"மீடியாவிக்கி:Gadget-Twinkle.js" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

2,848 பைட்டுகள் சேர்க்கப்பட்டது ,  1 ஆண்டிற்கு முன்
update from en wiki
(maintenance: Uncaught TypeError: module is not a function)
(update from en wiki)
* +-------------------------------------------------------------------------+
*
* Imported from github [https://github.com/azatothwikimedia-gadgets/twinkle].
* All changes should be made in the repository, otherwise they will be lost.
*
window.Twinkle = Twinkle; // allow global access
 
// for use by custom modules (normally empty)
Twinkle.initCallbacks = [];
/**
Twinkle.addInitCallback = function twinkleAddInitCallback(func) {
* Adds a callback to execute when Twinkle has loaded.
Twinkle.initCallbacks.push(func);
* @param {function} func
* @param {string} [name] - name of module used to check if is disabled.
* If name is not given, module is loaded unconditionally.
*/
Twinkle.addInitCallback = function twinkleAddInitCallback(func, name) {
Twinkle.initCallbacks.push({ func: func, name: name });
};
 
Twinkle.defaultConfig = {
// General
summaryAd: ' ([[WP:TW|மின்]])',
deletionSummaryAd: ' ([[WP:TW|மின்]])',
protectionSummaryAd: ' ([[WP:TW|மின்]])',
userTalkPageMode: 'tab',
dialogLargeFont: false,
markRevertedPagesAsMinor: [ 'vand' ],
watchRevertedPages: [ 'agf', 'norm', 'vand', 'torev' ],
watchRevertedExpiry: '1 month',
offerReasonOnNormalRevert: true,
confirmOnFluff: false,
confirmOnMobileFluff: true,
showRollbackLinks: [ 'diff', 'others' ],
 
// DI (twinkleimage)
notifyUserOnDeli: true,
deliWatchPage: 'default1 month',
deliWatchUser: 'default1 month',
 
// Protect
watchRequestedPages: 'yes',
watchPPTaggedPages: 'default',
watchProtectedPages: 'default',
 
// PROD
watchProdPages: true'1 month',
markProdPagesAsPatrolled: false,
prodReasonDefault: '',
speedySelectionStyle: 'buttonClick',
watchSpeedyPages: [ 'g3', 'g5', 'g10', 'g11', 'g12' ],
watchSpeedyExpiry: '1 month',
markSpeedyPagesAsPatrolled: false,
 
// these next two should probably be identical by default
welcomeUserOnSpeedyDeletionNotification: [ 'db', 'g1', 'g2', 'g3', 'g4', 'g6', 'g10', 'g11', 'g12', 'g13', 'g14', 'a1', 'a2', 'a3', 'a5', 'a7', 'a9', 'a10', 'a11', 'f1', 'f2', 'f3', 'f7', 'f9', 'f10', 'u3', 'u5', 't2', 't3', 'p1', 'p2' ],
notifyUserOnSpeedyDeletionNomination: [ 'db', 'g1', 'g2', 'g3', 'g4', 'g6', 'g10', 'g11', 'g12', 'g13', 'g14', 'a1', 'a2', 'a3', 'a5', 'a7', 'a9', 'a10', 'a11', 'f1', 'f2', 'f3', 'f7', 'f9', 'f10', 'u3', 'u5', 't2', 't3', 'p1', 'p2' ],
warnUserOnSpeedyDelete: [ 'db', 'g1', 'g2', 'g3', 'g4', 'g6', 'g10', 'g11', 'g12', 'g13', 'g14', 'a1', 'a2', 'a3', 'a5', 'a7', 'a9', 'a10', 'a11', 'f1', 'f2', 'f3', 'f7', 'f9', 'f10', 'u3', 'u5', 't2', 't3', 'p1', 'p2' ],
promptForSpeedyDeletionSummary: [],
deleteTalkPageOnDelete: true,
combinedSingletMenus: false,
showSharedIPNotice: true,
watchWarnings: true'1 month',
oldSelect: false,
customWarningList: [],
xfdWatchDiscussion: 'default',
xfdWatchList: 'no',
xfdWatchPage: 'default1 month',
xfdWatchUser: 'default1 month',
xfdWatchRelated: 'default1 month',
markXfdPagesAsPatrolled: true,
 
// Hidden preferences
revertMaxRevisions: 50,
autolevelStaleDays: 3, // Huggle is 3, CBNG is 2
revertMaxRevisions: 50, // intentionally limited
batchMax: 5000,
batchdeleteChunksbatchChunks: 50,
batchProtectChunks: 50,
batchundeleteChunks: 50,
proddeleteChunks: 50,
 
// Deprecated options, as a fallback for add-on scripts/modules
// Formerly defaultConfig.friendly:
summaryAd: ' ([[WP:TW|TW]])',
deletionSummaryAd: ' ([[WP:TW|TW]])',
protectionSummaryAd: ' ([[WP:TW|TW]])',
 
// Formerly defaultConfig.friendly:
// Tag
groupByDefault: true,
watchTaggedVenues: ['articles', 'drafts', 'redirects', 'files'],
watchTaggedPages: true,
watchTaggedPages: '1 month',
watchMergeDiscussions: true,
watchMergeDiscussions: '1 month',
markTaggedPagesAsMinor: false,
markTaggedPagesAsPatrolled: true,
// Welcome
topWelcomes: false,
watchWelcomes: true'3 months',
welcomeHeading: 'வருக',
insertHeadings: true,
insertUsername: true,
insertSignature: true, // sign welcome templates, where appropriate
quickWelcomeMode: 'norm',
quickWelcomeTemplate: 'welcome',
markTalkbackAsMinor: true,
insertTalkbackSignature: true, // always sign talkback templates
talkbackHeading: 'New message from ' + mw.config.get('wgUserName') + 'இடமிருந்து புதிய செய்தி',
mailHeading: "You've got mail!",
adminNoticeHeading: 'அறிவிப்பு',
mailHeading: "உங்களுக்கு மின்னஞ்சல் கிடைத்துள்ளது!",
 
// Shared
Twinkle.defaultConfig.portletArea = 'right-navigation';
Twinkle.defaultConfig.portletId = 'p-twinkle';
Twinkle.defaultConfig.portletName = 'மின்TW';
Twinkle.defaultConfig.portletType = 'menu';
Twinkle.defaultConfig.portletNext = 'p-search';
* Available navigation areas depend on the skin used.
* Vector:
* For each option, the outer divnav class contains "vector-menu", the inner div class is "vector-menu-content", and the ul is "vector-menu-content-list"
* "mw-panel", outer divnav class contains "vector-menu-portal". Existing portlets/elements: "p-logo", "p-navigation", "p-interaction", "p-tb", "p-coll-print_export"
* "left-navigation", outer divnav class contains "vector-menu-tabs" or "vector-menu-dropdown". Existing portlets: "p-namespaces", "p-variants" (menu)
* "right-navigation", outer divnav class contains "vector-menu-tabs" or "vector-menu-dropdown". Existing portlets: "p-views", "p-cactions" (menu), "p-search"
* Special layout of p-personal portlet (part of "head") through specialized styles.
* Monobook:
* "column-one", outer divnav class "portlet", inner div class "pBody". Existing portlets: "p-cactions", "p-personal", "p-logo", "p-navigation", "p-search", "p-interaction", "p-tb", "p-coll-print_export"
* Special layout of p-cactions and p-personal through specialized styles.
* Modern:
* "mw_contentwrapper" (top nav), outer divnav class "portlet", inner div class "pBody". Existing portlets or elements: "p-cactions", "mw_content"
* "mw_portlets" (sidebar), outer divnav class "portlet", inner div class "pBody". Existing portlets: "p-navigation", "p-search", "p-interaction", "p-tb", "p-coll-print_export"
*
* @param String navigation -- id of the target navigation area (skin dependant, on vector either of "left-navigation", "right-navigation", or "mw-panel")
type = null; // menu supported only in vector's #left-navigation & #right-navigation
}
var outerDivClassouterNavClass, innerDivClass;
switch (skin) {
case 'vector':
navigation = 'mw-panel';
}
outerDivClassouterNavClass = 'mw-portlet vector-menu vector-menu-' + (navigation === 'mw-panel' ? 'portal' : type === 'menu' ? 'dropdown' : 'tabs');
innerDivClass = 'vector-menu-content';
break;
navigation = 'mw_portlets';
}
outerDivClassouterNavClass = 'portlet';
break;
case 'timeless':
outerDivClassouterNavClass = 'mw-portlet';
innerDivClass = 'mw-portlet-body';
break;
default:
navigation = 'column-one';
outerDivClassouterNavClass = 'portlet';
break;
}
 
// Build the DOM elements.
var outerDivouterNav = document.createElement('nav');
outerDivouterNav.setAttribute('aria-labelledby', id + '-label');
outerNav.className = outerNavClass + ' emptyPortlet';
// Vector getting vector-menu-empty FIXME TODO
outerNav.id = id;
outerDiv.className = outerDivClass + ' emptyPortlet';
outerDiv.id = id;
if (nextnode && nextnode.parentNode === root) {
root.insertBefore(outerDivouterNav, nextnode);
} else {
root.appendChild(outerDivouterNav);
}
 
 
if (skin === 'vector') {
ul.className = 'vector-menu-content-list';
 
// add invisible checkbox to keep menu open when clicked
// similar to the p-cactions ("More") menu
if (outerDivClassouterNavClass.indexOf('vector-menu-dropdown') !== -1) {
var chkbox = document.createElement('input');
chkbox.className = 'vectorMenuCheckbox vector-menu-checkbox'; // remove vectorMenuCheckbox after 1.35-wmf.37 goes live
chkbox.setAttribute('type', 'checkbox');
chkbox.setAttribute('aria-labelledby', id + '-label');
outerDivouterNav.appendChild(chkbox);
 
// Vector gets its title in a span; all others except
// timeless have no title, and it has no span
var span = document.createElement('span');
span.appendChild(document.createTextNode(text));
h3.appendChild(a);
}
 
outerDiv.appendChild(h3);
ul.className = 'menu vector-menu-content-list'; // remove menu after 1.35-wmf.37 goes live
} else {
// Basically just Timeless
h3.appendChild(document.createTextNode(text));
outerDiv.appendChild(h3);
}
 
outerNav.appendChild(h3);
 
if (innerDivClass) {
innerDiv.className = innerDivClass;
innerDiv.appendChild(ul);
outerDivouterNav.appendChild(innerDiv);
} else {
outerDivouterNav.appendChild(ul);
}
 
 
return outerDivouterNav;
 
};
 
// Set custom Api-User-Agent header, for server-side logging purposes
Morebits.wiki.api.setApiUserAgent('Twinkle/2.0 (' + mw.config.get('wgDBnamewgWikiID') + ')');
 
Twinkle.disabledModules = Twinkle.getPref('disabledModules').concat(Twinkle.getPref('disabledSysopModules'));
// Load all the modules in the order that the tabs should appear
 
var twinkleModules = [
// Redefine addInitCallback so that any modules being loaded now on are directly
// User/user talk-related
// initialised rather than added to initCallbacks array
'arv', 'warn', 'block', 'welcome', 'shared', 'talkback',
Twinkle.addInitCallback = function(func, name) {
// Deletion
if (!name || Twinkle.disabledModules.indexOf(name) === -1) {
'speedy', 'prod', 'xfd', 'image',
func();
// Maintenance
'protect', 'tag',
// Misc. ones last
'diff', 'unlink', 'fluff', 'deprod', 'batchdelete', 'batchprotect', 'batchundelete'
];
// Don't load modules users have disabled
var disabledModules = Twinkle.getPref('disabledModules').concat(Twinkle.getPref('disabledSysopModules'));
twinkleModules.filter(function(mod) {
return disabledModules.indexOf(mod) === -1;
}).forEach(function(module) {
var twinkleModule = Twinkle[module];
if (twinkleModule && typeof twinkleModule === 'function') {
twinkleModule();
}
};
// Initialise modules that were saved in initCallbacks array
Twinkle.initCallbacks.forEach(function(module) {
Twinkle.addInitCallback(module.func, module.name);
});
Twinkle.config.init(); // Can't turn off
 
// Run the initialization callbacks for any custom modules
Twinkle.initCallbacks.forEach(function (func) {
func();
});
Twinkle.addInitCallback = function (func) {
func();
};
 
// Increases text size in Twinkle dialogs, if so configured
$('#p-cactions').css('margin-right', 'initial');
}
};
 
 
/**
* Twinkle-specific data shared by multiple modules
* Likely customized per installation
*/
 
// Custom change tag(s) to be applied to all Twinkle actions, create at Special:Tags
Twinkle.changeTags = 'twinkle';
// Available for actions that don't (yet) support tags
// currently: FlaggedRevs and PageTriage
Twinkle.summaryAd = ' ([[WP:TW|TW]])';
 
// Various hatnote templates, used when tagging (csd/xfd/tag/prod/protect) to
// ensure MOS:ORDER
Twinkle.hatnoteRegex = 'short description|hatnote|main|correct title|dablink|distinguish|for|further|selfref|year dab|similar names|highway detail hatnote|broader|about(?:-distinguish| other people)?|other\\s?(?:hurricane(?: use)?s|people|persons|places|ships|uses(?: of)?)|redirect(?:-(?:distinguish|synonym|multi))?|see\\s?(?:wiktionary|also(?: if exists)?)';
 
// Used in XFD and PROD
Twinkle.makeFindSourcesDiv = function makeSourcesDiv() {
var makeLink = function(href, text) {
return $('<a>').attr({ rel: 'nofollow', class: 'external text',
target: '_blank', href: href }).text(text);
};
var title = encodeURIComponent(Morebits.pageNameNorm);
return $('<div>')
.addClass('plainlinks')
.append(
'(',
$('<i>').text('Find sources:'), ' ',
makeLink('//www.google.com/search?as_eq=wikipedia&q=%22' + title + '%22', 'Google'),
' (',
makeLink('//www.google.com/search?tbs=bks:1&q=%22' + title + '%22+-wikipedia', 'books'), ' - ',
makeLink('//www.google.com/search?tbm=nws&q=%22' + title + '%22+-wikipedia', 'news'), ' - ',
makeLink('//www.google.com/search?&q=%22' + title + '%22+site:news.google.com/newspapers&source=newspapers', 'newspapers'), ' - ',
makeLink('//scholar.google.com/scholar?q=%22' + title + '%22', 'scholar'), ' - ',
makeLink('https://www.google.com/search?safe=off&tbs=sur:fmc&tbm=isch&q=%22' + title + '%22+-site:wikipedia.org+-site:wikimedia.org', 'free images'), ' - ',
makeLink('https://www.google.com/custom?hl=en&cx=007734830908295939403%3Agalkqgoksq0&cof=FORID%3A13%3BAH%3Aleft%3BCX%3AWikipedia%2520Reference%2520Search&q=%22' + title + '%22', 'WP refs'),
')', ' - ',
makeLink('https://en.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Free_English_newspaper_sources', 'FENS'), ' - ',
makeLink('https://www.jstor.org/action/doBasicSearch?Query=%22' + title + '%22&acc=on&wc=on', 'JSTOR'), ' - ',
makeLink('https://www.nytimes.com/search/%22' + title + '%22', 'NYT'), ' - ',
makeLink('https://wikipedialibrary.wmflabs.org/partners/', 'TWL'),
')'
)[0];
};
 
// Used in batch listings to link to the page in question with >
Twinkle.generateArrowLinks = function (checkbox) {
var link = Morebits.htmlNode('a', ' >');
link.setAttribute('class', 'tw-arrowpage-link');
link.setAttribute('href', mw.util.getUrl(checkbox.value));
link.setAttribute('target', '_blank');
checkbox.nextElementSibling.append(link);
};
 
// Used in deprod and unlink listings to link the page title
Twinkle.generateBatchPageLinks = function (checkbox) {
var $checkbox = $(checkbox);
var link = Morebits.htmlNode('a', $checkbox.val());
link.setAttribute('class', 'tw-batchpage-link');
link.setAttribute('href', mw.util.getUrl($checkbox.val()));
link.setAttribute('target', '_blank');
$checkbox.next().prepend([link, ' ']);
};
 
10,498

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3108498" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது