"மீடியாவிக்கி:Gadget-twinkleprotect.js" பக்கத்தின் திருத்தங்களுக்கிடையேயான வேறுபாடு

update from enwiki
சிNo edit summary
(update from enwiki)
 
// <nowiki>
 
 
(function($) {
 
 
****************************************
* Mode of invocation: Tab ("PP"/"RPP")
* Active on: Non-special, non-MediaWiki pages
* Config directives in: TwinkleConfig
*/
 
 
Twinkle.protect = function twinkleprotect() {
if ( mw.config.get('wgNamespaceNumber') < 0 || mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 8) {
return;
}
 
Twinkle.addPortletLink(Twinkle.protect.callback, Morebits.userIsInGroup('sysop')userIsSysop ? "காப்பு"'PP' : "கா-வே"'RPP', "'tw-rpp"',
Morebits.userIsSysop ? 'Protect page' : 'Request page protection');
Morebits.userIsInGroup('sysop') ? "பக்கக் காப்பு" : "பக்கக் காப்பு வேண்டுகோள்" );
};
 
Twinkle.protect.callback = function twinkleprotectCallback() {
var Window = new Morebits.simpleWindow( 620, 530 );
Window.setTitle(Morebits.userIsSysop ? 'Apply, request or tag page protection' : 'Request or tag page protection');
Window.setTitle( Morebits.userIsInGroup( 'sysop' ) ? "பக்கக் காப்புச் செய்தல், கோருதல், வார்ப்புரு இணைத்தல்" : " பக்கக் காப்புக் கோருதல், வார்ப்புரு இணைத்தல்" );
Window.setScriptName( "மின்னல்" 'Twinkle');
Window.addFooterLink('Protection "காப்பு வார்ப்புருக்கள்"templates', "'Template:Protection templates" ');
Window.addFooterLink('Protection "பாதுகாப்புக் கொள்கை"policy', "'WP:PROT" ');
Window.addFooterLink('Twinkle "மின்னல் உதவி"help', "'WP:TW/DOC#protect" ');
Window.addFooterLink('Give feedback', 'WT:TW');
 
var form = new Morebits.quickForm( Twinkle.protect.callback.evaluate );
var actionfield = form.append( {
type: 'field',
label: 'செயல்Type வகைof action'
} );
if ( Morebits.userIsInGroup( 'sysop' ) userIsSysop) {
actionfield.append( {
type: 'radio',
name: 'actiontype',
event: Twinkle.protect.callback.changeAction,
list: [
{
label: 'பக்கக் காப்பு',
value: 'protect',
tooltip: 'பக்கக் காப்பைச் செய்தல்.',
checked: true
}
]
} );
}
actionfield.append( {
type: 'radio',
name: 'actiontype',
list: [
{
label: 'Protect page',
label: 'பக்கக் காப்பு வேண்டுகோள்',
value: 'requestprotect',
tooltip: 'Apply actual protection to the page.',
tooltip: 'WP:RPP ஊடாகப் பக்கக் காப்பு வேண்டுகோள் விடுத்தல்' + (Morebits.userIsInGroup('sysop') ? ' (பக்கத்தை நீங்களே காப்பதற்குப் பதிலாக)' : '.'),
checked: !Morebits.userIsInGroup('sysop')true
},
{
label: 'பக்கத்தில் காப்பு வார்ப்புருவை இணைத்தல்',
value: 'tag',
tooltip: 'பக்கத்தைக் காத்த நிருவாகியோ நீங்களோ, ஒரு காப்பு வார்ப்புருவையிட மறந்தால், உரிய காப்பு வார்ப்புருவையிட இதனைப் பயன்படுத்தலாம்.',
disabled: mw.config.get('wgArticleId') === 0
}
]
} );
}
actionfield.append({
type: 'radio',
name: 'actiontype',
event: Twinkle.protect.callback.changeAction,
list: [
{
label: 'Request page protection',
value: 'request',
tooltip: 'If you want to request protection via WP:RPP' + (Morebits.userIsSysop ? ' instead of doing the protection by yourself.' : '.'),
checked: !Morebits.userIsSysop
},
{
label: 'Tag page with protection template',
value: 'tag',
tooltip: 'If the protecting admin forgot to apply a protection template, or you have just protected the page without tagging, you can use this to apply the appropriate protection tag.',
disabled: mw.config.get('wgArticleId') === 0 || mw.config.get('wgPageContentModel') === 'Scribunto'
}
]
});
 
form.append({ type: 'field', label: 'முன்னடுக்குPreset', name: 'field_preset' });
form.append({ type: 'field', label: '1', name: 'field1' });
form.append({ type: 'field', label: '2', name: 'field2' });
 
form.append( { type: 'submit' } );
 
var result = form.render();
Window.setContent( result );
Window.display();
 
// We must init the controls
var evt = document.createEvent( "'Event" ');
evt.initEvent( 'change', true, true );
result.actiontype[0].dispatchEvent( evt );
 
Morebits.wiki.actionCompleted.postfix = false; // avoid Action: completed notice
 
// get current protection level asynchronously
Twinkle.protect.fetchProtectionLevel();
};
 
 
// A list of bots who may be the protecting sysop, for whom we shouldn't
// remind the user contact before requesting unprotection (evaluate)
Twinkle.protect.trustedBots = ['MusikBot II', 'TFA Protector Bot'];
 
// Customizable namespace and FlaggedRevs settings
// In theory it'd be nice to have restrictionlevels defined here,
// but those are only available via a siteinfo query
 
// mw.loader.getState('ext.flaggedRevs.review') returns null if the
// FlaggedRevs extension is not registered. Previously, this was done with
// wgFlaggedRevsParams, but after 1.34-wmf4 it is no longer exported if empty
// (https://gerrit.wikimedia.org/r/c/mediawiki/extensions/FlaggedRevs/+/508427)
var hasFlaggedRevs = mw.loader.getState('ext.flaggedRevs.review') &&
// FlaggedRevs only valid in some namespaces, hardcoded until [[phab:T218479]]
(mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 0 || mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 4);
// Limit template editor; a Twinkle restriction, not a site setting
var isTemplate = mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 10 || mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 828;
 
 
// Contains the current protection level in an object
// { edit: { level: "sysop", expiry: <some date>, cascade: true }, ... }
Twinkle.protect.currentProtectionLevels = {};
 
// returns a jQuery Deferred object, usage:
// Twinkle.protect.fetchProtectingAdmin(apiObject, pageName, protect/stable).done(function(admin_username) { ...code... });
Twinkle.protect.fetchProtectingAdmin = function twinkleprotectFetchProtectingAdmin(api, pageName, protType, logIds) {
logIds = logIds || [];
 
return api.get({
format: 'json',
action: 'query',
list: 'logevents',
letitle: pageName,
letype: protType
}).then(function(data) {
// don't check log entries that have already been checked (e.g. don't go into an infinite loop!)
var event = data.query ? $.grep(data.query.logevents, function(le) {
return $.inArray(le.logid, logIds);
})[0] : null;
if (!event) {
// fail gracefully
return null;
} else if (event.action === 'move_prot' || event.action === 'move_stable') {
return twinkleprotectFetchProtectingAdmin(api, protType === 'protect' ? event.params.oldtitle_title : event.params.oldtitle, protType, logIds.concat(event.logid));
}
return event.user;
});
};
 
Twinkle.protect.fetchProtectionLevel = function twinkleprotectFetchProtectionLevel() {
letype: 'protect',
letitle: mw.config.get('wgPageName'),
prop: hasFlaggedRevs ? 'info|flagged' : 'info',
inprop: 'protection|watched',
titles: mw.config.get('wgPageName')
});
});
 
var earlyDecision = [protectDeferred];
$.when.apply($, [protectDeferred, stableDeferred]).done(function(protectData, stableData){
if (hasFlaggedRevs) {
earlyDecision.push(stableDeferred);
}
 
$.when.apply($, earlyDecision).done(function(protectData, stableData) {
// $.when.apply is supposed to take an unknown number of promises
// via an array, which it does, but the type of data returned varies.
// If there are two or more deferreds, it returns an array (of objects),
// but if there's just one deferred, it retuns a simple object.
// This is annoying.
protectData = $(protectData).toArray();
 
var pageid = protectData[0].query.pageids[0];
var page = protectData[0].query.pages[pageid];
var current = {}, adminEditDeferred;
 
// Save requested page's watched status for later in case needed when filing request
Twinkle.protect.watched = page.watchlistexpiry || page.watched === '';
 
$.each(page.protection, function( index, protection ) {
if// Don't overwrite actual page (protection.type !==with "aft")cascading {protection
if (!protection.source) {
current[protection.type] = {
level: protection.level,
expiry: protection.expiry,
cascade: protection.cascade === ''
};
// logs report last admin who made changes to either edit/move/create protection, regardless if they only modified one of them
if (!adminEditDeferred) {
adminEditDeferred = Twinkle.protect.fetchProtectingAdmin(api, mw.config.get('wgPageName'), 'protect');
}
} else {
// Account for the page being covered by cascading protection
current.cascading = {
expiry: protection.expiry,
source: protection.source,
level: protection.level // should always be sysop, unused
};
}
expiry: page.flagged.protection_expiry
};
adminEditDeferred = Twinkle.protect.fetchProtectingAdmin(api, mw.config.get('wgPageName'), 'stable');
}
 
// show the protection level and log info
Twinkle.protect.hasProtectLog = !!protectData[0].query.logevents.length;
Twinkle.protect.hasStableLogprotectLog = !!stableDataTwinkle.protect.hasProtectLog && protectData[0].query.logevents.length;
Twinkle.protect.hasStableLog = hasFlaggedRevs ? !!stableData[0].query.logevents.length : false;
Twinkle.protect.stableLog = Twinkle.protect.hasStableLog && stableData[0].query.logevents;
Twinkle.protect.currentProtectionLevels = current;
 
Twinkle.protect.callback.showLogAndCurrentProtectInfo();
if (adminEditDeferred) {
adminEditDeferred.done(function(admin) {
if (admin) {
$.each(['edit', 'move', 'create', 'stabilize', 'cascading'], function(i, type) {
if (Twinkle.protect.currentProtectionLevels[type]) {
Twinkle.protect.currentProtectionLevels[type].admin = admin;
}
});
}
Twinkle.protect.callback.showLogAndCurrentProtectInfo();
});
} else {
Twinkle.protect.callback.showLogAndCurrentProtectInfo();
}
});
};
 
if (Twinkle.protect.hasProtectLog || Twinkle.protect.hasStableLog) {
var $linkMarkup = $("'<span>"');
 
if (Twinkle.protect.hasProtectLog) {
$linkMarkup.append(
$( '<a target="_blank" href="' + mw.util.getUrl('Special:Log', {action: 'view', page: mw.config.get('wgPageName'), type: 'protect'}) + '">காப்புப்protection பதிகைlog</a>' ),);
if (!currentlyProtected || (!Twinkle.protect.currentProtectionLevels.edit && !Twinkle.protect.currentProtectionLevels.move)) {
Twinkle.protect.hasStableLog ? $("<span> &bull; </span>") : null
var lastProtectAction = Twinkle.protect.protectLog[0];
);
if (lastProtectAction.action === 'unprotect') {
if (Twinkle.protect.hasStableLog)
$linkMarkup.append($( '<a target="_blank"(unprotected href="' + mwnew Morebits.util.getUrldate('Special:Log', {action: 'view', page: mwlastProtectAction.configtimestamp).getcalendar('wgPageNameutc'), type: 'stable'}) + '">pending changes log</a>)' ));
} else { // protect or modify
$linkMarkup.append(' (expired ' + new Morebits.date(lastProtectAction.params.details[0].expiry).calendar('utc') + ')');
}
}
$linkMarkup.append(Twinkle.protect.hasStableLog ? $('<span> &bull; </span>') : null);
}
 
if (Twinkle.protect.hasStableLog) {
$linkMarkup.append($('<a target="_blank" href="' + mw.util.getUrl('Special:Log', {action: 'view', page: mw.config.get('wgPageName'), type: 'stable'}) + '">pending changes log</a>)'));
if (!currentlyProtected || !Twinkle.protect.currentProtectionLevels.stabilize) {
var lastStabilizeAction = Twinkle.protect.stableLog[0];
if (lastStabilizeAction.action === 'reset') {
$linkMarkup.append(' (reset ' + new Morebits.date(lastStabilizeAction.timestamp).calendar('utc') + ')');
} else { // config or modify
$linkMarkup.append(' (expired ' + new Morebits.date(lastStabilizeAction.params.expiry).calendar('utc') + ')');
}
}
}
 
Morebits.status.init($('div[name="hasprotectlog"] span')[0]);
Morebits.status.warn(
currentlyProtected ? 'Previous protections' : 'This page has been protected in the past',
currentlyProtected ? 'முந்திய காப்புகள்' : 'இப்பக்கம் முன்பு காக்கப்பட்டுள்ளது.',
$linkMarkup[0]
);
$.each(Twinkle.protect.currentProtectionLevels, function(type, settings) {
var label = type === 'stabilize' ? 'Pending Changes' : Morebits.string.toUpperCaseFirstChar(type);
 
protectionNode.push($("<b>" + label + ": " + settings.level + "</b>")[0]);
if (type === 'cascading') { // Covered by another page
label = 'Cascading protection ';
protectionNode.push($('<b>' + label + '</b>')[0]);
if (settings.source) { // Should by definition exist
var sourceLink = '<a target="_blank" href="' + mw.util.getUrl(settings.source) + '">' + settings.source + '</a>';
protectionNode.push($('<span>from ' + sourceLink + '</span>')[0]);
}
} else {
var level = settings.level;
// Make cascading protection more prominent
if (settings.cascade) {
level += ' (cascading)';
}
protectionNode.push($('<b>' + label + ': ' + level + '</b>')[0]);
}
 
if (settings.expiry === 'infinity') {
protectionNode.push("' (indefinite) "');
} else {
protectionNode.push("' (expires "' + new DateMorebits.date(settings.expiry).toUTCStringcalendar('utc') + "') "');
}
if (settings.cascadeadmin) {
var adminLink = '<a target="_blank" href="' + mw.util.getUrl('User talk:' + settings.admin) + '">' + settings.admin + '</a>';
protectionNode.push("(cascading) ");
protectionNode.push($('<span>by ' + adminLink + '</span>')[0]);
}
protectionNode.push($('<span> \u2022 </span>')[0]);
});
protectionNode = protectionNode.slice(0, -1); // remove the trailing bullet
statusLevel = 'warn';
} else {
protectionNode.push($("'<b>காப்புno இல்லைprotection</b>"')[0]);
}
 
Morebits.status[statusLevel]("தற்போதைய'Current காப்புprotection நிலை"level', protectionNode);
};
 
var field1;
var field2;
var isTemplate = mw.config.get("wgNamespaceNumber") === 10 || mw.config.get("wgNamespaceNumber") === 828;
 
switch (e.target.values) {
field_preset = new Morebits.quickForm.element({ type: 'field', label: 'Preset', name: 'field_preset' });
field_preset.append({
type: 'select',
name: 'category',
label: 'ஒருChoose முன்னடுக்கைத்a தெரிகpreset:',
event: Twinkle.protect.callback.changePreset,
list: (mw.config.get('wgArticleId') ? Twinkle.protect.protectionTypes : Twinkle.protect.protectionTypesCreate
});
Twinkle.protect.protectionTypes.filter(function(v) {
return isTemplate || v.label !== 'வார்ப்புருக் காப்பு';
}) :
Twinkle.protect.protectionTypesCreate)
});
 
field2 = new Morebits.quickForm.element({ type: 'field', label: 'காப்புத்Protection தெரிவுகள்options', name: 'field2' });
field2.append({ type: 'div', name: 'currentprot', label: ' ' }); // holds the current protection level, as filled out by the async callback
field2.append({ type: 'div', name: 'hasprotectlog', label: ' ' });
if (mw.config.get('wgArticleId')) {
field2.append({
type: 'checkbox',
event: Twinkle.protect.formevents.editmodify,
list: [
{
label: 'Modify edit protection',
name: 'editmodify',
tooltip: 'If this is turned off, the edit protection level, and expiry time, will be left as is.',
checked: true
}
]
});
field2.append({
type: 'select',
name: 'editlevel',
label: 'Edit protection:',
event: Twinkle.protect.formevents.editlevel,
list: Twinkle.protect.protectionLevels.filter(function(level) {
// Filter TE outside of templates and modules
return isTemplate || level.value !== 'templateeditor';
})
});
field2.append({
type: 'select',
name: 'editexpiry',
label: 'Expires:',
event: function(e) {
if (e.target.value === 'custom') {
Twinkle.protect.doCustomExpiry(e.target);
}
},
// default expiry selection (2 days) is conditionally set in Twinkle.protect.callback.changePreset
list: Twinkle.protect.protectionLengths
});
field2.append({
type: 'checkbox',
event: Twinkle.protect.formevents.movemodify,
list: [
{
label: 'Modify move protection',
name: 'movemodify',
tooltip: 'If this is turned off, the move protection level, and expiry time, will be left as is.',
checked: true
}
]
});
field2.append({
type: 'select',
name: 'movelevel',
label: 'Move protection:',
event: Twinkle.protect.formevents.movelevel,
list: Twinkle.protect.protectionLevels.filter(function(level) {
// Autoconfirmed is required for a move, redundant
return level.value !== 'autoconfirmed' && (isTemplate || level.value !== 'templateeditor');
})
});
field2.append({
type: 'select',
name: 'moveexpiry',
label: 'Expires:',
event: function(e) {
if (e.target.value === 'custom') {
Twinkle.protect.doCustomExpiry(e.target);
}
},
// default expiry selection (2 days) is conditionally set in Twinkle.protect.callback.changePreset
list: Twinkle.protect.protectionLengths
});
if (hasFlaggedRevs) {
field2.append({
type: 'checkbox',
event: Twinkle.protect.formevents.pcmodify,
name: 'editmodify',
event: Twinkle.protect.formevents.editmodify,
list: [
{
label: 'தொகுத்தல்Modify காப்பைpending மாற்றுகchanges protection',
valuename: 'editmodifypcmodify',
tooltip: 'If this is turned off, the pending changes level, and expiry time, will be left as is.',
tooltip: 'இது தெரிந்தெடுக்கப்படாவிட்டால், தொகுத்தல் காப்பு நிலையும் முடிவு நேரமும் ஏற்கனவே இருந்தது போலேயே இருக்கும்.',
checked: true
}
]
});
var editlevel = field2.append({
type: 'select',
name: 'editlevelpclevel',
label: 'தொகுத்தல்Pending காப்புchanges:',
event: Twinkle.protect.formevents.editlevelpclevel,
});
editlevel.append({
type: 'option',
label: 'அனைவரும்',
value: 'all'
});
editlevel.append({
type: 'option',
label: 'தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்கள்',
value: 'autoconfirmed'
});
editlevel.append({
type: 'option',
label: 'நிருவாகி',
value: 'sysop',
selected: true
});
field2.append({
type: 'select',
name: 'editexpiry',
label: 'முடிவு:',
event: function(e) {
if (e.target.value === 'custom') {
Twinkle.protect.doCustomExpiry(e.target);
}
},
list: [
{ label: '1 மணிNone', value: '1 hournone' },
{ label: '2Pending மணிகள்change', value: '2 hoursautoconfirmed', selected: true },
{ label: '3 மணிகள்', value: '3 hours' },
{ label: '6 மணிகள்', value: '6 hours' },
{ label: '12 மணிகள்', value: '12 hours' },
{ label: '1 நாள்', value: '1 day' },
{ label: '2 நாள்கள்', selected: true, value: '2 days' },
{ label: '3 நாள்கள்', value: '3 days' },
{ label: '4 நாள்கள்', value: '4 days' },
{ label: '1 கிழமை', value: '1 week' },
{ label: '2 கிழமைகள்', value: '2 weeks' },
{ label: '1 மாதம்', value: '1 month' },
{ label: '2 மாதங்கள்', value: '2 months' },
{ label: '3 மாதங்கள்', value: '3 months' },
{ label: '1 ஆண்டு', value: '1 year' },
{ label: 'முடிவிலி', value:'indefinite' },
{ label: 'வேறு...', value: 'custom' }
]
});
field2.append({
type: 'checkbox',
name: 'movemodify',
event: Twinkle.protect.formevents.movemodify,
list: [
{
label: 'நகர்த்தல் காப்பை மாற்றுக',
value: 'movemodify',
tooltip: 'இது தெரிந்தெடுக்கப்படாவிட்டால், நகர்த்தல் காப்பு நிலையும் முடிவு நேரமும் ஏற்கனவே இருந்தது போலேயே இருக்கும்.',
checked: true
}
]
});
var movelevel = field2.append({
type: 'select',
name: 'movelevelpcexpiry',
label: 'நகர்த்தல் காப்புExpires:',
event: Twinkle.protect.formevents.movelevel
});
movelevel.append({
type: 'option',
label: 'அனைவரும்',
value: 'all'
});
movelevel.append({
type: 'option',
label: 'தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்கள்',
value: 'autoconfirmed'
});
movelevel.append({
type: 'option',
label: 'நிருவாகி',
value: 'sysop',
selected: true
});
field2.append({
type: 'select',
name: 'moveexpiry',
label: 'முடிவு:',
event: function(e) {
if (e.target.value === 'custom') {
}
},
// default expiry selection (1 month) is conditionally set in Twinkle.protect.callback.changePreset
list: [
list: Twinkle.protect.protectionLengths
{ label: '1 மணி', value: '1 hour' },
{ label: '2 மணிகள்', value: '2 hours' },
{ label: '3 மணிகள்', value: '3 hours' },
{ label: '6 மணிகள்', value: '6 hours' },
{ label: '12 மணிகள்', value: '12 hours' },
{ label: '1 நாள்', value: '1 day' },
{ label: '2 நாள்கள்', value: '2 days' },
{ label: '3 நாள்கள்', value: '3 days' },
{ label: '4 நாள்கள்', value: '4 days' },
{ label: '1 கிழமை', value: '1 week' },
{ label: '2 கிழமைகள்', value: '2 weeks' },
{ label: '1 மாதம்', value: '1 month' },
{ label: '2 மாதங்கள்', value: '2 months' },
{ label: '3 மாதங்கள்', value: '3 months' },
{ label: '1 ஆண்டு', value: '1 year' },
{ label: 'முடிவிலி', selected: true, value:'indefinite' },
{ label: 'வேறு...', value: 'custom' }
]
});
}
} else { // for non-existing pages
var createlevel = field2.append({
type: 'select',
name: 'createlevel',
label: 'உருவாக்கல் காப்பு:',
event: Twinkle.protect.formevents.createlevel
});
createlevel.append({
type: 'option',
label: 'அனைவரும்',
value: 'all'
});
createlevel.append({
type: 'option',
label: 'தானாக உறுதியளிக்கப்பட்ட பயனர்கள்',
value: 'autoconfirmed'
});
createlevel.append({
type: 'option',
label: 'நிருவாகி',
value: 'sysop',
selected: true
});
field2.append({
type: 'select',
name: 'createexpirycreatelevel',
label: 'முடிவுCreate protection:',
event: function(e) {Twinkle.protect.formevents.createlevel,
list: Twinkle.protect.protectionLevels.filter(function(level) {
if (e.target.value === 'custom') {
// Filter TE always, and autoconfirmed in mainspace, redundant since WP:ACPERM
Twinkle.protect.doCustomExpiry(e.target);
return level.value !== 'templateeditor' && (mw.config.get('wgNamespaceNumber') !== 0 || level.value !== 'autoconfirmed');
}
},)
list: [});
field2.append({
{ label: '1 மணி', value: '1 hour' },
type: 'select',
{ label: '2 மணிகள்', value: '2 hours' },
name: 'createexpiry',
{ label: '3 மணிகள்', value: '3 hours' },
{ label: '6 மணிகள்', valueExpires: '6 hours' },
event: function(e) {
{ label: '12 மணிகள்', value: '12 hours' },
if (e.target.value === 'custom') {
{ label: '1 நாள்', value: '1 day' },
Twinkle.protect.doCustomExpiry(e.target);
{ label: '2 நாள்கள்', value: '2 days' },
}
{ label: '3 நாள்கள்', value: '3 days' },
},
{ label: '4 நாள்கள்', value: '4 days' },
// default expiry selection (indefinite) is conditionally set in Twinkle.protect.callback.changePreset
{ label: '1 கிழமை', value: '1 week' },
list: Twinkle.protect.protectionLengths
{ label: '2 கிழமைகள்', value: '2 weeks' },
});
{ label: '1 மாதம்', value: '1 month' },
{ label: '2 மாதங்கள்', value: '2 months' },
{ label: '3 மாதங்கள்', value: '3 months' },
{ label: '1 ஆண்டு', value: '1 year' },
{ label: 'முடிவிலி', selected: true, value: 'indefinite' },
{ label: 'வேறு...', value: 'custom' }
]
});
}
field2.append({
type: 'textarea',
name: 'protectReason',
label: 'Reason (for protection log):'
label: 'காரணம் (காப்புப் பதிகையில் குறிப்பிட):'
});
if (!mw.config.get('wgArticleId') || mw.config.get('wgPageContentModel') === 'Scribunto') { // tagging isn't relevant for non-existing or module pages
break;
}
/* falls through */
case 'tag':
field1 = new Morebits.quickForm.element({ type: 'field', label: 'அடையாளப்படுத்தல்Tagging தெரிவுகள்options', name: 'field1' });
field1.append({ type: 'div', name: 'currentprot', label: ' ' }); // holds the current protection level, as filled out by the async callback
field1.append({ type: 'div', name: 'hasprotectlog', label: ' ' });
field1.append( {
type: 'select',
name: 'tagtype',
label: 'Choose protection template:',
label: 'காப்பு வார்ப்புருவைத் தெரிக:',
list: Twinkle.protect.protectionTags,
event: Twinkle.protect.formevents.tagtype
} );
field1.append( {
type: 'checkbox',
list: [
{
name: 'small',
label: 'படவுருவாக்குIconify (small=yes)',
tooltip: 'Will use the |small=yes feature of the template, and only render it as a keylock',
tooltip: '|small=yes என்ற வார்ப்புரு வசதியைப் பயன்படுத்தி, பூட்டை மட்டும் காட்டும்.',
checked: true
},
{
name: 'noinclude',
label: 'காப்புWrap வார்ப்புருவைprotection template with <noinclude>இனுள் உள்ளடக்கு',
tooltip: 'Will wrap the protection template in &lt;noinclude&gt; tags, so that it won\'t transclude',
tooltip: '&lt;noinclude&gt; அடையாளங்களுக்குள் காப்பு வார்ப்புருவை உள்ளடக்கும். எனவே, அது வேறிடந்தோன்றாது.',
checked: (mw.config.get('wgNamespaceNumber') === 10)
}
]
} );
break;
 
field_preset = new Morebits.quickForm.element({ type: 'field', label: 'Type of protection', name: 'field_preset' });
field_preset.append({
type: 'select',
name: 'category',
label: 'வகையும்Type காரணமும்and reason:',
event: Twinkle.protect.callback.changePreset,
list: (mw.config.get('wgArticleId') ? Twinkle.protect.protectionTypes : Twinkle.protect.protectionTypesCreate)
});
 
field1 = new Morebits.quickForm.element({ type: 'field', label: 'தெரிவுகள்Options', name: 'field1' });
field1.append({ type: 'div', name: 'currentprot', label: ' ' }); // holds the current protection level, as filled out by the async callback
field1.append({ type: 'div', name: 'hasprotectlog', label: ' ' });
field1.append( {
type: 'select',
name: 'expiry',
label: 'காலம்: ',
list: [
{ label: 'தற்காலிகம்', value: 'temporary' },
{ label: 'முடிவிலி', value: 'indefinite' },
{ label: '', selected: true, value: '' }
]
} );
field1.append({
type: 'textareaselect',
name: 'reasonexpiry',
label: 'காரணம்Duration: ',
});list: [
{ label: '', selected: true, value: '' },
{ label: 'Temporary', value: 'temporary' },
{ label: 'Indefinite', value: 'infinity' }
]
});
field1.append({
type: 'textarea',
name: 'reason',
label: 'Reason: '
});
break;
default:
if (e.target.values === 'protect') {
// fake a change event on the preset dropdown
var evt = document.createEvent( "'Event" ');
evt.initEvent( 'change', true, true );
e.target.form.category.dispatchEvent( evt );
 
// reduce vertical height of dialog
};
 
// NOTE: This function is used by batchprotect as well
Twinkle.protect.formevents = {
editmodify: function twinkleprotectFormEditmodifyEvent(e) {
e.target.form.editlevel.disabled = !e.target.checked;
e.target.form.editexpiry.disabled = !e.target.checked || (e.target.form.editlevel.value === 'all');
e.target.form.editlevel.style.color = e.target.form.editexpiry.style.color = (e.target.checked ? ""'' : "'transparent")';
},
editlevel: function twinkleprotectFormEditlevelEvent(e) {
e.target.form.editexpiry.disabled = (e.target.value === 'all');
},
movemodify: function twinkleprotectFormMovemodifyEvent(e) {
} else if (e.target.form.editlevel.disabled) {
e.target.form.movelevel.value = 'sysop';
e.target.form.moveexpiry.value = 'indefiniteinfinity';
}
e.target.form.movelevel.disabled = !e.target.checked;
e.target.form.moveexpiry.disabled = !e.target.checked || (e.target.form.movelevel.value === 'all');
e.target.form.movelevel.style.color = e.target.form.moveexpiry.style.color = (e.target.checked ? ""'' : "'transparent")';
},
movelevel: function twinkleprotectFormMovelevelEvent(e) {
e.target.form.moveexpiry.disabled = (e.target.value === 'all');
},
pcmodify: function twinkleprotectFormPcmodifyEvent(e) {
e.target.form.pclevel.disabled = !e.target.checked;
e.target.form.pcexpiry.disabled = !e.target.checked || (e.target.form.pclevel.value === 'none');
e.target.form.pclevel.style.color = e.target.form.pcexpiry.style.color = (e.target.checked ? ""'' : "'transparent")';
},
pclevel: function twinkleprotectFormPclevelEvent(e) {
e.target.form.pcexpiry.disabled = (e.target.value === 'none');
},
createlevel: function twinkleprotectFormCreatelevelEvent(e) {
e.target.form.createexpiry.disabled = (e.target.value === 'all');
},
tagtype: function twinkleprotectFormTagtypeEvent(e) {
 
Twinkle.protect.doCustomExpiry = function twinkleprotectDoCustomExpiry(target) {
var custom = prompt('Enter a custom expiry time. \nYou can use relative times, like "1 minute" or "19 days", or absolute timestamps, "yyyymmddhhmm" (e.g. "200602011405" is Feb 1, 2006, at 14:05 UTC).', '');
var custom = prompt('முடிவு நேரத்தை உள்ளிடுக. \n"1 minute" அல்லது "19 days" என்றவாறு சார்பு நேரத்தையோ "ஆஆஆஆமாமாநாநாநிநி" (எ-டு: "200602011405" என்பது பெப்ரவரி 1, 2006 அன்று ஒ. அ. நே. 14:05ஐக் குறிக்கும்.) என்றவாறு தனிநேரத்தையோ பயன்படுத்தலாம்.', '');
if (custom) {
var option = document.createElement('option');
}
};
 
// NOTE: This list is used by batchprotect as well
Twinkle.protect.protectionLevels = [
{ label: 'All', value: 'all' },
{ label: 'Autoconfirmed', value: 'autoconfirmed' },
{ label: 'Extended confirmed', value: 'extendedconfirmed' },
{ label: 'Template editor', value: 'templateeditor' },
{ label: 'Sysop', value: 'sysop', selected: true }
];
 
// default expiry selection is conditionally set in Twinkle.protect.callback.changePreset
// NOTE: This list is used by batchprotect as well
Twinkle.protect.protectionLengths = [
{ label: '1 hour', value: '1 hour' },
{ label: '2 hours', value: '2 hours' },
{ label: '3 hours', value: '3 hours' },
{ label: '6 hours', value: '6 hours' },
{ label: '12 hours', value: '12 hours' },
{ label: '1 day', value: '1 day' },
{ label: '2 days', value: '2 days' },
{ label: '3 days', value: '3 days' },
{ label: '4 days', value: '4 days' },
{ label: '1 week', value: '1 week' },
{ label: '2 weeks', value: '2 weeks' },
{ label: '1 month', value: '1 month' },
{ label: '2 months', value: '2 months' },
{ label: '3 months', value: '3 months' },
{ label: '1 year', value: '1 year' },
{ label: 'indefinite', value: 'infinity' },
{ label: 'Custom...', value: 'custom' }
];
 
Twinkle.protect.protectionTypes = [
{ label: 'காப்பு நீக்கம்Unprotection', value: 'unprotect' },
{
label: 'முழுக்காப்புFull protection',
list: [
{ label: 'பொதுGeneric (முழுfull)', value: 'pp-protected' },
{ label: 'உள்ளடக்கப்Content பிணக்குdispute/தொகுப்புப்edit போர்warring (முழுfull)', value: 'pp-dispute' },
{ label: 'தொடர்ச்சியானPersistent நாசவேலைvandalism (முழுfull)', value: 'pp-vandalism' },
{ label: 'தடைசெய்தUser பயனரின்talk பேச்சுப்of பக்கம்blocked user (முழுfull)', value: 'pp-usertalk' }
]
},
{
label: 'Template protection',
label: 'வார்ப்புருக் காப்பு',
list: [
{ label: 'கூடுதலாகப்Highly பயன்படுத்தப்படும்visible வார்ப்புருtemplate (TE)', value: 'pp-template' }
]
},
{
label: 'பகுதிக்Extended காப்புconfirmed protection',
list: [
{ label: 'பொதுArbitration enforcement (பகுதிECP)', selected: true, value: 'pp-semi30-500-protectedarb' },
{ label: 'தொடர்ச்சியானPersistent நாசவேலைvandalism (பகுதிECP)', selected: true, value: 'pp-semi30-500-vandalism' },
{ label: 'தீங்கிழைக்கும்Disruptive தொகுப்புகள்editing (பகுதிECP)', value: 'pp-semi30-500-disruptive' },
{ label: 'BLP policy violations (ECP)', value: 'pp-30-500-blp' },
{ label: 'மேற்கோளிடப்படாத உள்ளடக்கம் இணைக்கப்படுகின்றது (பகுதி)', value: 'pp-semi-unsourced' },
{ label: 'Sockpuppetry (ECP)', value: 'pp-30-500-sock' }
{ label: 'வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றுக் கொள்கை மீறல்கள் (பகுதி)', value: 'pp-semi-blp' },
{ label: 'கைப்பாவை (பகுதி)', value: 'pp-semi-sock' },
{ label: 'தடைசெய்த பயனரின் பேச்சுப் பக்கம் (பகுதி)', value: 'pp-semi-usertalk' }
]
},
{
label: 'நகர்த்தல் காப்புSemi-protection',
list: [
{ label: 'பொதுGeneric (நகர்த்தல்semi)', value: 'pp-movesemi-protected' },
{ label: 'பிணக்கு/நகர்த்தற்Persistent போர்vandalism (நகர்த்தல்semi)', selected: true, value: 'pp-movesemi-disputevandalism' },
{ label: 'பக்கDisruptive நகர்த்தல் நாசவேலைediting (நகர்த்தல்semi)', value: 'pp-movesemi-vandalismdisruptive' },
{ label: 'கூடுதலாகப்Adding பார்வையிடப்படும்unsourced பக்கம்content (நகர்த்தல்semi)', value: 'pp-movesemi-indefunsourced' },
{ label: 'BLP policy violations (semi)', value: 'pp-semi-blp' },
{ label: 'Sockpuppetry (semi)', value: 'pp-semi-sock' },
{ label: 'User talk of blocked user (semi)', value: 'pp-semi-usertalk' }
]
},
{
label: 'Pending changes',
list: [
{ label: 'Generic (PC)', value: 'pp-pc-protected' },
{ label: 'Persistent vandalism (PC)', value: 'pp-pc-vandalism' },
{ label: 'Disruptive editing (PC)', value: 'pp-pc-disruptive' },
{ label: 'Adding unsourced content (PC)', value: 'pp-pc-unsourced' },
{ label: 'BLP policy violations (PC)', value: 'pp-pc-blp' }
]
},
{
label: 'Move protection',
list: [
{ label: 'Generic (move)', value: 'pp-move' },
{ label: 'Dispute/move warring (move)', value: 'pp-move-dispute' },
{ label: 'Page-move vandalism (move)', value: 'pp-move-vandalism' },
{ label: 'Highly visible page (move)', value: 'pp-move-indef' }
]
}
].filter(function(type) {
];
// Filter for templates and flaggedrevs
return (isTemplate || type.label !== 'Template protection') && (hasFlaggedRevs || type.label !== 'Pending changes');
});
 
Twinkle.protect.protectionTypesCreate = [
{ label: 'காப்பு நீக்கம்Unprotection', value: 'unprotect' },
{
label: 'உருவாக்கல்Create காப்புprotection',
list: [
{ label: 'பொதுGeneric ({{pp-create}})', value: 'pp-create' },
{ label: 'புண்படுத்தும்Offensive பெயர்name', value: 'pp-create-offensive' },
{ label: 'தொடர்ச்சியாகRepeatedly மீளவுருவாக்கப்படுகின்றதுrecreated', selected: true, value: 'pp-create-salt' },
{ label: 'அண்மையில்Recently அழித்தdeleted வாழும் மனிதரின் வாழ்க்கை வரலாறுBLP', value: 'pp-create-blp' }
]
}
 
// A page with both regular and PC protection will be assigned its regular
// protection weight plus 2 (for PC1) or 7 (for PC2)
Twinkle.protect.protectionWeight = {
sysop: 3040,
templateeditor: 2030,
extendedconfirmed: 20,
flaggedrevs_review: 15, // Pending Changes level 2 protection alone
autoconfirmed: 10,
flaggedrevs_autoconfirmed: 5, // Pending Changes level 1 protection alone
all: 0,
flaggedrevs_none: 0 // just in case
// NOTICE: keep this synched with [[MediaWiki:Protect-dropdown]]
// Also note: stabilize = Pending Changes level
// expiry will override any defaults
Twinkle.protect.protectionPresetsInfo = {
'pp-protected': {
edit: 'sysop',
move: 'sysop',
reason: '[[WP:PP#Content disputes|Edit warring / content dispute]]'
reason: '[[WP:PP|தொகுப்புப் போர்/உள்ளடக்கப் பிணக்கு]]'
},
'pp-vandalism': {
edit: 'sysop',
move: 'sysop',
reason: 'Persistent [[WP:Vandalism|vandalism]]'
reason: 'தொடர்ச்சியான நாசவேலை'
},
'pp-usertalk': {
edit: 'sysop',
move: 'sysop',
expiry: 'infinity',
reason: '[[WP:PP|தடைசெய்யப்பட்டுள்ளபோது பயனர் பேச்சுப் பக்கத்தைப் பொருத்தமற்ற வகையில் பயன்படுத்துதல்.]]'
reason: '[[WP:PP#Talk-page protection|Inappropriate use of user talk page while blocked]]'
},
'pp-template': {
edit: 'sysoptemplateeditor',
move: 'sysoptemplateeditor',
expiry: 'infinity',
reason: 'கூடுதலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு'
reason: '[[WP:High-risk templates|Highly visible template]]'
},
'pp-30-500-arb': {
edit: 'extendedconfirmed',
move: 'extendedconfirmed',
expiry: 'infinity',
reason: '[[WP:30/500|Arbitration enforcement]]',
template: 'pp-30-500'
},
'pp-30-500-vandalism': {
edit: 'extendedconfirmed',
move: 'extendedconfirmed',
reason: 'Persistent [[WP:Vandalism|vandalism]] from (auto)confirmed accounts',
template: 'pp-30-500'
},
'pp-30-500-disruptive': {
edit: 'extendedconfirmed',
move: 'extendedconfirmed',
reason: 'Persistent [[WP:Disruptive editing|disruptive editing]] from (auto)confirmed accounts',
template: 'pp-30-500'
},
'pp-30-500-blp': {
edit: 'extendedconfirmed',
move: 'extendedconfirmed',
reason: 'Persistent violations of the [[WP:BLP|biographies of living persons policy]] from (auto)confirmed accounts',
template: 'pp-30-500'
},
'pp-30-500-sock': {
edit: 'extendedconfirmed',
move: 'extendedconfirmed',
reason: 'Persistent [[WP:Sock puppetry|sock puppetry]]',
template: 'pp-30-500'
},
'pp-semi-vandalism': {
edit: 'autoconfirmed',
reason: 'Persistent [[WP:Vandalism|vandalism]]',
reason: 'தொடர்ச்சியான நாசவேலை',
template: 'pp-vandalism'
},
'pp-semi-disruptive': {
edit: 'autoconfirmed',
reason: 'Persistent [[WP:Disruptive editing|disruptive editing]]',
reason: 'தொடர்ச்சியான சீர்குலைக்கும் தொகுப்புகள்',
template: 'pp-protected'
},
'pp-semi-unsourced': {
edit: 'autoconfirmed',
reason: 'Persistent addition of [[WP:INTREF|unsourced or poorly sourced content]]',
reason: 'மேற்கோளிடப்படாத அல்லது வறிதாக மேற்கோளிடப்பட்ட உள்ளடக்கம் தொடர்ச்சியாகச் சேர்க்கப்படுதல்.',
template: 'pp-protected'
},
'pp-semi-blp': {
edit: 'autoconfirmed',
reason: 'Violations of the [[WP:BLP|biographies of living persons policy]]',
reason: '[[WP:BLP|வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றுக் கொள்கை]] மீறல்கள்',
template: 'pp-blp'
},
edit: 'autoconfirmed',
move: 'autoconfirmed',
expiry: 'infinity',
reason: '[[WP:PP|தடைசெய்யப்பட்டுள்ளபோது பயனர் பேச்சுப் பக்கத்தைப் பொருத்தமற்ற வகையில் பயன்படுத்துதல்.]]',
reason: '[[WP:PP#Talk-page protection|Inappropriate use of user talk page while blocked]]',
template: 'pp-usertalk'
},
edit: 'autoconfirmed',
move: 'autoconfirmed',
expiry: 'infinity',
reason: 'கூடுதலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு',
reason: '[[WP:High-risk templates|Highly visible template]]',
template: 'pp-template'
},
'pp-semi-sock': {
edit: 'autoconfirmed',
reason: 'Persistent [[WP:Sock puppetry|sock puppetry]]',
reason: 'தொடர்ச்சியான [[விக்கிப்பீடியா:கைப்பாவை|கைப்பாவை]]த் தாக்குதல்',
template: 'pp-sock'
},
reason: null,
template: 'pp-protected'
},
'pp-pc-vandalism': {
stabilize: 'autoconfirmed', // stabilize = Pending Changes
reason: 'Persistent [[WP:Vandalism|vandalism]]',
template: 'pp-pc'
},
'pp-pc-disruptive': {
stabilize: 'autoconfirmed',
reason: 'Persistent [[WP:Disruptive editing|disruptive editing]]',
template: 'pp-pc'
},
'pp-pc-unsourced': {
stabilize: 'autoconfirmed',
reason: 'Persistent addition of [[WP:INTREF|unsourced or poorly sourced content]]',
template: 'pp-pc'
},
'pp-pc-blp': {
stabilize: 'autoconfirmed',
reason: 'Violations of the [[WP:BLP|biographies of living persons policy]]',
template: 'pp-pc'
},
'pp-pc-protected': {
stabilize: 'autoconfirmed',
reason: null,
template: 'pp-pc'
},
'pp-move': {
'pp-move-dispute': {
move: 'sysop',
reason: '[[WP:PPMOVP|நகர்த்தற்Move போர்warring]]'
},
'pp-move-vandalism': {
move: 'sysop',
reason: '[[WP:PPMOVP|பக்கPage-move நகர்த்தல் நாசவேலைvandalism]]'
},
'pp-move-indef': {
move: 'sysop',
expiry: 'infinity',
reason: '[[WP:PP|கூடுதலாகப் பார்வையிடப்படும் பக்கம்]]'
reason: '[[WP:MOVP|Highly visible page]]'
},
'unprotect': {
'pp-create-offensive': {
create: 'sysop',
reason: '[[WP:PPSALT|புண்படுத்தும்Offensive பெயர்name]]'
},
'pp-create-salt': {
create: 'sysopextendedconfirmed',
reason: '[[WP:SALT|Repeatedly recreated]]'
reason: '[[WP:PP|தொடர்ச்சியாக மீளவுருவாக்கப்படுகின்றது]]'
},
'pp-create-blp': {
create: 'sysopextendedconfirmed',
reason: '[[WP:BLPDEL|Recently deleted BLP]]'
reason: '[[WP:BLP|அண்மையில் அழித்த வாழும் மனிதரின் வாழ்க்கை வரலாறு]]'
},
'pp-create': {
create: 'sysopextendedconfirmed',
reason: '{{pp-create}}'
}
Twinkle.protect.protectionTags = [
{
label: 'None (remove existing protection templates)',
label: 'எதுவுமில்லை (ஏற்கனவேயுள்ள காப்பு வார்ப்புருக்களை நீக்குக.)',
value: 'none'
},
{
label: 'None (do not remove existing protection templates)',
label: 'எதுவுமில்லை (ஏற்கனவேயுள்ள காப்பு வார்ப்புருக்களை நீக்கவேண்டாம்.)',
value: 'noop'
},
{
label: 'Edit protection templates',
label: 'தொகுத்தற் காப்பு வார்ப்புருக்கள்',
list: [
{ label: '{{pp-vandalism}}: நாசவேலைvandalism', value: 'pp-vandalism' },
{ label: '{{pp-dispute}}: பிணக்குdispute/தொகுப்புப்edit போர்war', value: 'pp-dispute', selected: true },
{ label: '{{pp-blp}}: வாழும்BLP மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றுக் கொள்கை மீறல்கள்violations', value: 'pp-blp' },
{ label: '{{pp-sock}}: கைப்பாவைத் தாக்குதல்கள்sockpuppetry', value: 'pp-sock' },
{ label: '{{pp-template}}: கூடுதலாகப்high-risk பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புருtemplate', value: 'pp-template' },
{ label: '{{pp-usertalk}}: தடைசெய்தblocked பயனர்user பேச்சுtalk', value: 'pp-usertalk' },
{ label: '{{pp-protected}}: பொதுவானgeneral காப்புprotection', value: 'pp-protected' },
{ label: '{{pp-semi-indef}}: பொதுவானgeneral நீண்ட காலப் பகுதிக்long-term காப்புsemi-protection', value: 'pp-semi-indef' },
{ label: '{{pp-30-500}}: extended confirmed protection', value: 'pp-30-500' }
]
},
{
label: 'Pending changes templates',
label: 'நகர்த்தற் காப்பு வார்ப்புருக்கள்',
list: [
{ label: '{{pp-move-disputepc}}: பிணக்கு/நகர்த்தற்pending போர்changes', value: 'pp-move-disputepc' },
]
{ label: '{{pp-move-vandalism}}: பக்க நகர்த்தல் நாசவேலை', value: 'pp-move-vandalism' },
},
{ label: '{{pp-move-indef}}: பொதுவான நீண்ட கால', value: 'pp-move-indef' },
{
{ label: '{{pp-move}}: வேறு', value: 'pp-move' }
label: 'Move protection templates',
list: [
{ label: '{{pp-move-dispute}}: dispute/move war', value: 'pp-move-dispute' },
{ label: '{{pp-move-vandalism}}: page-move vandalism', value: 'pp-move-vandalism' },
{ label: '{{pp-move-indef}}: general long-term', value: 'pp-move-indef' },
{ label: '{{pp-move}}: other', value: 'pp-move' }
]
}
].filter(function(type) {
];
// Filter FlaggedRevs
return hasFlaggedRevs || type.label !== 'Pending changes templates';
});
 
Twinkle.protect.callback.changePreset = function twinkleprotectCallbackChangePreset(e) {
var actiontypes = form.actiontype;
var actiontype;
for( (var i = 0; i < actiontypes.length; i++ ) {
if (!actiontypes[i].checked) {
{
if( !actiontypes[i].checked ) {
continue;
}
if (actiontype === 'protect') { // actually protecting the page
var item = Twinkle.protect.protectionPresetsInfo[form.category.value];
 
if (mw.config.get('wgArticleId')) {
if (item.edit) {
}
 
form.editexpiry.value = form.moveexpiry.value = item.expiry || '2 days';
if (item.stabilize) {
 
form.pcmodify.checked = true;
 
Twinkle.protect.formevents.pcmodify({ target: form.pcmodify });
if (form.pclevel.valuepcmodify) = item.stabilize;{
if (item.stabilize) {
Twinkle.protect.formevents.pclevel({ target: form.pclevel });
form.pcmodify.checked = true;
} else {
Twinkle.protect.formevents.pcmodify({ target: form.pcmodify });
form.pcmodify.checked = false;
form.pclevel.value = item.stabilize;
Twinkle.protect.formevents.pcmodify({ target: form.pcmodify });
Twinkle.protect.formevents.pclevel({ target: form.pclevel });
} else {
form.pcmodify.checked = false;
Twinkle.protect.formevents.pcmodify({ target: form.pcmodify });
}
form.pcexpiry.value = item.expiry || '1 month';
}
} else {
Twinkle.protect.formevents.createlevel({ target: form.createlevel });
}
form.createexpiry.value = item.expiry || 'infinity';
}
 
var reasonField = (actiontype === "'protect"' ? form.protectReason : form.reason);
if (item.reason) {
reasonField.value = item.reason;
}
 
// sort out tagging options, disabled if nonexistent or lua
if (mw.config.get('wgArticleId') && mw.config.get('wgPageContentModel') !== 'Scribunto') {
if ( form.category.value === 'unprotect' ) {
form.tagtype.value = 'none';
} else {
form.tagtype.value = (item.template ? item.template : form.category.value);
}
Twinkle.protect.formevents.tagtype({ target: form.tagtype });
 
// We only have one TE template at the moment, so this
if( /template/.test( form.category.value ) ) {
// should be expanded if more are added (e.g. pp-semi-template)
if (form.category.value === 'pp-template') {
form.noinclude.checked = true;
} else if (mw.config.get('wgNamespaceNumber') !== 10) {
form.editexpiry.value = form.moveexpiry.value = form.pcexpiry.value = "indefinite";
} else if( mw.config.get('wgNamespaceNumber') !== 10 ) {
form.noinclude.checked = false;
}
 
} else { // RPP request
if ( form.category.value === 'unprotect' ) {
form.expiry.value = '';
form.expiry.disabled = true;
} else {
form.expiry.value = '';
form.expiry.disabled = false;
}
Twinkle.protect.callback.evaluate = function twinkleprotectCallbackEvaluate(e) {
var form = e.target;
var input = Morebits.quickForm.getInputData(form);
 
var actiontypes = form.actiontype;
var actiontype;
for( var i = 0; i < actiontypes.length; i++ )
{
if( !actiontypes[i].checked ) {
continue;
}
actiontype = actiontypes[i].values;
break;
}
 
var tagparams;
if( (input.actiontype === 'tag' || (input.actiontype === 'protect' && mw.config.get('wgArticleId') && mw.config.get('wgPageContentModel') !== 'Scribunto')) {
tagparams = {
tag: forminput.tagtype.value,
reason: ((forminput.tagtype.value === 'pp-protected' || forminput.tagtype.value === 'pp-semi-protected' || forminput.tagtype.value === 'pp-move') && forminput.protectReason) ? form.protectReason.value : null,
small: input.small,
expiry: (actiontype === 'protect') ?
noinclude: input.noinclude
(form.editmodify.checked ? form.editexpiry.value :
(form.movemodify.checked ? form.moveexpiry.value :
(form.pcmodify.checked ? form.pcexpiry.value : null)
)
) : null,
small: form.small.checked,
noinclude: form.noinclude.checked
};
}
 
switch (input.actiontype) {
case 'protect':
// protect the page
 
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = mw.config.get('wgPageName');
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "காப்பு'Protection நிறைவு"complete';
 
var statusInited = false;
var allDone = function twinkleprotectCallbackAllDone() {
if (thispage) {
thispage.getStatusElement().info("'done"');
}
if (tagparams) {
}
};
 
var stabilizeValues = {};
if (form.pclevel) {
stabilizeValues = {
pclevel: form.pclevel.value,
pcexpiry: form.pcexpiry.value,
protectReason: form.protectReason.value
};
}
 
var protectIt = function twinkleprotectCallbackProtectIt(next) {
thispage = new Morebits.wiki.page(mw.config.get('wgPageName'), "பக்கத்தைக்'Protecting காக்கின்றது"page');
if (mw.config.get('wgArticleId')) {
if (forminput.editmodify.checked) {
thispage.setEditProtection(forminput.editlevel.value, forminput.editexpiry.value);
}
if (forminput.movemodify.checked) {
// Ensure a level has actually been chosen
thispage.setMoveProtection(form.movelevel.value, form.moveexpiry.value);
if (input.movelevel) {
thispage.setMoveProtection(input.movelevel, input.moveexpiry);
} else {
alert('You must chose a move protection level!');
return;
}
}
thispage.setWatchlist(Twinkle.getPref('watchProtectedPages'));
} else {
thispage.setCreateProtection(forminput.createlevel.value, forminput.createexpiry.value);
thispage.setWatchlist(false);
}
 
if (forminput.protectReason.value) {
thispage.setEditSummary(forminput.protectReason.value);
} else {
alert('You must enter a protect reason, which will be inscribed into the protection log.');
alert("காப்புப் பதிகையில் பதிவதற்காக, நீங்கள் ஒரு காரணத்தைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்.");
return;
}
 
if (!statusInited) {
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
Morebits.status.init( form );
statusInited = true;
}
 
thispage.setChangeTags(Twinkle.changeTags);
thispage.protect(next);
};
var stabilizeIt = function twinkleprotectCallbackStabilizeIt() {
if (thispage) {
thispage.getStatusElement().info("'done"');
}
 
thispage = new Morebits.wiki.page(mw.config.get('wgPageName'), "'Applying pending changes protection"');
thispage.setFlaggedRevs(stabilizeValuesinput.pclevel, stabilizeValuesinput.pcexpiry);
 
if (stabilizeValuesinput.protectReason) {
thispage.setEditSummary(stabilizeValuesinput.protectReason + Twinkle.summaryAd); // flaggedrevs tag support: [[phab:T247721]]
} else {
alert('You must enter a protect reason, which will be inscribed into the protection log.');
alert("காப்புப் பதிகையில் பதிவதற்காக, நீங்கள் ஒரு காரணத்தைக் கட்டாயம் குறிப்பிடவேண்டும்.");
return;
}
}
 
thispage.stabilizesetWatchlist(allDoneTwinkle.getPref('watchProtectedPages'));
thispage.stabilize(allDone, function(error) {
if (error.errorCode === 'stabilize_denied') { // [[phab:T234743]]
thispage.getStatusElement().error('Failed trying to modify pending changes settings, likely due to a mediawiki bug. Other actions (tagging or regular protection) may have taken place. Please reload the page and try again.');
}
});
};
 
if ((forminput.editmodify && form.editmodify.checked) || (forminput.movemodify &&|| form!mw.movemodifyconfig.checkedget('wgArticleId')) ||{
if (input.pcmodify) {
!mw.config.get('wgArticleId')) {
if (form.pcmodify && form.pcmodify.checked) {
protectIt(stabilizeIt);
} else {
protectIt(allDone);
}
} else if (forminput.pcmodify && form.pcmodify.checked) {
stabilizeIt();
} else {
alert("Please give Twinkle something to do! \nIf you just want to tag the page, you can choose the 'Tag page with protection template' option at the top.");
alert("அருள்கூர்ந்து மின்னலிடம் ஒரு பணியை ஒப்படையுங்கள்.! \nநீங்கள் இப்பக்கத்தை அடையாளப்படுத்தவேண்டுமாயின், மேலேயுள்ள 'பக்கத்தில் காப்பு வார்ப்புருவை இணைத்தல்' என்பதைத் தெரிவுசெய்யுங்கள்.");
}
 
// apply a protection template
 
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
Morebits.status.init( form );
 
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = mw.config.get('wgPageName');
Morebits.wiki.actionCompleted.followRedirect = false;
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "அடையாளப்படுத்தல்'Tagging நிறைவு"complete';
 
Twinkle.protect.callbacks.taggingPageInitial(tagparams);
 
case 'request':
// file request at RPPRFPP
var typename, typereason;
switch ( forminput.category.value ) {
case 'pp-dispute':
case 'pp-vandalism':
case 'pp-usertalk':
case 'pp-protected':
typename = 'முழுக்full காப்புprotection';
break;
case 'pp-template':
typename = 'வார்ப்புருக்template காப்புprotection';
break;
case 'pp-30-500-arb':
case 'pp-30-500-vandalism':
case 'pp-30-500-disruptive':
case 'pp-30-500-blp':
case 'pp-30-500-sock':
typename = 'extended confirmed protection';
break;
case 'pp-semi-vandalism':
case 'pp-semi-blp':
case 'pp-semi-protected':
typename = 'பகுதிக் காப்புsemi-protection';
break;
case 'pp-pc-vandalism':
case 'pp-pc-blp':
case 'pp-pc-protected':
case 'pp-pc-unsourced':
case 'pp-pc-disruptive':
typename = 'pending changes';
break;
case 'pp-move':
case 'pp-move-indef':
case 'pp-move-vandalism':
typename = 'நகர்த்தற்move காப்புprotection';
break;
case 'pp-create':
case 'pp-create-blp':
case 'pp-create-salt':
typename = 'உருவாக்கற்create காப்புprotection';
break;
case 'unprotect':
var admins = $.map(Twinkle.protect.currentProtectionLevels, function(pl) {
/* falls through */
if (!pl.admin || Twinkle.protect.trustedBots.indexOf(pl.admin) !== -1) {
return null;
}
return 'User:' + pl.admin;
});
if (admins.length && !confirm('Have you attempted to contact the protecting admins (' + Morebits.array.uniq(admins).join(', ') + ') first?')) {
return false;
}
// otherwise falls through
default:
typename = 'காப்பு நீக்கம்unprotection';
break;
}
switch (forminput.category.value) {
case 'pp-dispute':
typereason = 'உள்ளடக்கப்Content பிணக்குdispute/தொகுப்புப்edit போர்warring';
break;
case 'pp-vandalism':
case 'pp-semi-vandalism':
case 'pp-pc-vandalism':
case 'pp-30-500-vandalism':
typereason = 'தொடர்ச்சியான நாசவேலை';
typereason = 'Persistent [[WP:VAND|vandalism]]';
break;
case 'pp-semi-disruptive':
case 'pp-pc-disruptive':
case 'pp-30-500-disruptive':
typereason = 'தொடர்ச்சியான சீர்குலைக்கும் தொகுப்புகள்';
typereason = 'Persistent [[Wikipedia:Disruptive editing|disruptive editing]]';
break;
case 'pp-semi-unsourced':
case 'pp-pc-unsourced':
typereason = 'Persistent addition of [[WP:INTREF|unsourced or poorly sourced content]]';
typereason = 'மேற்கோளிடப்படாத அல்லது வறிதாக மேற்கோளிடப்பட்ட உள்ளடக்கம் தொடர்ச்சியாகச் சேர்க்கப்படுதல்.';
break;
case 'pp-template':
typereason = '[[WP:HIGHRISK|High-risk template]]';
typereason = 'கூடுதலாகப் பயன்படுத்தப்படும் வார்ப்புரு';
break;
case 'pp-30-500-arb':
typereason = '[[WP:30/500|Arbitration enforcement]]';
break;
case 'pp-usertalk':
case 'pp-semi-usertalk':
typereason = 'Inappropriate use of user talk page while blocked';
typereason = 'தடைசெய்யப்பட்டுள்ளபோது பயனர் பேச்சுப் பக்கத்தைப் பொருத்தமற்ற வகையில் பயன்படுத்துதல்.';
break;
case 'pp-semi-sock':
case 'pp-30-500-sock':
typereason = 'தொடர்ச்சியான கைப்பாவைத் தாக்குதல்';
typereason = 'Persistent [[WP:SOCK|sockpuppetry]]';
break;
case 'pp-semi-blp':
case 'pp-pc-blp':
case 'pp-30-500-blp':
typereason = '[[WP:BLP|வாழும் மனிதர்களின் வாழ்க்கை வரலாற்றுக்]] கொள்கை மீறல்கள்';
typereason = '[[WP:BLP|BLP]] policy violations';
break;
case 'pp-move-dispute':
typereason = 'Page title dispute/move warring';
typereason = 'பக்கத் தலைப்புப் பிணக்கு/நகர்த்தற் போர்';
break;
case 'pp-move-vandalism':
typereason = 'பக்கPage-move நகர்த்தல் நாசவேலைvandalism';
break;
case 'pp-move-indef':
typereason = 'Highly visible page';
typereason = 'கூடுதலாகப் பார்வையிடப்படும் பக்கம்';
break;
case 'pp-create-offensive':
typereason = 'புண்படுத்தும்Offensive பெயர்name';
break;
case 'pp-create-blp':
typereason = 'அண்மையில்Recently அழித்தdeleted [[WP:BLP|வாழும் மனிதரின் வாழ்க்கை வரலாறுBLP]]';
break;
case 'pp-create-salt':
typereason = 'Repeatedly recreated';
typereason = 'தொடர்ச்சியாக மீளவுருவாக்கப்படுகின்றது';
break;
default:
 
var reason = typereason;
if ( forminput.reason.value !== '') {
if ( typereason !== '' ) {
reason += "'\u00A0\u2013 "'; // U+00A0 NO-BREAK SPACE; U+2013 EN RULE
}
reason += forminput.reason.value;
}
if( (reason !== '' && reason.charAt( reason.length - 1 ) !== '.' ) {
reason += '.';
}
reason: reason,
typename: typename,
category: forminput.category.value,
expiry: forminput.expiry.value
};
 
Morebits.simpleWindow.setButtonsEnabled( false );
Morebits.status.init( form );
 
var rppName = 'Wikipedia:Requests for page protection';
var rppName = 'விக்கிப்பீடியா:பக்கக் காப்புக்கான வேண்டுகோள்கள்';
 
// Updating data for the action completed event
Morebits.wiki.actionCompleted.redirect = rppName;
Morebits.wiki.actionCompleted.notice = "பரிந்துரை'Nomination நிறைவுcompleted, உரையாடற்redirecting பக்கத்திற்குnow இப்போதுto வழிமாற்றுகின்றது."the discussion page';
 
var rppPage = new Morebits.wiki.page( rppName, 'பக்கக்Requesting protection காப்பைக்of கோருகின்றது.page');
rppPage.setFollowRedirect( true );
rppPage.setCallbackParameters( rppparams );
rppPage.load( Twinkle.protect.callbacks.fileRequest );
break;
default:
alert('twinkleprotect: unknown kind of action');
alert("மின்னற் காப்பு: அறியப்படாத செயல்");
break;
}
 
Twinkle.protect.callbacks = {
taggingPageInitial: function( tagparams ) {
if (tagparams.tag === 'noop') {
Morebits.status.info('Applying protection template', 'nothing to do');
Morebits.status.info("காப்பு வார்ப்புருவைச் சேர்க்கின்றது.", "செய்ய எதுவுமில்லை.");
return;
}
 
var protectedPage = new Morebits.wiki.page( mw.config.get('wgPageName'), 'பக்கத்தைTagging அடையாளப்படுத்துகின்றது.page');
protectedPage.setCallbackParameters( tagparams );
protectedPage.load( Twinkle.protect.callbacks.taggingPage );
},
taggingPage: function( protectedPage ) {
var params = protectedPage.getCallbackParameters();
var text = protectedPage.getPageText();
var re_result = oldtag_re.exec(text);
if (re_result) {
if (params.tag === 'none' || confirm('{{' + re_result[1] + '}} was found on the page. \nClick OK to remove it, or click Cancel to leave it there.')) {
if (confirm("{{" + re_result[1] + "}} பக்கத்தில் கண்டுபிடிக்க்பட்டுள்ளது. \nஅதனை நீக்குவதற்குச் சரி என்பதைச் சொடுக்குங்கள். அல்லது அதனை அவ்வாறே விடுவதற்குக் கைவிடு என்பதைச் சொடுக்குங்கள்.")) {
text = text.replace( oldtag_re, '' );
}
}
 
if ( params.tag !=== 'none' ) {
summary = 'Removing protection template';
} else {
tag = params.tag;
if ( params.reason ) {
tag += '|reason=' + params.reason;
}
if( ['indefinite', 'infinite', 'never', null].indexOf(params.expiry) === -1 small) {
tag += '|expiry={{subst:#time:j F Y|' + (/^\s*\d+\s*$/.exec(params.expiry) ? params.expiry : '+' + params.expiry) + '}}';
}
if( params.small ) {
tag += '|small=yes';
}
}
 
if (/^\s*#redirect/i.test(text)) { // redirect page
if( params.tag === 'none' ) {
// Only tag if no {{rcat shell}} is found
summary = 'காப்பு வார்ப்புரு நீக்கம்' + Twinkle.getPref('summaryAd');
if (!text.match(/{{(?:redr|this is a redirect|r(?:edirect)?(?:.?cat.*)?[ _]?sh)/i)) {
} else {
text = text.replace(/#REDIRECT ?(\[\[.*?\]\])(.*)/i, '#REDIRECT $1$2\n\n{{' + tag + '}}');
if( params.noinclude ) {
} else {
text = "<noinclude>{{" + tag + "}}</noinclude>" + text;
Morebits.status.info('Redirect category shell present', 'nothing to do');
} else if( Morebits.wiki.isPageRedirect() ) {
return;
text = text + "\n{{" + tag + "}}";
}
} else {
if (params.noinclude) {
text = "{{" + tag + "}}\n" + text;
tag = '<noinclude>{{' + tag + '}}</noinclude>';
} else {
tag = '{{' + tag + '}}\n';
}
 
// Insert tag after short description or any hatnotes
var wikipage = new Morebits.wikitext.page(text);
text = wikipage.insertAfterTemplates(tag, Twinkle.hatnoteRegex).getText();
}
summary = "சேர்க்கப்பட்டது:'Adding {{"' + params.tag + "'}}" + Twinkle.getPref('summaryAd');
}
 
protectedPage.setEditSummary( summary );
protectedPage.setPageTextsetChangeTags( text Twinkle.changeTags);
protectedPage.setCreateOptionsetWatchlist(Twinkle.getPref( 'nocreatewatchPPTaggedPages' ));
protectedPage.setPageText(text);
protectedPage.setCreateOption('nocreate');
protectedPage.suppressProtectWarning(); // no need to let admins know they are editing through protection
protectedPage.save();
},
 
fileRequest: function( rppPage ) {
 
var params = rppPage.getCallbackParameters();
var statusElement = rppPage.getStatusElement();
 
var rppRe = new RegExp( '===\\s*(\\[\\[)?\\s*:?\\s*' + RegExpMorebits.string.escapeescapeRegExp( Morebits.pageNameNorm, true ) + '\\s*(\\]\\])?\\s*===', 'm' );
var tag = rppRe.exec( text );
 
var rppLink = document.createElement('a');
rppLink.setAttribute('href', mw.util.getUrl(rppPage.getPageName()) );
rppLink.appendChild(document.createTextNode(rppPage.getPageName()));
 
if ( tag ) {
statusElement.error( [ 'இப்பக்கத்திற்குThere ஏற்கனவேis ஒருalready காப்புa வேண்டுகோள்protection இங்குrequest for this page at உள்ளது:', rppLink, ', கைவிடுகின்றதுaborting.' ] );
return;
}
 
var newtag = '=== [[:' + Morebits.pageNameNorm + ']] ===\n';
if( ( new RegExp( '^' + RegExpmw.escapeutil.escapeRegExp( newtag ).replace( /\s+/g, '\\s*' ), 'm' ) ).test( text ) ) {
statusElement.error( [ 'இப்பக்கத்திற்குThere ஏற்கனவேis ஒருalready காப்புa வேண்டுகோள்protection இங்குrequest for this page at உள்ளது:', rppLink, ', கைவிடுகின்றதுaborting.' ] );
return;
}
newtag += '* {{pagelinks|1=' + Morebits.pageNameNorm + '}}\n\n';
 
var words;
switch ( params.expiry ) {
case 'temporary':
words = "தற்காலிகம்'Temporary "';
break;
case 'indefiniteinfinity':
words = "முடிவிலி'Indefinite "';
break;
default:
words = ""'';
break;
}
 
words += params.typename;
 
newtag += "'''" + Morebits.string.toUpperCaseFirstChar(words) + ( params.reason !== '' ? ( ":''' " +
Morebits.string.formatReasonText(params.reason) ) : ".'''" ) + "' ~~~~"';
 
// If either protection type results in a increased status, then post it under increase
if (stabilizeLevel) {
if (result) {
if (stabilizeLevel.level === "'autoconfirmed"') {
result += 2;
} else if (stabilizeLevel.level === "review") {
result += 7;
}
} else {
result = Twinkle.protect.protectionWeight["'flaggedrevs_"' + stabilizeLevel];
}
}
var editWeight = computeWeight(Twinkle.protect.currentProtectionLevels.edit &&
Twinkle.protect.currentProtectionLevels.edit.level,
Twinkle.protect.currentProtectionLevels.stabilize &&
Twinkle.protect.currentProtectionLevels.stabilize.level);
if (computeWeight(protInfo.edit, protInfo.stabilize) > editWeight ||
 
var reg;
if ( increase ) {
reg = /(\n==\s*Current requests for reduction in protection level\s*==)/;
reg = /(\n==\s*காப்பு நிலையைக் கூட்டுவதற்கான தற்போதைய வேண்டுகோள்கள்\s*==\s*\n\s*\{\{[^\}\}]+\}\}\s*\n)([\s\S]*?)\s*(\n==[^=])/;
} else {
reg = /(\n==\s*Current requests for edits to a protected page\s*==)/;
reg = /(\n==\s*காப்பு நிலையைக் குறைப்பதற்கான தற்போதைய வேண்டுகோள்கள்\s*==\s*\n\s*\{\{[^\}\}]+\}\}\s*\n)([\s\S]*?)\s*(\n==[^=])/;
}
 
var originalTextLength = text.length;
text = text.replace( reg, "$1$2'\n\n"' + newtag + "'\n$3"1');
if (text.length === originalTextLength) {
{
var linknode = document.createElement('a');
linknode.setAttribute("'href"', mw.util.getUrl("விக்கிப்பீடியா'Wikipedia:மின்னல்Twinkle/பக்கக்Fixing காப்புக்கான வேண்டுகோள்களைச் சரிசெய்தல்"RPP') );
linknode.appendChild(document.createTextNode('How to fix RPP'));
statusElement.error([ 'Could not find relevant heading on WP:RPP. To fix this problem, please see ', linknode, '.' ]);
statusElement.error( [ 'WP:RPPஇல் தொடர்புடைய தலைப்பைக் கண்டுபிடிக்கமுடியவில்லை. இதனைச் சரிசெய்வதற்கு அருள்கூர்ந்து காண்க: ', linknode, '.' ] );
return;
}
statusElement.status( 'Adding new request...' );
rppPage.setEditSummary('/* ' + Morebits.pageNameNorm + ' */ "Requesting "' + params.typename + (params.typename === "'pending changes"' ? ' on [[:' : ' of [[:') +
Morebits.pageNameNorm + ']].' + Twinkle.getPref('summaryAd') );
rppPage.setPageTextsetChangeTags( text Twinkle.changeTags);
rppPage.setCreateOptionsetPageText( 'recreate' text);
rppPage.savesetCreateOption('recreate');
rppPage.save(function() {
// Watch the page being requested
var watchPref = Twinkle.getPref('watchRequestedPages');
// action=watch has no way to rely on user preferences (T262912), so we do it manually.
// The watchdefault pref appears to reliably return '1' (string),
// but that's not consistent among prefs so might as well be "correct"
var watch = watchPref !== 'no' && (watchPref !== 'default' || !!parseInt(mw.user.options.get('watchdefault'), 10));
if (watch) {
var watch_query = {
action: 'watch',
titles: mw.config.get('wgPageName'),
token: mw.user.tokens.get('watchToken')
};
// Only add the expiry if page is unwatched or already temporarily watched
if (Twinkle.protect.watched !== true && watchPref !== 'default' && watchPref !== 'yes') {
watch_query.expiry = watchPref;
}
new Morebits.wiki.api('Adding requested page to watchlist', watch_query).post();
}
});
}
};
 
Twinkle.addInitCallback(Twinkle.protect, 'protect');
})(jQuery);
 
 
// </nowiki>
10,498

தொகுப்புகள்

"https://ta.wikipedia.org/wiki/சிறப்பு:MobileDiff/3108523" இருந்து மீள்விக்கப்பட்டது