prevent notification events from causing an erronous "action completed"
 
// In case an edit summary was revdel'd
var hasHiddenComment = function(rev) {
if (!rev.comment && typeof rev.commenthidden === 'string') {
return '(comment hidden)';
}
return '"' + rev.comment + '"';
 
};
 
var orig;
if (data.length) {
var sha1 = data[0].sha1;
for (var i = 1; i < data.length; ++i) {
if (data[i].sha1 === sha1) {
orig = data[i];
break;
}
 
if (!orig) {
orig = data[0];
}
}
 
var origtext = ""'';
if (orig) {
origtext = '{{diff2|' + orig.revid + '|' + orig.timestamp + '}} "' + hasHiddenComment(orig.comment + '"');
}
 
 
var parentid, lastid;
for (var j = 0; j < params.diffs.length; ++j) {
var cur = params.diffs[j];
if( ((cur.revid && cur.revid !== parentid) || lastid === null ) {
lastid = cur.revid;
grouped_diffs[lastid] = [];
}
 
var difftext = $.map(grouped_diffs, function(sub, index) {
var ret = ""'';
if (sub.length >= 2) {
var last = sub[0];
var first = sub.slice(-1)[0];
var label = "'Consecutive edits made from "' + momentnew Morebits.date(first.timestamp).utc().format('HH:mm, D MMMM YYYY', [(UTC)]'utc') + "' (UTC) to "' + momentnew Morebits.date(last.timestamp).utc().format('HH:mm, D MMMM YYYY', 'utc') + ' [(UTC)]');
ret = "'# {{diff|oldid="' + first.parentid +" '|diff="' + last.revid +" '|label="' + label +" '}}\n"';
}
ret += sub.reverse().map(function(v) {
return (sub.length >= 2 ? '#' : '') + '# {{diff2|' + v.revid + '|' + momentnew Morebits.date(v.timestamp).utc().format('HH:mm, D MMMM YYYY', [(UTC)]'utc') + ' (UTC)}} "' + hasHiddenComment(v.comment + '"');
}).join("'\n"');
return ret;
}).reverse().join("'\n"');
var warningtext = params.warnings.reverse().map(function(v) {
return '# ' + ' {{diff2|' + v.revid + '|' + momentnew Morebits.date(v.timestamp).utc().format('HH:mm, D MMMM YYYY', [(UTC)]'utc') + ' (UTC)}} "' + hasHiddenComment(v.comment + '"');
}).join("'\n"');
var resolvetext = params.resolves.reverse().map(function(v) {
return '# ' + ' {{diff2|' + v.revid + '|' + momentnew Morebits.date(v.timestamp).utc().format('HH:mm, D MMMM YYYY', [(UTC)]'utc') + ' (UTC)}} "' + hasHiddenComment(v.comment + '"');
}).join("'\n"');
 
if (params.free_resolves) {
var page = params.free_resolves;
var rev =if (page.revisions[0];compare) {
resolvetext += "'\n# "' + ' {{diff2diff|oldid=' + revpage.compare.revidfromrevid + '|diff=' + moment(revpage.timestamp)compare.utc().format('HH:mm,torevid D+ MMMM YYYY [(UTC)]')|label=Consecutive + 'edits on ' + page.titlecompare.totitle + '}} "' + rev.comment + '"';
} else if (page.revisions) {
var revCount = page.revisions.length;
var rev;
if (revCount < 3) { // diff=prev or next
rev = revCount === 1 ? page.revisions[0] : page.revisions[1];
resolvetext += '\n# ' + ' {{diff2|' + rev.revid + '|' + new Morebits.date(rev.timestamp).format('HH:mm, D MMMM YYYY', 'utc') + ' (UTC) on ' + page.title + '}} ' + hasHiddenComment(rev);
} else { // diff and oldid are nonconsecutive
rev = page.revisions[0];
var revLatest = page.revisions[revCount - 1];
var label = 'Consecutive edits made from ' + new Morebits.date(rev.timestamp).format('HH:mm, D MMMM YYYY', 'utc') + ' (UTC) to ' + new Morebits.date(revLatest.timestamp).format('HH:mm, D MMMM YYYY', 'utc') + ' (UTC) on ' + page.title;
resolvetext += '\n# {{diff|oldid=' + rev.revid + '|diff=' + revLatest.revid + '|label=' + label + '}}\n';
}
}
}
 
var comment = params.comment.replace(/~*$/g, '').trim();
 
if (comment) {
comment += "' ~~~~"';
}
 
var text = "'\n\n"' + '{{subst:AN3 report|diffs=' + difftext + '|warnings=' + warningtext + '|resolves=' + resolvetext + '|pagename=' + params.page + '|orig=' + origtext + '|comment=' + comment + '|uid=' + params.uid + '}}';
 
var reportpage = 'Wikipedia:Administrators\' noticeboard/Edit warring';
 
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = reportpage;
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "'Reporting complete"';
 
var an3Page = new Morebits.wiki.page( reportpage, 'Retrieving discussion page' );
an3Page.setFollowRedirect( true );
an3Page.setEditSummary( 'Adding new report for [[Special:Contributions/' + params.uid + '|' + params.uid + ']].'+ Twinkle.getPref('summaryAd') );
an3Page.setAppendTextsetChangeTags( text Twinkle.changeTags);
an3Page.setAppendText(text);
an3Page.append();
 
// notify user
 
var notifyText = '\n\n{{subst:an3-notice|1=' + mw.util.wikiUrlencode(params.uid) + '|auto=1}} ~~~~';
var notifyEditSummary = "Notifying about edit warring noticeboard discussion." + Twinkle.getPref('summaryAd');
var notifyText = "\n\n{{subst:an3-notice|1=" + mw.util.wikiUrlencode(params.uid) + "|auto=1}} ~~~~";
 
var talkPage = new Morebits.wiki.page( 'User talk:' + params.uid, 'Notifying edit warrior' );
talkPage.setFollowRedirect( true );
talkPage.setEditSummary('Notifying notifyEditSummaryabout edit warring noticeboard discussion.');
talkPage.setAppendTextsetChangeTags( notifyText Twinkle.changeTags);
talkPage.setAppendText(notifyText);
talkPage.append();
Morebits.wiki.removeCheckpoint(); // all page updates have been started
}).fail(function(data) {
console.log( 'API failed :(', data ); // eslint-disable-line no-console
});
};
 
Twinkle.addInitCallback(Twinkle.arv, 'arv');
})(jQuery);
 
 
// </nowiki>
10,498

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3108496" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது