"மீடியாவிக்கி:Gadget-friendlywelcome.js" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

update from enwiki
சி (*திருத்தம்*)
(update from enwiki)
 
// <nowiki>
 
 
(function($) {
 
 
****************************************
* Mode of invocation: Tab ("Wel"), or from links on diff pages
* Active on: ExistingAny userpage talkwith pages,relevant diffuser pagesname (userspace,
* contribs, etc.) and diff pages
* Config directives in: FriendlyConfig
*/
 
Twinkle.welcome = function friendlywelcome() {
if ( Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'friendlywelcome' ) ) {
if( Morebits(mw.queryStringutil.getgetParamValue( 'friendlywelcome' ) === 'auto' ) {
Twinkle.welcome.auto();
} else {
 
Twinkle.welcome.auto = function() {
if( Morebits(mw.queryStringutil.getgetParamValue( 'action' ) !== 'edit' ) {
// userpage not empty, aborting auto-welcome
return;
 
Twinkle.welcome.semiauto = function() {
Twinkle.welcome.callback( mw.config.get( 'wgTitlewgRelevantUserName' ).split( '/' )[0].replace( /\"/, "\\\"") );
};
 
Twinkle.welcome.normal = function() {
if ( Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'diff' ) ) {
// check whether the contributors' talk pages exist yet
var $oList = $("'#mw-diff-otitle2"').find("'span.mw-usertoollinks a.new:contains(talk)"').first();
var $nList = $("'#mw-diff-ntitle2"').find("'span.mw-usertoollinks a.new:contains(talk)"').first();
 
if( ($oList.length > 0 || $nList.length > 0 ) {
var spanTag = function( color, content ) {
var span = document.createElement( 'span' );
span.style.color = color;
span.appendChild( document.createTextNode( content ) );
return span;
};
var welcomeNode = document.createElement('strong');
var welcomeLink = document.createElement('a');
welcomeLink.appendChild( spanTag( 'Black', '[' ) );
welcomeLink.appendChild( spanTag( 'Goldenrod', 'வரவேற்புwelcome' ) );
welcomeLink.appendChild( spanTag( 'Black', ']' ) );
welcomeNode.appendChild(welcomeLink);
 
if ( $oList.length > 0 ) {
var oHref = $oList.attr("'href"');
 
var oWelcomeNode = welcomeNode.cloneNode( true );
oWelcomeNode.firstChild.setAttribute( 'href', oHref + '&' + Morebits$.queryString.createparam( {
'friendlywelcome': Twinkle.getFriendlyPrefgetPref('quickWelcomeMode') === 'auto' ? 'auto' : 'norm',
'vanarticle': Morebits.pageNameNorm
} ) );
$oList[0].parentNode.parentNode.appendChild( document.createTextNode( ' ' ) );
$oList[0].parentNode.parentNode.appendChild( oWelcomeNode );
}
 
if ( $nList.length > 0 ) {
var nHref = $nList.attr("'href"');
 
var nWelcomeNode = welcomeNode.cloneNode( true );
nWelcomeNode.firstChild.setAttribute( 'href', nHref + '&' + Morebits$.queryString.createparam( {
'friendlywelcome': Twinkle.getFriendlyPrefgetPref('quickWelcomeMode') === 'auto' ? 'auto' : 'norm',
'vanarticle': Morebits.pageNameNorm
} ) );
$nList[0].parentNode.parentNode.appendChild( document.createTextNode( ' ' ) );
$nList[0].parentNode.parentNode.appendChild( nWelcomeNode );
}
}
}
if ( mw.config.get( 'wgNamespaceNumberwgRelevantUserName' ) === 3 ) {
Twinkle.addPortletLink(function() {
var username = mw.config.get( 'wgTitle' ).split( '/' )[0].replace( /\"/, "\\\""); // only first part before any slashes
Twinkle.welcome.callback(mw.config.get('wgRelevantUserName'));
Twinkle.addPortletLink( function(){ Twinkle.welcome.callback(username); }, "வருக", "friendly-welcome", "பயனரை வரவேற்க" );
}, 'Wel', 'friendly-welcome', 'Welcome user');
}
};
 
Twinkle.welcome.welcomeUser = function welcomeUser() {
Morebits.status.init( document.getElementById('mw-content-text') );
$( '#catlinks' ).remove();
 
var params = {
valuetemplate: Twinkle.getFriendlyPrefgetPref('quickWelcomeTemplate'),
article: Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'vanarticle' ) ? Morebits.queryString.get( 'vanarticle' ) :|| '',
mode: 'auto'
};
 
Morebitsvar userTalkPage = mw.wikiconfig.actionCompleted.redirectget('wgFormattedNamespaces')[3] =+ ':' + mw.config.get('wgPageNamewgRelevantUserName');
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = userTalkPage;
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "வரவேற்பு நிறைவு, ஒருசில நொடிகளில் பேச்சுப் பக்கத்தை மறுநினைவேற்றுகின்றது.";
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = 'Welcoming complete, reloading talk page in a few seconds';
 
var wikipedia_page = new Morebits.wiki.page(mw.config.get('wgPageName')userTalkPage, "பயனர்'User பேச்சுப்talk பக்கpage மாற்றமைவு"modification');
wikipedia_page.setFollowRedirect(true);
wikipedia_page.setCallbackParameters(params);
};
 
Twinkle.welcome.callback = function friendlywelcomeCallback( uid ) {
if( (uid === mw.config.get('wgUserName') && !confirm( 'நீங்கள்Are உங்களையேyou வரவேற்பதில்really உறுதியாகsure உள்ளீர்களாyou want to welcome yourself?...' )) ){
return;
}
 
var Window = new Morebits.simpleWindow( 600, 420 );
Window.setTitle('Welcome "பயனரை வரவேற்கவும்" user');
Window.setScriptName( "மின்னல்" 'Twinkle');
Window.addFooterLink('Welcoming "வரவேற்புக் குழுமம்"Committee', "'WP:WC" ');
Window.addFooterLink('Welcome "மின்னல் உதவி"prefs', "'WP:TW/DOCPREF#welcome" ');
Window.addFooterLink('Twinkle help', 'WP:TW/DOC#welcome');
Window.addFooterLink('Give feedback', 'WT:TW');
 
var form = new Morebits.quickForm( Twinkle.welcome.callback.evaluate );
 
form.append({
type: 'select',
name: 'type',
label: 'வரவேற்புType வகைof welcome: ',
event: Twinkle.welcome.populateWelcomeList,
list: [
{ type: 'option', value: 'standard', label: 'பொதுStandard வரவேற்புwelcomes', selected: !Morebitsmw.util.isIPAddress(mw.config.get('wgTitlewgRelevantUserName')) },
{ type: 'option', value: 'anonymous', label: 'இணையIP நெறிமுறைuser முகவரிப் பயனர் வரவேற்புwelcomes', selected: Morebitsmw.util.isIPAddress(mw.config.get('wgTitlewgRelevantUserName')) },
{ type: 'option', value: 'wikiProject', label: 'விக்கித்திட்டWikiProject வரவேற்புwelcomes' },
{ type: 'option', value: 'nonEnglish', label: 'தமிழல்லாNon-English வரவேற்புwelcomes' }
]
});
 
form.append( {
type: 'div',
id: 'welcomeWorkArea',
className: 'morebits-scrollbox'
} );
 
form.append( {
type: 'input',
name: 'article',
label: '* Linked article (if supported by template):',
label: '* இணைத்த கட்டுரை (வார்ப்புருவால் ஆதரவளிக்கப்படும் நிலையில்):',
value:( Morebitsmw.queryStringutil.existsgetParamValue( 'vanarticle' ) ? Morebits.queryString.get(|| 'vanarticle' ) : '' ),
tooltip: 'An article might be linked from within the welcome if the template supports it. Leave empty for no article to be linked. Templates that support a linked article are marked with an asterisk.'
tooltip: 'வார்ப்புரு ஆதரவளிக்குமாயின், வரவேற்பினுள் ஒரு கட்டுரை இணைக்கப்படும். எந்தவொரு கட்டுரையையும் இணைக்காதிருக்க, வெற்றாக விடவும். இணைத்த கட்டுரைக்கு ஆதரவளிக்கும் வார்ப்புருக்கள் உடுக்குறியால் குறியிடப்பட்டுள்ளன.'
} );
 
var previewlink = document.createElement( 'a' );
$(previewlink).click(function() {
Twinkle.welcome.callbacks.preview(result); // |result| is defined below
});
previewlink.style.cursor = "'pointer"';
previewlink.textContent = 'முன் தோற்றம்Preview';
form.append( { type: 'div', name: 'welcomepreview', label: [ previewlink ] } );
 
form.append( { type: 'submit' } );
 
var result = form.render();
Window.setContent( result );
Window.display();
 
// initialize the welcome list
var evt = document.createEvent( "'Event" ');
evt.initEvent( 'change', true, true );
result.type.dispatchEvent( evt );
};
 
var type = e.target.value;
 
var container = new Morebits.quickForm.element({ type: "'fragment"' });
 
if ((type === "'standard"' || type === "'anonymous"') && Twinkle.getFriendlyPrefgetPref("'customWelcomeList"').length) {
container.append({ type: 'header', label: 'வேறுCustom வரவேற்புwelcome வார்ப்புருக்கள்templates' });
container.append({
type: 'radio',
name: 'template',
list: Twinkle.getFriendlyPrefgetPref("'customWelcomeList"'),
event: Twinkle.welcome.selectTemplatefunction() {
e.target.form.article.disabled = false;
}
});
}
 
var sets = Twinkle.welcome.templates[type];
var appendTemplates = function(list) {
$.each(sets, function(label, templates) {
container.append({ type: 'header', label: label });
container.append({
type: 'radio',
name: 'template',
list: list$.map(templates, function(objproperties, template) {
return {
var properties = Twinkle.welcome.templates[obj];
value: template,
var result = (properties ? {
label: '{{' + template + '}}: ' + properties.description + (properties.linkedArticle ? '\u00A0*' : ''), // U+00A0 NO-BREAK SPACE
value: obj,
label: "{{" + obj + "}}: " + properties.description + (properties.linkedArticle ? "\u00A0*" : ""), // U+00A0 NO-BREAK SPACE
tooltip: properties.tooltip // may be undefined
} : {;
value: obj,
label: "{{" + obj + "}}"
});
return result;
}),
event: Twinkle.welcome.selectTemplatefunction(ev) {
ev.target.form.article.disabled = !templates[ev.target.value].linkedArticle;
}
});
});
 
switch (type) {
case "standard":
container.append({ type: 'header', label: 'பொது வரவேற்பு வார்ப்புருக்கள்' });
appendTemplates([
"welcome",
"வி-சாதாரண",
"சமுதாய வலைவாசல் வரவேற்பு",
"பள்ளிமாணவர்கள்வரவேற்பு",
]);
container.append({ type: 'header', label: 'வேறு செய்திகள்' });
appendTemplates([
"முதல் தொகுப்பு",
"முதல் கட்டுரையும் தொகுப்பும்",
"தொடர் பங்களிப்பாளர்",
"மீண்டும் வருக",
]);
break;
case "anonymous":
container.append({ type: 'header', label: 'இனந்தெரியாப் பயனர் வரவேற்பு வார்ப்புருக்கள்' });
appendTemplates([
"welcome-anon",
"welcome-anon-test",
"welcome-anon-unconstructive",
"welcome-anon-constructive",
"welcome-anon-delete"
]);
break;
case "wikiProject":
container.append({ type: 'header', label: 'விக்கித் திட்ட வரவேற்பு வார்ப்புருக்கள்' });
appendTemplates([
"விக்கித் திட்டம் வானியல்/பயனர் அழைப்பு",
"விக்கித் திட்டம் சைவம்/பயனர் அழைப்பு",
"விக்கித் திட்டம் சென்னை/பயனர் அழைப்பு",
]);
break;
case "nonEnglish":
container.append({ type: 'header', label: 'தமிழல்லா வரவேற்பு வார்ப்புருக்கள்' });
appendTemplates([
"welcometa-en",
]);
break;
default:
container.append({ type: 'div', label: 'Twinkle.welcome.populateWelcomeList: something went wrong' });
break;
}
 
var rendered = container.render();
$(e.target.form).find("'div#welcomeWorkArea"').empty().append(rendered);
 
var firstRadio = e.target.form.template[0];
firstRadio.checked = true;
var vals = sets[Object.keys(sets)[0]];
Twinkle.welcome.selectTemplate({ target: firstRadio });
e.target.form.article.disabled = vals[firstRadio.value] ? !vals[firstRadio.value].linkedArticle : true;
};
 
Twinkle.welcome.selectTemplate = function(e) {
var properties = Twinkle.welcome.templates[e.target.values];
e.target.form.article.disabled = (properties ? !properties.linkedArticle : false);
};
 
 
// A list of welcome templates and their properties and syntax
 
Twinkle.welcome.templates = {
standard: {
// GENERAL WELCOMES
'General welcome templates': {
'welcome': {
description: 'standard welcome',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-retro': {
description: 'a welcome message with a small list of helpful links',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-retro|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-short': {
description: 'a shorter welcome message',
syntax: '{{subst:w-short|heading=true|$EXTRA$}}'
},
'welcome-cookie': {
description: 'a welcome message with some helpful links and a plate of cookies',
syntax: '{{subst:welcome cookie}} ~~~~'
},
'welcome-graphical': {
description: 'colorful welcome message with table of about 20 links',
syntax: '$HEADER$ {{subst:welcome-graphical|$EXTRA$}}'
},
'welcome-menu': {
description: 'welcome message with large table of about 60 links',
syntax: '{{subst:welcome-menu}}'
},
'welcome-screen': {
description: 'welcome message with clear, annotated table of 10 links',
syntax: '$HEADER$ {{subst:welcome-screen}}'
},
'welcome-belated': {
description: 'welcome for users with more substantial contributions',
syntax: '{{subst:welcome-belated|$USERNAME$}}'
},
'welcome student': {
description: 'welcome for students editing as part of an educational class project',
syntax: '$HEADER$ {{subst:welcome student|$USERNAME$}} ~~~~'
},
'welcome teacher': {
description: 'welcome for course instructors involved in an educational class project',
syntax: '$HEADER$ {{subst:welcome teacher|$USERNAME$}} ~~~~'
},
'welcome non-latin': {
description: 'welcome for users with a username containing non-Latin characters',
syntax: '{{subst:welcome non-latin|$USERNAME$}} ~~~~'
}
},
 
" 'Problem user welcome" templates': {
'welcomelaws': {
description: "பொது வரவேற்பு",
description: 'welcome with information about copyrights, NPOV, the sandbox, and vandalism',
linkedArticle: false,
syntax: "'{{welcomesubst:welcomelaws|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}}-- ~~~~"'
},
'first article': {
"வி-சாதாரண": {
description: 'for someone whose first article did not meet page creation guidelines',
description: "ஓர் எளிய வரவேற்புச் செய்தி",
linkedArticle: falsetrue,
syntax: '{{subst:first article|$ARTICLE$|$USERNAME$}}'
syntax: "== வாருங்கள்! ==\n{{வி-சாதாரண}}"
},
'welcometest': {
"சமுதாய வலைவாசல் வரவேற்பு": {
description: 'for someone whose initial efforts appear to be tests',
description: "உதவி இணைப்புடனான சிறிய வரவேற்புச் செய்தி",
linkedArticle: falsetrue,
syntax: '{{subst:welcometest|$ARTICLE$|$USERNAME$}} ~~~~'
syntax: "== வாருங்கள்! ==\n{{சமுதாய வலைவாசல் வரவேற்பு}}--~~~~"
},
'welcomevandal': {
"பள்ளிமாணவர்கள்வரவேற்பு": {
description: 'for someone whose initial efforts appear to be vandalism',
description: "பள்ளி மாணவர்களுக்கான வரவேற்புச் செய்தி",
linkedArticle: falsetrue,
syntax: '{{subst:welcomevandal|$ARTICLE$|$USERNAME$}}'
syntax: "== பள்ளி மாணவர்கள் குழுமம் ==\n{{பள்ளிமாணவர்கள்வரவேற்பு}}--~~~~"
},
'welcomenpov': {
description: 'for someone whose initial efforts do not adhere to the neutral point of view policy',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcomenpov|$ARTICLE$|$USERNAME$}} ~~~~'
},
'welcomespam': {
description: 'welcome with additional discussion of anti-spamming policies',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcomespam|$ARTICLE$|$USERNAME$}} ~~~~'
},
'welcomeunsourced': {
description: 'for someone whose initial efforts are unsourced',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcomeunsourced|$ARTICLE$|$USERNAME$}} ~~~~'
},
'welcomeauto': {
description: 'for someone who created an autobiographical article',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcomeauto|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-COI': {
description: 'for someone who has edited in areas where they may have a conflict of interest',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-COI|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-delete': {
description: 'for someone who has been removing information from articles',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-delete|$ARTICLE$|$USERNAME$}} ~~~~'
},
'welcome-image': {
description: 'welcome with additional information about images (policy and procedure)',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-image|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}}'
}
}
},
 
anonymous: {
// PROBLEM USER WELCOMES
'Anonymous user welcome templates': {
 
'welcome-anon': {
"முதல் தொகுப்பு": {
description: 'for anonymous users; encourages creating an account',
description: "முதல் தொகுப்பைச் செய்தவருக்கு",
linkedArticle: falsetrue,
syntax: '{{subst:welcome-anon|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
syntax: "== முதல் தொகுப்பு ==\n{{முதல் தொகுப்பு}}--~~~~"
},
'welcome-anon-test': {
"முதல் கட்டுரையும் தொகுப்பும்": {
description: 'for anonymous users who have performed test edits',
description: "முதற் கட்டுரையை உருவாக்கியவருக்கு",
linkedArticle: falsetrue,
syntax: '{{subst:welcome-anon-test|$ARTICLE$|$USERNAME$}} ~~~~'
syntax: "== முதற் கட்டுரையும் தொகுப்பும் ==\n{{முதல் கட்டுரையும் தொகுப்பும்}}--~~~~"
},
'welcome-anon-unconstructive': {
"தொடர் பங்களிப்பாளர்": {
description: 'for anonymous users who have vandalized or made unhelpful edits',
description: "தொடர் பங்களிப்பாளருக்கு",
linkedArticle: falsetrue,
syntax: '{{subst:welcome-anon-unconstructive|$ARTICLE$|$USERNAME$}}'
syntax: "==தொடர் பங்களிப்பாளர் ==\n{{தொடர் பங்களிப்பாளர்}}--~~~~"
},
'welcome-anon-constructive': {
"மீண்டும் வருக": {
description: 'for anonymous users who fight vandalism or edit constructively',
description: "மீண்டும் விக்கிப்பீடியாவிற்கு வருகை தந்தவருக்கு",
linkedArticle: falsetrue,
syntax: '{{subst:welcome-anon-constructive|art=$ARTICLE$}}'
syntax: "== மீண்டும் வருக ==\n{{மீண்டும் வருக}}--~~~~"
},
'welcome-anon-delete': {
description: 'for anonymous users who have removed content from pages',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-anon-delete|$ARTICLE$|$USERNAME$}} ~~~~'
}
}
},
// ANONYMOUS USER WELCOMES
 
"welcome-anon"wikiProject: {
'WikiProject-specific welcome templates': {
description: "இனந்தெரியாப் பயனர்களுக்கு; கணக்கை உருவாக்க ஊக்குவிக்கும் வகையில்",
'welcome-anatomy': {
linkedArticle: false,
description: 'welcome for users with an apparent interest in anatomy topics',
syntax: "== வாருங்கள்! ==\n{{welcome-anon}}--~~~~"
syntax: '{{subst:welcome-anatomy}} ~~~~'
},
},
"welcome-anon-test": {
'welcome-athletics': {
description: "நோட்டத் தொகுப்புகளை மேற்கொண்ட இனந்தெரியாப் பயனர்களுக்கு",
description: 'welcome for users with an apparent interest in athletics (track and field) topics',
linkedArticle: true,
syntax: "== வாருங்கள்! ==\n'{{subst:welcome-anon-test|$ARTICLE$athletics}}--~~~~"'
},
" 'welcome-anon-unconstructive"au': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Australia topics',
description: "நாசவேலை அல்லது பயன்படாத் தொகுப்புகளை மேற்கொண்ட இனந்தெரியாப் பயனர்களுக்கு",
syntax: '{{subst:welcome-au}} ~~~~'
linkedArticle: true,
},
syntax: "== வாருங்கள்! ==\n{{welcome-anon-unconstructive|$ARTICLE$}}--~~~~"
'welcome-bd': {
},
description: 'welcome for users with an apparent interest in Bangladesh topics',
"welcome-anon-constructive": {
linkedArticle: true,
description: "நாசவேலைக்கு எதிராக அல்லது பயன்பாடுடைய தொகுப்புகளை மேற்கொண்ட இனந்தெரியாப் பயனர்களுக்கு",
syntax: '{{subst:welcome-bd|$USERNAME$||$EXTRA$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
linkedArticle: true,
},
syntax: "== வாருங்கள்! ==\n{{welcome-anon-constructive|$ARTICLE$}}--~~~~"
'welcome-bio': {
},
description: 'welcome for users with an apparent interest in biographical topics',
"welcome-anon-delete": {
syntax: '{{subst:welcome-bio}} ~~~~'
description: "பக்கத்திலிருந்து உள்ளடக்கத்தை நீக்கிய இனந்தெரியாப் பயனருக்கு",
},
linkedArticle: true,
'welcome-cal': {
syntax: "== வாருங்கள்! ==\n{{welcome-anon-delete|$ARTICLE$}}--~~~~"
description: 'welcome for users with an apparent interest in California topics',
syntax: '{{subst:welcome-cal}} ~~~~'
},
'welcome-conserv': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in conservatism topics',
syntax: '{{subst:welcome-conserv}}'
},
'welcome-cycling': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in cycling topics',
syntax: '{{subst:welcome-cycling}} ~~~~'
},
'welcome-dbz': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Dragon Ball topics',
syntax: '{{subst:welcome-dbz|$EXTRA$|sig=~~~~}}'
},
'welcome-et': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Estonia topics',
syntax: '{{subst:welcome-et}}'
},
'welcome-de': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Germany topics',
syntax: '{{subst:welcome-de}} ~~~~'
},
'welcome-in': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in India topics',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-in|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-math': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in mathematical topics',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-math|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-med': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in medicine topics',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-med|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-no': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Norway topics',
syntax: '{{subst:welcome-no}} ~~~~'
},
'welcome-pk': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Pakistan topics',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-pk|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-phys': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in physics topics',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-phys|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-pl': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Poland topics',
syntax: '{{subst:welcome-pl}} ~~~~'
},
'welcome-rugbyunion': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in rugby union topics',
syntax: '{{subst:welcome-rugbyunion}} ~~~~'
},
'welcome-ru': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Russia topics',
syntax: '{{subst:welcome-ru}} ~~~~'
},
'welcome-starwars': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Star Wars topics',
syntax: '{{subst:welcome-starwars}} ~~~~'
},
'welcome-ch': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Switzerland topics',
linkedArticle: true,
syntax: '{{subst:welcome-ch|$USERNAME$|art=$ARTICLE$}} ~~~~'
},
'welcome-uk': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in Ukraine topics',
syntax: '{{subst:welcome-uk}} ~~~~'
},
'welcome-roads': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in roads and highways topics',
syntax: '{{subst:welcome-roads}}'
},
'welcome-videogames': {
description: 'welcome for users with an apparent interest in video game topics',
syntax: '{{subst:welcome-videogames}}'
},
'TWA invite': {
description: 'invite the user to The Wikipedia Adventure (not a welcome template)',
syntax: '{{WP:TWA/InviteTW|signature=~~~~}}'
}
}
},
 
nonEnglish: {
// WIKIPROJECT-SPECIFIC WELCOMES
'Non-English welcome templates': {
'welcomeen': {
description: 'welcome for users whose first language is not listed here',
syntax: '{{subst:welcomeen}}'
},
'welcomeen-ar': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Arabic',
syntax: '{{subst:welcomeen-ar}}'
},
'welcomeen-sq': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Albanian',
syntax: '{{subst:welcomeen-sq}}'
},
'welcomeen-zh': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Chinese',
syntax: '{{subst:welcomeen-zh}}'
},
'welcomeen-nl': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Dutch',
syntax: '{{subst:welcomeen-nl}}'
},
'welcomeen-fi': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Finnish',
syntax: '{{subst:welcomeen-fi}}'
},
'welcomeen-fr': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be French',
syntax: '{{subst:welcomeen-fr}}'
},
'welcomeen-de': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be German',
syntax: '{{subst:welcomeen-de}}'
},
'welcomeen-he': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Hebrew',
syntax: '{{subst:welcomeen-he}}'
},
'welcomeen-ja': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Japanese',
syntax: '{{subst:welcomeen-ja}}'
},
'welcomeen-ko': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Korean',
syntax: '{{subst:welcomeen-ko}}'
},
'welcomeen-ml': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Malayalam',
syntax: '{{subst:welcomeen-ml}}'
},
'welcomeen-mr': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Marathi',
syntax: '{{subst:welcomeen-mr}}'
},
'welcomeen-or': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Oriya (Odia)',
syntax: '{{subst:welcomeen-or}}'
},
'welcomeen-pt': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Portuguese',
syntax: '{{subst:welcomeen-pt}}'
},
'welcomeen-ro': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Romanian',
syntax: '{{subst:welcomeen-ro}}'
},
'welcomeen-ru': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Russian',
syntax: '{{subst:welcomeen-ru}}'
},
'welcomeen-es': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Spanish',
syntax: '{{subst:welcomeen-es}}'
},
'welcomeen-sv': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Swedish',
syntax: '{{subst:welcomeen-sv}}'
},
'welcomeen-uk': {
description: 'welcome for users whose first language appears to be Ukrainian',
syntax: '{{subst:welcomeen-uk}}'
}
}
}
 
"விக்கித் திட்டம் வானியல்/பயனர் அழைப்பு": {
description: "வானியலில் ஆர்வம் கொண்ட பயனர்களுக்கு",
linkedArticle: false,
syntax: "== விக்கித் திட்டம் வானியல் ==\n{{விக்கித் திட்டம் வானியல்/பயனர் அழைப்பு}}--~~~~"
},
"விக்கித் திட்டம் சைவம்/பயனர் அழைப்பு": {
description: "சைவத்தில் ஆர்வம் கொண்ட பயனர்களுக்கு",
linkedArticle: false,
syntax: "== விக்கித் திட்டம் சைவம் ==\n{{விக்கித் திட்டம் சைவம்/பயனர் அழைப்பு}}--~~~~"
},
"விக்கித் திட்டம் சென்னை/பயனர் அழைப்பு": {
description: "சென்னையில் ஆர்வம் கொண்ட பயனர்களுக்கு",
linkedArticle: false,
syntax: "== விக்கித் திட்டம் சென்னை ==\n{{விக்கித் திட்டம் சென்னை/பயனர் அழைப்பு}}--~~~~"
},
 
// NON-ENGLISH WELCOMES
 
"welcometa-en": {
description: "ஆங்கிலத்தில் உள்ளடக்கங்களைச் சேர்க்கும் பயனருக்கு",
linkedArticle: false,
syntax: "== Welcome! ==\n{{welcometa-en}}"
},
};
 
Twinkle.welcome.getTemplateWikitext = function(type, template, article) {
// the iteration is required as the type=standard has two groups
var properties = Twinkle.welcome.templates[template];
var properties;
$.each(Twinkle.welcome.templates[type], function(label, templates) {
properties = templates[template];
if (properties) {
return false; // break
}
});
if (properties) {
return properties.syntax.
replace("'$USERNAME$"', Twinkle.getFriendlyPrefgetPref("'insertUsername"') ? mw.config.get("'wgUserName"') : ""'').
replace("'$ARTICLE$"', article ? article : ""'').
replace(/\$HEADER\$\s*/, "'== வாருங்கள்!Welcome ==\n\n"').
replace("'$EXTRA$"', ""''); // EXTRA is not implemented yet
} else {
return "{{subst:" + template + (article ? ("|art=" + article) : "") + "}}" +
(Twinkle.getFriendlyPref("customWelcomeSignature") ? " ~~~~" : "");
}
return '{{subst:' + template + (article ? '|art=' + article : '') + '}}' +
(Twinkle.getPref('customWelcomeSignature') ? ' ~~~~' : '');
};
 
preview: function(form) {
var previewDialog = new Morebits.simpleWindow(750, 400);
previewDialog.setTitle("வரவேற்பு'Welcome வார்ப்புருtemplate முன் தோற்றம்"preview');
previewDialog.setScriptName("பயனரை'Welcome வரவேற்கவும்"user');
previewDialog.setModality(true);
 
var previewdiv = document.createElement("'div"');
previewdiv.style.marginLeft = previewdiv.style.marginRight = "'0.5em"';
previewdiv.style.fontSize = "'small"';
previewDialog.setContent(previewdiv);
 
var previewer = new Morebits.wiki.preview(previewdiv);
var input = Morebits.quickForm.getInputData(form);
previewer.beginRender(Twinkle.welcome.getTemplateWikitext(form.getChecked("template"), form.article.value));
previewer.beginRender(Twinkle.welcome.getTemplateWikitext(input.type, input.template, input.article), 'User talk:' + mw.config.get('wgRelevantUserName')); // Force wikitext/correct username
 
var submit = document.createElement("'input"');
submit.setAttribute("'type"', "'submit"');
submit.setAttribute("'value"', "மூடு"'Close');
previewDialog.addContent(submit);
 
previewDialog.display();
 
$(submit).click(function(e) {
previewDialog.close();
});
},
main: function( pageobj ) {
var params = pageobj.getCallbackParameters();
var text = pageobj.getPageText();
 
// abort if mode is auto and form is not empty
if( (pageobj.exists() && params.mode === 'auto' ) {
Morebits.status.info('Warning', 'User talk page not empty; aborting automatic welcome');
Morebits.status.info( 'எச்சரிக்கை', 'பயனர் பேச்சுப் பக்கம் வெற்றாக இல்லை; தானியக்க வரவேற்பைக் கைவிடுகின்றது.' );
Morebits.wiki.actionCompleted.event();
return;
}
 
var welcomeText = Twinkle.welcome.getTemplateWikitext(params.valuetype, params.template, params.article);
 
if ( Twinkle.getFriendlyPrefgetPref('topWelcomes') ) {
text = welcomeText + '\n\n' + text;
} else {
text += "'\n"' + welcomeText;
}
 
var summaryText = "தமிழ்'Welcome விக்கிப்பீடியாவிற்குto வருகWikipedia!"';
pageobj.setPageText(text);
pageobj.setEditSummary(summaryText + Twinkle.getPref('summaryAd'));
pageobj.setWatchlistsetChangeTags(Twinkle.getFriendlyPref('watchWelcomes')changeTags);
pageobj.setWatchlist(Twinkle.getPref('watchWelcomes'));
pageobj.setCreateOption('recreate');
pageobj.save();
var form = e.target;
 
var params = Morebits.quickForm.getInputData(form); // : type, template, article
var params = {
params.mode = 'manual';
value: form.getChecked("template"),
article: form.article.value,
mode: 'manual'
};
 
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
Morebits.status.init( form );
 
Morebitsvar userTalkPage = mw.wikiconfig.actionCompleted.redirectget('wgFormattedNamespaces')[3] =+ ':' + mw.config.get('wgPageNamewgRelevantUserName');
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = userTalkPage;
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "வரவேற்பு நிறைவு, ஒருசில நொடிகளில் பேச்சுப் பக்கத்தை மறுநினைவேற்றுகின்றது.";
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = 'Welcoming complete, reloading talk page in a few seconds';
 
var wikipedia_page = new Morebits.wiki.page(mw.config.get('wgPageName')userTalkPage, "பயனர்'User பேச்சுப்talk பக்கpage மாற்றமைவு"modification');
wikipedia_page.setFollowRedirect(true);
wikipedia_page.setCallbackParameters(params);
wikipedia_page.load(Twinkle.welcome.callbacks.main);
};
 
Twinkle.addInitCallback(Twinkle.welcome, 'welcome');
})(jQuery);
 
 
// </nowiki>
10,498

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3108497" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது